Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Holandsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Všetci súdni úradníci v Holandsku sú odosielajúcimi orgánmi. Odosielajúci orgán vyhľadajte prostredníctvom tohto odkazu: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Všetci súdni úradníci a ústredný orgán v Holandsku sú prijímacími orgánmi. Prijímací orgán vyhľadajte prostredníctvom tohto odkazu: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Súdnym úradníkom môžu byť písomnosti doručené poštou. Prijímajúce orgány, ktorých číslo faxu alebo e-mailová adresa sú uvedené v prílohe, môžu takisto prijímať písomnosti faxom alebo elektronickou poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Kráľovské profesijné združenie súdnych úradníkov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresa:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Holandsko:

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekbvg@kbvg.nl

Webová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kbvg.nl/

Ústredný orgán môže prijímať/odosielať písomnosti poštou, e-mailom alebo telefonicky v holandčine alebo angličtine.

článok 4 - odosielanie písomností

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Ak sa v Holandsku musí písomnosť doručiť v určitej lehote, dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k navrhovateľovi, sa určí podľa holandského práva.

Ak sa podľa práva členského štátu EÚ musí písomnosť spracovať v určitej lehote, dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k navrhovateľovi, sa určí podľa práva daného členského štátu.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie formulára uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia a potvrdenia o doručení uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia, sú angličtina a nemčina.

článok 11 - náklady doručenia

Výška pevne stanoveného poplatku za náklady na zapojenie súdneho úradníka alebo osoby príslušnej podľa práva prijímajúceho členského štátu je 65 EUR.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Holandsko nenamieta proti tomu, aby mal členský štát možnosť doručovať súdne písomnosti osobám s bydliskom v Holandsku bez akýchkoľvek donucovacích prostriedkov priamo prostredníctvom svojich diplomatických alebo konzulárnych zástupcov.

článok 15 - priame doručenie

Priame doručovanie na základe článku 15 nariadenia súdnym úradníkom je prípustné pre osoby s bydliskom v Holandsku.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Sudcovia v Holandsku môžu na základe výnimky z článku 19 ods. 1 vyniesť rozsudok, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 19 ods. 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty uvedenej v článku 19 ods. 4 nariadenia je prípustná, ak sa predloží do jedného roka odo dňa vynesenia rozhodnutia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019