Drobné nároky

Evropské řízení o drobných nárocích má za cíl zjednodušit a urychlit uplatňování přeshraničních nároků nepřesahujících částku 5 000 EUR.


Odkaz se otevře v novém okně.Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa ke stávajícím řízením podle právních předpisů členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je uznáno a je vykonatelné v jiném členském státě bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Pro evropské řízení o drobných nárocích byly vypracovány standardizované formuláře, které jsou k dispozici ve všech jazycích zde. K zahájení řízení je třeba vyplnit „Formulář A“. K formuláři by měly být přiloženy všechny příslušné podklady, jako například účtenky, faktury atd.

Formulář A musí být zaslán příslušnému soudu. Po obdržení formuláře žádosti soud musí vyplnit příslušnou část formuláře pro vyjádření. Do 14 dnů po obdržení formuláře žádosti by soud měl doručit jeho kopii spolu s formulářem pro vyjádření žalovanému. Žalovaný má 30 dnů na odpověď formou vyplnění příslušné části formuláře pro vyjádření. Soud musí poslat kopii každé odpovědi žalobci do 14 dnů.

Do 30 dnů od doručení odpovědi žalovaného (pokud existuje) musí soud buď vydat rozhodnutí o předmětném drobném nároku, nebo si písemně vyžádat další informace od každé strany anebo předvolat strany k ústnímu jednání. V případě ústního jednání není nutné právní zastoupení, a pokud soud disponuje vhodným zařízením, mělo by jednání probíhat prostřednictvím videokonference nebo telekonference.

S osvědčením vydaným soudem (které bude možná třeba přeložit do jazyka druhého členského státu) a kopií rozhodnutí je rozhodnutí vykonatelné ve všech ostatních členských státech Evropské unie bez jakýchkoli dalších formalit. Jediným důvodem, pro který je výkon rozhodnutí v jiném členském státě možné odmítnout, je jeho neslučitelnost s jiným rozhodnutím tohoto členského státu mezi týmiž stranami. Výkon rozhodnutí probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, v němž k výkonu rozhodnutí dochází.

Související internetové odkazy

Nařízení (ES) č. 861/2007 - konsolidované znění ze dne 14. června 2017PDF(1898 Kb)cs

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocíchPDF(1098 Kb)cs

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocíchPDF(2398 Kb)cs

Infografika pro spotřebitelePDF(105 Kb)cs

Informační leták pro právníkyPDF(556 Kb)cs

Informační leták pro podnikyPDF(235 Kb)cs

Online nástroje – informace o evropském řízení o drobných nárocích ZIP(12.003 Kb)cs

Drobné nároky – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/07/2019

Drobné nároky - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V belgických právních předpisech není zavedeno žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Existuje pouze něco jako „zkrácené řízení o vydání platebního rozkazu“. Viz samostatný soubor.

Neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Používá se běžný postup, který je však velmi jednoduchý.

Běžný postup je popsán níže:

 • předvolání oznámením soudního vykonavatele,
 • výměna písemných argumentů, uvedených zjištění,
 • datum jednání (žalobní odpověď právního zástupce) a uzavření rozpravy,
 • soudní rozhodnutí.

V zásadě se nejedná o žádné zjednodušení, ačkoli některé žaloby se nepodávají formou předvolání, ale spíše dvoustranným návrhem stran. Příkladem sporu, který zahrnuje dvoustranný návrh, je spor týkající se nájemného. Článek 1344a soudního řádu (Gerechtelijk Weboek) stanoví, že s výhradou ustanovení nájemní smlouvy může být každá žaloba týkající se pronájmu věci podána formou písemného návrhu v soudní kanceláři smírčího soudce.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

1.2 Použití řízení

1.3 Formuláře

1.4 Pomoc

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

1.6 Písemné řízení

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada nákladů

1.9 Možnost odvolání

Odkazy

Právní předpisy týkající se zkráceného řízení o vydání platebního rozkazu: internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby pro spravedlnost:

 • Klikněte na „Konsolidované právní předpisy“ v záložce „Zdroje práva“.
 • Zvolte „Soudní řád“ v záložce „Právní předpis“.
 • Do pole „Slova“ napište „664“.
 • Klikněte na „Hledat“ a poté na „Seznam“.
 • Klikněte na „Podrobnosti“.

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/10/2015

Drobné nároky - Bulharsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích. Ode dne 1. 1. 2009 uplatňují bulharské soudy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Tato řízení jsou vedena u oblastních soudů, přičemž v případě záležitostí, jimiž se nařízení (ES) č. 861/2007 výslovně nezabývá, jsou použitelná obecná pravidla občanského soudního řádu.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.2 Použití řízení

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.3 Formuláře

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.4 Pomoc

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.6 Písemné řízení

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.7 Obsah rozsudku

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.8 Náhrada nákladů

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.9 Možnost odvolání

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/07/2017

Drobné nároky - Česká republika


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Samostatné řízení o drobných nárocích v České republice neexistuje. Kategorie bagatelních sporů (tj. výše finančního plnění) je zohledněna pouze u odvolacího řízení a u dovolacího řízení.

1.2 Použití řízení

Podle znění § 202 odst. 2 občanského soudního řádu není odvolání přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

Proti rozsudku pro uznání a pro zmeškání tedy odvolání podat lze, byť jimi bylo rozhodnuto o částce nižší než 10 000 Kč.

Podle § 238 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu není přípustné dovolání proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

1.3 Formuláře

Ve vztahu k bagatelnímu řízení neexistují žádné speciální formuláře.

1.4 Pomoc

Soudy mají dle občanského soudního řádu povinnost poskytovat účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech. Zákon tedy pro konkrétní procesní situaci stanoví, jakého poučení se účastníku v dané situaci má od soudu dostat.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Předkládání, hodnocení i získávání důkazů ve sporech, jakékoli finanční částky, které se občanské soudní řízení týká, je ovládáno stejnými pravidly.

1.6 Písemné řízení

Zákon pro řízení o bagatelních nárocích nestanoví žádné výjimky, co do způsobu vedení řízení.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozhodnutí se pro bagatelní věci nijak neodlišuje.

1.8 Náhrada nákladů

Pro náhradu nákladů se uplatní obecná pravidla občanského soudního řízení.

1.9 Možnost odvolání

Jak je již uvedeno výše, odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/03/2019

Drobné nároky - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Samostatné řízení o drobných nárocích není v rámci občanského soudního řádu stanoveno. Existuje nicméně zvláštní procesní ustanovení § 495a občanského soudního řádu, které umožňuje zkrácené řízení. Na základě tohoto ustanovení může soud po náležitém uvážení v případě, že hodnota nároku nepřevyšuje 600 EUR, postupovat využít zkrácené řízení. Žádné další omezení použitelnosti tohoto řízení (například že by se vztahovalo pouze na určité druhy sporných věcí) občanský soudní řád neobsahuje.

1.2 Použití řízení

Jak bylo řečeno výše, je na uvážení soudu, zda bude postupovat pomocí zkráceného řízení a využije některé z jeho možností. Soud nicméně není povinen vést zkrácené řízení, může tedy i v případech, kdy je hodnota nároku nižší než 600 EUR, postupovat obvyklým postupem.

Rozhodnutí soudu, jak bude řízení vést, nemohou účastníci řízení napadnout. Mohou pouze žádat o nařízení jednání.

1.3 Formuláře

Nepoužívají se žádné zvláštní formuláře.

1.4 Pomoc

Pomoc se řídí obecnými pravidly. Usnadnění řízení spočívá totiž pouze ve volbě jednoduššího postupu. Účastníkům řízení, které nezastupuje advokát, je proto v otázkách procesního práva poskytována pomoc týmž způsobem jako těm účastníkům, které advokát zastupuje. V Německu je v rámci řízení před okresními soudy například přípustné, aby žaloba byla sdělena ústně a zaprotokolována v podatelně. Právě tak má i účastník zastoupený advokátem možnost podat vysvětlení nikoli prostřednictvím svého advokáta, nýbrž přímo do protokolu.

To, jestli účastníka řízení zastupuje, nebo nezastupuje advokát, nemění v zásadě nic na způsobu a rozsahu povinností soudu podávat vysvětlení a informace. Soud má ze zákona povinnost podávat informace a vysvětlení týkající řízení, a to z hlediska právního i věcného.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Soud může využívat i za jiných okolností neobvyklé způsoby shromažďování důkazů. Na rozdíl od jiných typů řízení, kdy se uplatňuje zásada přímosti, tzn. vyslýchání svědků, znalců či účastníků řízení před soudem za přítomnosti účastníků řízení, může soud v rámci zkráceném řízení nařídit zejména telefonické či písemné dotazování svědků, znalců a účastníků řízení.

1.6 Písemné řízení

Řízení probíhající výhradně písemnou formou je možné. Na žádost některého z účastníků řízení musí ovšem být nařízení jednání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek má ve srovnání s obvyklým řízením jednodušší formu. Souvisí to s tím, že proti rozsudkům o hodnotě nároku do výše 600 EUR nelze v zásadě podat opravný prostředek.

Nemusí například obsahovat vylíčení skutkového stavu. Nemusí v něm být ani vyloženy důvody rozhodnutí, pokud na nich účastníci řízení netrvají nebo pokud je jejich podstatný obsah uveden v protokolu. Z důvodu požadavků mezinárodního právního styku nelze ovšem od odůvodnění rozsudku vypustit v situaci, kdy lze očekávat, že má být rozsudek vykonán v zahraničí ve smyslu § 313a odst. 4 bodu 5 občanského soudního řádu.

Pokud bylo výjimečně povoleno odvolání, o čemž rozhodne podle svého uvážení soudce, řídí se forma rozsudku obecnými pravidly.

1.8 Náhrada nákladů

Náhrada nákladů řízení nepodléhá žádným omezením, vztahují se na ni obecná pravidla.

1.9 Možnost odvolání

Možnost použít opravné prostředky je v případě rozsudků o nárokované hodnotě do výše 600 EUR v zásadě vyloučena. Ve výjimečných případech je použití těchto prostředků možné za předpokladu, že je soud prvního stupně v rozsudku připustí s ohledem na závažnost věci nebo s ohledem na to, že rozvoj práva či zajištění jednotné judikatury vyžadují, aby rozhodl odvolací soud.

Jestliže odvolání není připuštěno a soud prvního stupně porušil právo účastníků sporu na slyšení způsobem, který mohl mít zásadní vliv na výsledek řízení, obnoví se na základě stížnosti účastníka, v jehož neprospěch bylo původně rozhodnuto, řízení u soudu prvního stupně.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/05/2019

Drobné nároky - Irsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, takovéto řízení podle irského práva existuje jako alternativní způsob uplatňování drobných nároků v občanských věcech [viz Odkaz se otevře v novém okně.Pravidla okresních soudů (řízení o drobných nárocích) z let 1997 a 1999]. Jedná se o službu poskytovanou kancelářemi okresních soudů (District Court), která je určena pro levné řešení spotřebitelských nároků bez zapojení advokáta. Řízení týkající se drobných nároků (tj. určitých nároků do maximální výše 2 000 EUR) lze rovněž zahájit přes internet.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Mezi druhy nároků, na něž se vztahuje řízení o drobných nárocích, patří:

i) nárok týkající se zboží nebo služeb zakoupených pro soukromé účely od osoby, která je prodává v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelské nároky);

ii) nárok týkající se menší škody na majetku (avšak s vyloučením škody na zdraví);

iii) nárok týkající se nevrácení kauce v případě určitých druhů pronajímaného majetku. Například prázdninový dům nebo pokoj/byt v prostorách, kde bydlí i vlastník, za předpokladu, že nárok nepřesáhne 2 000 EUR.

Nároky týkající pronajímatele/nájemce nebo pronajímaného ubytování, na které se nevztahuje řízení o drobných nárocích, mohou být předloženy Radě pro pronájem soukromých bytových prostor: Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O‘Connell Bridge House, D‘Oliver Street, Dublin 2. Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.prtb.ie/.

Z řízení o drobných nárocích jsou vyloučeny nároky vyplývající z(e):

i) smlouvy o koupi najaté věci;

ii) porušení leasingové smlouvy;

iii) dluhů.

1.2 Použití řízení

Aby mohl spotřebitel využít tohoto řízení, musí zboží nebo služby zakoupit pro soukromé účely od osoby, která je prodává v rámci své podnikatelské činnosti. Od ledna 2010 může řízení využít také jeden podnikatelský subjekt vůči jinému podnikatelskému subjektu. Drobnými nároky se zabývá úředník okresního soudu označovaný jako Small Claims Registrar. Pokud je to možné, soudní úředník pro drobné nároky vyjedná dohodu mezi stranami bez nutnosti soudního projednání. Pokud nelze záležitost vyřešit dohodou, uvedený úředník předloží nárok okresnímu soudu k projednání.

Žalobce si musí být jistý jménem a adresou osoby nebo společnosti, vůči které chce svůj nárok vznést. Pokud se jedná o společnost, musí použít přesnou obchodní firmu. Tyto údaje musí být přesné, aby mohl nejvyšší úředník v hrabství (sheriff) vykonat soudní příkaz (soudní rozhodnutí).

Pokud soudní úředník pro drobné nároky obdrží oznámení od žalovaného, který nárok zpochybní nebo vznese protinárok, soudní úředník kontaktuje žalobce a poskytne mu kopii odpovědi nebo reakce žalovaného na nárok. Soudní úředník může obě strany vyslechnout a jednat s nimi ve snaze dosáhnout dohody.

Pokud žalovaný nárok uzná, musí kancelář soudního úředníka informovat tak, že zašle zpět formulář Oznámení o přijetí odpovědnosti. Pokud žalovaný nereaguje, nárok se automaticky považuje za nezpochybněný. Okresní soud pak vydá příkaz ve prospěch žalobce (aniž by se žalobce musel dostavit před soud) na žalovanou částku a nařídí její uhrazení v krátké přesně stanovené lhůtě.

1.3 Formuláře

Soudní úředník pro drobné nároky poskytne žalobci formulář žádosti, nebo lze tento formulář stáhnout z internetové stránky soudní služby na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.courts.ie/.

1.4 Pomoc

Jelikož účelem řízení o drobných nárocích je levně řešit spotřebitelské nároky bez zapojení advokáta, nejsou obecně právní pomoc nebo poradenství pro tento druh nároků nezbytné.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pokud se záležitost dostane před soud, strany se musí dostavit k jednání okresního soudu. Věc bude projednávána veřejně v rámci běžného zasedání okresního soudu. Po vyvolání věci soudní úředník povolá žalobce na svědeckou lavici k podání výpovědi. Výpověď musí být poskytnuta pod přísahou nebo na základě čestného prohlášení a žalovaný může provést křížový výslech žalobce ohledně záležitostí týkajících se nároku. Žalovaný bude mít rovněž příležitost vypovídat. Každý svědek může být podroben křížovému výslechu protistranou nebo jejím právním zástupcem, je-li přítomen. Strany mají rovněž právo předvolat svědky nebo předložit výpovědi svědků, ale nemohou požadovat náhradu nákladů s tím spojených, neboť toto řízení nebylo koncipováno tak, aby pokrylo takovéto výdaje, ale jeho účelem je umožnit relativně nenákladné soudní řešení drobných nároků.

1.6 Písemné řízení

Pokud soudní úředník pro drobné nároky záležitost nevyřeší, pak musí v den soudního jednání žalobce předložit listinné důkazy dokládající daný nárok, například jakékoli související dopisy, stvrzenky nebo faktury. Kromě toho budou mít obě strany příležitost ústně vypovídat a mohou být vyslechnuty protistranou.

1.7 Obsah rozsudku

Pokud žalobce uspěje, okresní soud pak v jeho prospěch vydá příkaz na žalovanou částku a nařídí její uhrazení v krátké přesně stanovené lhůtě.

1.8 Náhrada nákladů

Strany sice mohou vyžít služeb právního zástupce, nemají však nárok na náhradu nákladů s tím spojených druhou stranou, a to ani v případě, že při projednávání uspějí. Podstatou řízení o drobných nárocích je umožnit předložení nároku bez nutnosti právního zastoupení.

1.9 Možnost odvolání

Žalobce a žalovaný mají právo podat opravný prostředek proti příkazu okresního soudu k obvodnímu soudu (Circuit Court). Obvodní soud může přiznat náhradu nákladů, ale záleží na rozhodnutí jednotlivých soudců obvodního soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.courts.ie/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/11/2019

Drobné nároky - Řecko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Existuje v Řecku řízení o drobných nárocích (tj. zvláštní řízení, které je v porovnání s běžným řízením procesně zjednodušené a které se použije ve věcech týkajících se nároků s hodnotou pod určitou peněžní částku nebo u určitých typů sporů bez ohledu na peněžní částku)?

Občanský soudní řád obsahuje zvláštní ustanovení zabývající se drobnými nároky (kapitola XIII § 466–472).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Zvláštní ustanovení o drobných nárocích se použijí v těchto případech: 1. spadá-li předmět sporu do pravomoci okresního civilního soudu (eirinodikeío) a týká-li se nároků nebo práv k movitým věcem či vlastnictví movitých věcí, jejichž hodnota nepřesahuje 5 000,00 EUR; nebo 2. přesahuje-li hodnota předmětu sporu 5 000,00 EUR tehdy, prohlásí-li žalobce, že v rámci vypořádání nároku nebo práva, jež jsou předmětem žaloby, přijme částku nepřesahující 5 000,00 EUR. V tomto případě bude žalovanému, který neměl ve věci úspěch, nařízeno, aby uspokojil nárok nebo právo, jež jsou předmětem žaloby, nebo aby uhradil odhadovanou hodnotu, kterou soud schválí.

1.2 Použití řízení

Řízení je povinné.

Soud ani strany sporu nemohou místo zvláštního řízení o drobných nárocích použít běžné řízení.

1.3 Formuláře

Formuláře nejsou k dispozici.

1.4 Pomoc

Je účastníkům řízení, které nezastupuje právník, poskytnuta pomoc ohledně procesních záležitostí (např. ze strany soudního úředníka nebo soudce)? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Účastníci řízení mohou soudu jednat bez právního zastoupení. Účastníka řízení může zastupovat rovněž jeho manžel/manželka, příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii, pokrevní příbuzný až ve druhém stupni nebo příbuzný z manželovy/manželčiny strany až ve druhém stupni či placený zaměstnanec v jeho zaměstnání. Vždy se má za to, že manžel/manželka může jednat jménem druhého manžela a může ustanovit jiné zástupce. Žádný předpis neukládá v těchto případech soudnímu úředníkovi nebo soudci povinnost poskytnout pomoc účastníkům řízení či jejich zástupcům, kteří nejsou právníky.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Jsou určitá pravidla týkající se provádění důkazů v porovnání s běžným řízením zjednodušena? Pokud ano, která a v jakém rozsahu?

Při projednávání drobných nároků v rámci zvláštního řízení o drobných nárocích se mohou soudci okresního civilního soudu odchýlit od běžných procesních pravidel: mohou vzít v potaz důkazy, které nesplňují zákonné požadavky, a při zjišťování skutečností mohou podle svého uvážení použít postup, který se jim za daných okolností zdá nejbezpečnější, nejrychlejší a nejméně nákladný.

1.6 Písemné řízení

Žalobu lze podat písemně na podatelně okresního civilního soudu, nebo ústně před soudcem okresního civilního soudu, přičemž v tomto případě se vyhotoví zápis. Žaloba musí obsahovat: a) přesný popis skutečností, které dokládají nárok v souladu s právními předpisy a které odůvodňují podání žaloby žalobce na žalovaného; b) přesný popis předmětu sporu; c) konkrétní formu žalobního petitu a d) veškeré dostupné formy důkazů.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí jsou vydávána ústně během veřejného jednání soudu, obvykle ihned po projednání, dokud soud stále zasedá a předtím, než soudce přikročí k další věci. Rozhodnutí není stranám doručeno, je-li v soudním protokolu potvrzeno, že rozhodnutí bylo vydáno v přítomnosti obou stran nebo osob, které jednají jménem žalobce.

1.8 Náhrada nákladů

Náklady se nehradí.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutím o drobných nárocích se nelze odvolat.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/07/2017

Drobné nároky - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, ústní jednání v případě nároků do výše 6 000 EUR.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Ústní jednání v případě nároků do výše 6 000 EUR.

1.2 Použití řízení

Prostřednictvím žaloby podané písemně.

1.3 Formuláře

Závazný vzorový formulář neexistuje. V případě nároků do výše 2 000 EUR však podatelny jednotlivých úseků soudu obvykle poskytují vzor šablony nebo tištěný formulář.

Tento formulář se používá pouze k podání žaloby a jeho použití je ponecháno na volném uvážení. Formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoc

Žalobci se mohou k ústnímu jednání dostavit osobně, pokud však výše nároku přesahuje 2 000 EUR, je povinná účast advokáta (abogado) a procesního zástupce (procurador).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí obecnými pravidly: přípustný je jakýkoli druh důkazů a důkazy si lze vyžádat a předložit před jednáním.

1.6 Písemné řízení

K písemným náležitostem v řízení patří žaloba a žalobní odpověď. Procesní otázky jsou vyřešeny během soudního řízení. Obdobně jsou důkazy poskytnuty ústně a předloženy v prvé řadě u soudu.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí obsahuje odůvodnění a je vydáno písemně, a to ve stejné formě jako v ostatních řízeních.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li povinná účast advokáta a procesního zástupce a je-li nařízena náhrada nákladů, mohou být straně sporu, v jejíž prospěch byla náhrada nákladů nařízena, uhrazeny náklady řízení, a to po posouzení a za předpokladu, že u každého účastníka sporu, jemuž bylo vydáno rozhodnutí, nepřesáhnou třetinu částky, která byla předmětem řízení.

Pokud účastník sporu, jemuž byla přiznána náhrada nákladů, žije mimo místo konání soudního řízení, mohou mu být uhrazeny náklady na procesního zástupce, a to i v případě, není-li účast procesního zástupce povinná.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutí se lze odvolat, je-li sporná částka vyšší než 3 000 EUR. Odvolání se podává témuž soudu, a to písemně a ve lhůtě 20 dnů.

Příslušnost k projednání odvolání má provinční soud (Audiencia Provincial) a proti rozhodnutí tohoto soudu nelze podat žádný další opravný prostředek.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/07/2017

Drobné nároky - Francie


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ve Francii existuje zjednodušené řízení před instančním soudem (tribunal d’instance), které se nazývá „předložení prohlášení na podatelně“ (déclaration au greffe) a které je upraveno články 843 a 844 a následujícími občanského soudního řádu. Soudu je předloženo ústní nebo písemné prohlášení na podatelně příslušného soudu. Soudní tajemník (greffe) předvolá účastníky řízení k jednání doporučeným dopisem s doručenkou. Na jednání se soudce pokusí o smírné řešení rozporů mezi účastníky řízení a může určit smírčího rozhodce. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, v řízení se pokračuje. Zastoupení advokátem není povinné. Účastníky řízení může zastupovat jejich manžel/manželka, druh/družka, osoba, se kterou uzavřeli občanský pakt solidarity, rodiče nebo příbuzní v přímé či vedlejší linii a osoby patřící k jejich službám.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Nárok nesmí přesahovat 4 000 EUR a musí spadat do věcné příslušnosti instančního soudu.

1.2 Použití řízení

Řízení s předložením prohlášení na podatelně není povinné.

Řízení s předložením prohlášení na podatelně není možné změnit na řádné řízení, poněvadž v případě, že by nárok přesahoval 4 000 EUR nebo by nespadal do věcné příslušnosti instančního soudu, bylo by třeba obrátit se na příslušný soud předložením věci běžným způsobem.

1.3 Formuláře

Použití formulářů není povinné, neboť prohlášení na podatelně lze provést ústně. Existuje nicméně formulář pro předložení věci soudu.

Jedná se o formulář CERFA N°11764*08, který je k dispozici na internetových stránkách francouzských správních orgánů, ve všech podatelnách instančních soudů a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.fr/.

1.4 Pomoc

Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené řízení, které se vztahuje na částky nepřesahující 4 000 EUR, a soudce provádí výslech účastníků, není v právních předpisech stanovena žádná pomoc. Účastníci řízení mohou nicméně využít pomoci advokáta nebo jím mohou být zastoupeni, a to i poté, co požádali o využití výhod plynoucích z ustanovení o právní pomoci.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pravidla týkající se dokazování jsou podobná pravidlům vztahujícím se na řádná řízení.

1.6 Písemné řízení

V rámci tohoto zjednodušeného postupu neexistuje postup probíhající výhradně písemnou formou.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidla vztahující na rozsudek jsou tatáž jako pravidla, která se použijí v rámci řádného řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Pravidla, která se použijí, jsou stejná jako u ostatních řízení. Avšak vzhledem k tomu, že toto řízení nevyžaduje předvolání a zastoupení advokátem, náklady s ním spojené jsou nižší.

1.9 Možnost odvolání

Z důvodu hodnoty nároku je možnost odvolání vyloučena. Proti rozsudku lze pouze podat odpor (l'opposition) nebo mimořádný kasační opravný prostředek.

Internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Portál Legifrance


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/09/2019

Drobné nároky - Chorvatsko

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V Chorvatské republice se vymáhání drobných nároků řídí ustanoveními článků 457–467 občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14; dále jen ZPP), zatímco evropské řízení o drobných nárocích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (dále jen nařízení č. 861/2007) se řídí ustanoveními článků 507.o – 507.ž ZPP.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích před místními soudy je spor týkající se nároků na částku nepřevyšující 10 000 HRK.

V řízeních před obchodními soudy jsou řízení o drobných nárocích spory týkající se nároků na částku nepřevyšující 50 000 HRK.

Řízení o drobných nárocích jsou taktéž řízení, v nichž se nárok netýká peněz, ale kde žalobce souhlasil, že namísto toho obdrží částku nepřevyšující 10 000 HRK (místní soudy) nebo 50 000 HRK (obchodní soudy) na uspokojení nároku.

Řízení o drobných nárocích jsou taktéž řízení, v nichž nejsou předmětem nároku peníze, ale dodání movité věci, jejích hodnota podle žalobce nepřekračuje 10 000 HRK (místní soudy) nebo 50 000 HRK (obchodní soudy).

Podle současné úpravy evropského řízení o drobných nárocích se nařízení č. 861/2007 použije, pokud hodnota nároku nepřekročí 2 000 EUR v době, kdy žalobní formulář obdrží soud nebo tribunál s příslušností, a to bez veškerých úroků, nákladů a poplatků.

1.2 Použití řízení

Řízení o drobných nárocích probíhá před místním nebo obchodním soudem podle pravidel věcné příslušnosti uvedených v článcích 34 a 34.b ZPP. Řízení o drobných nárocích se zahajuje podáním žaloby k příslušnému soudu, tj. podáním návrhu na nařízení výkonu založeného na veřejné listině k notáři, pokud přípustná námitka proti nařízení výkonu rozhodnutí byla učiněna včas.

1.3 Formuláře

Formuláře, jiné žaloby či prohlášení se podávají v písemné podobě, faxem či e-mailem a použijí se pouze pro účely evropského řízení o drobných nárocích podle nařízení č. 861/2007.

Neexistují žádné jiné předepsané formuláře pro účely zahájení řízení o drobných nárocích.

1.4 Pomoc

ZPP neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o právní pomoci v řízení o drobných nárocích. V řízení o drobných nárocích může žalobce zastupovat advokát.

Pokud byla splněna ustanovení zákona o bezplatné právní pomoci (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 143/13 – Odkaz se otevře v novém okně.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), mají sporné strany právo na primární a sekundární právní pomoc.

Seznam sdružení a právních poraden oprávněných poskytovat primární právní pomoc naleznete na následujícím odkazu:
Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízení o drobných nárocích musí strany uvést všechny skutečnosti, na nichž svůj nárok zakládají, nejpozději při podání žaloby nebo obrany, a dále musí předložit veškeré důkazy potřebné k podložení uvedených skutečností.

Strany mohou během předběžného projednání žaloby uvádět pouze nové skutečnosti a předkládat pouze nové důkazy, pokud je bez vlastního přičinění nemohly uvést nebo předložit v rámci žaloby či obrany.

Nové skutečnosti uvedené ani důkazy předložené stranami během předběžného projednání žaloby, které nejsou v souladu s výše uvedeným ustanovením, nebude brát soud v úvahu.

Obecná ustanovení ZPP se týkají dokazování. Důkazy mohou tedy v řízení o drobných nárocích zahrnovat ohledání, dokumenty, svědecké výpovědi, odborné posudky vyžádané soudem, důkazy předložené stranami, a soud rozhoduje o tom, které z předložených důkazů se použijí k prokázání skutečností.

Více informací o dokazování naleznete v části nazvané „Dokazování – Chorvatsko“.

1.6 Písemné řízení

Řízení o drobných nárocích probíhá písemně.

V řízení o drobných nárocích je žaloba vždy doručena odpůrci, aby tato strana měla příležitost předložit své připomínky, a předvolání k soudu za účelem obrany informuje strany o tom, že se bude mít za to, že žalobce svoji žalobu stáhl, pokud se nedostaví na první soudní jednání, že v tomto řízení musí strany uvést všechny skutečnosti nejpozději při podání žaloby nebo obrany, že během předběžného projednání žaloby nelze uvádět žádné nové skutečnosti ani předkládat žádné nové důkazy s výjimkou případů uvedených v čl. 461a odst. 3 ZPP, pokud bylo stranám bez jejich vlastního zapříčinění znemožněno uvést některé skutečnosti nebo předložit důkazy před začátkem předběžného projednání žaloby, a že proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat pouze z důvodu podstatných porušení ustanovení o občanskoprávním řízení uvedených v čl. 354 odst. 2, kterými jsou:

• bod č. 1 – pokud se rozsudku účastnil soudce, který byl odvolán pro podjatost podle zákona (čl. 71 odst. 1 body 1-6 ZPP) nebo který byl odvolán na základě usnesení soudu, nebo osoba, která neměla status soudce,

• bod č. 2 – pokud bylo učiněno rozhodnutí o žalobě ve sporu, který nespadá do příslušnosti soudu (článek 16 ZPP),

• bod č. 4 – pokud v rozporu se zákonem ZPP soud založil své rozhodnutí na nepřípustných podkladech předložených stranami (čl. 3 odst. 3 ZPP),

• bod č. 5 – pokud v rozporu se zákonem ZPP soud vynesl rozsudek na základě uznání nároku, rozsudek založený na prominutí nároku, rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek bez soudního řízení,

• bod č. 6 – pokud z důvodu protiprávního jednání a zejména z důvodu nedoručení (soudních dokumentů) kterákoli strana nedostala příležitost být vyslechnuta soudem,

• bod č. 8 – pokud se osoba, která nemůže být účastníkem řízení, řízení účastnila buď jako žalobce, nebo jako žalovaný, nebo pokud právnická osoba nebyla zastupována jako strana oprávněnou osobou, nebo pokud nezpůsobilá strana nebyla zastoupena právním zástupcem, nebo pokud právní zástupce nebo zmocněnec neměli nezbytné oprávnění vést spor nebo učinit určité úkony v řízení, pokud vedení sporu nebo určité úkony v řízení nebyly schváleny dodatečně,

• bod č. 9 – pokud bylo učiněno rozhodnutí o nároku, ohledně nějž již probíhal soudní spor nebo ohledně nějž již byl vynesen rozsudek s právními účinky, nebo pokud již bylo dosaženo soudního smíru nebo dohody, která má podle zvláštních předpisů vlastnosti soudního smíru,

• bod č. 10 – pokud byla v rozporu se zákonem z řízení vyloučena veřejnost,

• bod č. 11 ZPP – pokud má rozsudek vady, kvůli nimž jej nelze prozkoumat, a zejména pokud je výrok rozsudku nesrozumitelný, pokud si výrok vzájemně odporuje nebo pokud odporuje odůvodnění rozsudku nebo pokud rozsudek nemá vůbec žádné odůvodnění, nebo pokud neuvádí důvody pro rozhodné skutečnosti nebo pokud těmto důvodům chybí zřejmost nebo si odporují, nebo pokud existuje rozpor ohledně rozhodných skutečností mezi tím, co je uvedeno v odůvodnění rozsudku ohledně obsahu dokumentů nebo záznamů týkajících se výpovědí poskytnutých v průběhu řízení, samotnými skutečnými dokumenty a záznamy,

nebo v případě právního omylu.

Pokud má strana dočasné nebo trvalé bydliště mimo Chorvatskou republiku a její adresa je známá, soudní dokumenty budou doručeny v souladu s pravidly závaznými v Chorvatské republice a v souladu s právními předpisy EU, zejména s ohledem na postup uvedený v článku 13 nařízení č. 861/2007.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek v řízení o drobných nárocích je vynesen ihned po skončení hlavního jednání. Při vynesení rozsudku je soudce povinen poučit stávající strany o podmínkách, za nichž mohou podat odvolání.

Poněvadž neexistují žádná zvláštní ustanovení o obsahu rozsudku v řízení o drobných nárocích, použijí se obecná ustanovení zákona ZPP, tj. článku 338 ZPP, který uvádí, že písemné znění rozsudku musí obsahovat formální úvod, výrok a odůvodnění.

Úvod rozsudku musí obsahovat: informaci o tom, že se rozsudek oznamuje jménem Chorvatské republiky, název soudu, křestní jméno a příjmení samosoudce nebo předsedajícího soudce, soudce zpravodaje a členů senátu, křestní jméno a příjmení a místo bydliště nebo sídlo stran, jejich právních zástupců a zmocněnců, stručné uvedení předmětu řízení, datum ukončení jednání, údaje stran, jejich zmocněnců, kteří se řízení zúčastnili, a datum vynesení rozsudku.

Výrok rozsudku musí obsahovat rozhodnutí soudu ohledně přijetí nebo odmítnutí konkrétních nároků ve věci samé a sekundárních nároků, stejně jako rozhodnutí ohledně existence nebo neexistence nároku předloženého k vypořádání (článek 333 ZPP).

V odůvodnění soud uvede nárok stran, skutečnosti, které uvedly, a důkazy, na nichž jsou tyto nároky založeny, které z těchto skutečností jsou prokázány, proč a jak byly prokázány a zda byly prokázány provedením důkazů, jaké důkazy byly předloženy a proč a jak byly posouzeny. Soud zejména uvede, která ustanovení hmotného práva byla použita v rozhodnutí o nárocích stran, a v případě potřeby uvede také svůj postoj k stanovisku stran o právních důvodech sporu a k jakýmkoliv návrhům nebo námitkám, které soud neodůvodnil v rozhodnutích, která učinil v průběhu řízení.

Odůvodnění v případě rozsudku pro zmeškání, rozsudku založeného na přiznání nároku nebo rozsudku založeného na prominutí nároku uvádí pouze důvody pro vynesení těchto rozsudků.

1.8 Náhrada nákladů

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení o drobných nárocích je založeno na obecných ustanoveních zákona ZPP, přičemž strana, která spor zcela prohraje, je povinna nahradit náklady druhé strany, případně i osoby zasahující za tuto stranu.

Pokud je strana v řízení částečně úspěšná, soud může s přihlédnutím k dosaženému úspěchu nařídit každé straně, aby nesla své vlastní náklady, nebo jedné straně, aby druhé straně, případně osobě za tuto stranu zasahující nahradila poměrný podíl jejich nákladů.

Soud může rozhodnout, že jedna strana má nahradit veškeré náklady, které vzniknou druhé straně nebo osobě za tuto stranu zasahující, pokud druhá strana neuspěla pouze v relativně nepodstatné části svého nároku a u této části nevznikly samostatné náklady.

Naproti tomu strana sporu je povinna bez ohledu na výsledek případu nahradit veškeré náklady druhé strany, které jsou výsledkem jejího vlastního pochybení nebo událostí, kterými utrpěla.

1.9 Možnost odvolání

V řízení o drobných nárocích mohou strany podat odvolání proti rozsudku nebo rozhodnutí v prvním stupni, a to do osmi dnů.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy je rozsudek nebo rozhodnutí doručeno. Pokud je rozsudek nebo rozhodnutí straně úředně doručeno, počítá se lhůta ode dne předání.

Rozsudek nebo rozhodnutí ukončující řízení o drobných nárocích lze napadnout z důvodů podrobně popsaných v bodě 1.6, tj. z důvodu podstatného porušení náležitostí občanskoprávního řízení uvedených v bodech 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 11 čl. 354 odst. 2 ZPP nebo z důvodu právní chyby.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/08/2018

Drobné nároky - Itálie

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Drobné nároky projednává smírčí soudce (giudice di pace).

Řízení u smírčího soudce jsou zpravidla co nejjednodušší (články 316–318 občanského soudního řádu).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Smírčí soudci jsou příslušní pro spory týkajících se movitých věcí s hodnotou do 5 000 EUR, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Smírčí soudce projednává rovněž žaloby na náhradu škody způsobené provozem motorových vozidel a plavidel, pokud nárokovaná částka nepřesahuje 20 000 EUR.

Bez ohledu na hodnotu sporu projednává smírčí soudce všechny věci týkající se:

 • vymezení hranic pozemků a dodržování zákonných vzdáleností při sázení stromů a keřů, jak jsou stanoveny právními a správními předpisy nebo zvyklostmi;
 • rozsahu a využívání služeb v bytových domech;
 • vztahů mezi vlastníky nebo nájemci bytů, pokud jde o kouř, zápach, teplo, hluk, otřesy a podobné obtěžování nad běžnou úroveň;
 • úroků nebo vedlejších výdajů v případě pozdní výplaty důchodu nebo dávek sociálního zabezpečení.

1.2 Použití řízení

Žaloby podané smírčímu soudci začínají předvoláním (citazione) k nařízenému soudnímu jednání. Žalobu lze podat rovněž ústně, přičemž v tomto případě ji soudce zaznamená v písemnosti, kterou žalobce doručí žalovanému společně s předvoláním k nařízenému soudnímu jednání (článek 316 občanského soudního řádu). V žalobě je nutno uvést soud a účastníky řízení, žalobní důvody a předmět sporu a čeho se žalobce domáhá. Lhůta mezi dnem doručení předvolání a dnem dostavení se k soudu je v porovnání s řízením u tribunálu poloviční (tribunale) (článek 318 občanského soudního řádu). Během prvního jednání smírčí soudce účastníky řízení podle svého uvážení vyslechne a pokusí se o usmíření: je-li toto úspěšné, je smír zaprotokolován. Není-li pokus o smír úspěšný, smírčí soudce účastníky řízení požádá, aby přesně popsali skutečnosti, které dokládají jejich tvrzení, obhajobu a námitky, a aby předložili doklady a jiné důkazy. Pokud se to vzhledem k chování účastníků řízení během prvního jednání jeví jako nezbytné, naplánuje smírčí soudce pouze jedno další jednání, aby bylo možno předložit a provést další důkazy. Písemnosti předložené účastníky řízení mohou být zařazeny do spisu, v němž jsou ponechány, dokud není v dané věci rozhodnuto.

1.3 Formuláře

Nejsou předepsány žádné formuláře.

1.4 Pomoc

Pokud hodnota předmětu sporu nepřesahuje 1 100 EUR, mohou se účastníci řízení zastupovat u smírčího soudce sami (článek 82 občanského soudního řádu; viz informační list „Jak postupovat“).

Ve všech ostatních případech musí být účastníci řízení zastoupení advokátem. Smírčí soudce však může na základě povahy a rozsahu dané věci určitému účastníku řízení dovolit, aby jednal jako sporná strana vystupující bez právního zástupce, a to na základě ústní žádosti účastníka řízení či jiného způsobu.

Soudce ověří, zda účastníci řízení učinili všechny úkony, které se vyžadují s ohledem na jejich vystupování před soudem, a v případě potřeby je požádá, aby doplnili nebo upravili písemnosti, které soud pokládá za neúplné.

Pokud soudce zjistí nedostatky ve zmocnění uděleném advokátovi, stanoví lhůtu, v níž musí být nedostatky napraveny. Je-li nedostatek odstraněn ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za opravený a jeho hmotněprávní a procesní účinky platí ode dne jeho prvního oznámení (článek 182 občanského soudního řádu).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pravidla o dokazování jsou stejná jako v řízení u tribunálu (viz informační list „Dokazování“).

1.6 Písemné řízení

Neexistují žádné předpisy upravující čistě písemné řízení, jelikož smírčí soudci jsou povinni účastníky řízení vyslechnout a pokusit se nalézt smírné řešení.

1.7 Obsah rozsudku

Jsou pravidla týkající se obsahu rozsudku pružnější než v případě běžného řízení? Pokud ano, v jakém ohledu?

Nikoli. Platí běžná pravidla.

1.8 Náhrada nákladů

Existují nějaká omezení týkající se náhrady nákladů? Pokud ano, jaká?

Rozhodnutí o přiznání náhrady nákladů jsou přijímána podle běžných pravidel, kdy náklady musí uhradit účastník řízení, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto. Každý účastník řízení však může nést své vlastní náklady, pokud neuspěje ani jeden z nich, nebo z jiného oprávněného důvodu.

1.9 Možnost odvolání

Je možnost podat opravný prostředek vyloučena, či pouze omezena?

Poslední reforma (legislativní nařízení č. 40 z roku 2006) změnila pravidla pro napadení rozsudků vydaných na základě ekvity (sentenze di equità, podle úvahy soudce) ve sporech s hodnotou nepřesahující 1 100 EUR: proti těmto rozsudkům lze podat opravný prostředek pouze tehdy, došlo-li k porušení procesního práva, ústavního práva nebo práva Společenství či zásad upravujících předmět sporu.

Nová ustanovení se vztahují na všechny rozsudky vynesené ode dne 2. března 2006 (článek 27 legislativního nařízení č. 2006/40).

Proti rozsudkům vydaným na základě ekvity před tímto dnem lze podat opravný prostředek kasačnímu soudu (v zákonných lhůtách), a to z důvodu porušení ústavního práva, práva Společenství nebo procesního práva, porušení zásad upravujících podstatu předmětu sporu nebo nedostatečného odůvodnění v původním rozsudku. Rozsudky smírčího soudce týkající se správních pokut lze napadnout pouze mimořádnými opravnými prostředky u kasačního soudu.

Proti všem ostatním rozsudkům smírčího soudce lze podat opravný prostředek u odvolacího soudu.

Viz informační listy o soudním systému, příslušnosti soudů a o tom, jak postupovat.

Související přílohy

Drobné nároky: ustanovení občanského soudního řáduPDF(114 Kb)it


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/02/2019

Drobné nároky - Kypr


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V kyperském právním systému neexistuje zvláštní řízení o drobných nárocích kromě řízení stanoveného v nařízení č. 861/2007, k jehož provádění bylo přijato procesní nařízení.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

1.2 Použití řízení

1.3 Formuláře

1.4 Pomoc

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

1.6 Písemné řízení

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada nákladů

1.9 Možnost odvolání


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/10/2019

Drobné nároky - Lotyšsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V Lotyšsku existují zvláštní řízení pro drobné nároky, u nichž jde o zaplacení peněžní částky či výživného a celková částka nároku nepřevyšuje 2 100 EUR.

Řízení o drobných nárocích je upraveno hlavou 30.3: oddíly 250.18 – 250.27 a hlavou 54.1: oddíly 449.1–449.12 občanského soudního řádu.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích se vztahuje pouze na nároky, u nichž jde o zaplacení peněžní částky a výživného (oddíl 35(1)(1) a (3) občanského soudního řádu).

V řízení o drobných nárocích nesmí jistina dluhu nebo celkové platby v případě, že jde zpětné vymáhání výživného, přesáhnout 2 100 EUR v den uplatnění nároku u soudu. V případě nároků týkajících se vymáhání výživného platí strop pro celkovou výši plateb samostatně pro každé dítě a celkovou částkou je celková částka, která má být uhrazena během jednoho roku.

Ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která upravují drobné nároky, se nevztahují na řízení o drobných nárocích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Odkaz se otevře v novém okně.861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, výjimkou jsou věci, ve kterých jde o postup odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně. Na nároky týkající se vymáhání výživného v přeshraničních záležitostech v rámci Evropské unie se vztahuje nařízení Rady (ES) č. Odkaz se otevře v novém okně.4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.

Státní poplatek (valsts nodeva), který má být za žalobní návrh uhrazen, činí 15 % vymáhané částky, nejméně však 71,41 EUR. V případě nároků týkajících se vymáhání výživného na dítě nebo rodiče se státní poplatek hradit nemusí.

1.2 Použití řízení

Při rozhodování o drobných nárocích postupuje soud až na určité výjimky stanovené pro řízení o drobných nárocích podle obecného občanskoprávního řízení. Soud začne věc projednávat na základě písemné žaloby.

Soud nebude podanou žalobu projednávat, jestliže žaloba nesplňuje požadavky stanovené v oddílu Odkaz se otevře v novém okně.250.20 občanského soudního řádu, tedy jestliže žalobce nepoužil vzor pro uplatňování drobných nároků nebo pokud neuvedl, zda žádá nařízení soudního jednání ve věci.

V takovém případě soud přijme odůvodněné rozhodnutí, že ve věci neučiní žádné úkony a žalobu zašle zpět žalobci a stanoví lhůtu pro napravení nedostatků. Tato lhůta nesmí být kratší než 20 dnů ode dne odeslání rozhodnutí. Proti rozhodnutí soudce se lze odvolat do 10 dnů, nebo do 15 dnů, jestliže se bydliště dané osoby nachází mimo Lotyšsko.

1.3 Formuláře

Žaloba a žalobní odpověď žalovaného musejí být vyhotoveny na formulářích stanovených nařízením vlády (Ministru kabinets) č. 783 ze dne 11. října 2011 o formulářích pro drobné nároky. Přílohy nařízení obsahují tyto formuláře pro drobné nároky:

 1. žalobu na zaplacení peněžní částky;
 2. žalobu na vymáhání výživného;
 3. žalobní odpověď na žalobu na zaplacení peněz;
 4. žalobní odpověď na žalobu na vymáhání výživného.

Nařízení je dostupné na portálu úředního věstníku pro právní předpisy, Latvijas Vēstnesis: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tiesas.lv/.

Kromě údajů o žalobci a žalovaném je třeba ve formuláři pro drobný nárok uvést také tyto informace:

 1. Název okresního či městského soudu (rajona (pilsētas) tiesa), k němuž se návrh podává: pokud se strany prostřednictvím smlouvy nedohodly, že spor bude projednán jinde, podávají se žaloby na určitou osobu k soudu v místě jejího nahlášeného bydliště nebo, jde-li o právnickou osobu, v místě jejího sídla (souvisí-li žaloba s činnostmi pobočky nebo agentury právnické osoby, nárok lze rovněž vznést v místě, kde se daná pobočka či agentura nachází).
  Informace o tom, který soud je příslušný a který soud je tudíž třeba uvést ve formuláři, jsou k dispozici na internetovém portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.tiesas.lv/ v oddíle Tiesas („soudy“), Tiesu darbības teritorijas („místní příslušnost soudů“).
 2. Pokud si žalobce přeje, aby jeho zájmy před soudem zastupovala jiná osoba, uvede se ve formuláři jméno své právního zástupce. Aby mohla jiná osoba vystupovat jako právní zástupce u soudu, je třeba vyhotovit plnou moc (pilnvara), která musí být ověřena notářem, a uvést ji ve sloupci, v němž je popsán základ pro zastupování. Je-li zástupcem advokát (zvērināts advokāts), musí být zastupování potvrzeno převzetím zastupování (orderis), a má-li advokát jednat jménem některého z účastníků řízení, musí být k návrhu přiložena plná moc (v tomto případě nemusí být podepsána notářem).
 3. Předmět žalobního nároku: formulář musí uvádět porušená práva a právní vztahy mezi žalobcem a žalovaným, o potvrzení jejichž existence či neexistence žalobce soud žádá, a žádost, aby soud ochránil práva či zájmy žalobce chráněná zákonem.
 4. Metoda výpočtu požadované částky: v žalobním formuláři musí být uvedena jistina dluhu, tedy částka dluhu bez úroků nebo smluvních pokut, dále částka smluvních pokut, veškeré úroky splatné podle smlouvy či ze zákona a součet všech těchto položek.
 5. Formulář by měl uvádět skutečnosti, na nichž žalobce svůj nárok zakládá, a také podpůrné důkazy, konkrétní ustanovení právních předpisů, na nichž je nárok založen, a na závěr opatření, o jejichž přijetí žalobce soud žádá.
 6. Žalobní formulář musí být podepsán žalobcem nebo jeho právním zástupcem, případně žalobcem i zástupcem, pokud to soud vyžaduje. K návrhu by měly být přiloženy doklady, které dokládají, že byly dodrženy veškeré postupy týkající se předběžného mimosoudního projednání věci, pokud je právní předpisy vyžadují, a které zdůvodňují skutečnosti, na nichž je nárok založen.

1.4 Pomoc

Občanský soudní řád neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o právní pomoci ve věci drobných nároků. Ve věci týkající se drobného nároku může být osoba zastupována.

Jestliže si žalobce přeje, aby jeho zájmy u soudu zastupovala jiná osoba, a žalobu podává právní zástupce, musí žalobní návrh obsahovat jméno a příjmení právního zástupce, jeho osobní identifikační číslo a adresu pro korespondenci se soudem nebo, v případě, že právním zástupcem je právnická osoba, její registrační číslo a sídlo. Zástupcem v občanskoprávním řízení může být jakákoli fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, není v poručnictví a nevztahuje se na ni žádné z omezení popsaných v § 84 občanského soudního řádu. Pokud má jiná osoba vystupovat u soudu jako právní zástupce, musí k tomu být pověřena dotčeným účastníkem plnou mocí ověřenou notářem. Plnou moc lze udělit ústně před soudem, což bude zaprotokolováno. Osoba jednající jménem právnické osoby musí mít písemnou plnou moc nebo listiny, které potvrzují, že je oprávněn jednat jménem právnickou osoby bez zvláštního pověření. Je-li právním zástupcem advokát, musí být zastupování potvrzeno žádostí o právní zastupování, a má-li advokát jednat jménem některého z účastníků, musí být k žalobnímu návrhu přiložena plná moc (v tomto případě nemusí být podepsána notářem). Je-li určitá osoba zastupována, soudu předkládá a podepisuje nezbytné listiny právní zástupce, který jedná jménem dané osoby v souladu s plnou mocí.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řádu. V řízení o drobných nárocích proto důkazy mohou mít formu výpovědí účastníků řízení, výpovědí svědků, písemných důkazů nebo znaleckých posudků.

1.6 Písemné řízení

Soudce zahájí řízení o drobných nárocích na základě písemné žaloby. Žalovanému je zaslána kopie žaloby a přiložených písemností a formulář pro žalobní odpověď: případnou žalobní odpověď je nutné doručit ve lhůtě 30 dnů. Soud rovněž informuje žalovaného o tom, že pokud nezašle žádnou žalobní odpověď, nezabrání to soudu ve vynesení rozsudku v dané věci, a že žalovaný může požádat, aby byla věc projednána v řádném soudním jednání. Soud při zasílání písemností objasní účastníkům, jaká jsou jejich procesní práva, informuje je o složení soudu, který má věc projednávat, a vysvětlí jim, jak může účastník vznést námitku proti soudci. Občanský soudní řád přiznává účastníkům řízení procesní práva týkající se přípravy věci k soudnímu řízení a účastníci mohou tato práva uplatnit nejpozději sedm dnů před datem, kdy má být daná věc rozhodována.

Žalovaný může předložit svou žalobní odpověď na formuláři schváleném vládou. Použije se jeden z formulářů uvedených v příloze vládního nařízení č. 783 ze dne 11. října 2011 o formulářích pro drobné nároky (formulář je k dispozici na lotyšském soudním portálu: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Žalobní odpověď musí obsahovat tyto informace:

 1. název soudu, k němuž se žalobní obrana podává;
 2. jméno, příjmení, osobní identifikační číslo a nahlášené bydliště žalobce, nebo v případě, že toto bydliště není známo, faktické bydliště žalobce; v případě, že jde o právnickou osobu, její název, registrační číslo a sídlo;
 3. jméno, příjmení, osobní identifikační číslo žalovaného a nahlášené bydliště žalovaného a dodatečnou adresu nahlášenou žalovaným, nebo v případě, že tyto údaje nejsou k dispozici, faktické místo bydliště žalovaného; v případě, že jde o právnickou osobu, se uvede její název, registrační číslo a sídlo; kromě toho může žalovaný také uvést jinou adresu pro korespondenci se soudem;
 4. spisovou značku a předmět žaloby;
 5. zda nárok v žalobě zcela či zčásti uznává;
 6. námitky vůči nároku, důvody, na nichž jsou námitky založeny, a také právní ustanovení, z nichž vycházejí;
 7. důkazy, o něž se námitky vůči nároku opírají;
 8. návrhy soudu na provedení dokazování;
 9. zda si žalovaný přeje, aby mu byly nahrazeny náklady řízení;
 10. zda si žalovaný přeje, aby mu byly nahrazeny výdaje související s projednáním věci, přičemž je nutné uvést částku a přiložit listiny, které danou částku opodstatňují;
 11. zda žalovaný žádá, aby věc byla projednána na soudním jednání;
 12. veškeré další okolnosti, které žalovaný považuje z hlediska rozhodnutí dané věci za důležité;
 13. veškeré další návrhy a žádosti;
 14. seznam písemností přiložených k žalobní odpovědi;
 15. čas a místo vyhotovení žalobní odpovědi.

Žalovaný je oprávněn vznést protinárok (podat vzájemnou žalobu), a to do 30 dnů ode dne, kdy byla žalovanému zaslána žaloba, pokud: 1) je možné vzájemné započtení nároků; 2) uznání protinároku by soudu znemožnilo zcela či zčásti uznat nárok v počáteční žalobě; 3) protinárok a počáteční žaloba vzájemně souvisejí a záležitost by bylo možné vyřešit rychleji a správněji, budou-li projednávány společně. Věc bude posouzena v souladu s řízením o drobných nárocích, jestliže i protinárok představuje drobný nárok, tzn. nepřesahuje přípustný strop a je odpovídajícím způsobem formulována.

Pokud částka vymáhaná vzájemnou žalobou přesahuje strop pro drobné nároky nebo pokud ve vzájemné žalobě nejde o zpětné získání peněz či výživného, soud danou věc posoudí v běžném řízení.

Pokud strany sporu nepožádají o to, aby bylo nařízeno jednání ve věci, a soud nemá za to, že je jednání nutné, rozhoduje se o drobných nárocích v písemném řízení a stranám sporu je dostatečně v předstihu oznámeno datum, kdy mohou na sekretariátu soudu získat vyhotovení rozsudku. Toto datum bude pak považováno za datum vyhotovení plného rozsudku.

Soud věc rozhodne při jednání v řádném řízení, jestliže o to kterákoli ze stran sporu požádá nebo má-li soud za to přesvědčen, že soudní jednání je nezbytné.

Pokud se bydliště či místo pobytu určité osoby nenachází v Lotyšsku a je známa její adresa, soudní písemnosti se doručí v souladu s mezinárodními právními předpisy, které jsou pro Lotyšsko závazné, a právními předpisy Evropské unie, a zejména s postupem podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

1.7 Obsah rozsudku

Soud vynese rozsudek tak, že bezprostředně po písemném vyhotovení rozsudku předá jeho kopii účastníkům řízení.

Kopii rozsudku lze zaslat poštou nebo, je-li to možné, jiným způsobem v souladu s postupy pro doručování soudních písemností stanovenými v občanském soudním řádu. Kopie rozsudku se musí zaslat bezprostředně po datu, kdy je vyhotoven plný rozsudek. Na lhůty nemá vliv datum, kdy je rozsudek doručen.

Rozsudek ve věci drobných nároků musí splňovat obecná ustanovení občanského soudního řádu, která se týkají obsahu rozsudků. Rozsudek sestává ze čtyř částí:

 1. z úvodní části, která uvádí, že rozsudek je vynesen jménem Lotyšské republiky, a obsahuje datum vynesení rozsudku, název soudu, který rozsudek vynesl, složení soudu, jméno úředníka, který byl přítomen zasedání soudu, jména účastníků řízení a předmět sporu;
 2. popisná část popisuje nárok vznesený žalobcem, protinárok uplatněný žalovaným, žalobní obranu a podstatu tvrzení účastníků řízení;
 3. odůvodnění rozsudku obsahuje skutečnosti, které jsou v rámci řízení stanoveny, důkazy, na nichž se zakládají zjištění soudu, a důvody, proč byly některé z důkazů zamítnuty. Tato část také vymezuje právní a správní předpisy, které soud uplatnil, a soudní posouzení skutečností a zjištění soudu ohledně platnosti či neplatnosti nároku. Pokud žalovaný uznal nárok v plném rozsahu, odůvodnění rozsudku uvádí pouze právní a správní předpisy, které soud uplatnil;
 4. výrok uvádí, zda soud žalobu zcela či zčásti vyhovuje, nebo jej zcela či zčásti zamítá, a popisuje podstatu rozsudku. Rovněž upřesňuje, kdo má nést náklady řízení a v jakém poměru, lhůty pro dobrovolné splnění rozsudku, lhůty a postupy pro odvolání a datum pro vyhotovení plného rozsudku.

Účastníci řízení se mohou proti rozsudku o drobném nároku odvolat z jakýchkoli odvolacích důvodů, jejichž výčet obsahuje občanský soudní řád.

1.8 Náhrada nákladů

Na drobné nároky se vztahují obecná pravidla placení nákladů řízení.

Při vynesení rozsudku soud nařídí neúspěšné straně sporu, aby úspěšné straně sporu nahradila veškeré náklady řízení. Je-li žalobě vyhověno pouze zčásti, žalovanému bude nařízeno, aby nahradil náklady řízení žalobce v poměru k uznaným nárokům, a žalobce bude muset uhradit náklady řízení žalovaného v poměru k nárokům, které byly zamítnuty. Není možné získat náhradu státního poplatku (valsts nodeva) za vedlejší námitku (blakus sūdzība) proti rozhodnutí soudu, nebo v případě rozsudku pro zmeškání, za návrh o jeho zrušení a nové řízení v dané věci.

Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, musí nahradit náklady řízení vzniklé žalovanému. V takovém případě žalovaný nehradí náklady řízení zaplacené žalobcem, pokud však žalobce žalobu vezme zpět, protože žalovaný nárok dobrovolně uspokojil po podání žaloby, soud může na žádost žalobce nařídit žalovanému, aby žalobci nahradil náklady řízení.

Obdobně pokud věc zůstane nerozhodnuta, soud může na žádost žalovaného nařídit žalobci, aby žalovanému nahradil náklady řízení.

Je-li žalobce od soudních nákladů osvobozen, může být žalovanému nařízeno, aby nahradil náklady řízení státu v poměru k části žaloby, které bylo vyhověno.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozsudku soudu prvního stupně lze podat odvolání (apelācija), pokud:

 • soud nesprávně uplatnil nebo si vyložil pravidlo hmotného práva, a v dané věci proto bylo přijato nesprávné rozhodnutí;
 • soud porušil pravidlo procesního práva, a v dané věci proto bylo přijato nesprávné rozhodnutí;
 • soud učinil nesprávná skutková zjištění nebo nesprávně posoudil důkazy nebo nesprávným způsobem právně posoudil okolnosti dané věci, a v dané věci proto bylo přijato nesprávné rozhodnutí.

Pokud bylo o drobném nároku rozhodnuto bez soudního jednání, plyne lhůta pro odvolání proti rozsudku ode dne vyhotovení rozsudku.

Kromě náležitostí uvedených v občanském soudním řádu musí odvolání, kterým se rozsudek napadá, obsahovat rovněž tyto údaje:

 • které pravidlo hmotného práva soud prvního stupně uplatnil nebo si vyložil nesprávně nebo které pravidlo procesního práva porušil a jak tato skutečnost ovlivnila rozhodování v dané věci;
 • která skutková zjištění soudu prvního stupně jsou nesprávná, které důkazy byly nesprávně posouzeny, z čeho je zřejmé, že právní posouzení okolností dané věci je chybné, a jak tato skutečnost ovlivnila rozhodování v dané věci.

Soudce soudu prvního stupně rozhodne o tom, zda je odvolání přípustné: pokud odvolání nesplňuje požadavky občanského soudního řádu nebo pokud nebyly k odvolání přiloženy všechny nezbytné kopie nebo pokud nebyly v případech, kdy to bylo vyžadováno, předloženy řádně ověřené překlady odvolání a kopií všech přiložených písemností, soudce stanoví lhůtu, v níž musí být nedostatky napraveny.

Jsou-li nedostatky napraveny ve stanovené lhůtě, má se za to, že odvolání bylo podáno v den, kdy bylo doručeno. V opačném případě se má za to, že nikdy podáno nebylo, a vrátí se odvolateli.

Odvolání, které není podepsané nebo nebylo podáno osobou, jež je k jeho podání řádně oprávněna, nebo za nějž nebyl zaplacen státní poplatek, nebude přijato a vrátí se odvolateli. Rozhodnutí, jímž se odmítá přijetí odvolání, nelze napadnout.

Poté, co se soudce odvolacího soudu přesvědčí, že byly dodrženy postupy pro podání odvolání, přijme rozhodnutí, jímž zahájí odvolací řízení, a to do 30 dnů od obdržení odvolání; v některých případech přijímá toto rozhodnutí senát tři soudců.

Pokud existuje alespoň jeden z možných odvolacích důvodů, soudce přijme rozhodnutí, jímž zahájí odvolací řízení, a neprodleně toto rozhodnutí oznámí účastníkům, přičemž uvede lhůtu pro podání písemných vyjádření.

Pokud se soudce, jenž byl jmenován, aby přijal rozhodnutí o odvolání, domnívá, že odvolací řízení nemělo být zahájeno, rozhodne o této otázce senát tří soudců.

Jestliže alespoň jeden ze tří soudců zastává názor, že existuje alespoň jeden z možných důvodů pro zahájení odvolacího řízení, soudci přijmou rozhodnutí, jímž zahájí odvolací řízení, a neprodleně toto rozhodnutí oznámí účastníkům.

Pokud soudci jednomyslně shledají, že neexistuje žádný důvod pro zahájení odvolacího řízení, přijmou rozhodnutí o odmítnutí odvolacího řízení, a neprodleně toto rozhodnutí oznámí účastníkům. Toto rozhodnutí má formu usnesení (rezolūcija) a nelze je napadnout.

Do 20 dnů ode dne, kdy odvolací soud oznámí účastníků, že odvolací řízení bylo zahájeno, mohou účastníci předložit písemná vyjádření k odvolání, přičemž tato vyjádření předloží v počtu vyhotovení odpovídajícímu počtu účastníků.

Od oznámení o zahájení odvolacího řízení má účastník 20 dnů na to, aby předložit své vyjádření. Soud po obdržení vyjádření jej zašle ostatním účastníkům.

Odvolání ve věcech drobných nároků se zpravidla rozhoduje bez nařízení soudního jednání; účastníkům je včas oznámeno datum, kdy bude možné získat na sekretariátu soudu vyhotovení rozsudku, a jsou informovány o složení soudu a svých právech podat námitku vůči soudci. Má se za to, že rozsudek byl vyhotoven v den, kdy lze na sekretariátu soudu získat jeho kopii. Pokud to však soud považuje za nezbytné, lze v odvolacím řízení o drobném nároku nařídit soudní jednání.

Proti rozsudku odvolacího soudu nelze podat dovolání a rozsudek nabývá právní moci okamžikem, kdy je vynesen, nebo v případě, že rozhodování probíhá bez nařízení soudního jednání, dnem, kdy je rozsudek vyhotoven.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 07/02/2019

Drobné nároky - Litva

Upozorňujeme, že výchozí litevština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Vnitrostátní řízení o drobných nárocích je upraveno v části IV kapitole XXIV občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas) Litevské republiky.

Evropské drobné nároky jsou řešeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a věci týkající se evropských drobných nároků jsou projednávány podle obecných pravidel řízení pro řešení sporů s výjimkami stanovenými v zákoně Litevské republiky, kterým se provádějí právní předpisy Evropské unie a mezinárodní právní předpisy upravující občanskoprávní řízení (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Vnitrostátní řízení o drobných nárocích se vztahuje na peněžité nároky do výše 5 000 LTL (přibližně 1 450 EUR).

Evropské řízení o drobných nárocích se vztahuje na občanskoprávní nároky nepřesahující 2 000 EUR. Řízení se nevztahuje na věci týkající se: statusu nebo způsobilosti fyzických osob k právům a právním úkonům; majetkových práv vyplývajících z manželského vztahu, vyživovacích povinností, závětí a dědění; úpadku, řízení o likvidaci společností v platební neschopnosti či jiných právnických osob, sociálního zabezpečení, arbitráže, pracovního práva, nájmu nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků a porušení práva na soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

1.2 Použití řízení

Řízení je použitelné od 1. ledna 2009. Věci týkající se evropských drobných nároků projednávají okresní soudy podle pravidel pro určení místní příslušnosti, která jsou stanovena v občanském soudním řádu Litevské republiky, tj. okresní nebo městské soudy.

V případech uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 861/2007 musí soud žalobce/žalovaného informovat o tom, že žalobu / vzájemnou žalobu může podat nejpozději do 14 dnů poté, co obdrží oznámení soudu, v souladu s požadavky stanovenými v občanském soudním řádu Litevské republiky. Nepodá-li žalobce/žalovaný soudu řádně vyhotovenou žalobu / vzájemnou žalobu ve lhůtě stanovené v odstavci 1 tohoto článku, má se za to, že žaloba nebyla podána a podle rozhodnutí soudu je vrácena žalobci/žalovanému. Proti tomuto rozhodnutí lze podat samostatný opravný prostředek.

1.3 Formuláře

Formuláře poskytují soudy nebo si je lze stáhnout z internetových stránek státní správy soudů Odkaz se otevře v novém okně.http://www.teismai.lt/en/ a internetových stránek soudní služby Odkaz se otevře v novém okně.https://e.teismas.lt/lt/public/home/

1.4 Pomoc

Není povinné právní zastoupení. Soudy poskytují pomoc při vyplňování formulářů, neradí však ohledně skutkové podstaty věci.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí částí II kapitolou XIII občanského soudního řádu.

1.6 Písemné řízení

Ve vnitrostátním řízení o drobných nárocích může soud, který danou věc projednává, sám rozhodnout o formě a postupu projednávání. Ústní jednání se může konat v případě, požádá-li o to alespoň jedna strana. V rámci písemného řízení nejsou osoby zúčastněné na řízení předvolány k soudu a neúčastní se soudního jednání. Osoby zúčastněné na řízení jsou o písemném řízení vyrozuměny podle čl. 133 odst. 3 občanského soudního řádu. Je-li skutková podstata věci projednávána v písemném řízení, jsou údaje o datu, čase a místě konání soudního jednání a o složení soudu oznámeny na zvláštní internetové stránce (Odkaz se otevře v novém okně.http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) nejméně sedm dnů přede dnem konání jednání, s výjimkou případů stanovených v občanském soudním řádu, kdy jsou strany vyrozuměny jinak. Zmíněné informace poskytuje rovněž podatelna soudu.

1.7 Obsah rozsudku

V rámci vnitrostátního řízení o drobných nárocích musí mít rozhodnutí soudu úvodní a normativní část a obsahovat stručné odůvodnění.

1.8 Náhrada nákladů

V případě drobných nároků se účtuje soudní poplatek (žyminis mokestis) ve výši stanovené v § 80 odst. 1 bodu 1 občanského soudního řádu Litevské republiky. Tento poplatek činí 3 % výše nároku, nejméně však 50 LTL.

1.9 Možnost odvolání

V § 29 zákona je stanoveno, že proti rozhodnutím litevských soudů vydaným v rámci evropského řízení o drobných nárocích lze podat odvolání. Odvolací řízení je upraveno v § 301 až 333 litevského občanského soudního řádu. Podle § 307 odst. 1 občanského soudního řádu lze v případě, že pro odvolání existují důvody, odvolání podat do 30 dnů ode dne vynesení soudního rozhodnutí.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Drobné nároky - Lucembursko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Kromě evropského řízení o drobných nárocích, které zavedlo nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, existuje v lucemburském právním řádu také zjednodušené řízení o vymáhání pohledávek do výše 10 000 EUR jistiny (bez úroků a nákladů řízení) označované jako „platební rozkaz“ (ordonnance de paiement).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Platebním rozkazem lze vymáhat veškeré peněžité pohledávky do výše 10 000 EUR pod podmínkou, že má dlužník bydliště v Lucemburském velkovévodství.

1.2 Použití řízení

Věřitel nemusí využít řízení o vydání platebního rozkazu, může se rovněž obrátit na smírčí soud prostřednictvím žaloby (citation en justice).

Jedním z rozdílů mezi řízením o vydání platebního rozkazu u smírčího soudu a návrhem na vydání předběžného platebního rozkazu k okresnímu soudu mimo jiné je, že řízení u smírčího soudu může vyústit ve vynesení plného rozsudku (jugement), zatímco řízení u okresního soudu je v každém případě ukončeno pouze vydáním platebního rozkazu (ordonnance).

1.3 Formuláře

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává podatelně smírčího soudu, a to prostým ústním nebo písemným prohlášením.

Návrh musí obsahovat jména, příjmení, povolání a bydliště či místa pobytu žalobce i žalovaného, jakož i okolnosti vzniku pohledávky a její výši, jinak je neplatný. Musí v něm být rovněž vznesen návrh na vydání platebního rozkazu.

Věřitel musí přiložit nebo poskytnout veškeré dokumenty, které mohou prokázat existenci a výši pohledávky a její opodstatněnost.

Z výše uvedeného vyplývá, že mírnější požadavky na odůvodnění platí pro návrhy ke smírčímu soudu, v nichž postačí uvést pouze výši pohledávky a okolnosti jejího vzniku.

1.4 Pomoc

Právní úprava neukládá soudním doručovatelům ani soudům žádné povinnosti týkající se poskytování pomoci účastníkům řízení.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Použijí se pravidla pro provádění důkazů běžného civilního procesu.

1.6 Písemné řízení

Pokud dlužník pohledávku rozporuje a věřitel hodlá pokračovat v řízení, věc musí být povinně projednána na jednání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudky vydávané v řízeních o vydání platebního rozkazu se řídí týmiž pravidly a zásadami jako rozsudky vydávané v jiných řízeních.

1.8 Náhrada nákladů

Podle lucemburského práva se účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch, běžně uloží povinnost hradit náklady řízení. Povinnost hradit náklady se ukládá všem neúspěšným účastníkům řízení, ledaže by soud zvláštním odůvodněným rozhodnutím rozdělil náhradu nákladů jinak. Účastník řízení, který měl ve věci úspěch, může na protistraně vymáhat nahrazení nákladů řízení.

Na rozdíl od praxe obvyklé v jiných státech nebývá pravidlem nahrazovat náklady na právní zastoupení. Lucemburské právo stanoví, že „náklady řízení“, které jsou uvedeny v článku 238 nového občanského soudního řádu, pokrývají odměnu pro soudního doručovatele, odměnu pro znalce, náhrady případně vyplácené svědkům, náklady na tlumočení atd., nikoliv však náklady na právní zastoupení.

Účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, může soud přiznat náhradu určenou ke kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s řízením, mezi něž patří i náklady na právní zastoupení. Tak je tomu zejména v případě, kdy se jeví jako nespravedlivé, aby musel jeden účastník řízení nést veškeré náklady, jež vynaložil a jež nejsou zahrnuty do nákladů řízení. V takovém případě tedy soud může uložit druhému účastníku řízení, aby mu zaplatil stanovenou částku.

Je třeba uvést také to, že rozhodnutí o přiznání nákladů řízení je ponecháno na úvaze soudu stejně tak jako určení jejich výše.

1.9 Možnost odvolání

Na řízení o vydání platebního rozkazu se použijí pravidla obecného práva. Proti rozsudkům smírčích soudů lze podat odvolání pouze v případě, že hodnota sporu přesahuje částku 2000 EUR.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.LEGILUX;

Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr.html


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Drobné nároky - Maďarsko

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, takové řízení existuje (tzv. „řízení o drobných nárocích“) a je upraveno zákonem č. III z roku 1952 (Občanský soudní řád).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích je přípustné u soudních žalob podaných v důsledku odporu proti platebnímu rozkazu vydanému na zaplacení pohledávky, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 milion HUF.

1.2 Použití řízení

Toto řízení používají okresní soudy (járásbíróság).

1.3 Formuláře

Neexistuje žádný žalobní formulář pro podání návrhu na zahájení řízení, avšak pro řízení o platebním rozkazu, které takovým návrhům předchází – a které spadá do působnosti notářů – existuje formulář, který je k dispozici na domovské internetové stránce maďarské komory notářů a v notářských kancelářích.

1.4 Pomoc

V tomto případě je poskytována pomoc. Aby bylo prosazování práv umožněno i fyzickým osobám, jejichž příjmy a finanční situace jim neumožňují nést náklady řízení, jsou tyto osoby na základě vlastní žádosti od těchto nákladů zcela nebo zčásti osvobozeny. Podle zákona o poplatcích mohou mít strany sporu rovněž nárok na úlevu na soudních poplatcích (osvobození od poplatků nebo právo na odložení povinnosti jejich zaplacení) a osoby v hmotné nouzi mají v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci v případě potřeby rovněž nárok na právního zástupce nebo advokáta, aby se mohly účinné domáhat svých práv.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízeních zahájených v důsledku odporu podanému proti platebnímu rozkazu vyrozumí soud žalovaného o skutečnostech a důkazech předložených žalobcem nejpozději v předvolání k jednání. Strana sporu může předložit důkazy nejpozději v první den jednání. Výjimkou z tohoto pravidla je, že strana sporu může předložit důkazy kdykoli během řízení v případě, že s tím druhá strana souhlasí nebo pokud se daná strana v předložených důkazech dovolává skutečností nebo důkazů, pravomocných soudních rozhodnutí nebo jiných správních rozhodnutí, o nichž se z důvodů, které nebyly na její straně, dozvěděla až po uplynutí standardní lhůty stanovené pro předložení důkazů, případně o nichž byla z důvodů, které nebyly na její straně, informována až po uplynutí této lhůty, a pokud tato strana dostatečně toto tvrzení doloží.

Pokud je provedena změna žalobního návrhu nebo je předložen protinávrh, může strana sporu předložit příslušné důkazy při provedení této změny / podání tohoto protinávrhu, zatímco v případě odporu proti nároku na započtení mohou být důkazy týkající se nároku na započtení předloženy současně s podáním odporu. Soud musí odmítnout veškeré důkazy předložené v rozporu s těmito ustanoveními. Ve všech ostatních ohledech platí obecná pravidla dokazování.

1.6 Písemné řízení

Soud vede rovněž ústní jednání ve věci.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudku se řídí obecně platnými předpisy s tím, že účastníkům řízení musí být po vydání výroku poskytnuty informace o náležitostech odvolání a o právních důsledcích nedodržení těchto náležitostí.

1.8 Náhrada nákladů

Obecně se uplatní zásada, že „neúspěšná strana sporu platí“.

1.9 Možnost odvolání

Možnost odvolání je v řadě ohledů omezena; nejdůležitějším z těchto omezení je, že odvolání lze podat pouze z důvodu závažného porušení procesních pravidel v prvním stupni nebo nesprávného uplatnění hmotného práva. Tato obecná pravidla platí pro podání odvolání a pro lhůtu stanovenou pro jejich podání, přičemž odvolání se podává k soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni, ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku, a bude jej posuzovat příslušný krajský soud (törvényszék).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/10/2017

Drobné nároky - Malta

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: maltština


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Zvláštní řízení pro drobné nároky upravuje kapitola 380 Sbírky zákonů Malty (zákon o soudu pro drobné nároky) a sekundární právní předpisy 380.01, 380.02 a 380.03.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Tento soud [Tribunal għal Talbiet Żgħar] má příslušnost pouze k rozhodování o peněžních nárocích, které nepřesahují 3 494,06 EUR.

1.2 Použití řízení

Řízení začíná v momentě, kdy žalující vyplní nezbytný formulář, podá jej do kanceláře soudu (podatelny), zaplatí poplatek a požádá soud, aby žalovanému žalobu doručil. Žalovaný má následně osmnáct dnů ode dne, kdy mu byla žaloba doručena, na předložení odpovědi. Je možné rovněž uplatnit protinárok. Pokud se žalovaný domnívá, že by nárok žalobce měla uhradit jiná osoba, měl by tuto osobu uvést. Vedoucí podatelny poté účastníkům řízení oznámí datum a čas nařízeného jednání. Samosoudce vede řízení u soudu tak, aby odpovídalo pravidlům obecné spravedlnosti. Zajistí, aby byla věc projednána a rozhodnuta co nejrychleji, v den jednání, a aby jednání proběhlo pouze během jednoho zasedání. Shromáždí informace jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, a pokud mu shromážděné důkazy postačují k tomu, aby v dané věci učinil závěr, není vázán pravidly důkazní síly ani pravidly týkajícími se důkazů založených na pověstech. Pokud je to možné, zdrží se toho, aby jmenoval znalce, kteří by předložili znalecké posudky. Má stejné pravomoci jako smírčí soudce působící u smírčího soudu v oblasti občanskoprávních věcí a zejména má právo předvolávat svědky a brát je pod přísahu.

1.3 Formuláře

Účastník podávající žalobu vyplní příslušný formulář nacházející se v první příloze sekundárního právního předpisu 380.01 (Small Claims Tribunal Rules). Žalovaný také vyplní formulář, který je též možno nalézt v první příloze výše uvedeného právního předpisu.

1.4 Pomoc

Účastníkům řízení může pomáhat jakákoli osoba – nemusí jít nutně o advokáta nebo právního zmocněnce.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Účastníci řízení mohou předkládat důkazy ústně, ve formě písemností nebo oběma způsoby. Svědek může být předvolán nejpozději tři dny před datem, kdy má svědčit – tedy dostavit se v konkrétní den a hodinu k soudu, aby předložil důkazy nebo písemnosti. Pokud se řádně předvolaný svědek nedostaví na jednání soudu, může soud jej soud nechat zadržet a předvést na jednání konané v jiný den.

1.6 Písemné řízení

Žaloba a protinárok se předkládají písemně. Důkazy mohou mít písemnou podobu. Dostavit se k soudu je však nutné v den jím stanovený.

1.7 Obsah rozsudku

Soudce ve svém rozhodnutí uvede podrobně hlavní důvody, na kterých své rozhodnutí založil. Uvede v něm také, jak rozhodl o nákladech.

1.8 Náhrada nákladů

V každém rozsudku soudce určí náklady, které účastníci ponesou. Účastník řízení, který neměl ve věci úspěch, musí uhradit náklady účastníka řízení, který měl ve věci úspěch, ledaže zvláštní okolnosti odůvodňují odchýlit se od této zásady. Náklady se omezují na skutečné přímé výdaje spojené s danou věcí, které vznikly účastníku, jemuž byly přiznány. V případě bezdůvodné nebo šikanózní žaloby může soud žalujícímu uložit, aby žalovanému zaplatil pokutu, která nepřesáhne 232,94 EUR a která je splatná jako občanskoprávní dluh.

1.9 Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí soudu se podává do podatelny odvolacího soudu v jeho nižší příslušnosti do osmnácti dnů od data, kdy samosoudce vynesl rozhodnutí.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/03/2017

Drobné nároky - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Obvyklým řízením v případě drobných nároků je řízení s předvoláním k ústnímu jednání u obvodního soudu (sector kanton van de rechtbank). Jedná se o běžné řízení s předvoláním s procesním zjednodušením. Občanský soudní řád (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) neobsahuje zvláštní předpisy týkající se zahájení řízení u obvodního soudu.

V přeshraničních věcech v rámci EU lze využít i evropské řízení o drobných nárocích.

V nizozemském právním řádu existuje zákon, kterým se provádí nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (zákon ze dne 29. května 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Obvodní soud projednává:

 • věci týkající se nároků v maximální výši 25 000 EUR,
 • věci týkající se nároků neurčité hodnoty, je-li nepravděpodobné, že jejich hodnota přesáhne 25 000 EUR.

Soudce obvodního soudu mimoto rozhoduje ve věcech týkajících se pracovního práva, nájmu, zastoupení, koupě na splátky a spotřebitelských kupních smluv, odvolání proti dopravním pokutám a méně závažným přestupkům.

Obvodní soud projednává také věci týkající se evropských drobných nároků. Limitní hodnota pro evropské řízení o drobných nárocích je v nařízení stanovena na nejvýše 2 000 EUR.

1.2 Použití řízení

U obvodního soudu neplatí žádné zvláštní řízení. Pravidla pro řízení s předvoláním platí v zásadě platí pro okresní soud i obvodní soud. Důležitý rozdíl spočívá v tom, že ve věcech projednávaných obvodním soudem mohou strany předložit svou věc samy, zatímco v ostatních případech (u okresního soudu) je musí zastupovat advokát. Viz odpověď na otázku č. 1.4. U obvodního soudu mimoto věci projednává samosoudce, tj. soudce, který ve věci rozhoduje sám.

Na evropské drobné nároky se vztahují pravidla týkající se sporného řízení.

1.3 Formuláře

Řízení u obvodního soudu je obvykle zahájeno předvoláním (žalobním návrhem). Řízení začínající předvoláním jsou u všech soudů (okresní soud a obvodní soud) stejná. Nejdůležitějším údajem v předvolání je žalobní nárok (samotná žaloba) a jeho důvody (skutkové okolnosti a práva, na nichž se žalobní nárok zakládá).

K několika málo zvláštnostem řízení u obvodního soudu patří toto:

 1. žalovaný je předvolán k okresnímu soudu A, dostaví se však k soudci obvodního soudu v hlavní budově soudu A nebo ve zvláštní budově obvodního soudu A,
 2. je-li žalobce v řízení zastoupen zplnomocněným zástupcem, je nutno v předvolání uvést jméno a adresu zplnomocněného zástupce.

Žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích se podává pomocí formuláře A. Tento formulář je k dispozici ke stažení na portálu evropské e-justice.

Žalobu je nutno podat příslušnému soudu. Soud musí být příslušný podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

1.4 Pomoc

Ve věcech projednávaných u obvodním soudem mohou účastníci předložit svou věc sami. To znamená, že právní zastoupení advokátem není povinné. Přípustná je i pomoc poskytnutá zplnomocněným zástupcem, kterým nemusí být advokát. Co se týká náhrady nákladů na právní pomoc advokáta, viz rovněž odpověď na otázku 1.8.

Stejně tak nemusí být ani v evropském řízení účastníci zastoupeni advokátem nebo právním poradcem.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Platí obvyklá pravidla dokazování. Podle nizozemských právních předpisů týkajících se dokazování posuzuje soudce předložené důkazy v zásadě dle svého uvážení. Viz rovněž oddíl věnovaný dokazování. Dokazování v evropském řízení upravuje článek 9 výše zmíněného nařízení (ES) č. 861/2007.

1.6 Písemné řízení

S ohledem na úlohu obvodních soudů v občanskoprávním řízení existují vnitrostátní procesní pravidla. Písemné doklady lze předložit podatelně okresního soudu (osobně nebo poštou či faxem) před datem stanoveným v programu jednání soudu, avšak rovněž během jednání. -Vyjádření a odpovědi lze v řízení u obvodního úseku okresního soudu předkládat ústně. Evropské řízení je písemné, ačkoli ústní jednání se může konat tehdy, považuje-li to soudce za nutné nebo požádají-li o to strany.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí musí obsahovat:

 • jména a adresy stran a jejich zplnomocněných zástupců nebo advokátů,
 • řízení,
 • shrnutí předvolání a vyjádření stran,
 • odůvodnění rozhodnutí s uvedením skutkových okolností a úvah soudce,
 • konečné rozhodnutí soudce,
 • jméno soudce a
 • datum vydaní rozhodnutí.

Rozhodnutí je opratřeno podpisem soudce.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li žaloba podána u obvodního soudu, mohou vzniknout tyto náklady: poplatek za registraci u soudu, část nákladů přiznaných soudem a náklady na právní zastoupení.

Poplatek za registraci u soudu je splatný, jakmile je soudu podán návrh na zahájení řízení. Jeho výše závisí na povaze dané věci. V praxi vám váš advokát sdělí tuto částku předem a následně vám ji vyúčtuje. Soudce může straně, která neměla ve věci úspěch, nařídit, aby uhradila náklady druhé strany. Neměla-li v dané věci zcela úspěch žádná ze stran, hradí každá strana své vlastní náklady. Část nákladů přiznaná soudem může zahrnovat i náklady na právní zastoupení, avšak také náklady na svědky, znalce, cestovní výdaje a náklady na pobyt, náklady na pořízení výpisů a jiné mimosoudní náklady (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/).

Podle nizozemských právních předpisů mohou méně majetné osoby někdy získat příspěvek na náklady právního zastoupení. Právní pomoc není přípustná ve všech věcech projednávaných obvodními soudů. Je-li právní pomoc přípustná, nese účastník část nákladů právního zastoupen í podle své finanční situace. Žádost o právní pomoc podává advokát Radě pro právní pomoc (Raad voor rechtsbijstand). Toto je upraveno v zákoně o právní pomoci (Wet op de Rechtsbijstand). Kapitola III A tohoto zákona stanoví pravidla týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních soudních sporech v EU. Tento zákon provádí směrnici Evropské Rady ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rvr.org./).

1.9 Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu lze podat odvolacímu soudu. Odvolání je přípustné pouze tehdy, je-li hodnota nároku vyšší než 1 750 EUR. Odvolání lze podat do tří měsíců ode dne vydání rozhodnutí. V evropském řízení o drobných nárocích není odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu přípustné.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Drobné nároky - Rakousko

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Ve vnitrostátním rakouském právu neexistuje řízení v bagatelních věcech ve vlastním slova smyslu. Rakouský občanský soudní řád (Zivilprozessordnung) stanoví pro řízení před okresními soudy (Bezirksgericht) v určitých věcech pouze zjednodušení řízení. Zpravidla se jedná o zvláštní úpravu řízení, resp. zjednodušená řízení v čistě majetkoprávních sporech, které spadají do příslušnosti okresních soudů (pokud hodnota sporu nepřesáhne částku 15 000 EUR; od 1. ledna 2015 pokud hodnota sporu nepřesáhne částku 20 000 EUR; od 1. ledna 2016 částku 25 000 EUR). Pro řízení ve věcech týkajících se pracovního a sociálního práva jsou stanovena určitá zjednodušení řízení bez ohledu na výši hodnoty sporu.

Uvedená zjednodušení se zásadně vztahují na drobné pohledávky s hodnotou sporu nepřesahující částku 1 000 EUR (blíže k tomu v bodu 1.5), resp. částku 2 700 EUR (viz k tomu také bod 1.9).

1.2 Použití řízení

Tato zvláštní úprava řízení o drobných nárocích má v rakouském procesním právu kogentní povahu, a strany se proto nemohou rozhodnout, že se od ní odchýlí.

Převedení takovéhoto sporu soudem nebo stranami do „řádného“ řízení je tudíž vyloučeno.

1.3 Formuláře

Jelikož v Rakousku neexistuje samostatné řízení v bagatelních věcech, nejsou pro tato řízení k dispozici ani žádné speciální formuláře.

1.4 Pomoc

V případě, že hodnota sporu nepřesáhne částku 5 000 EUR, nemusí být strany povinně zastoupeny advokátem. Soudce je zásadně povinen poskytnout poučení účastníku, který není zastoupen advokátem, to znamená, že jej musí poučit o jeho procesních právech a povinnostech a o právních důsledcích jeho jednání a nečinnosti. Strany sporu mají dále možnost, aby žalobu podaly ústně do protokolu u příslušného okresního soudu, resp. u soudu, v jehož obvodu má strana bydliště. V případě, že má písemné podaní účastníka, který není zastoupen advokátem, nějaké vady, musí mu soudce poskytnout odpovídající pokyny a vysvětlení. Soud však přitom nesmí v žádném případě porušit zásadu nestrannosti.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V případě nároků, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1 000 EUR, nemusí soud přihlédnout k navrhovaným důkazům účastníka tehdy, pokud by úplné objasnění všech relevantních skutečností bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi. I v takovém případě však musí soud rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě závěrů, ke kterým dospěl v průběhu celého jednání, aniž by přitom jednal svévolně. Rozhodnutí soudu je možno nechat přezkoumat soudy vyššího stupně.

1.6 Písemné řízení

Čistě písemné řízení není podle rakouského práva přípustné. Protože však nejsou v Rakousku důkazní prostředky žádným způsobem omezeny, mohou být výpovědi svědků předkládány v písemné formě. Takovýto důkaz je pak ale nutno hodnotit nikoliv jako svědeckou výpověď, nýbrž jako listinný důkaz.

1.7 Obsah rozsudku

Podle rakouského občanského soudního řádu přináší veřejné (ústní) vyhlášení rozsudku zjednodušení, pokud jde o písemné vyhotovení rozsudku. To platí nezávisle na hodnotě sporu. Pokud byl totiž rozsudek vyhlášen ústně za přítomnosti obou stran sporu a žádný z účastníků neoznámil včas podání opravného prostředku (odvolání), může soud vydat takzvané „zkrácené vyhotovení rozsudku“ (gekürzte Urteilsausfertigung), které se omezuje na hlavní důvody rozhodnutí.

1.8 Náhrada nákladů

Podle rakouského práva se náhrada nákladů v občanskoprávním řízení zásadně řídí zásadou úspěchu ve věci. Jak soudní poplatky, tak i odměna advokáta závisí velmi výrazně na hodnotě sporu, takže nízká hodnota sporu s sebou zpravidla přináší i nízké soudní poplatky, resp. nízké odměny za zastupování. Tím, že jsou náklady stanoveny prostřednictvím tarifů (v zákonech nebo vyhláškách), je zátěž v podobě nákladů v drobných pohledávkách na nízké úrovni. Speciální úprava nákladů u těchto pohledávek však neexistuje.

1.9 Možnost odvolání

V případě drobných pohledávek existuje podle rakouského práva omezení v možnosti podávání opravných prostředků.  U pohledávek, jejichž výše nepřesahuje částku 2 700 EUR, je odvolání přípustné pouze po stránce právní a z důvodů nicotnosti rozhodnutí (mimořádně závažné procesní pochybení). Podání opravného prostředku z důvodu jiných procesních vad je vyloučeno, jakož je vyloučeno i napadení skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně nebo jím provedené posouzení důkazů. V ostatních otázkách se použije úprava pro „řádné“ soudní řízení.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/06/2018

Drobné nároky - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Na věci týkající se drobných nároků se vztahuje zvláštní zjednodušené řízení.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Na zvláštní řízení týkající se splnění peněžitých závazků s nízkou hodnotou nebo vyplývajících z obchodních transakcí se vztahuje peněžní limit ve výši 15 000,00 EUR.

1.2 Použití řízení

Toto řízení je nepovinné.

1.3 Formuláře

V portugalských právních předpisech neexistují pro tyto žaloby v nalézacím řízení žádné formuláře.

1.4 Pomoc

Systém právní pomoci se vztahuje na všechny soudy a všechny druhy řízení.

Ve věcech s hodnotou do výše 5 000,00 EUR provádí v případě, kdy strany neustanovily právního zástupce nebo kdy se právní zástupce nedostavil k jednání, během něhož je daná věc projednána a vydáno rozhodnutí, výslech svědků soudce.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V tomto řízení se použijí pravidla dokazování, která jsou méně přísná a jsou pružnější než pravidla, jimiž se řídí běžné nalézací řízení.

Pravidla, která mají zajistit, aby bylo řízení méně náročné a pružnější, jsou tato:

a)      Důkazy jsou předloženy během jednání. Je-li sporná částka nižší než 5 000,00 EUR, mohou strany předvolat pouze tři svědky; v ostatních případech mohou předvolat pět svědků. Nemohou však předvolat více než tři svědky pro každou ze skutkových okolností, které chtějí prokázat. Pro tyto účely se nezapočítávají osoby, které prohlásily, že o dané věci nemají žádné povědomí.

b)      Jednání se uskuteční do třiceti dnů, a je-li sporná částka nižší než 5 000,00 EUR, není nutné stanovit datum se souhlasem ustanoveného právního zástupce.

c)      Nepřítomnost některé ze stran, i odůvodněná, nepředstavuje důvod k odročení jednání; stejně tak není důvodem k odročení jednání nepřítomnost právního zástupce, i když je odůvodněná, je-li sporná částka nižší než částka uvedená v předchozím bodě.

d)     Je-li sporná částka vyšší než tato částka a dojde-li k odročení, musí se jednání konat do třiceti dnů. Druhé odročení není přípustné.

e)      Pokud se soudce domnívá, že pro vynesení náležitého rozhodnutí je zapotřebí další šetření, jednání přeruší v okamžiku, kdy to považuje za nejvhodnější, a neprodleně stanoví datum tohoto šetření. Soudní řízení musí být ukončeno do třiceti dnů.

f)       Znalecký posudek poskytuje vždy jeden znalec.

g)      Po ukončení dokazování může každý právní zástupce učinit krátké prohlášení.

1.6 Písemné řízení

Stejně jako v případě ostatních řízení je i toto řízení ústní.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidla týkající se obsahu rozhodnutí jsou pružnější, jelikož odůvodnění musí být vždy stručné, jinými slovy, krátké a věcné.

Soudce nemusí vyhotovit rozhodnutí písemně, nýbrž je může ihned nadiktovat do zápisu.

Soudní rozhodnutí, které má být vydáno v případech, kdy žalovaný, který je předvolán osobně, žalobu nezpochybní, má rovněž mnohem jednodušší strukturu, jelikož jediným úkonem soudce, který bude mít účinek soudního rozhodnutí, bude připojení doložky vykonatelnosti k návrhu, ledaže existuje zjevný důvod pro výjimky umožňující odklad nebo návrh je zjevně nepřípustný.

Výjimky umožňující odklad (procesní vady, které jsou dostatečně závažné, aby soudce návrh neposoudil a žalovaného osvobodil) budou přípustné nebo nároky žalobce budou zamítnuty jako zjevně nepřípustné pouze tehdy, existují-li o tomto jednoznačné důkazy.

1.8 Náhrada nákladů

Neexistují žádná omezení.

Do pěti dnů od vydání pravomocného rozhodnutí zašlou strany, které mají nárok na náhradu nákladů, soudu seznam výdajů, jež má nést strana, která neměla ve věci úspěch.

Seznam výdajů musí obsahovat tyto informace:

a)      jméno strany, číslo jednací a jméno právního zástupce nebo osoby pověřené výkonem rozhodnutí;

b)      ve zvláštním bodě částky související se soudními poplatky, které strana zaplatila;

c)      ve zvláštním bodě částky související s výlohami, které strana zaplatila;

d)     ve zvláštním bodě částky zaplacené právnímu zástupci vyjma případu, kdy jsou dotyčné částky vyšší než 50 % celkových soudních poplatků uhrazených stranou, která neměla ve věci úspěch, a stranou, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto;

e)      údaj o částce, která má být obdržena.

Náklady uhradí strana, která neměla ve věci úspěch, přímo straně, jíž mají být tyto náklady uhrazeny, s výhradou ustanovení v Odkaz se otevře v novém okně.článku 540 občanského soudního řádu.

Straně, která neměla ve věci úspěch, je v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu nařízeno uhradit jako náklady tyto částky:

a)      částky související se soudními poplatky, které zaplatila strana, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, a to úměrně platu;

b)      částky související s výlohami, které zaplatila strana, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto;

c)      50 % celkových soudních poplatků uhrazených stranou, která neměla ve věci úspěch, a stranou, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, jako odškodnění pro stranu, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, za výdaje spojené s odměnou právního zástupce, je-li předložen výše uvedený doklad o výdajích.

1.9 Možnost odvolání

Na opravné prostředky se nevztahují žádná zvláštní pravidla a s ohledem na možnost odvolání neexistuje žádná výluka nebo zvláštní omezení a odvolání je přípustné (nebo nepřípustné) v souladu s obecnými podmínkami.

Related links

Další informace lze získat na těchto internetových stránkách:


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Drobné nároky - Rumunsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Toto řízení o drobných nárocích výslovně upravují ustanovení § 1025–§ 1032 nového občanského soudního řádu, který vstoupil v platnost dne 15. února 2013.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

V § 1025 nového občanského soudního řádu je uvedeno, že hodnota nároku bez navýšení o úroky, náklady soudního řízení a jiné vedlejší příslušenství nesmí ke dni podání věci k soudu přesáhnout částku ve výši 10 000 RON.

Pokud jde o oblast působnosti (ratione materiae), řízení o drobných nárocích nelze použít v daňových, celních nebo správních věcech nebo s ohledem na odpovědnost státu za jednání či opomenutí při výkonu veřejné moci. Toto řízení se obdobně nevztahuje na nároky v souvislosti s manželským stavem nebo způsobilostí fyzických osob; majetkovými právy vyplývajícími z rodinných vztahů; dědictvím; platební neschopností, dohodami s věřiteli, řízením o likvidaci společností v platební neschopnosti a jiných právnických osob či jinými podobnými řízeními; sociálním zabezpečením; pracovním právem; nájmem nemovitostí s výjimkou řízení týkajících se dluhů a peněžních plateb; arbitráží; porušením práva na soukromí nebo osobnostních práv.

1.2 Použití řízení

Podle nového občanského soudního řádu představuje řízení o drobných nárocích alternativní řízení. Žalobce může volit mezi řízením o drobných nárocích a běžným soudním řízením. Obrátí-li se žalobce na soud se žalobou, je tato projednána v běžném řízení, pokud žalobce nejpozději během prvního soudního jednání výslovně nepožádá o použití zvláštního řízení. Nelze-li žalobu projednat v rámci řízení o drobných nárocích, doručí soud žalobci oznámení v tomto smyslu, a pokud žalobce žalobu nestáhne, bude tato projednána v obecném řízení. Soudem příslušným k projednání žaloby v prvním stupni je okresní soud. Místní příslušnost je stanovena podle obecného práva.

1.3 Formuláře

Povinný vzorový formulář pro řízení o drobných nárocích je stanoven v nařízení ministra spravedlnosti č. 359/C ze dne 29. ledna 2013, kterým se schvalují formuláře používané v řízení o drobných nárocích podle § 1025 až 1032 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu. Vzorovými formuláři jsou: žalobní formulář, žádost o doplnění nebo opravu žalobního formuláře a odpovědní formulář.

1.4 Pomoc

Pomoc je poskytována v mezích aktivní úlohy soudce, nikoli však konkrétně pro případy tohoto druhu řízení.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Soud může kromě podání stran připustit i jiné důkazy. Přípustné však nejsou důkazy, jejichž obstarání je v porovnání s hodnotou podané žaloby či vzájemné žaloby neúměrně nákladné.

1.6 Písemné řízení

V § 1028 a násl. nového občanského řádu se uvádí, že žalobce zahajuje řízení o drobných nárocích vyplněním žalobního formuláře a jeho podáním nebo zasláním příslušnému soudu poštou či jiným způsobem, který zajišťuje předání a potvrzení přijetí. Spolu s žalobním formulářem se podávají nebo zasílají i kopie podání, jež žalobce hodlá použít. Pokud informace poskytnuté žalobcem nejsou dostatečně jasné či přiměřené nebo pokud nebyl žalobní formulář vyplněn správně, soud žalobci umožní, aby formulář vyplnil či opravil nebo aby poskytl doplňkové informace či předložil dodatečné doklady, vyjma v případech, kdy je žaloba zjevně neopodstatněná či nepřípustná. Žaloba je zamítnuta, je-li zjevně neopodstatněná či nepřípustná. Pokud žalobce nevyplní žalobní formulář či jej nevyplní správně ve lhůtě stanovené soudem, je žaloba odmítnuta.

Řízení o drobných nárocích je písemné a je vedeno zcela neveřejně. Soud může stranám nařídit, aby se dostavily k soudu, pakliže se domnívá, že jejich přítomnost je nezbytná, nebo na žádost některé ze stran. Soud může tuto žádost zamítnout, má-li za to, že ústní projednání není vzhledem k okolnostem případu nutné. Důvody zamítnutí jsou sděleny písemně a nelze se proti nim odvolat.

Poté, co soud obdrží řádně vyplněný žalobní formulář, zašle žalovanému odpovědní formulář spolu s kopií žalobního formuláře a kopiemi podání žalobce. Žalovaný musí předložit řádně vyplněný odpovědní formulář a rovněž kopie dokumentů, které hodlá použít, do 30 dnů od doručení písemností. Žalovaný může odpovědět jinými vhodnými prostředky, aniž by použil odpovědní formulář. Soud doručí neprodleně kopie odpovědi žalovaného, případně vzájemné žaloby a podání žalovaného žalobci. Pokud žalovaný uplatnil protinárok (vzájemnou žalobu), musí žalobce předložit řádně vyplněný odpovědní formulář nebo odpověď jinými prostředky do 30 dnů ode dne doručení písemností. Protinárok, který nelze projednat v tomto řízení, bude oddělen a projednán v obecném řízení. Soud může strany požádat, aby poskytly další informace ve lhůtě stanovené za tímto účelem, která nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení odpovědi žalovaného případně žalobce. Pokud soud stanovil stranám lhůtu pro dostavení se k soudu, musí jim být doručena soudní obsílka. Jestliže soud stanovil určitou lhůtu pro provedení procesního úkonu, vyrozumí dotčenou stranu o důsledcích nedodržení této lhůty.

Soud vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne obdržení veškerých potřebných informací nebo případně ode dne konání slyšení ve věci. Není-li obdržena odpověď dotčené strany ve stanovené lhůtě, vydá soud rozhodnutí týkající se hlavního nároku nebo protinároku podle dokumentů uvedených v soudním spisu. Rozhodnutí vydané soudem prvního stupně je vykonatelné po jeho vyhlášení a doručení stranám.

1.7 Obsah rozsudku

Ne.

1.8 Náhrada nákladů

V § 1031 nového občanského soudního řádu je stanoveno, že strana, která neměla ve věci úspěch, musí na žádost druhé strany uhradit náklady soudního řízení. Soud však straně, která měla ve věci úspěch, nepřizná úhradu zbytečných výdajů nebo výdajů, které jsou s ohledem na hodnotu nároku neúměrné.

1.9 Možnost odvolání

Podle § 1032 nového občanského soudního řádu se lze proti rozhodnutí soudu do 30 dnů od jeho doručení odvolat k tribunálu. Existují-li k tomu důvody, může odvolací soud odložit vykonatelnost rozhodnutí při složení kauce ve výši 10 % hodnoty sporu. Rozhodnutí odvolacího soudu se doručuje stranám a stává se pravomocným.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/07/2017

Drobné nároky - Slovinsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Slovinské právní předpisy obsahují zvláštní řízení o drobných nárocích, které je upraveno v kapitole 30 občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Podle ustanovení ZPP je sporem o drobných nárocích spor, v němž peněžitý nárok nepřesahuje částku 2 000 EUR. V obchodních sporech je sporem o drobných nárocích spor, v němž peněžitý nárok nepřesahuje 4 000 EUR. Drobnými nároky jsou rovněž spory, v nichž se nejedná o peněžitý nárok, pokud žalobce v žalobě projeví ochotu přijmout k uspokojení nároku určitou peněžní částku nepřesahující 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodních sporech), a spory, jejichž předmětem je předání movitých věcí, pokud částka uvedená žalobcem v žalobě nepřesahuje 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodních sporech). V řízení o drobných nárocích se neprojednávají spory týkající se nemovitostí, spory týkající se autorského práva, spory týkající se ochrany či užívání vynálezů a ochranných známek nebo práva na užívání obchodního názvu, spory týkající se ochrany hospodářské soutěže nebo spory související s neoprávněným vstupem na cizí pozemek.

1.2 Použití řízení

Použití řízení je objasněno v bodě 1.1. Řízení o drobných nárocích vede okresní soud (okrajno sodišče) vyjma obchodních sporů, o nichž rozhoduje krajský soud (okrožno sodišče).

1.3 Formuláře

Formuláře jsou vyhotoveny pouze pro řízení o drobných nárocích, které strana zahájí na základě veřejné listiny. Vyplněný formulář lze zaslat elektronickými prostředky na adresu Odkaz se otevře v novém okně.https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.  Zahrnuje řízení o výkonu rozhodnutí na základě veřejné listiny, které po podání řádně odůvodněné námitky pokračuje stejně jako u námitky proti platebnímu rozkazu. Žádné jiné formuláře, které by stranám usnadnily zahájit řízení v dané věci, nebyly pro řízení o drobných nárocích vytvořeny.

Podrobnější informace o možnostech podávání návrhů elektronickými prostředky jsou uvedeny v části „Automatické zpracování“.

1.4 Pomoc

Strany mohou požádat o bezplatnou právní pomoc, která jim je poskytnuta, pokud splňují podmínky stanovené v zákoně o bezplatné právní pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízení o drobných nárocích musí žalobce v žalobě uvést všechny rozhodné skutečnosti a předložit všechny důkazy. Žalovaný je povinen učinit totéž v žalobní odpovědi. Každá strana může poté předložit ještě jedno žalobní podání (návrhové žádání a žalobní odpověď). Skutečnosti a důkazy předložené k pozdějšímu datu nejsou brány v potaz. Lhůta pro podání návrhového žádání a žalobní odpovědi činí osm dnů.

1.6 Písemné řízení

Řízení o drobných nárocích je vedeno písemnými právními úkony. Soud může omezit dobu a rozsah důkazního řízení a vést toto řízení podle vlastního uvážení v zájmu nalezení rovnováhy mezi zajištěním náležité ochrany práv stran sporu a cílem urychlit řízení a omezit jeho náklady na minimum.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek je v řízení o drobných nárocích vyhlášen ihned po skončení hlavního jednání. Písemný rozsudek musí obsahovat úvodní část, výrok, odůvodnění a poučení o zákonných právech. Soudce může vydat písemný rozsudek s úplným odůvodněním nebo rozsudek se zkráceným odůvodněním.

1.8 Náhrada nákladů

O nákladech řízení je rozhodnuto podle úspěchu jedné či druhé strany v řízení, tj. strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto, musí uhradit náklady druhé strany.

1.9 Možnost odvolání

Strany mohou proti rozsudku soudu prvního stupně nebo usnesení o ukončení řízení o drobných nárocích podat do osmi dnů opravný prostředek. Rozsudek a usnesení lze napadnout pouze z důvodu vážného porušení ustanovení o občanském soudním řízení ve druhém odstavci článku 339 ZPP a porušení hmotného práva. V obchodních sporech může v řízení o drobných nárocích opravný prostředek proti rozsudku podat pouze strana, která oznámila svůj úmysl podat proti rozsudku odvolání. V případě sporů o drobných nárocích neexistuje přezkumné řízení a důvody, na jejichž základě lze povolit obnovu řízení, jsou omezené.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sodisce.si/

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.pisrs.si/Pis.web/


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/01/2020

Drobné nároky - Slovensko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Pro drobné nároky neexistuje zvláštní řízení, tyto nároky se řídí obecnými ustanoveními o občanském soudním řízení. V případě nároků nepřevyšujících 2 000 EUR se jednání nenařizuje v případě, že se jedná pouze o jednoduché posouzení věci.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení se řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řízení.

1.2 Použití řízení

Řízení začíná na návrh, obvyklým postupem jako při jakémkoli návrhu na zahájení řízení.

1.3 Formuláře

Zvláštní formuláře nejsou stanovené.

1.4 Pomoc

Pomoc je stranám sporu poskytována v souladu s obecnou povinností soudů poučit vždy strany o jejich procesních právech a povinnostech a o možnosti zvolit si advokáta nebo se obrátit na Centrum právní pomoci (Centrum právnej pomoci).

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Řízení se řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řízení.

1.6 Písemné řízení

Ten je obvykle stejný jako u ostatních občanských soudních řízení.

1.7 Obsah rozsudku

Ten je obvykle stejný jako u ostatních občanských soudních řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Ta je obvykle stejná jako u ostatních občanských soudních řízení.

Soud přizná straně náhradu nákladů řízení podle jejího úspěchu v dané věci. Pokud měla strana v dané věci úspěch pouze částečně, soud náhradu nákladů řízení rozdělí poměrně, případně rozhodne, že žádná ze stran nemá na náhradu nákladů řízení právo. Pokud jedna strana procesně zavinila zastavení řízení, přizná soud náhradu nákladů řízení druhé straně. Jestliže jedna strana zavinila náklady řízení, které by jinak nevznikly, soud přizná náhradu těchto nákladů druhé straně. Výjimečně soud náhradu nákladů řízení nepřizná, pokud k tomu existují zvláštní důvody.

1.9 Možnost odvolání

Každá strana má možnost podat odvolání proti rozsudku obvyklým způsobem jako u ostatních občanských soudních řízení. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/04/2019

Drobné nároky - Finsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Stávající finské právní předpisy neobsahují procesní postupy, které by záležely na výši nárokované peněžní částky. V závislosti na povaze věci však může být nařízena vhodná forma řízení. Věc projde všemi jednotlivými fázemi úplného soudního řízení, pouze pokud k tomu jsou důvody a pokud si to účastníci řízení přejí. Věc může například rozhodnout samosoudce, a to aniž by proběhlo ústní jednání, nebo může být rozhodnuta ve výlučně písemném řízení. Nesporné občanskoprávní věci používají zvláštní řízení. Nesporné nároky se řeší ve zjednodušeném řízení popsaném výše (viz oddíl „Řízení pro platební rozkaz – Finsko“ a „Automatizované zpracovávání – Finsko“).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Jak bylo uvedeno výše, peněžní hodnota nároku není podstatná. Forma řízení závisí na povaze dané věci.

1.2 Použití řízení

Řízení v občanskoprávních věcech začíná podáním písemného návrhu k okresnímu soudu (käräjäoikeus). Návrh ve věci nesporných nároků lze rovněž podat elektronicky (viz oddíl „Řízení pro platební rozkaz – Finsko“).

1.3 Formuláře

Na vnitrostátní úrovni neexistují žádné standardní formuláře s výjimkou formuláře k oznámení záměru podat odvolání proti rozhodnutí okresního soudu. Některé okresní soudy si vytvořily vlastní formuláře na korespondenci různého druhu; jedná se obvykle o formuláře návrhů nebo odpovědí. Použití formulářů není povinné.

Návrh ve věci nesporných nároků lze podat prostřednictvím elektronického formuláře (viz oddíl „Řízení o platebním rozkazu – Finsko“).

1.4 Pomoc

S procesními úkony v případě potřeby poradí soudní podatelny.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Není-li nárok zpochybňován, není nutné dokazování. V případě, že celé řízení probíhá písemně, posuzují se pouze písemné důkazy. Neexistují žádná zvláštní ustanovení, která by stanovoval specifická pravidla provádění důkazů u drobných nároků.

1.6 Písemné řízení

Věc lze bez jednání rozhodnout výlučně na základě písemných důkazů. Nesporné věci se takto rozhodují. Rozporovaný nárok lze rozhodnout výlučně na základě písemných důkazů, pouze pokud jeho povaha nevyžaduje jednání ve věci, a pokud žádný z účastníků řízení proti použití písemného řízení nic nenamítá.

1.7 Obsah rozsudku

Žádná zvláštní ustanovení neupravují obsah rozsudků ve věcech drobných nároků.

1.8 Náhrada nákladů

Účastníkovi řízení, který spor prohraje, je zpravidla nařízeno zaplatit přiměřené náklady řízení, jež protistraně při provádění všech nezbytných úkonů v dané věci vznikly. U nesporných nároků a věcí, jejichž předmětem je nájemné za bytové prostory, byly ovšem stanoveny stropy. V těchto případech se maximální výše nákladů, jejichž náhradu lze žalovanému uložit, stanoví podle tabulky.

1.9 Možnost odvolání

Povaha věci nemá vliv na právo na odvolání. Odvolací řízení je ve všech věcech totožné. Ve stanovené lhůtě musí být podáno oznámení o záměru podat proti rozhodnutí okresního soudu odvolání; vlastní odvolání pak projednává odvolací soud (hovioikeus).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/02/2018

Drobné nároky - Švédsko


1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, existuje zvláštní řízení pro drobné nároky.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Zvláštní řízení pro drobné nároky použije příslušný soud prvního stupně (okresní soud, tingsrätt) v případech, že žalobní nárok nepřesahuje určitou limitní hodnotu. Limitní hodnota činí v současné době (rok 2019) 23 250 SEK. Limitní hodnota není částka uvedená v zákoně, ale je spjata s tzv. základní cenovou hodnotou, což znamená, že limitní hodnota se vypočítává s ohledem na vývoj cen.

1.2 Použití řízení

Možnost využití tohoto řízení není omezena na určité typy věcí, např. spotřebitelské spory. Použije se hledisko, zda se jedná o občanskoprávní spor a zda žalovaná částka nepřesahuje limitní hodnotu. Řízení nelze použít v otázce rodinných sporů.

1.3 Formuláře

Neexistuje žádný standardní formulář pro zahájení řízení pro drobné nároky. Existuje formulář pro podání žaloby v občanskoprávním sporu, který lze použít bez ohledu na hodnotu předmětu sporu. Formulář je dostupný na domovské stránce švédské Národní správy soudů (Domstolsverket) (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.domstol.se/) ve Odkaz se otevře v novém okně.švédštině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině.

1.4 Pomoc

Pokud se obrátíte na okresní soud (tingsrätt), může vám tento soud pomoci se zahájením řízení. Státní úřady mají zákonem danou všeobecnou povinnost být nápomocné. Povinnost být nápomocný znamená, že můžete kontaktovat i telefonicky např. okresní soud a získat obecné rady o řízení a s tím souvisejících pravidlech. Kromě toho je předsedající soudce povinen v průběhu přípravy řízení ve věci dle povahy věci usilovat o to, aby se vyjasnily otázky sporu a aby účastníci uvedli, na co všechno se chtějí ve věci odvolat. V praxi soudce tuto povinnost plní doplňujícími otázkami a připomínkami.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro právní věci týkající se sporů o drobné nároky. Smějí tedy být předkládány jak ústní, tak listinné důkazy. Písemná svědecká prohlášení jsou povolena pouze v určitých zvláštních situacích. Více informací o pravidlech pro provádění důkazů v občanskoprávních sporech podle švédského práva se nachází zde.

1.6 Písemné řízení

Soud má možnost vynést rozsudek i pouze na základě písemného řízení. Možnost je využívána v těch případech, kdy není ústní projednání nutné s ohledem na zjištění ve věci, a ani ho žádný z účastníků nevyžaduje.

1.7 Obsah rozsudku

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro obsah rozsudku v řízeních pro drobné nároky. Pro všechna občanskoprávní řízení, tedy rovněž pro rozsudky v řízeních pro drobné nároky, platí následující. Rozsudek musí být písemný a v jednotlivých částech obsahovat následující údaje: název soudu a čas a místo vynesení rozhodnutí, údaje o účastnících a zástupcích nebo asistentech, výrok rozsudku, tvrzení účastníků řízení a okolnosti, na kterých jsou založeny, a rovněž odůvodnění rozsudku s uvedením toho, co bylo ve věci dokázáno.

1.8 Náhrada nákladů

Zvláštní úprava nákladů je nejdůležitějším rysem řízení pro drobné nároky. Účastník řízení, který vyhraje, má nárok pouze na náhradu za jednu hodinu právního poradenství pro jedno řízení u každého stupně soudu, soudní poplatek za žalobní návrh, cestu a pobyt v souvislosti s jednáním, náklady na dokazování pomocí svědka a náklady na překlad listin. Náhrada nákladů bude přiznána, pokud náklad vznikl vítěznému účastníku řízení důvodně v souvislosti vymáhání svých práv. Náhrada nákladů na právní zastoupení přesahující jednu hodinu poradenství se tedy nepřiznává.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozsudku soudu nižšího stupně se lze odvolat k vyššímu soudu.

K přezkoumání rozsudku okresního soudu (tingsrätt) odvolacím soudem (hovrätt) je nutné připuštění odvolání. Odvolání bude připuštěno, pouze pokud má přezkum vyšším soudem význam pro výklad práva, existují důvody pro změnu závěru, ke kterému okresní soud došel, nebo existují jiné podstatné důvody pro přezkum v rámci odvolání. Účastník řízení, který se chce odvolat proti rozsudku okresního soudu, tak musí učinit písemně a odvolání musí dojít okresnímu soudu do tří týdnů ode dne vynesení rozsudku.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/12/2019