Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Slovensko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Orgány Slovenskej republiky prijímajú žiadosti o doručenie písomností písomne, v listinnej podobe.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

V zmysle čl. 2 ods. 4, Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov bude akceptovať okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk.

článok 3 - ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivil.inter.coop@justice.sk

Jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina, francúžština, nemčina.

článok 4 - odosielanie písomností

V zmysle čl. 4, Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov bude akceptovať okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Slovenská republika nerobí oznámenie k článkom 8(3) a 9(2), nakoľko slovenský právny poriadok nevyžaduje, aby sa určité písomnosti doručili v špecifickej lehote ako predpokladajú tieto články.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

V zmysle  čl. 10, Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov bude akceptovať okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk.

článok 11 - náklady doručenia

Doručovanie v zásade vykonáva dožiadaný súd. Za určitých okolností však súd môže poveriť doručením písomností súdneho úradníka. Ak je týmto orgánom osoba súdneho exekútora, takéto doručenie je spoplatnené paušalizovanou sumou 6,64 eur na každú doručovanú písomnosť.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Slovenská republika namieta proti možnosti doručovať súdne písomnosti prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov, okrem prípadu, keď majú byť dokumenty doručené štátnemu príslušníkovi členského štátu, v ktorom bola písomnosť vyhotovená.

článok 15 - priame doručenie

Slovenský právny poriadok nepovoľuje osobám majúcim právny záujem na súdnom konaní doručenie súdnych písomností zo zahraničia priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb v Slovenskej republike.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Slovenská republika v súlade s článkom 19 (2 ) vyhlasuje, že napriek ustanoveniu článku 19 (1) môže sudca vydať rozsudok, aj keď nedostal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak sa splnili všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/11/2018