Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων - Λεττονία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Στη Λετονία αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και βεβαιώσεων επίδοσης πράξεων θα γίνονται δεκτές εφόσον υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Ανακοινώσεις μέσω των άλλων τυποποιημένων εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλονται και με τα άλλα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει το συγκεκριμένο δικαστήριο της Λετονίας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η Λετονία κάνει δεκτά ομοιόμορφα έντυπα αίτησης τα οποία είναι συμπληρωμένα στα Λετονικά ή στα Aγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Καθήκοντα κεντρικής αρχής ασκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Λετονία

Tηλ. (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Φαξ (+371) 210823

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η αίτηση για την κοινοποίηση και επίδοση πράξεων πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού και να συμπληρώνεται στη λετονική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάτσεχικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάκροατικάρουμανικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού και να συμπληρώνεται στη λετονική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία δεν πραγματοποιούνται επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων σύμφωνα με το άρθρο11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Στη Λετονία επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω πράξεις κοινοποιούνται σε πολίτες της EE.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού δεν επιτρέπεται στη Λετονία.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά το άρθρο 19 παράγραφος 1, τα δικαστήρια ή οι δικαστές στη Λετονία μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού. Στη Λετονία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση απαλλαγής του εναγομένου από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 4.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάτσεχικάγερμανικάαγγλικάγαλλικάκροατικάρουμανικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2019