Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning och översändning av handlingar - Lettland


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Delgivning av handlingar


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Artikel 15 - Direkt delgivning

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

I Lettland kommer framställningar från en annan medlemsstat om delgivning av handlingar och intyg om delgivning av handlingar att godtas om de lämnas in per post.

Övriga standardformulär som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 kan också inges via andra kommunikationsmedel som står till den berörda lettiska domstolens förfogande.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Lettland godtar standardformulär för framställningar, som är ifyllda på Lettiska eller Engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Centralt organ är Lettlands justitieministerium.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Lettland

Tfn: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Fax: (+371) 210823

E-postadress: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Lettland tar emot framställningar om delgivning av handlingar som är avfattade på det standard-formulär som anges i bilaga 1 till förordningen på lettiska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskatjeckiskatyskaengelskafranskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

Det finns ingen information just nu

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Lettland tar emot intyg om delgivning av handlingar som är avfattade på det standardformulär som anges i bilaga 1 till förordningen på lettiska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Lettland delger inte några handlingar enligt artikel 11.2 a i förordningen och avger därför ingen förklaring enligt artikel 11.2 i förordningen.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Lettland motsätter sig delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 i förordningen utom i de fall där handlingarna delges medborgare i medlemsstaten i fråga.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt lettisk lag får delgivning av handlingar enligt artikel 15 i förordningen inte ske i Lettland.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19.1 i förordningen får en domstol eller domare i Lettland meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att villkoren enligt artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda. I Lettland finns det ingen fastställd tid, efter vilken ansökningar om att pröva en sak utan hinder av att fullföljdstiden utgått inte tas emot,

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskatjeckiskatyskaengelskafranskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

Det finns ingen information just nu


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 05/06/2019