Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Холандия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Всички съдебни изпълнители в Нидерландия са предаващи органи. За търсене на предаващ орган, моля посетете следния уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Всички съдебни изпълнители и централният орган в Нидерландия са получаващи органи. За търсене на получаващ орган, моля посетете следния уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Съдебните изпълнители могат да получават документите по пощата. Получаващите органи, чийто номер на факс или адрес на електронна поща е посочен в приложението, могат да получават документи и по факс или електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езиците, които могат да се използват при попълване на формуляра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламента, и на удостоверението за връчване, посочено в член 10, параграф 2 от Регламента, са английски и немски.

Член 3 - Централен орган

Ролята на централен орган се изпълнява от Кралската професионална организация на съдебните изпълнители (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Адрес:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG (Хага)

Nederland

Телефон: + 31 70 890 35 30

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецkbvg@kbvg.nl

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kbvg.nl/

Централният орган може да получава и предава документи по пощата, по електронна поща или по телефона, на нидерландски или английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Езиците, които могат да се използват при попълване на формуляра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламента, и на удостоверението за връчване, посочено в член 10, параграф 2 от Регламента, са английски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В Нидерландия, когато документът трябва да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, се определя от нидерландското право.

Когато според правото на държава от ЕС даден документ трябва да бъде обработен в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, се определя от правото на същата държава от ЕС.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езиците, които могат да се използват при попълване на формуляра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламента, и на удостоверението за връчване, посочено в член 10, параграф 2 от Регламента, са английски и немски.

Член 11 - Разноски по връчването

Размерът на еднократната такса за разноски за участието на съдебен изпълнител или на компетентно лице съгласно правото на замолената държава членка възлиза на 65 EUR.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Нидерландия не се противопоставя на възможността друга държава членка да връчва съдебни документи на лица, пребиваващи в Нидерландия, без прилагане на каквато и да е принуда, пряко чрез служителите на дипломатическите или консулските представителства на въпросната държава.

Член 15 - Пряко връчване

Пряко връчване от съдебен изпълнител на основание член 15 от Регламента се допуска за лица с местоживеене в Нидерландия.

Член 19 - Неявяване на ответник

В Нидерландия съдът може по изключение от член 19, параграф 1 от Регламента да постанови решение, ако са изпълнени всички условия, предвидени в параграф 2 от същия член.

Молбата за възстановяване на срока за обжалване на решението съгласно член 19, параграф 4 от Регламента е допустима, ако е подадена в срок до една година от датата на постановяване на съдебното решение.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019