Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Полша


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Comunicarea actelor


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район следва да бъдат връчени процесуалните документи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документи могат да се изпращат само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формуляр-образецът може да бъде попълнен на полски, английски или немски език.

Член 3 - Централен орган

Ministerstwo Sprawiedliwości
(Министерство на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Отдел „Международно сътрудничество и права на човека“)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 6280949

Езици на комуникация: полски, английски, немски.

Член 4 - Предаване на документи

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Според полското право няма изискване връчването на документи да бъде извършено в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи е безплатно.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Полша не допуска връчването на документи на своя територия от служителите на дипломатически или консулски представителства, освен ако документите не се връчват на гражданин на държавата членка, в която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Полша не допуска връчването на съдебни документи на своя територия съгласно тази разпоредба.

Член 19 - Неявяване на ответник

Молба за възстановяване на срока, подадена повече от една година след датата на постановяване на съдебното решение, се разглежда само в изключителни случаи.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не е приложимо.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/10/2019