Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Litva


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Všechny obecné soudy Litevské republiky, které projednávají občanské a obchodní věci, jsou příslušné k zasílání písemností do jiného členského státu v souladu s nařízením (ES) č. 1393/2007 a Haagskou úmluvou z roku 1965.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Subjektem, který je určen jako subjekt příslušný k přijímání žádostí o doručení písemností z jiných členských států v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007, je litevská komora soudních vykonavatelů.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Soudní a mimosoudní písemnosti lze přijímat poštou nebo faxem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Litva přijímá formuláře vyplněné litevsky a anglicky.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem pro výkon funkcí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 1393/2007 je Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyk, který Litevská republika považuje za přijatelný pro vyplnění jednotného formuláře stanoveného v příloze I nařízení, je litevština a angličtina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Litevské právní předpisy nestanoví konkrétní lhůty pro doručení písemností.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyk, který Litevská republika považuje za přijatelný pro vyplnění jednotného formuláře stanoveného v příloze I nařízení, je litevština a angličtina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Litevská republika účtuje poplatek za doručení podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení ve výši 110 EUR.

Tento poplatek se hradí na účet přijímajícího subjektu, litevské Komory soudních exekutorů.

Lithuanian Chamber of Bailiffs

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, SWIFT kód AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, identifikační kód právnické osoby 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Litevské orgány prohlašují, že jsou proti doručování písemností na jejich území způsobem uvedeným v článku 13, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Litevské orgány prohlašují, že doručování písemností způsobem uvedeným v článku 15 není v Litvě povoleno.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Litevské orgány prohlašují, že litevské soudy mohou vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení.

Litevské orgány prohlašují, že žádostem o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle čl. 19 odst. 4 nařízení nebude vyhověno, budou-li podány po uplynutí jednoho roku od data rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Litva s dalšími členskými státy neuzavřela žádné dohody ani žádná ujednání týkající se urychlení nebo zjednodušení zasílání písemností podle čl. 20 odst. 2.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/07/2019