Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Полша


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район следва да бъдат връчени процесуалните документи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документи могат да се изпращат само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формуляр-образецът може да бъде попълнен на полски, английски или немски език.

Член 3 - Централен орган

Ministerstwo Sprawiedliwości
(Министерство на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Отдел „Международно сътрудничество и права на човека“)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 6280949

Езици на комуникация: полски, английски, немски.

Член 4 - Предаване на документи

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Според полското право няма изискване връчването на документи да бъде извършено в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи е безплатно.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Полша не допуска връчването на документи на своя територия от служителите на дипломатически или консулски представителства, освен ако документите не се връчват на гражданин на държавата членка, в която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Полша не допуска връчването на съдебни документи на своя територия съгласно тази разпоредба.

Член 19 - Неявяване на ответник

Молба за възстановяване на срока, подадена повече от една година след датата на постановяване на съдебното решение, се разглежда само в изключителни случаи.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не е приложимо.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/10/2019