Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Forkyndelse og overførsel af dokumenter - Litauen


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Artikel 3 - Central enhed

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Alle Republikken Litauens almindelige domstole, som behandler civile sager og handelssager, har kompetence til at fremsende dokumenter til en udenlandsk stat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1393/2007 og Haagerkonventionen af 1965.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den enhed, der er udpeget til at modtage anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1393/2007, er det litauiske fogedkammer.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Retslige og udenretslige dokumenter kan accepteres pr. post og fax.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Litauen accepterer formularer, der er udfyldt på litauisk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed, som varetager de funktioner, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1393/2007, er Republikken Litauens justitsministerium.

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, Litauen

Tlf.: +370 5 2662984

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

De sprog, som Republikken Litauen accepterer med henblik på udfyldelse af standardformularen i bilag I til forordningen, er litauisk og engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I den litauiske lovgivning er der ikke fastsat særlige frister for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

De sprog, som Republikken Litauen accepterer med henblik på udfyldelse af standardformularen i bilag I til forordningen, er litauisk og engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Republikken Litauen opkræver et gebyr på 110 EUR for de ydelser, der er omhandlet i forordningens artikel 11, stk. 2, litra a).

Dette gebyr skal indbetales på en konto, der tilhører den modtagende instans, det litauiske fogedkammer.

Det litauiske fogedkammer

Adresse: Konstitucijos pr. 15, Vilnius 09319, Litauen

Bank: Luminor Bank AB, bankkode 40100, SWIFT-code AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, selskabsnr. 126198978.

Tlf.: +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

De litauiske myndigheder erklærer, at de modsætter sig den form for forkyndelse af dokumenter på Litauens territorium, som beskrives i artikel 13, medmindre dokumenterne skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

De litauiske myndigheder erklærer, at den form for forkyndelse af dokumenter, som beskrives i artikel 15, ikke tillades i Litauen.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De litauiske myndigheder erklærer, at de litauiske domstole kan træffe afgørelse i sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, hvis alle betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

De litauiske myndigheder erklærer, at en anmodning om adgang til appel, efter at fristen for appel er udløbet, som omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 4, ikke bliver efterkommet, hvis den fremsættes mere end et år efter datoen for afsigelsen af dommen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Litauen har ikke indgået nogen aftaler eller arrangementer med andre medlemsstater for yderligere at fremskynde eller forenkle dokumentfremsendelsen, jf. artikel 20, stk. 2.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/07/2019