Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Litva


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Všetky všeobecné súdy Litovskej republiky, ktoré sa zaoberajú občianskoprávnymi a obchodnými vecami, sú oprávnené odosielať písomnosti cudziemu štátu v súlade s nariadením (ES) č. 1393/2007 a Haagskym dohovorom z roku 1965.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Orgán, ktorý je určený ako orgán príslušný na prijímanie žiadostí o doručovanie písomností od iných členských štátov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1393/2007, je litovská komora súdnych úradníkov.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Súdne a mimosúdne písomnosti sa môžu prijať poštou a faxom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Litva prijíma tlačivá vyplnené v litovčine a angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom na vykonávanie funkcií podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1393/2007 je Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 2662984,

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854,

E-mail: rastine@tm.lt

článok 4 - odosielanie písomností

Litovská republika prijíma vzorové tlačivá stanovené v prílohe I k nariadeniu v litovčine a angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Právne predpisy v Litve nestanovujú osobitné lehoty na doručovanie písomností.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Litovská republika prijíma vzorové tlačivá stanovené v prílohe I k nariadeniu v litovčine a angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Litovská republika účtuje poplatok za doručovanie podľa článku 11 ods. 2 písm. a) nariadenia vo výške 110 EUR.

Tento poplatok by sa mal uhradiť na účet prijímajúceho orgánu, t. j. litovskej komory súdnych úradníkov.

Lithuanian Chamber of Bailiffs

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, SWIFT kód AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, kód právnickej osoby 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že namietajú proti doručovaniu písomností v rámci svojho územia spôsobom opísaným v článku 13, pokiaľ sa písomnosti nemajú doručiť štátnemu príslušníkovi štátu, v ktorom sa písomnosti vypracovali.

článok 15 - priame doručenie

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že doručovanie písomností spôsobom opísaným v článku 15 v Litve nie je dovolené.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že litovské súdy môžu vydať rozsudok, aj keď nedostali osvedčenie o doručení alebo oznámenie o doručení, ak boli splnené podmienky stanovené v článku 19 ods. 2 nariadenia.

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 nariadenia, sa neprerokujú, ak sú podané viac ako jeden rok po dátume vydania rozsudku.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Litva neuzavrela žiadne dohody ani dojednania s inými členskými štátmi na ďalšie urýchlenie alebo zjednodušenie odosielania písomností podľa článku 20 ods. 2.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/07/2019