Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning och översändning av handlingar - Malta


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Delgivning av handlingar


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Artikel 15 - Direkt delgivning

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Office of the State Advocate

Adress: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Postkod: VLT1190

Tfn: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Office of the State Advocate

Adress: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Postkod: VLT1190

Tfn.: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar tas emot på följande sätt: Originalhandlingar tillsammans med bilaga 1 till förordning (EG) nr 1393/2007 och bankkvittot ska skickas med post. Kopior kan skickas på förhand med fax och/eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret kan fyllas i på engelska eller maltesiska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Office of the State Advocate

Mainguard Building

St George’s Square

Valletta VLT1190

Tfn: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Geografisk behörighet: Malta och Gozo

Mottagning, kommunikation och språkkunskaper: Engelska

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Engelska

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Malta har för avsikt att avvika från artikel 9.2 eftersom den inte överensstämmer med den maltesiska processrätten.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Engelska

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

De kostnader som avses i artikel 11.2 i förordningen uppgår till ett fast belopp på 50 euro för varje delgiven handling.

Avgiften måste betalas innan delgivningen utförs. En framställan som inte åtföljs av betalningskvitto från bank returneras utan vidare handläggning. Avgiften ska erläggas genom banköverföring till åklagarmyndighetens kansli med nedanstående bankuppgifter.

Bankens namn: Central Bank of Malta

Kontobeteckning: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift-kod: MALTMTMT

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Vi motsätter oss detta.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Vi godtar detta.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Inte möjligt eftersom det krävs bevis på delgivning. Men om en dom har meddelats mot en person utan att denne vederbörligen har underrättats på förhand genom stämning, kan han eller hon inom tre månader efter domen begära att saken tas upp till förnyad prövning.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Inga.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020