Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Slovensko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Doručování dokumentů


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Orgány Slovenské republiky přijímají žádosti o doručení písemností písemně, v listinné podobě.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Ve smyslu čl. 2 odst. 4 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 288891258

Fax: +421 288891604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština, němčina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Ve smyslu článku 4 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Slovenská republika nesděluje informace k čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2, jelikož slovenský právní řád nevyžaduje, aby se určité písemnosti doručily v určité lhůtě, jak předpokládají uvedené články.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Ve smyslu článku 10 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování v zásadě provádí dožádaný soud. Za určitých okolností však může soud pověřit doručením písemnosti soudního úředníka. Pokud je tímto orgánem soudní exekutor, je toto doručení zpoplatněno paušální částkou 6,64 EUR za každou doručovanou písemnost.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Slovenská republika je proti možnosti doručovat soudní písemnosti prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, kromě případu, kdy mají být dokumenty doručeny státnímu příslušníkovi členského státu, v němž byla písemnost vyhotovena.

Článek 15 - Přímé doručení

Slovenský právní řád nepovoluje osobám zúčastněným na soudním řízení doručení soudních písemností ze zahraničí přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob ve Slovenské republice.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Slovenská republika v souladu s čl. 19 odst. 2 sděluje, že soudce bez ohledu na ustanovení čl. 19 odst. 1 může vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v daném ustanovení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Není použitelné


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/04/2020