Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Romunija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Romunski organi za pošiljanje sodnih pisanj so vsa romunska sodišča, ki so pristojna za neposredno vročanje sodnih pisanj organom za sprejem v državah članicah EU: okrožna sodišča, tribunali, pritožbena sodišča, vrhovno kasacijsko sodišče.

Notarji, sodni izvršitelji in drugi organi, pristojni za vročanje pisanj v tujini, pošljejo predloge prek okrožnih sodišč, na območju katerih imajo registrirani sedež (člen 32(1)(a) in (b) zakona št. 189/2003 o mednarodni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah).

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Romunski organ za sprejem predlogov za vročitev sodnih in zunajsodnih pisanj iz držav članic EU je okrožno sodišče, na območju katerega ima prejemnik stalno prebivališče ali registrirani sedež (člen 32(1)(c) zakona št. 189/2003 o mednarodni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah).

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Tehnična načina sprejemanja predlogov in priloženih dokumentov sta po pošti in telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce predlogov, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Romunski osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Str. Apolodor No 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077; telefaks: +40 372041079

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah

Telefon: +40 372041083, +40 372041218; telefaks: +40 372041079, +40 372041084

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce predlogov, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Tehnična načina sprejemanja predlogov in priloženih dokumentov sta po pošti in telefaksu.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ni informacij

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Poleg potrdil o vročitvi, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi potrdila o vročitvi, poslana v angleščini ali francoščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Procesne dokumente brezplačno in po uradni dolžnosti vroči sodišče, in sicer uradniki sodišča ali drugi zaposleni. Če to ni mogoče, se vročijo po pošti s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti, na katero se pritrdi dokazilo o prejemu/poročilo in obvestilo. Na zahtevo in stroške zainteresirane strani lahko procesne dokumente vroči sodišče prek sodnih izvršiteljev ali z ekspresno dostavo (člen 154(1), (4) in (5) zakonika o civilnem postopku). Honorar sodnega izvršitelja je med 20 in 400 RON. Glej odredbo ministra za pravosodje št. 2550 z dne 14. novembra 2006 o odobritvi najnižjih in najvišjih nagrad za storitve sodnih izvršiteljev.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Romunija izjavlja, da lahko diplomatski in tuji konzularni predstavniki vročajo sodna in zunajsodna pisanja na romunskem ozemlju samo državljanom države, katere predstavniki so.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Romunija nasprotuje neposrednemu vročanju iz člena 15(1).

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na odstavek 1 člena 19 Uredbe lahko romunska sodišča izdajo odločbo samo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 člena 19 Uredbe se lahko vloži v enem letu od dne razglasitve odločbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 19/04/2021