Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Lotyšsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Lotyšsko akceptuje poštou doručené žiadosti ostatných členských štátov o doručenie písomností a osvedčení o doručení písomností.

Komunikácia prostredníctvom vzorových tlačív stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007 sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii príslušnému lotyšskému súdu.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Lotyšsko prijíma štandardné formuláre na žiadosti, ktoré sú vyplnené v lotyštine alebo angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Ústredným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Tel.: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Fax: (+371) 210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

článok 4 - odosielanie písomností

V Lotyšsku je žiadosť o doručovanie písomností, ktorá bola vypracovaná na tlačive uvedenom v prílohe I k nariadeniu, prijateľná, ak sa predloží v lotyštine alebo angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinanemčinaangličtinafrancúzštinachorvátčinarumunčina.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

V Lotyšsku je osvedčenie o doručení, ktoré bolo vypracované na tlačive uvedenom v prílohe I k nariadeniu, prijateľné, ak sa predloží v lotyštine alebo angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Lotyšské orgány nedoručujú písomnosti podľa článku 11 ods. 2 písm. a) nariadenia, a preto Lotyšsko neoznamuje informácie uvedené v článku 11 ods. 2.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Lotyšsko namieta proti doručovaniu písomností podľa článku 13 ods. 1 nariadenia okrem prípadov, keď sa písomnosti doručujú štátnym príslušníkom dotknutého členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Lotyšské právne predpisy nepovoľujú v Lotyšsku doručovanie písomnosti podľa článku 15 nariadenia.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Lotyšský súd alebo sudca môže napriek ustanoveniam článku 19 ods. 1 nariadenia vydať rozsudok, aj keď nedostal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak boli splnené podmienky uvedené v článku 19 ods. 2 nariadenia. V Lotyšsku neexistuje žiadna určitá lehota, po ktorej sa žiadosť odporcu o odpustenie dôsledkov uplynutia povolenej lehoty na odvolanie proti rozsudku považuje za neprípustnú, ak boli splnené podmienky uvedené v článku 19 ods. 4 nariadenia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinanemčinaangličtinafrancúzštinachorvátčinarumunčina.

Tieto informácie nie sú k dispozícii


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/06/2019