Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Словакия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Словашките органи приемат молби за връчване на документи в писмен вид на хартиен носител.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

За целите на член 2, параграф 4 Словашката република приема за попълване на формулярите освен словашки език, също така чешки и английски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Министерство на правосъдието на Словашката република)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Отдел „Международно частно право“)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Телефон: (421) 2 888 91 258

Факс: (421) 2 888 91 604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Езици за комуникация: словашки, чешки, английски, френски, немски език.

Член 4 - Предаване на документи

За целите на член 4 Словашката република приема за попълване на формулярите освен словашки език, също така чешки и английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Словашката република не съобщава информация по член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, тъй като словашкото право не изисква връчването на определени документи в определен срок, както е предвидено в тези разпоредби.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

За целите на член 10 Словашката република приема за попълване на формулярите освен словашки език, също така чешки и английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

По принцип документите се връчват от съда, който е получил молбата. При определени обстоятелства обаче съдът може да възложи връчването на документите на съдебен служител. Ако служителят, на когото съдът е възложил връчването, е съдебен изпълнител (súdny exekútor), за връчването се заплаща такса с фиксирана размер от 6,64 EUR за всеки връчен документ.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Словашката република не допуска връчването на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която документите са били съставени.

Член 15 - Пряко връчване

Словашкото право не допуска на заинтересовани от дадено съдебно производство лица да бъдат връчени съдебни документи пряко от чужбина посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица в Словашката република.

Член 19 - Неявяване на ответник

В съответствие с член 19, параграф 2 Словашката република заявява, че независимо от разпоредбите на член 19, параграф 1 съдията може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички условия, предвидени в разпоредбата.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/04/2020