Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu iesniegšana - Slovākija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Dokumentu iesniegšana


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

3. pants - Centrālā iestāde

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

15. pants - Tieša izsniegšana

19. pants - Atbildētāja neierašanās

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Slovākijas iestādes pieņem rakstveida pieprasījumus dokumentu izsniegšanai papīra formātā.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Saskaņā ar 2. panta 4. punktu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

3. pants - Centrālā iestāde

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tālrunis: (421) 2 888 91 258

Fakss: (421) 2 888 91 604

E-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Valodas: slovāku, čehu, angļu, franču, vācu.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Saskaņā ar 4. pantu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Slovākijas Republikai nav nekā paziņojama saskaņā ar 8. panta 3. punktu un 9. panta 2. punktu, jo saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem noteikti dokumenti nav jāizsniedz noteiktā periodā, kā paredzēts šajos pantos.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Saskaņā ar 10. pantu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dokumentus galvenokārt izsniedz tiesa, kas saņēmusi pieprasījumu. Taču noteiktos apstākļos tiesa var uzticēt dokumentu izsniegšanu tiesu varas amatpersonai. Ja tiesas norīkotā persona ir tiesu izpildītājs (súdny exekútor), izsniegšanai piemēro fiksētu nodevu EUR 6,64 apmērā par katru izsniegto dokumentu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Slovākijas Republika iebilst pret to, ka dokumentus izsniedz diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem.

15. pants - Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem tiesas dokumentus no ārvalstīm nav atļauts izsniegt tieši tiesvedībā ieinteresētajām personām ar Slovākijas Republikas tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetento personu starpniecību.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Saskaņā ar 19. panta 2. punktu Slovākijas Republika paziņo, ka tiesnesis, neskatoties uz 19. panta 1. punktu, var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir ievēroti visi šajā punktā minētie nosacījumi.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/04/2020