Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Lotyšsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Doručování dokumentů


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Přijímajícími subjekty v Lotyšsku jsou okresní a městské soudy (rajona (pilsētas) tiesas).

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Žádosti dalších členských států o doručení písemností a osvědčení o doručení písemností budou v Lotyšsku přijaty, pokud jsou zasílány poštou.

Oznámení využívající ostatních jednotných formulářů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 lze také předkládat prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, jež má příslušný lotyšský soud k dispozici.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotné formuláře jsou v Lotyšsku přijímány v lotyštině i v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Lotyšska.

Ministry of Justice

Brīvības bulvāris 36

LV-1536, Riga

Latvia

Telefon (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Fax: (+371) 210823

E-mail:Odkaz se otevře v novém okně. tm.kanceleja@tm.gov.lv

Článek 4 - Zasílání písemností

V Lotyšsku se žádost o doručení písemností, která byla vyhotovena podle jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení, přijímá buď v lotyštině, nebo v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V souladu s čl. 56.1 odst. 1 občanského soudního řádu se má za to, že pokud jsou soudní písemnosti doručeny v souladu s postupem uvedeným v článku 56, s výjimkou stanovenou odstavcem 9 tohoto článku, osoba byla vyrozuměna o čase a místě konání soudního jednání nebo o procesním úkonu nebo o obsahu příslušné písemnosti, přičemž se má za to, že soudní písemnosti byly doručeny:

1) v den, kdy je osoba přijala v souladu s čl. 56 odst. 3, 7 nebo 8 tohoto zákona;

2) v den, kdy je osoba odmítla převzít (článek 57);

3) sedmého dne od odeslání písemností, zasílají-li se tyto poštou;

4) třetího dne od odeslání písemností, zasílají-li se tyto e-mailem;

5) třetího dne od odeslání, je-li oznámení učiněno on-line.

V souladu s odstavcem 2 výše uvedeného článku samotná skutečnost, zda jsou soudní písemnosti doručeny na uvedenou adresu pobytu fyzické osoby, další uvedenou adresu, adresu, kterou fyzická osoba stanovila pro komunikaci se soudem, nebo do sídla právnické osoby, přičemž pošta předá dodejku, nebo se písemnosti vrátí, nemá vliv na to, že se soudní písemnosti považují za oznámené. Adresát může odmítnout domněnku doručení písemností sedmého dne od data odeslání, jsou-li písemnosti zasílány poštou, nebo třetího dne od odeslání, jsou-li zasílány e-mailem nebo oznamovány on-line, s tím, že uvede objektivní okolnosti, které nemohl ovlivnit a které mu zabránily v přijetí písemností na uvedené adrese.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

V Lotyšsku se osvědčení o doručení písemností, které bylo vyhotoveno podle jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení, přijímá buď v lotyštině, nebo v angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Lotyšské orgány nedoručují písemnosti podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení, a proto nesdělují informace uvedené v čl. 11 odst. 2 nařízení.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Lotyšsko je proti doručování písemností podle čl. 13 odst. 1 nařízení, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku daného členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Podle lotyšských právních předpisů nelze písemnosti doručovat způsobem uvedeným v článku 15 nařízení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Bez ohledu na ustanovení čl. 19 odst. 1 nařízení může soud nebo soudce v Lotyšsku vydat rozhodnutí i v případě, že nebylo přijato žádné potvrzení o doručení či oznámení o dodání, za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené čl. 19 odst. 2 nařízení. V Lotyšsku není stanovena žádná lhůta, po jejímž uplynutí by žádosti o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku nebyly již nadále přijímány, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené čl. 19 odst. 4 nařízení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Lotyšská republika zachovává v platnosti dvě dohody, které uzavřela:

1) Dohodu mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;

2) Dohodu o právní pomoci a právních vztazích mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/06/2019