Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Irsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Doručování dokumentů


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Irsku jsou odesílajícími subjekty soudní tajemníci hrabství, kterých je 26 a kteří jsou přičleněni k úřadu obvodního soudu v každém hrabství.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

V Irsku jsou přijímajícími subjekty soudní tajemníci hrabství, kterých je 26 a kteří jsou přičleněni k úřadu obvodního soudu v každém hrabství.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici: písemnosti lze zasílat poštou nebo prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je expresní doručovací služba.

Sdělení z administrativních důvodů lze vyřídit také faxem a telefonicky.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit v irštině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irsko

Sdělení v angličtině nebo irštině lze podávat poštou nebo faxem do Central Office of the High Court („ústřední kanceláře vrchního soudu“) na číslo +353 18725669. Je možné předávat i telefonická sdělení do Central Office of the High Court na číslo +353 18886000.

Článek 4 - Zasílání písemností

Irsko přijímá formulář žádosti (jednotný formulář) v irštině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Ustanovení tohoto odstavce se v irském právu neuplatňují.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Irsko přijímá formulář potvrzení v irštině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Pokud je požadováno osobní doručení podle čl. 11 odst. 2, toto doručení provádí právní agentura, soukromý vyšetřovatel nebo právní zástupce za poplatek dohodnutý mezi stranami, přičemž tento poplatek se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 100 EUR.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Irsko proti tomu nemá námitky.

Článek 15 - Přímé doručení

Irsko nebude uskutečňovat přímé doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může irský soud vydat rozhodnutí, i když nebylo doručeno potvrzení o doručení nebo o dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

V souvislosti s čl. 19 odst. 4 přísluší soudu, aby ověřil, že žádost o prominutí zmeškání lhůty byla podána v přiměřené lhůtě od doby, kdy se žalovaná strana o rozhodnutí dozvěděla.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Žádné.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/04/2018