Sporovi male vrijednosti

Europski postupak za sporove male vrijednosti namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih potraživanja koja ne premašuju 5000 EUR.


Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima prema pravnim propisima država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.

Za postupak za sporove male vrijednosti sastavljeni su standardni obrasci koji su dostupni ovdje na svim jezicima. Postupak započinje ispunjavanjem „obrasca A”. Uz obrazac je potrebno priložiti svu relevantnu popratnu dokumentaciju poput potvrda, računa itd.

Obrazac A šalje se nadležnom sudu. Nakon zaprimanja obrasca za prijavu, sud ispunjava svoj dio „obrasca za odgovore”. U roku od 14 dana od zaprimanja obrasca za prijavu sud treba tuženiku uručiti njegov primjerak, zajedno s obrascem za odgovore. Tuženik može odgovoriti u roku od 30 dana ispunjavanjem svojeg dijela obrasca za odgovore. U roku od 14 dana sud mora poslati primjerak odgovora tužitelju.

U roku od 30 dana od zaprimanja tuženikova odgovora (ako postoji) sud mora donijeti odluku u tom sporu male vrijednosti ili u pisanom obliku zatražiti dodatne pojedinosti od bilo koje stranke, ili pozvati stranke na usmenu raspravu. Na usmenoj raspravi nije nužno da stranke zastupaju odvjetnici, a ako sud raspolaže odgovarajućom opremom, rasprava se može voditi putem telekonferencije ili videokonferencije.

S potvrdom koju izdaje sud (koju će možda biti potrebno prevesti na jezik druge države članice) i primjerkom sudske odluke ta je sudska odluka izvršiva u svim ostalim državama članicama Europske unije bez daljnjih formalnosti. Jedini razlog za odbijanje izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici jest da je ona proturječna drugoj sudskoj odluci donesenoj u drugoj državi članici, a koja se odnosi na iste stranke. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se sudska odluka izvršava.

Druge poveznice

Uredba (EZ) br. 861/2007 - pročišćeni tekst od 14. lipnja 2017.PDF(2354 Kb)hr

Korisnički priručnik o europskom postupku za sporove male vrijednostiPDF(1824 Kb)hr

Praktični vodič za primjenu europskog postupka za sporove male vrijednostiPDF(2369 Kb)hr

Inforgrafika za potrošačePDF(103 Kb)hr

Letak za pravne stručnjakePDF(553 Kb)hr

Letak za poduzećaPDF(233 Kb)hr

Paket web-alata – informacije o europskom postupku za sporove male vrijednosti ZIP(12487 Kb)hr

Sporovi male vrijednosti – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 18/07/2019

Sporovi male vrijednosti - Belgija

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U belgijskom zakonodavstvu ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Postoji samo nešto poput „skraćenog postupka za platne naloge” (vidjeti zaseban unos).

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Upotrebljava se redovni postupak koji je, međutim, vrlo jednostavan.

Redovni postupak opisan je u nastavku:

 • sudski poziv putem obavijesti sudskog izvršitelja
 • razmjena pisanih navoda, utvrđeni nalazi
 • datum rasprave (iznošenje predmeta) i zaključak rasprava
 • presuda.

U načelu nema pojednostavnjivanja iako se neki postupci ne pokreću sudskim pozivom već zahtjevom između stranaka. Primjer spora koji obuhvaća zahtjev između stranaka spor je povezan s najmom. U odjeljku 1344.a Zakona o sudskom postupku (Gerechtelijk Wetboek) propisano je da se, podložno odredbama ugovora o najmu, svaki postupak koji se odnosi na najam imovine može pokrenuti pisanim zahtjevom koji se predaje u pisarnici parničnog suda.

1.1 Područje primjene postupka, prag

1.2 Prijava postupka

1.3 Obrasci

1.4 Pomoć

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

1.6 Pisani postupak

1.7 Sadržaj presude

1.8 Povrat troškova

1.9 Mogućnost žalbe

Poveznice

Zakonodavstvo o skraćenom postupku za platne naloge – Web-mjesto Poveznica se otvara u novom prozoruSavezne javne službe za pravosuđe :

 • kliknite „Pročišćeno zakonodavstvo” pod naslovom „Zakonodavni izvori”
 • pod „Vrsta prava” odaberite „Zakon o sudskom postupku”
 • za „riječ(i)” unesite „664”
 • kliknite „Preuzmi” i zatim „Popis”
 • kliknite „Pojedinosti”

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2015

Sporovi male vrijednosti - Bugarska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti. Od 1. siječnja 2009. sudovi u Bugarskoj primjenjuju Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Ti se postupci vode na regionalnim sudovima, dok se za pitanja koja nisu posebno obrađena u Uredbi (EZ) br. 861/2007 primjenjuju opća pravila Zakona o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.2 Prijava postupka

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.4 Pomoć

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.7 Sadržaj presude

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.9 Mogućnost žalbe

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2020

Sporovi male vrijednosti - Češka


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U Češkoj ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Kategorija sporova male vrijednosti (tj. važnost iznosa financijske naknade) uzima se u obzir samo u žalbenom postupku.

1.2 Prijava postupka

Člankom 202. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku propisano je da se ne može podnijeti žalba protiv presuda koje se odnose na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 10 000 CZK, isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom; međutim, to se ne odnosi na presude zbog ogluhe.

Stoga se žalbu protiv presuda zbog ogluhe može podnijeti čak i ako se one odnose na iznose manje od 10 000 CZK.

Člankom 238. stavkom 1. točkom (c) Zakona o parničnom postupku propisano je da se ne može podnijeti žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog materijalnog prava protiv sudskih presuda i naloga čiji se izvršni dio, koji se osporava žalbom, odnosi na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 50 000 CZK (isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom), osim ako se odnose na potrošačke ugovorne odnose ili radnopravne odnose.

1.3 Obrasci

Za postupak u sporovima male vrijednosti ne postoje posebni obrasci.

1.4 Pomoć

Na temelju Zakona o parničnom postupku, sudovi su obvezni upoznati stranke s njihovim pravima i obvezama u postupku. U tom je smislu zakonom propisano o čemu sud može savjetovati stranke u određenoj postupovnoj situaciji.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ista se pravila primjenjuju na podnošenje, ocjenjivanje i izvođenje dokaza u parničnom postupku, neovisno o vrijednosti spora.

1.6 Pisani postupak

S obzirom na postupak u sporovima male vrijednosti, zakonom nisu utvrđene iznimke u pogledu načina održavanja postupka.

1.7 Sadržaj presude

Presuda u sporovima male vrijednosti ne razlikuje se od drugih presuda.

1.8 Povrat troškova

Povrat troškova obuhvaćen je općim pravilima o parničnom postupku.

1.9 Mogućnost žalbe

Kao što je prethodno navedeno, ne može se podnijeti žalba protiv presuda koje se odnose na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 10 000 CZK, isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom; to se ne odnosi na presude zbog ogluhe.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2020

Sporovi male vrijednosti - Njemačka

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

Zakonom o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) nije predviđen poseban postupak za sporove male vrijednosti. Međutim, u odjeljku 495.a Zakona predviđen je pojednostavnjeni postupak. Njime se sudu omogućuje da, po vlastitu razumnom nahođenju, odluči kako će postupati u slučajevima kada vrijednost spora iznosi 600 EUR ili manje. Zakonom se ta mogućnost ne ograničava ni na jedan drugi način: na primjer, ne postoji ograničenje na neku posebnu vrstu spora.

1.2 Prijava postupka

U takvim slučajevima sud može po vlastitu razumnom nahođenju odlučiti kako će postupati i može, posebice, upotrijebiti određene posebne načine za pojednostavnjenje postupka. Sud to nije obavezan učiniti. Čak i kada vrijednost spora iznosi manje od 600 EUR, sud može postupati u skladu s uobičajenim pravilima.

Ako sud odabere postupak po vlastitu nahođenju, stranke ne smiju prigovoriti. One mogu samo zatražiti usmenu raspravu.

1.3 Obrasci

Ne postoje standardizirani obrasci koje je obavezno upotrebljavati.

1.4 Pomoć

Primjenjuju se uobičajena pravila. To je zato što je postupak pojednostavnjen samo u smislu postupka koji je potrebno slijediti. U odnosu na stranke koje nemaju zakonskog zastupnika postupa se jednako kao i u odnosu na stranke koje imaju zakonskog zastupnika. Na primjer, u postupcima pred lokalnim sudovima (Amtsgerichte), tužbeni zahtjev može se registrirati usmeno u pisarnici. Čak i osoba koja ima zakonskog zastupnika može svoju izjavu registrirati usmeno umjesto dostave putem odvjetnika.

Osim toga, pitanje ima li stranka zakonskog zastupnika ili ne ne utječe na prirodu i opseg dužnosti suda da informira i savjetuje (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Sud ima zakonsku obvezu objasniti postupak s pravnog i činjeničnog stajališta te razjasniti nedoumice.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Sud ne mora izvoditi dokaze samo na uobičajene načine. Protivno načelu izravnog dokazivanja (Unmittelbarkeit) koje se inače primjenjuje i koje znači da se svjedoci, vještaci ili stranke moraju saslušati pred sudom u nazočnosti stranaka, u pojednostavnjenom postupku sud može, na primjer, zatražiti saslušanje svjedoka, vještaka ili stranaka telefonom ili pisanim putem.

1.6 Pisani postupak

Moguće je upotrijebiti isključivo pisani postupak. Međutim, usmena rasprava mora se održati ako to zatraži jedna od stranaka.

1.7 Sadržaj presude

Struktura presude jednostavnija je nego u redovnim postupcima. To je tako zato što protiv presuda u sporovima čija vrijednost ne premašuje 600 EUR nije moguće podnijeti žalbu.

Na primjer, moguće je izostaviti opis činjenica. Također je moguće izostaviti osnovu za odluku ako su stranke to voljne prihvatiti ili ako se glavni sadržaj osnove već nalazi u sudskom spisu. Međutim, zbog zahtjeva međunarodnih pravnih odnosa, osnova za presudu mora biti navedena ako se očekuje da će se presuda izvršavati u inozemstvu (odjeljak 313.a, pododjeljak 4. br. 5 Zakona o parničnom postupku).

Ako sud iznimno dopusti žalbu, o čemu sudac odlučuje po vlastitu nahođenju, na strukturu presude primjenjivat će se uobičajena pravila.

1.8 Povrat troškova

Na nadoknadu troškova ne primjenjuju se nikakva ograničenja: primjenjuju se uobičajena pravila.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv presuda u sporovima čija vrijednost ne premašuje 600 EUR u načelu nije moguće podnijeti žalbu. Međutim, žalba može iznimno biti dopuštena ako je prvostupanjski sud u svojoj presudi dopustio žalbu. To je moguće kada je predmet od velike važnosti ili zato što je odluka žalbenog suda potrebna u cilju razvoja prava ili osiguranja dosljedne sudske prakse.

Ako žalba nije dopuštena, prvostupanjski sud mora ponovno pokrenuti postupak ako stranka protiv koje je donesena presuda prigovori da je sud nije saslušao na način koji je važan za donošenje odluke.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2019

Sporovi male vrijednosti - Irska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, takav postupak postoji u irskom pravu kao alternativna metoda pokretanja spora male vrijednosti privatnom tužbom. (Vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruPravila Okružnog suda (sporovi male vrijednosti) 1997. i 1999.). Tu uslugu pružaju uredi Okružnog suda i osmišljena je u svrhu jeftinog rješavanja potrošačkih sporova bez potrebe za angažiranjem odvjetnika. Isto tako, postupak koji se odnosi na spor male vrijednosti (tj. određene postupke u vrijednosti od najviše 2 000 EUR) moguće je pokrenuti putem interneta.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Sporovima male vrijednosti obuhvaćeno je sljedeće:

i. sporovi koji se odnose na robu ili usluge za osobne potrebe kupljene od trgovca (potrošački spor);

ii. sporovi koji se odnose na malo oštećenje imovine (ne uključujući osobne ozljede);

iii. sporovi koji se odnose na nevraćanje pologa za najamninu kad je riječ o određenim vrstama unajmljene imovine. Primjerice, kuća za odmor ili soba/stan u prostoru u kojemu živi i vlasnik, uz uvjet da potraživanje ne premašuje 2 000 EUR.

Sporovi koji se odnose na potraživanja najmodavca/najmoprimca ili na unajmljeni smještaj, a koji nisu obuhvaćeni sporovima male vrijednosti mogu se podnijeti Odboru za najam privatnog stambenog prostora na sljedeću adresu: Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.prtb.ie/

Sporovima male vrijednosti nisu obuhvaćeni sporovi koji proizlaze iz:

i. ugovora o najmu s pravom kupnje;

ii. povrede ugovora o leasingu;

iii. dugova.

1.2 Prijava postupka

Potrošač ima pravo koristiti se postupkom ako je od trgovca kupio robu ili usluge za osobne potrebe. Od siječnja 2010. postupak može pokrenuti i poslovni subjekt protiv drugog poslovnog subjekta. Sporove male vrijednosti obrađuje službenik Okružnog suda, koji se naziva tajnikom Suda za sporove male vrijednosti. Po mogućnosti, tajnik vodi pregovore između stranaka bez potrebe za sudskom raspravom. Ako se stranke ne dogovore, tajnik upućuje zahtjev Okružnom sudu radi pokretanja rasprave.

Podnositelj zahtjeva mora biti siguran u ime i adresu osobe ili trgovačkog društva protiv kojeg želi pokrenuti postupak. Ako je riječ o trgovačkom društvu, mora navesti točan pravni naziv. Ovi detalji moraju biti točni kako bi sudski ovršitelj mogao provesti odluku suda (nalog).

Ako tajnik Suda za sporove male vrijednosti primi obavijest kojom tuženik osporava tužbu ili podnosi protutužbu, tajnik Suda stupit će u kontakt s tužiteljem i dostaviti mu primjerak tuženikova odgovora na tužbu. Tajnik Suda za sporove male vrijednosti može razgovarati ili pregovarati s obje stranke radi postizanja dogovora.

Ako tuženik prihvati tužbu, mora o tome obavijestiti ured tajnika Suda slanjem popunjenog obrasca pod nazivom Obavijest o prihvaćanju odgovornosti. Ako tuženik ne odgovori, tužba će se automatski smatrati neosporenom. U tom slučaju Okružni sud donosi odluku u korist tužitelja (pri čemu tužitelj ne mora biti prisutan na Sudu) i nalaže plaćanje potraživanog iznosa u kratkom utvrđenom roku.

1.3 Obrasci

Tajnik Suda za sporove male vrijednosti dostavlja tužitelju obrazac za podnošenje zahtjeva, koji je dostupan i na internetskoj stranici Sudske službe na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.courts.ie/

1.4 Pomoć

Budući da je svrha sporova male vrijednosti jeftino rješavanje potrošačkih sporova bez uključivanja odvjetnika, za te vrste sporova najčešće nisu potrebni pravni savjeti ili pravna pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ako se pokrene sudski spor, stranke moraju nazočiti raspravi Okružnog suda. Sudska rasprava je javna i dio je uobičajenog zasjedanja Okružnog suda. Kad predmet dođe na red, tajnik Suda za sporove male vrijednosti poziva tužitelja na mjesto za svjedoke radi iznošenja dokaza. Dokazi se iznose pod prisegom, a tuženik može unakrsno ispitati tužitelja u pogledu pitanja koja se odnose na spor. Tuženik će isto tako imati priliku za iznošenje dokaza. Suprotstavljena stranka ili njezin pravni zastupnik, ako je prisutan, može unakrsno ispitati svakog svjedoka. Stranke ujedno imaju pravo pozvati svjedoke ili podnijeti izvješća svjedoka, ali neće moći dobiti povrat tako nastalih troškova jer postupak nije namijenjen pokrivanju tih troškova, nego razmjerno jeftinom rješavanju sporova male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Ako predmet ne riješi tajnik Suda za sporove male vrijednosti, tuženik na dan rasprave mora donijeti pisane dokaze u prilog tužbi, kao što su relevantni dopisi, računi ili potvrde. Osim toga, obje će stranke imati priliku iznijeti usmene dokaze, a mogu biti i unakrsno ispitane.

1.7 Sadržaj presude

Ako se postupak okonča u korist tužitelja, Okružni sud donosi odluku u njegovu korist i nalaže plaćanje potraživanog iznosa u kratkom utvrđenom roku.

1.8 Povrat troškova

Iako stranke mogu zatražiti usluge pravnog savjetnika, neće imati pravo na povrat tako nastalih troškova od druge stranke, čak i ako se postupak okonča u njihovu korist. Svrha sporova male vrijednosti je rješavanje spora bez potrebe za odvjetnikom.

1.9 Mogućnost žalbe

Tužitelj i tuženik imaju pravo žalbe na odluku Okružnog suda pred Oblasnim sudom. Oblasni sud može dosuditi troškove, ali o tome odlučuje pojedinačni sudac tog Suda.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.courts.ie/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.courts.ie/small-claims

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.courts.ie/small-claims


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 17/12/2020

Sporovi male vrijednosti - Grčka


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postoji li u Grčkoj postupak za sporove male vrijednosti (odnosno poseban postupak koji je pojednostavnjen u odnosu na uobičajeni postupak i koji se primjenjuje u sporovima čija je vrijednost ispod određenog novčanog praga ili u određenim vrstama parničnih sporova bez obzira na novčani prag)?

Posebne odredbe u pogledu postupka u sporovima male vrijednosti utvrđene su u Zakonu o parničnom postupku (poglavlje XIII., odjeljci 466. – 472.).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Posebne odredbe o sporovima male vrijednosti primjenjuju se: (1) ako je predmet spora u nadležnosti okružnog građanskog suda (eirinodikeío) i odnosi se na potraživanja ili prava na pokretnoj imovini ili posjed pokretne imovine čija vrijednost veća od 5000,00 EUR; ili (2) ako je vrijednost spora veća od 5000,00 EUR, ali tužitelj izjavi da pristaje primiti određeni novčani iznos koji nije veći od 5000,00 EUR za zadovoljenje potraživanja ili prava koje je predmet tužbe. U tom će se slučaju tuženiku koji je izgubio spor naložiti da zadovolji potraživanje ili pravo koje je predmet tužbe ili da plati iznos u visini procjene vrijednosti koju je prihvatio sud.

1.2 Prijava postupka

Postupak je obavezan.

Sud ili stranke u sporu nemaju mogućnost primjene uobičajenog postupka umjesto postupka za sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Ne postoje obrasci.

1.4 Pomoć

Je li za stranke koje ne zastupa odvjetnik predviđena pomoć u postupovnim pitanjima (koju primjerice pruža sudski službenik ili sudac)? Ako da, od čega se sastoji?

Stranke pred sudom mogu zastupati same sebe. Stranku može zastupati njegov ili njezin bračni drug, srodnik u uzlaznoj ili silaznoj liniji, krvni srodnik do drugog stupnja ili srodnik po tazbini do drugog stupnja ili plaćeni zaposlenik stranke. Uvijek se pretpostavlja da bračni drug može djelovati u ime drugog bračnog druga te može odrediti druge zastupnike. Ne postoji odredba prema kojoj bi sudski službenik ili sudac bio obvezan pomoći stranki ili zastupnicima koji nisu odvjetnici.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Jesu li određena pravila koja se odnose na izvođenje dokaza blaža u usporedbi s uobičajenim postupkom? Ako da, koja pravila i u kojoj mjeri?

Kad odlučuju o sporovima male vrijednosti na temelju postupka u sporovima male vrijednosti, suci okružnih građanskih sudova mogu odstupiti od uobičajenih postupovnih pravila: mogu uzimati u obzir dokaze koje ne ispunjavaju zakonske zahtjeve i imaju diskrecijsko pravo primijeniti postupak koji u danim okolnostima smatraju najsigurnijim, najbržim i najjeftinijim načinom za utvrđivanje činjenica.

1.6 Pisani postupak

Zahtjev se može u pisanom obliku podnijeti u pisarnici okružnog građanskog suda, ili se može podnijeti usmeno pred sucem okružnog građanskog suda pri čemu se o tome sastavlja zapisnik. Zahtjev mora sadržavati: (a) točan opis činjenica na kojima se temelji zahtjev u skladu sa zakonom te kojim se opravdava tužiteljevo pokretanje tužbe protiv tuženika; (b) točan opis predmeta spora; (c) poseban oblik naloga koji se zahtijeva; i (d) sve oblike dostupnih dokaza.

1.7 Sadržaj presude

Presude se izriču javno usmenim putem, obično odmah nakon rasprave, dok sud još uvijek zasjeda i prije nego što sudac prijeđe na sljedeći predmet. Presuda se ne dostavlja strankama ako je u sudskom zapisniku potvrđeno da je presuda izrečena u prisutnosti stranaka ili osoba koje ih zastupaju u predmetu, ili njihovih ovlaštenih odvjetnika.

1.8 Povrat troškova

Nema povrata troškova.

1.9 Mogućnost žalbe

Presude u sporovima male vrijednosti ne podliježu žalbi.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 17/07/2017

Sporovi male vrijednosti - Španjolska

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, usmeni postupak za sporove vrijednosti do 6000 EUR.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Sporovi vrijednosti do 6000 EUR rješavaju se u usmenom postupku.

1.2 Prijava postupka

Podnošenjem zahtjeva u pisanom obliku.

1.3 Obrasci

Ne postoje standardni obvezni obrasci. Međutim, ured viših sudaca (los Decanatos) obično osigurava standardni predložak ili ispisani obrazac za sporove vrijednosti do 2000 EUR.

Taj obrazac služi samo za podnošenje zahtjeva, a njegova uporaba nije obvezna. Može se preuzeti na web-mjestu Glavnog sudbenog vijeća Poveznica se otvara u novom prozoruConsejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoć

U usmenom postupku tužitelji mogu zastupati sami sebe pred sudom, ali ako je iznos zahtjeva veći od 2000 EUR, obvezno je sudjelovanje odvjetnika i javnog tužitelja.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Dokazi su uređeni općim pravilima: prihvaćaju se sve vrste dokaza te je moguće zatražiti i dostaviti dokaze prije rasprave.

1.6 Pisani postupak

Pisane formalnosti u postupku uključuju tužbeni zahtjev i obranu. Postupovna pitanja rješavaju se na suđenju. Slično tome, dokazi se izvode usmeno i prvenstveno iznose na sudu.

1.7 Sadržaj presude

Presuda se objavljuje u pisanom obliku uz obrazloženje, a po obliku je jednaka presudama u svim drugim postupcima.

1.8 Povrat troškova

Ako je obvezno sudjelovanje odvjetnika i javnog tužitelja te postoji nalog za plaćanje troškova, stranki u čiju su korist dosuđeni troškovi mogu se, nakon procjene, nadoknaditi troškovi, pod uvjetom da nisu viši od jedne trećine iznosa postupka za svaku stranku u sporu koja je ishodila nalog.

Ako stranka u čiju su korist dosuđeni troškovi živi izvan mjesta suđenja, mogu joj se nadoknaditi troškovi javnog tužitelja, čak i ako sudjelovanje tužitelja nije obvezno.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba protiv presude je moguća ako je vrijednost spora viša od 3000 EUR. Žalba se podnosi istom sudu, u pisanom obliku i roku od najkasnije 20 dana.

Pokrajinski sud (Audiencia Provincial) odlučuje o žalbama, a na njegove odluke nisu dopuštene žalbe.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2017

Sporovi male vrijednosti - Francuska

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U Francuskoj postoji pojednostavljeni postupak pred okružnim sudom (tribunal d'instance) koji se naziva zahtjevom koji se podnosi tajniku (déclaration au greffe) i uređen je člancima 843. i 844. Zakonika o građanskom postupku. Predmet se daje sudu na odlučivanje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva tajniku nadležnog suda. Tajnik saziva stranke na raspravu slanjem preporučenog pisma s povratnicom. Na raspravi sudac nastoji pomiriti stranke te uz njihovu suglasnost može imenovati miritelja. U izostanku mirenja postupak se nastavlja uobičajenim tijekom. Zastupanje odvjetnika nije obvezno. Stranke mogu zastupati njihovi supružnici, partneri ili osobe s kojima žive u registriranom partnerstvu, roditelji ili izravni ili neizravni srodnici te njihovi zaposlenici.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Zahtjev ne smije premašivati 4000 EUR te mora biti u nadležnosti okružnog suda.

1.2 Prijava postupka

Postupak podnošenja zahtjeva tajništvu fakultativan je.

Ne postoji mogućnost pretvaranja zahtjeva podnesenog tajništvu u redovni postupak jer ako je vrijednost zahtjeva iznad 4000 EUR ili nije u nadležnosti okružnog suda, zahtjev se podnosi nadležnom sudu u skladu s redovnim postupkom upućivanja.

1.3 Obrasci

Budući da se zahtjev tajništvu može podnijeti usmeno, obrazac nije obvezan. Međutim, postoji obrazac za upućivanje predmeta sudu.

Radi se o obrascu CERFA br.°11764*08, koji je dostupan na internetskoj stranici francuske uprave te u tajništvima svih okružnih sudova i na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.fr/.

1.4 Pomoć

Budući da se radi o jednostavnom postupku koji se odnosi na iznose manje od 4000 EUR te da stranke saslušava sud, propisima nije predviđena nikakva pomoć. Međutim, stranke može zastupati odvjetnik ili im pružati savjete, uključujući nakon podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Pravila koja se odnose na dokaze slična su pravilima kod redovnog postupka.

1.6 Pisani postupak

U okviru ovog pojednostavljenog postupka ne postoji potpuno pisani postupak.

1.7 Sadržaj presude

Pravila koja se primjenjuju na presudu ista su kao i kod pisanog postupka.

1.8 Povrat troškova

Pravila koja se primjenjuju ista su kao i kod drugih postupaka. Međutim, budući da za ovaj postupak nisu nužni slanje poziva i pravno zastupanje, troškovi su manji.

1.9 Mogućnost žalbe

S obzirom na vrijednost spora ne postoji mogućnost podnošenja žalbe. Presuda može samo biti predmet prigovora ili žalbe u kasacijskom postupku.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruStranica Ministarstva pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruStranica Legifrance


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 09/09/2019

Sporovi male vrijednosti - Hrvatska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U Republici Hrvatskoj sporovi male vrijednosti uređeni su odredbama članaka 457. – 467.a Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 i 70/19; dalje u tekstu: ZPP), dok je europski postupak za sporove male vrijednosti prema Uredbi (EZ) br. 861/2007. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Uredba br. 861/2007) uređen odredbama članaka 507.o – 507.ž ZPP-a.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Sporovi male vrijednosti pred općinskim sudovima jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi svotu od 10.000,00 kuna.

U postupku pred trgovačkim sudovima sporovi male vrijednosti jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi svotu od 50.000,00 kuna.

Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na potraživanje u novcu, a tužitelj je u tužbi naveo da pristaje da umjesto udovoljenja određenom zahtjevu primi određeni novčani iznos koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn (općinski sudovi), odnosno 50.000,00 kn (trgovački sudovi).

Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima predmet tužbenog zahtjeva nije novčana svota, već predaja pokretne stvari čija vrijednost, koju je tužitelj u tužbi naveo, ne prelazi svotu od 10.000,00 kn (općinski sudovi), odnosno 50.000,00 kn (trgovački sudovi).

S druge strane, kod europskih postupaka u sporovima male vrijednosti, prema sadašnjem uređenju, Uredba br. 861/2007 primjenjuje se ako vrijednost zahtjeva ne prelazi 2 000 eura u vrijeme kada je obrazac tužbenog zahtjeva zaprimljen od strane nadležnog suda, isključujući sve kamate, troškove i naknade.

1.2 Prijava postupka

Sporovi male vrijednosti vode se pred općinskim ili trgovačkim sudovima prema pravilima o stvarnoj nadležnosti koja su propisana člancima 34. i 34.b ZPP-a. Sporovi male vrijednosti pokreću se podnošenjem tužbe nadležnom sudu, odnosno podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku kada je protiv rješenja o ovrsi podnesen je pravodoban i dopušten prigovor.

1.3 Obrasci

Obrasci, drugi zahtjevi ili izjave podnose se u obliku podnesaka, telefaksom ili elektroničkim putem, a koriste se samo kod europskih postupaka za sporove male vrijednosti prema Uredbi br. 861/2007.

Osim toga, ne postoje drugi unaprijed pripremljeni obrasci za pokretanje postupaka u sporovima male vrijednosti.

1.4 Pomoć

U ZPP-u ne postoje posebne odredbe o pravnoj pomoći u sporovima male vrijednosti , a stranku može u sporu male vrijednosti zastupati odvjetnik.

Ako su ispunjene pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, br. 143/13 i 98/19) stranke imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Informacije o sustavu besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj dostupne su na mrežnoj stranici: https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U postupku u sporovima male vrijednosti stranke su dužne najkasnije u tužbi, odnosno odgovoru na tužbu iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica.

U postupku u sporovima male vrijednosti u povodu prigovora protiv platnog naloga tužitelj je dužan najkasnije u podnesku predanom sudu u roku od 15 dana od primitka rješenja kojim je ukinut platni nalog, iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica.

U postupku u sporovima male vrijednosti u povodu prigovora protiv platnog naloga tuženik je dužan najkasnije u roku od 15 dana od primitka tužiteljevog podneska u kojem isti iznosi sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predlaže dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica, iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica

Stranke mogu na pripremnom ročištu iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako ih bez svoje krivnje nisu mogle iznijeti, odnosno predložiti u tužbi, odnosno odgovoru na tužbu ili u podnescima iz gore navedenih odredbi u kojima iznose sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica.

Nove činjenice i nove dokaze koje su stranke iznijele, odnosno predložile na pripremnom ročištu protivno gore navedenim odredbama sud neće uzeti u obzir.

U odnosu na samo izvođenje dokaza primjenjuju se opće odredbe ZPP-a. U skladu s time, u sporovima male vrijednosti dokazi mogu biti uviđaj, isprave, iskazi svjedoka, nalaz i mišljenje vještaka, iskaz stranaka, a sud odlučuje o tome koje će od predloženih dokaza izvesti radi utvrđivanja odlučnih činjenica.

Više o dokazima i izvođenju dokaza vidjeti informativni paket pod nazivom „Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska“.

1.6 Pisani postupak

Postupak u sporovima male vrijednosti provodi se pisanim putem.

U postupku u sporovima male vrijednosti tužba se uvijek dostavlja tuženiku na odgovor,a sud će u pozivu za pripremno ročište, među ostalim, upozoriti stranke da će se smatrati da je tužitelj povukao tužbu ako ne dođe na pripremno ročište, da na pripremnom ročištu ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze, osim u slučaju iz članka 461.a stavka 6. ZPP-a (ako ih bez svoje krivnje nisu mogle iznijeti, odnosno predložiti u tužbi, odnosno odgovoru na tužbu ili u podnescima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka), da će na pripremnom ročištu zaključiti prethodni postupak i na istom ročištu održati glavnu raspravu, osim ako zbog okolnosti slučaja iz 461.a stavka 6. ZPP-a to ne bude moguće, te da se odluka može pobijati samo zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. ZPP-a, osim zbog povrede iz članka 354. stavka 2. točke 3. ZPP-a. i to:

• točka 1. - ako je u donošenju presude sudjelovao sudac koji se po zakonu mora izuzeti (članak 71. stavak 1. točka 1. do 6.ZPP-a), odnosno koji je rješenjem suda bio izuzet, ili ako je u donošenju presude sudjelovala osoba koja nema svojstvo suca,

• točka 2. - ako je odlučeno o zahtjevu u sporu koji ne ide u sudsku nadležnost (članak 16. ZPP-a),

• točka 4. - ako je protivno odredbama ZPP-a sud utemeljio svoju odluku na nedopuštenim raspolaganjima stranaka (članak 3. stavak 3. ZPP-a),

• točka 5. - ako je protivno odredbama ZPP-a donio presudu na temelju priznanja, presudu na temelju odricanja, presudu zbog ogluhe, presudu zbog izostanka ili presudu bez održavanja rasprave,

točka 6. - ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem, a osobito propuštanjem dostave, nije dana mogućnost da raspravlja pred sudom,

• točka 7. – ako je protivno odredbama ZPP-a sud odbio zahtjev stranke da se u postupku služi svojim jezikom i pismom i da prati tijek postupka na svom jeziku, a stranka se zbog toga žali,

• točka 8. - ako je u postupku kao tužitelj ili tuženik sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku, ili ako stranku koja je pravna osoba nije zastupala ovlaštena osoba, ili ako parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlaštenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, ako vođenje parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno,

• točka 9. - ako je odlučeno o zahtjevu o kojemu već teče parnica, ili o kojemu je već prije pravomoćno presuđeno, ili o kojemu je već zaključena sudska nagodba ili nagodba koja po posebnim propisima ima svojstvo sudske nagodbe,

• točka 10. - ako je protivno zakonu bila isključena javnost na glavnoj raspravi i

• točka 11. ZPP-a - ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako je izreka presude nerazumljiva, ako proturječi sama sebi ili razlozima presude, ili ako presuda nema razloga o odlučnim činjenicama, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika.

• točka 12. – ako je presudom prekoračen tužbeni zahtjev,

• točka 13. – ako je odlučeno u povodu nepravodobno podnesene tužbe, a zbog toga je tužbu trebalo odbaciti (članak 282. stavak 1.),

• točka 14. – ako prije podnošenja tužbe nije proveden zakonom predviđeni postupak mirnog ili drukčijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tužbu trebalo odbaciti.

Ako prebivalište ili boravište stranke nije u Republici Hrvatskoj i njezina je adresa poznata, dostava i uručenje sudskih pismena obavlja se u skladu s međunarodnim propisima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i sa zakonodavstvom Europske unije, posebno s postupkom iz članka 13. Uredbe br. 861/2007.

1.7 Sadržaj presude

S obzirom da ne postoje posebne odredbe o sadržaju presude u sporovima male vrijednosti, to se primjenjuju opće odredbe ZPP-a, odnosno članak 338. ZPP-a kojim je propisano da pismeno izrađena presuda mora imati uvod, izreku i obrazloženje.

Uvod presude sadrži: naznaku da se presuda izriče u ime Republike Hrvatske, naziv suda, ime i prezime suca pojedinca, odnosno predsjednika vijeća, suca izvjestitelja i članova vijeća, ime i prezime ili naziv,osobni identifikacijski broj te prebivalište ili boravište, odnosno sjedište stranaka, njihovih zastupnika i punomoćnika, kratku oznaku predmeta spora, dan zaključenja glavne rasprave, naznaku stranaka, njihovih zastupnika i punomoćnika koji su toj raspravi prisustvovali te dan kad je presuda donesena.

Izreka presude sadrži odluku suda o prihvaćanju ili odbijanju pojedinih zahtjeva koji se tiču glavne stvari i sporednih traženja te odluku o postojanju ili nepostojanju potraživanja istaknutog radi prebijanja (članak 333. ZPP-a).

U obrazloženju sud će sumarno izložiti zahtjeve stranaka, činjenice koje su iznijele i dokaze koje su predložile. Sud će posebno navesti i obrazložiti koje je od tih činjenica utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koje je dokaze izvodio i zašto te kako ih je ocijenio; sud će posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasnit će se, ako je to potrebno, i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je već donio tijekom postupka.

U obrazloženju presude zbog ogluhe, presude zbog izostanka, presude na temelju priznanja ili presude na temelju odricanja iznijet će se samo razlozi koji opravdavaju donošenje takvih presuda.

1.8 Povrat troškova

Odluka o naknadi troškova postupka u sporovima male vrijednosti donosi se na temelju općih pravila ZPP-a, pri čemu je stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna protivnoj stranci i njezinu umješaču nadoknaditi troškove.

Ako su stranke djelomično uspjele u parnici, sud će najprije utvrditi postotak u kojemu je svaka od njih uspjela, zatim će od postotka one stranke koja je u većoj mjeri uspjela oduzeti postotak one stranke koja je u manjoj mjeri uspjela, nakon toga će utvrditi iznos pojedinih i iznos ukupnih troškova stranke koja je u većoj mjeri uspjela u parnici koji su bili potrebni za svrhovito vođenje postupka te će toj stranci odmjeriti naknadu dijela takvih ukupnih troškova koji odgovara postotku koji je preostao nakon navedenog obračuna postotaka u kojima su stranke uspjele u parnici. Omjer uspjeha u parnici ocjenjuje se prema konačno postavljenom tužbenom zahtjevu, vodeći računa i o uspjehu dokazivanja u pogledu osnove zahtjeva.

Neovisno o navedenom, sud može odrediti da jedna stranka naknadi drugoj stranci pojedine troškove primjenom članka 156. stavka 1. ZPP-a prema kojoj je stranka dužna neovisno o ishodu parnice nadoknaditi protivnoj stranci troškove koje je uzrokovala svojom krivnjom ili slučajem koji se njoj dogodio.

Ako su stranke djelomično uspjele u parnici u približno jednakim dijelovima, sud može odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj stranci samo pojedine troškove primjenom gore navedenog članka 156. stavka 1. ZPP-a.

Sud može odlučiti da jedna stranka nadoknadi sve troškove koje su protivna stranka i njezin umješač imali ako protivna stranka nije uspjela samo u razmjerno neznatnom dijelu svog zahtjeva, a zbog tog dijela nisu nastali posebni troškovi.

S druge strane, stranka je dužna neovisno o ishodu parnice nadoknaditi protivnoj stranci troškove koje je uzrokovala svojom krivnjom ili slučajem koji se njoj dogodio.

1.9 Mogućnost žalbe

U odnosu na podnošenje žalbe, primjenjuju se opće odredbe ZPP-a. Prema tome, protiv prvostupanjske presude odnosno rješenja u sporovima male vrijednosti, stranke mogu podnijeti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostave prijepisa presude odnosno rješenja.

Presuda ili rješenje kojim se završava spor u postupku u sporovima male vrijednosti može se pobijati samo zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2.ZPP-a, osim zbog povrede iz članka 354. stavka 2. točke 3. ZPP-a.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 29/01/2020

Sporovi male vrijednosti - Italija

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. O sporovima male vrijednosti odlučuje sudac pojedinac (giudice di pace).

Opće je pravilo da sudac pojedinac odlučuje u jednostavnim postupcima (odjeljci 316. – 318. Zakona o parničnom postupku).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Suci pojedinci nadležni su za sporove u vezi s pokretnom imovinom u vrijednosti od 5 000 EUR ili manje, osim ako je zakonom posebno propisano drukčije.

Sudac pojedinac rješava i predmete povodom naknade štete u vezi s prometnim nesrećama na kopnu i vodi, pod uvjetom da vrijednost spora ne premašuje 20 000 EUR.

Bez obzira na vrijednost spora, sudac pojedinac odlučuje u svim predmetima koji se odnose na:

 • utvrđivanje granica i poštovanje udaljenosti za sadnju drveća i živica utvrđenu zakonom, propisima ili običajima;
 • opseg i uporabu usluga izgradnje stanova;
 • odnose između vlasnika i stanara u vezi s dimom, parama, vrućinom, bukom, vibracijama i sličnim smetnjama koje premašuju uobičajene granice;
 • kamate ili nepredviđene troškove zbog kašnjenja u isplati mirovine ili davanja iz socijalnog osiguranja.

1.2 Prijava postupka

Postupci pred sucem pojedincem pokreću se sudskim pozivom (citazione) na zakazanu raspravu. Tužbu je moguće podnijeti i usmeno i u tom slučaju sudac tužbu bilježi u obliku dokumenta koji tužitelj dostavlja tuženiku zajedno sa sudskim pozivom na zakazanu raspravu (odjeljak 316. Zakona o parničnom postupku). U zahtjevu moraju biti navedeni sud i stranke kao i činjenice i sadržaj predmeta. Vremenski rok između datuma dostave poziva i dolaska na sud jednak je polovici trajanja postupka pred općim sudom (tribunale) (odjeljak 318. Zakona o parničnom postupku). Sudac pojedinac na prvoj raspravi saslušava stranke po vlastitom nahođenju i pokušava postići mirenje: ako je mirenje uspješno, bilježi se postignuta nagodba. U slučaju nemogućnosti nagodbe, sudac pojedinac zatražit će od stranaka da detaljno opišu činjenice u potporu svojih navoda, obranu i prigovore i da dostave isprave i ostale dokaze. Ako se to čini nužnim za vođenje postupka u prvom stupnju, sudac pojedinac samo jednom saziva novu raspravu kako bi omogućio dostavljanje i izvođenje dodatnih dokaza. Isprave koje su stranke dostavile mogu biti uključene u spis i tamo se čuvaju do okončanja postupka.

1.3 Obrasci

Ne postoje utvrđeni obrasci.

1.4 Pomoć

Ako vrijednost spora ne premašuje 1 100 EUR, stranke se mogu pred sucem pojedincem zastupati same (odjeljak 82. Zakona o parničnom postupku; vidjeti informativni listić „Kako pokrenuti postupak”.

U svim ostalim slučajevima stranke mora zastupati odvjetnik. Međutim, sudac pojedinac može, ovisno o prirodi i opsegu predmeta, stranci dopustiti da se sama zastupa na njezin usmeni ili drukčiji zahtjev.

Sudac provjerava jesu li stranke poduzele sve potrebne korake za dolazak na sud i, ako je potrebno, traži od njih da dopune ili isprave isprave koje sudac smatra nedostatnima.

Ako sudac pronađe nedostatak u punomoći koja je dana odvjetniku, odredit će rok unutar kojeg ga stranke moraju ukloniti. Ako se nedostatak ispravi u roku, zahtjeve se smatra ispravljenim i njegovi se materijalni i postupovni učinci primjenjuju od datuma prve obavijesti (odjeljak 182. Zakona o parničnom postupku).

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se ista pravila za izvođenje dokaza kao u redovnim sudskim postupcima (vidjeti informativni listić o „Izvođenju dokaza”).

1.6 Pisani postupak

Nije predviđen isključivo pisani postupak jer su suci obvezni saslušati stranke i pokušati postići nagodbu.

1.7 Sadržaj presude

Jesu li pravila o sadržaju presuda fleksibilnija od onih koja se primjenjuju na redovne postupke? Ako jesu, kako?

Ne. Primjenjuju se uobičajena pravila.

1.8 Povrat troškova

Postoje li ograničenja u vezi s nadoknadom troškova? Ako postoje, kakva?

Odluke o nadoknadi troškova donose se na temelju uobičajenih pravila, pri čemu stranka koja je izgubila spor plaća troškove. Međutim, ako niti jedna stranka ne dobije spor ili iz nekog drugog opravdanog razloga, svaka stranka plaća vlastite troškove.

1.9 Mogućnost žalbe

Je li mogućnost žalbe isključena ili samo ograničena?

Nedavnom reformom (Zakonodavna uredba br. 40 iz 2006.) izmijenjena su pravila o osporavanju presuda o pravičnim naknadama (sentenze di equità, koje sudac donosi po vlastitom nahođenju) u sporovima čija vrijednost ne premašuje 1 100 EUR. Na takve se presude moguće žaliti samo u slučaju povrede pravila postupka, ustavnog prava ili prava Zajednice, ili načela koja se primjenjuju na predmet spora.

Nove se odredbe primjenjuju na sve presude donesene nakon 2. ožujka 2006. (članak 27. Zakonodavne uredbe br. 2006/40).

Protiv presuda o pravičnim naknadama koje su donesene prije tog datuma moguće se žaliti Kasacijskom sudu (unutar zakonom propisanih rokova) zbog povrede ustavnih pravila, pravila Zajednice ili postupovnih pravila, povrede načela kojima se uređuje predmet, ili nedostatka odgovarajućeg obrazloženja osnove u izvornoj presudi. Presude koje je donio sudac pojedinac o administrativnim naknadama moguće je osporavati samo putem izvanrednog pravnog lijeka pred Kasacijskim sudom.

Protiv svih se ostalih presuda suca pojedinca moguće žaliti pred žalbenim sudom.

Vidjeti informativni listić o pravosudnom sustavu, nadležnosti i pokretanju postupka.

Povezani prilozi

Sporovi male vrijednosti: odjeljci Zakona o parničnom postupkuPDF(114 Kb)it


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 24/03/2020

Sporovi male vrijednosti - Cipar


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U ciparskom pravnom sustavu ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti osim onog predviđenog u Uredbi 861/2007 koji se primjenjuje na temelju postupovnog propisa.

1.1 Područje primjene postupka, prag

1.2 Prijava postupka

1.3 Obrasci

1.4 Pomoć

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

1.6 Pisani postupak

1.7 Sadržaj presude

1.8 Povrat troškova

1.9 Mogućnost žalbe


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/09/2020

Sporovi male vrijednosti - Latvija


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U Latviji ne postoje posebni postupci za sporove male vrijednosti ako se zahtjev odnosi na potraživanje u novcu ili potraživanje uzdržavanja i ukupan iznos potraživanja ne premašuje 2100 EUR.

Na tužbene zahtjeve male vrijednosti primjenjuje se poglavlje 30.3: odjeljci 250.18 – 250.27 i poglavlje 54.1: odjeljci 449.1–449.12 Zakona o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupci za sporove male vrijednosti primjenjuju se samo na potraživanje u novcu ili potraživanje uzdržavanja (odjeljak 35. pododjeljak 1. točke 1. i 3. Zakona o parničnom postupku).

U postupcima za sporove male vrijednosti glavnica iznosa dugovanja ili, u slučaju tužbenog zahtjeva za naplatu uzdržavanja, ukupna plaćanja ne smiju premašivati 2100 EUR na dan podnošenja tužbenog zahtjeva. U slučaju tužbenih zahtjeva za naplatu uzdržavanja gornja granica ukupnog iznosa plaćanja primjenjuje se na svako dijete zasebno, a ukupan iznos je ukupan iznos koji treba platiti u roku od godine dana.

Odredbe o sporovima male vrijednosti u nacionalnom zakonodavstvu ne primjenjuju se na postupak za sporove male vrijednosti iz Uredbe (EZ) br.  Poveznica se otvara u novom prozoru861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, osim u odnosu na postupak za podnošenje žalbe protiv odluka prvostupanjskog suda. Na tužbene zahtjeve za naplatu uzdržavanja u prekograničnim stvarima primjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. Poveznica se otvara u novom prozoru4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

Državna pristojba (valsts nodeva) koja se naplaćuje za podnošenje zahtjeva iznosi 15 % traženog iznosa, ali najmanje 71,41 EUR. Ako se podnosi zahtjev za naplatu uzdržavanja djeteta ili roditelja, ne treba platiti državnu pristojbu.

1.2 Prijava postupka

Sudac odlučuje o sporovima male vrijednosti u redovnom sudskom postupku, a za sporove male vrijednosti propisane su određene iznimke.

Sud neće pokrenuti postupak na temelju tužbenog zahtjeva ako zahtjev nije sastavljen u skladu s odjeljkom Poveznica se otvara u novom prozoru250.20 Zakona o parničnom postupku – tužitelj nije upotrijebio predložak za zahtjev za sporove male vrijednosti ili nije naveo traži li sudsku raspravu.

U tom slučaju sudac donosi obrazloženu odluku da neće pokrenuti postupak na temelju zahtjeva, šalje ga tužitelju i određuje rok za ispravak nedostataka. Taj rok ne može biti kraći od 20 dana počevši od dana slanja odluke. Protiv odluke suca može se podnijeti žalba u roku od 10 dana ili u roku od 15 dana, ako je mjesto prebivališta osobe izvan Latvije.

1.3 Obrasci

Tužbeni zahtjev i primjedbe tuženika moraju se sastaviti na obrascima utvrđenima u Uredbi Kabineta (Ministru kabinets) br. 783 od 11. listopada 2011. o obrascima koje treba upotrebljavati za sporove male vrijednosti. U prilozima Uredbi nalaze se sljedeći obrasci:

 1. tužbeni zahtjev za spor male vrijednosti za naplatu potraživanja u novcu,
 2. tužbeni zahtjev za spor male vrijednosti za naplatu uzdržavanja,
 3. primjedbe u vezi s tužbenim zahtjevom za spor male vrijednosti za naplatu potraživanja u novcu,
 4. primjedbe u vezi s tužbenim zahtjevom za spor male vrijednosti za naplatu uzdržavanja.

Uredba je dostupna na portalu za zakonodavstvo službenog lista, Latvijas Vēstnesis: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://likumi.lv/doc.php?id=237849.

Osim podataka o tužitelju i tuženiku, na obrascu tužbenog zahtjeva za spor male vrijednosti navode se sljedeći podaci:

 1. Naziv okružnog ili gradskog suda (rajona (pilsētas) tiesa) kojem se podnosi tužbeni zahtjev: osim ako su stranke ugovorom odredile da će se spor rješavati u nekom drugom mjestu, tužbeni zahtjev protiv osobe podnosi se sudu u prijavljenom mjestu prebivališta te osobe, ili u slučaju pravne osobe, u mjestu registriranog sjedišta (ako se tužbeni zahtjev odnosi na rad podružnice ili agencije pravne osobe, moguće ga je podnijeti u mjestu gdje se nalazi podružnica ili agencija).
  Podaci o nadležnom sudu i sudu koji mora biti naveden na obrascu nalaze se na internetskom portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/, odjeljak Tiesas („sudovi”), Tiesu darbības teritorijas („mjesna nadležnost sudova”).
 2. Zastupnik tužitelja navodi se ako tužitelj želi da njegove interese na sudu zastupa druga osoba. Da bi mogla postupati kao zastupnik na sudu, druga osoba mora imati punomoć (pilnvara) koju je ovjerio javni bilježnik i ta punomoć mora biti navedena u stupcu u kojem je navedena osnova za zastupanje. Ako je zastupnik ovlašteni odvjetnik (zvērināts advokāts), zastupanje se mora potvrditi ugovorom (orderis), i ako odvjetnik treba postupati u ime stranke, mora postojati pisana punomoć (koju u ovom slučaju ne mora potpisati javni bilježnik).
 3. Predmet spora: na obrascu moraju biti navedena osporena prava i pravni odnosi između tužitelja i tuženika za čije postojanje ili nepostojanje tužitelj traži potvrdu suda i traži od suda da zaštiti njegova ili njezina prava i interese zaštićene zakonom.
 4. Način izračuna traženog potraživanja: u obrascu za sporove male vrijednosti mora biti naveden iznos glavnice duga, odnosno, iznos prije kamata i ugovornih kazni, iznos ugovornih kazni, kamate koje se duguju u skladu s ugovorom ili zakonom i zbroj svih tih stavaka.
 5. Na obrascu bi trebale biti navedene činjenice na kojima tužitelj temelji svoje potraživanje i dokazi, posebne odredbe zakona na kojem se temelji potraživanje i, naposljetku, mjera čije poduzimanje tužitelj traži od suda.
 6. Tužbeni zahtjev mora potpisati tužitelj ili njegov zastupnik ili tužitelj zajedno sa zastupnikom, ako to traži sud. Tužbenom zahtjevu treba priložiti dokumente iz kojih se vidi da su izvršeni svi postupci koji se odnose na prethodno izvansudsko ispitivanje stvari koji su propisani zakonom i u kojima su potvrđene činjenice na kojima se temelji potraživanje.

1.4 Pomoć

U Zakonu o parničnom postupku ne postoje posebne odredbe o pravnoj pomoći u sporovima male vrijednosti. Osoba može imati zastupnika u sporovima male vrijednosti.

Ako tužitelj želi da njegove interese na sudu zastupa druga osoba i tužbeni zahtjev podnosi zastupnik, u zahtjevu moraju biti navedeni ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresa zastupnika ili, ako je zastupnik pravna osoba, matični broj i registrirano sjedište. Zastupnik u parničnom postupku može biti svaka fizička osoba koja je punoljetna, koja nije pod skrbništvom i na koju se ne primjenjuju ograničenja iz odjeljka 84. Zakona o parničnom postupku. Ako će osobu na sudu zastupati druga osoba, predmetna stranka mora ju za to ovlastiti putem punomoći koju je ovjerio javni bilježnik. Osoba koju će zastupati zastupnik može dati usmeno odobrenje na sudu ovlašćujući drugu osobu da djeluje u njezino ime i to mora biti zabilježeno u zapisniku s rasprave. Zastupnik pravne osobe mora imati pisanu punomoć ili dokumente kojima se potvrđuje da je osoba službenik ovlašten za zastupanje pravne osobe bez posebnog ovlaštenja. Ako je zastupnik ovlašteni odvjetnik, zastupanje se mora potvrditi ugovorom (orderis), i ako odvjetnik treba postupati u ime stranke, mora postojati pisana punomoć (koju u ovom slučaju ne mora potpisati javni bilježnik). Ako osobu zastupa zastupnik, sudu treba dostaviti nužne dokumente koje je potpisao zastupnik koji djeluje u ime te osobe na temelju punomoći.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Na izvođenje dokaza primjenjuju se opće odredbe Zakona o parničnom postupku. U skladu s time, u sporovima male vrijednosti dokazi mogu biti u obliku primjedbi stranaka ili trećih stranaka, izjava svjedoka, pisanih izjava i stručnih mišljenja.

1.6 Pisani postupak

Sudac pokreće spor male vrijednosti na temelju pisanog tužbenog zahtjeva. Tuženiku se zajedno s tužbenim zahtjevom šalje obrazac s primjedbama tužitelja i preslike dokumenata priloženih zahtjevu: u njemu je naveden rok unutar kojeg tuženik može poslati primjedbe na zahtjev, a koji iznosi 30 dana od datuma slanja zahtjeva tuženiku. Sud također obavješćuje tuženika da će presuda svejedno biti donesena i ako on ne dostavi nikakve primjedbe te da može tražiti održavanje sudske rasprave. Kada sud šalje dokumente strankama, objasnit će im njihova postupovna prava, obavijestiti ih o sastavu suda koji će razmatrati predmet i objasniti kako stranka može podnijeti prigovor sucu. Zakonom o parničnom postupku strankama se daju prava u postupku u vezi s pripremom predmeta za raspravu, koja oni mogu ostvarivati najkasnije sedam dana prije datuma određenog za odlučivanje o stvari.

Tuženik može dostaviti svoje primjedbe na obrascu koji je odobrio Kabinet. Obrazac je jedan od onih iz Priloga Uredbi Kabineta br. 783 od 11. listopada 2011. o obrascima koje treba upotrebljavati za sporove male vrijednosti. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://likumi.lv/doc.php?id=237849). Tuženik u svojim primjedbama mora navesti sljedeće informacije:

 1. naziv suda kojem se podnose primjedbe;
 2. ime, prezime, osobni identifikacijski broj, prijavljeno mjesto prebivališta ili, ako nije poznato, de facto mjesto prebivališta, ili, u slučaju pravne osobe, naziv, matični broj i sjedište,
 3. ime, prezime, osobni identifikacijski broj i prijavljeno mjesto prebivališta tuženika s dodatnim adresama koje je naveo tuženik, ili, ako tuženik  nema prijavljeno prebivalište, njegovo de facto prebivalište; u slučaju pravne osobe, naziv, matični broj i sjedište; tuženik može također navesti drugu adresu za dostavu sudskih pismena,
 4. broj predmeta i predmet potraživanja,
 5. priznaje li potraživanje u cijelosti ili djelomično,
 6. svoje prigovore u odnosu na potraživanje, temelj za prigovore i pravne odredbe na kojima se oni temelje,
 7. dokaze kojim se potvrđuju njegovi ili njezini prigovori protiv potraživanja,
 8. podneske kojima se od suda traži prikupljanje dokaza,
 9. želi li tuženik povrat sudskih troškova,
 10. želi li tuženik povrat troškova vođenja rasprave, navodeći iznos i prilažući dokumente kojima se potvrđuje iznos,
 11. traži li tuženik održavanje sudske rasprave,
 12. sve ostale okolnosti koje tuženik smatra važnima za odlučivanje u predmetu,
 13. ostale zahtjeve,
 14. popis dokumenata priloženih zahtjevu,
 15. vrijeme i mjesto sastavljanja primjedbi.

Tuženik ima pravo podnijeti protutužbu u roku od 30 dana od datuma kada mu je poslan tužbeni zahtjev u sljedećim slučajevima: 1) moguće je uzajamno pobijanje tvrdnji u izvornoj tužbi i protutužbi; 2) dopuštanjem protutužbe sud bi se spriječio da odobri sva ili dio potraživanja u izvornoj tužbi; 3) protutužba i izvorna tužba uzajamno su povezane i stvar se može brže i točnije riješiti ako se razmatraju zajedno. Spor se rješava u skladu s postupkom za sporove male vrijednosti ako je sama protutužba spor male vrijednosti, odnosno, ako je u okvirima dopuštene gornje granice i ako je tako sastavljena.

Ako je iznos koji se traži u protutužbi iznad gornje granice za sporove male vrijednosti ili se protutužba ne odnosi na naplatu potraživanja u novcu ili uzdržavanja, sud odlučuje o predmetu u okviru redovnog sudskog postupka.

Ako stranke ne zatraže sudsku raspravu i sud smatra da rasprava nije nužna, sporovi male vrijednosti rješavaju se pisanim postupkom i stranke se pravovremeno obavješćuju o datumu kada u tajništvu suda mogu preuzeti presudu. Taj se datum onda smatra datumom donošenja presude.

Sud će rješavati predmet na raspravi u skladu s redovnim sudskim postupkom ako je to zatražila jedna od stranaka ili ako sud smatra da je rasprava nužna.

Ako prebivalište ili boravište stranke nije u Latviji i njezina je adresa poznata, dostava i uručenje sudskih pismena obavlja se u skladu s međunarodnim propisima koji obvezuju Latviju i sa zakonodavstvom Europske unije, posebno s postupkom iz članka 13. Uredbe (EZ) br. Poveznica se otvara u novom prozoru861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

1.7 Sadržaj presude

Sudska presuda objavljuje se dostavljanjem primjerka presude strankama odmah nakon donošenja.

Primjerak presude može se poslati poštom ili, ako je moguće, na neki drugi način u skladu s postupcima za dostavu i uručenje sudskih pismena propisanim u Zakonu o parničnom postupku. Primjerak presude mora se poslati odmah nakon datuma sastavljanja cijele presude. Datum primitka presude ne utječe na rokove.

Presuda u sporu male vrijednosti mora biti u skladu s redovnim odredbama Zakona o parničnom postupku u vezi sa sadržajem presuda. Presuda se sastoji od četiri dijela:

 1. U uvodnom dijelu navodi se da se presuda donosi u ime Republike Latvije i navodi se datum kada je donesena, naziv suda koji je donio presudu, sastav suda, ime sudskog službenika koji je bio nazočan na zasjedanju suda, stranke u predmetu i predmet spora.
 2. U opisnom dijelu navodi se tužbeni zahtjev tužitelja, protutužba tuženika, prigovori i bit primjedbi koje su stranke dostavile.
 3. U obrazloženju se navode činjenice utvrđene u predmetu, dokazi na kojima se temelji sudska odluka i razlozi zašto su neki dokazi odbačeni. U tom su dijelu također navedeni zakoni i propisi koje je sud primijenio, sudska ocjena činjenica i nalazi suda u pogledu valjanosti ili nevaljanosti potraživanja. Ako je tuženik u potpunosti prihvatio potraživanje, u obrazloženju se navode samo zakoni i propisi koje je sud primijenio.
 4. U izreci se navodi prihvaća li sud tužbeni zahtjev, u cijelosti ili djelomično, ili ga odbacuje, u cijelosti ili djelomično, i navodi se bit presude. Navodi se i  kome se plaćaju sudski troškovi i u kojem omjeru, rokovi za dobrovoljno postupanje u skladu s presudom, rokovi i postupci za podnošenje žalbe i datum donošenja presude.

Stranke u predmetu mogu se također žaliti protiv presude o sporu male vrijednosti na temelju osnova za žalbu navedenih u Zakonu o parničnom postupku.

1.8 Povrat troškova

Na sporove male vrijednosti primjenjuju se opća pravila o plaćanju sudskih troškova.

U presudi se nalaže stranci koja nije bila uspješna u postupku da plati sve sudske troškove uspješne stranke. Ako je tužbeni zahtjev samo djelomično prihvaćen, tuženiku se nalaže da plati tužiteljeve sudske troškove razmjerno prihvaćenim potraživanjima, a tužitelj će morati platiti sudske troškove tuženika razmjerno odbačenim potraživanjima. Nema povratka državne pristojbe (valsts nodeva) za dodatni prigovor (blakus sūdzība) protiv sudske odluke ili, ako je presuda prethodno donesena u odsutnosti, za zahtjev za ponovno pokretanje postupka i novo suđenje.

Ako tužitelj povuče tužbu, on ili ona moraju tuženiku nadoknaditi nastale troškove. U tom slučaju tuženik ne nadoknađuje sudske troškove koje je platio tužitelj, ali ako tužitelj povuče tužbu jer je tuženik dobrovoljno platio potraživanje nakon podnošenja tužbenog zahtjeva, sud može, na zahtjev tužitelja, odrediti tuženiku plaćanje tužiteljevih sudskih troškova.

Slično tome, ako tužbeni zahtjev nije riješen, sud može na zahtjev tuženika naložiti tužitelju plaćanje tuženikovih sudskih troškova.

Ako je tužitelj oslobođen sudskih troškova, tuženiku se može naložiti plaćanje sudskih troškova državi razmjerno prihvaćenom dijelu tužbenog zahtjeva.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalbu (apelācija) protiv presude prvostupanjskog suda moguće je podnijeti u sljedećim slučajevima:

 • ako je sud netočno primijenio ili protumačio pravilo iz materijalnog prava i zbog toga nije donio ispravnu odluku u sporu;
 • ako je sud prekršio pravilo iz materijalnog prava i zbog toga nije donio ispravnu odluku u sporu;
 • sud je donio netočne zaključne ili je netočno ocijenio dokaze ili je dao netočnu pravnu ocjenu okolnosti predmeta i zato nije donio ispravnu odluku u sporu.

Ako je u sporu male vrijednosti donesena odluka u pisanom postupku, rok za žalbu protiv presude počinje teći od datuma sastavljanja presude.

Pored točaka navedenih u Zakonu o parničnom postupku, u žalbi u kojoj se tvrdi da je presuda neispravna mora biti navedeno sljedeće:

 • koje je pravilo materijalnog prava prvostupanjski sud neispravno primijenio ili protumačio ili koje je pravilo postupovnog prava povrijedio te kako je to utjecalo na rješavanje predmeta;
 • koje su činjenice koje je utvrdio prvostupanjski sud netočne, koji su dokazi netočno ocijenjeni, kako se može uočiti da je pravna ocjena okolnosti predmeta nedostatna i kako je to utjecalo na rješavanje predmeta.

Sudac prvostupanjskog suda odlučuje o prihvaćanju žalbe: ako žalba nije u skladu sa zahtjevima Zakona o parničnom postupku ili žalbi nisu priložene sve nužne preslike i prijevodi i nisu dostavljene preslike priloženih dokumenata tamo gdje je to nužno, sudac će odrediti rok za ispravak nedostataka.

Ako su nedostaci ispravljeni u dopuštenom roku, žalba se smatra podnesenom na dan kada je prvi puta podnesena. U protivnom se smatra da nikada nije podnesena i vraća se podnositelju.

Žalba koja nije potpisana ili koju je podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe, ili za koju nije plaćena državna pristojba, neće biti prihvaćena i vratit će se podnositelju. Odluku o odbijanju prihvaćanja žalbe nije moguće osporiti.

Kada se uvjerio da su postupci za podnošenje žalbe zadovoljeni, sudac žalbenog suda donosi odluku o pokretanju žalbenog postupka u roku od 30 dana od primitka žalbe. U nekim slučajevima odluku donosi vijeće od tri suca.

Ako postoji barem jedna od mogućih osnova na žalbu, sudac donosi odluku o pokretanju žalbenog postupka i odmah o tome obavješćuje stranke navodeći rok za podnošenje pisanih primjedbi.

Ako sudac imenovan za donošenje odluke o žalbi smatra da ne treba pokrenuti žalbeni postupak, o tome pitanju odlučuje vijeće od tri suca.

Ako barem jedan od tri suca smatra da postoji najmanje jedna od mogućih osnova za pokretanje žalbenog postupka, suci donose odluku o pokretanju žalbenog postupka i odmah o tome obavješćuju stranke.

Ako suci jednoglasno odluče da ne postoji niti jedna od osnova za pokretanje žalbenog postupka, oni donose odluku o odbacivanju žalbe i odmah o tome obavješćuju stranke. Odluka je u obliku rezolucije (rezolūcija) i ne može se osporavati.

U roku od 20 dana otkad je žalbeni sud obavijestio stranke o pokretanju postupka, stranke mogu dostaviti pisane primjedbe o žalbi u onoliko primjeraka koliko ima stranaka.

Po primitku obavijesti o pokretanju žalbenog postupka, stranka ima 20 dana za podnošenje protužalbe. Ako primi protužalbu, sud će poslati preslike drugim strankama.

O žalbama u sporovima male vrijednosti obično se odlučuje u pisanom postupku. Stranke se pravovremeno obavješćuju o datumu kada se u tajništvu suda može preuzeti primjerak presude te o sastavu suda i o njihovim pravima na prigovor na izbor suca. Presuda se smatra donesenom na dan kada se iz tajništva može preuzeti njezin primjerak. Ako sud to smatra nužnim, o žalbi u vezi sa sporom male vrijednosti može se odlučivati u sudskoj raspravi.

Protiv presude žalbenog suda nije se moguće žaliti na zakonsku osnovu i ona počinje proizvoditi učinke u trenutku objave ili, ako je donesena u pisanom postupku, od datuma donošenja.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2020

Sporovi male vrijednosti - Litva

Izvorna jezična inačica ove stranice litavski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U dijelu IV. poglavlju XXIV. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) Republike Litve utvrđuje se nacionalni postupak za sporove male vrijednosti.

Europski sporovi male vrijednosti rješavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, a predmeti koji se odnose na europske sporove male vrijednosti vode se u skladu s općim pravilima za postupke rješavanja sporova, uz iznimke utvrđene Zakonom Republike Litve o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojima se uređuju parnični postupci (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Nacionalni postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se na novčane zahtjeve u iznosu do 5000 LTL (oko 1450 EUR).

Europski postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se na tužbene zahtjeve čija vrijednost nije viša od 2000 EUR. Postupak se ne primjenjuje na predmete koji se odnose na: status ili pravnu sposobnost fizičkih osoba; prava vlasništva na temelju bračnog odnosa, obveze uzdržavanja, oporuke i nasljeđivanja; stečaj, postupke u vezi s likvidacijom nesolventnih društava ili drugih pravnih osoba; socijalno osiguranje; arbitražu; radno pravo; najam nepokretne imovine, osim tužbi u vezi s novčanim potraživanjima, te kršenje privatnosti i prava osobnosti, uključujući klevetu.

1.2 Prijava postupka

Postupak se primjenjuje od 1. siječnja 2009. Europski postupci za sporove male vrijednosti vode se na okružnim sudovima u skladu s pravilima o mjesnoj nadležnosti utvrđenima u Zakonu o parničnom postupku Republike Litve, odnosno na okružnim sudovima gradova ili okruga.

U slučajevima navedenima u članku 4. stavku 3. i članku 5. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 861/2007 sud mora obavijestiti podnositelja zahtjeva/tuženika da ima pravo podnijeti tužbeni zahtjev/protutužbu najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti suda u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Zakona o parničnom postupku Republike Litve. Ako podnositelj zahtjeva/tuženik sudu ne podnese tužbeni zahtjev/protutužbu na propisani način u roku utvrđenom u stavku 1. ovog članka, smatra se da zahtjev nije podnesen te se sudskim nalogom vraća podnositelju zahtjeva/tuženiku. Protiv tog se naloga može uložiti zasebna žalba.

1.3 Obrasci

Sudovi osiguravaju obrasce ili se oni mogu preuzeti s web-mjesta Nacionalne sudske uprave Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.teismai.lt/en/ i web-mjesta sudskog tajništva Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pomoć

Prisutnost pravnog zastupnika/pravnika nije potrebna. Na sudovima se pruža pomoć pri ispunjavanju obrazaca, ali se ne daju savjeti u pogledu merituma zahtjeva.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Prikupljanje dokaza uređeno je dijelom II. poglavljem XIII. Zakona o parničnom postupku.

1.6 Pisani postupak

U skladu s nacionalnim postupkom za sporove male vrijednosti, sud na kojemu se vodi predmet može samostalno odlučiti o obliku i postupku vođenja predmeta. Usmena se rasprava može održati ako je barem jedna stranka podnijela takav zahtjev. U okviru pisanog postupka osobe uključene u predmet ne pozivaju se i nisu prisutne na raspravi. Osobe uključene u predmet obavješćuju se o pisanom postupku u skladu s člankom 133. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku. Ako se predmet vodi o meritumu u okviru pisanog postupka, datum, vrijeme i mjesto rasprave, kao i sastav suda, objavljuju se na posebnom web-mjestu (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) najmanje sedam dana prije datuma rasprave, osim u slučajevima navedenima u Zakonu kada se stranke obavješćuje primjenom drukčijeg postupka. Navedene informacije daje i sudski ured.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s nacionalnim postupkom za sporove male vrijednosti, odluka suda mora imati uvod i izreku te kratko obrazloženje.

1.8 Povrat troškova

Za sporove male vrijednosti naplaćuje se sudska pristojba (žyminis mokestis) u iznosu utvrđenom u članku 80. stavku 1. točki 1. Zakona o parničnom postupku Republike Litve. Ukupno iznosi 3 % iznosa tužbenog zahtjeva, ali ne manje od 50 LTL.

1.9 Mogućnost žalbe

Člankom 29. Zakona propisano je da se protiv odluka litavskih sudova donesenih u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti dopušta žalba. Žalbeni postupak uređen je člancima 301. do 333. litavskog Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 307. stavkom 1. Zakonika, u slučaju da postoje razlozi za žalbu, ona se može uložiti u roku od 30 dana nakon datuma odluke suda.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Sporovi male vrijednosti - Luksemburg


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Uz europski postupak za sporove male vrijednosti utvrđen Uredbom (EZ) br. 861/2007 od 11. srpnja 2007, luksemburškim pravom omogućava se pojednostavnjen postupak naplate potraživanja do 10 000 EUR glavnice (bez kamata i troškova), tzv. platni nalog (ordonnance de paiement).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Potraživanja prema postupku platnog naloga mogu biti naplaćena u slučaju novčanih potraživanja do iznosa od 10 000 EUR i pod uvjetom da dužnik ima prebivalište u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

1.2 Prijava postupka

Vjerovnik ne mora koristiti postupak platnog naloga, nego može uputiti predmet sucu nižeg suda.

Jedna od razlika između postupka platnog naloga pred sucem nižeg suda i postupka platnog naloga na zahtjev jest da postupak pred sucem nižeg suda može imati za posljedicu izricanje presude (jugement) dok okružni sud može samo izdati nalog (ordonnance).

1.3 Obrasci

Zahtjev za izdavanje platnog naloga može se podnijeti u pisarnici nižeg suda jednostavnom usmenom ili pisanom izjavom.

Da bi bio valjan, zahtjev mora sadržavati ime, prezime, zanimanje i prebivalište ili boravište tužitelja i tuženika te razloge i iznos potraživanja, te se njime treba tražiti izdavanje uvjetnog platnog naloga.

Vjerovnik mora priložiti ili podnijeti sve dokumente koji potkrepljuju postojanje i iznos potraživanja te njihovu utemeljenost.

Usporedba zakona pokazuje da se kod zahtjeva pred sucem nižeg suda traži manje u pogledu potkrijepljenosti zahtjeva jer je dovoljno navesti visinu iznosa i razlog potraživanja.

1.4 Pomoć

Sudski izvršitelji i sudovi nemaju nikakvu zakonsku obvezu pružanja pravne pomoći strankama.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se opća pravila o pribavljanju dokaza.

1.6 Pisani postupak

Ako dužnik uloži prigovor i vjerovnik želi nastaviti postupak, obvezna je rasprava otvorena za javnost.

1.7 Sadržaj presude

Presude donesene u vezi s platnim nalogom podliježu istim pravilima i načelima kao i presude donesene prema redovnom postupku.

1.8 Povrat troškova

Prema luksemburškom pravu, obično se stranci koja izgubi parnicu dosuđuje plaćanje troškova, osim ako sud posebnom i obrazloženom odlukom dosudi da druga stranka plati sve ili dio troškova. Ako je stranka koja je dobila spor pretrpjela troškove povezane s postupkom, ona može obvezati drugu stranku da joj ih nadoknadi.

Suprotno pravilima u drugim državama, nije sustavna odluka o nadoknadi troškova odvjetnika. Prema luksemburškom pravu, troškovi navedeni u članku 238. novog Zakona o parničnom postupku obuhvaćaju troškove sudskog izvršitelja, troškove vještaka, eventualne naknade isplaćene svjedocima, troškove prijevoda itd., ali ne i troškove odvjetnika.

Sudac može stranci koja dobije spor dodijeliti naknadu za troškove koje je pretrpjela u postupku, uključujući i troškove odvjetnika. Takav je slučaj posebice kad se čini nepravednim da se samo jednoj stranci u sporu dosude troškovi koje je pretrpjela, a koji nisu obuhvaćeni sudskim troškovima, pa sudac može drugoj stranci dosuditi da joj plati iznos koji on odredi.

Dakle, sucu je prepuštena odluka o dodjeljivanju sudskih troškova, kao i iznos dodjele.

1.9 Mogućnost žalbe

U postupku platnog naloga primjenjuju se opća pravila. Na presude suca nižeg suda može se podnijeti žalba ako vrijednost spora iznosi više od 2000 EUR.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruLEGILUX;

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.public.lu/fr.html


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Sporovi male vrijednosti - Mađarska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Osim postupka navedenog u Poveznica se otvara u novom prozoruUredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (i u člancima od 598. do 602. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona CXXX iz 2016. o Zakoniku o parničnom postupku, kojima se rješavaju pitanja koja nisu uređena tom Uredbom), u važećem mađarskom pravu ne postoji poseban postupak primjenjiv na sporove male vrijednosti od 1. siječnja 2018. Sporovi male vrijednosti bili su uređeni Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom III. iz 1952. o Zakoniku o parničnom postupku, no taj je zakon stavljen izvan snage Zakonom CXXX. iz 2016. o Zakoniku o parničnom postupku s učinkom od 1. siječnja 2018. To znači da od 1. siječnja 2018. ne postoje posebna pravila primjenjiva na sporove male vrijednosti u okviru mađarskog parničnog postupka. Posljedično, na te se sporove primjenjuju opća pravila. Međutim, postupci započeti prije 1. siječnja 2018. rješavaju se u skladu s prethodnim Zakonom III. iz 1952. o Zakoniku o parničnom postupku. Sljedeće su informacije relevantne samo za postupke koji su još u tijeku, a započeti su prije 1. siječnja 2018.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupak za sporove male vrijednosti može se pokrenuti u okviru postupka za naplatu potraživanja koje ne premašuje 1 milijun HUF ako je pokrenut parnični postupak nakon što je uložen prigovor na platni nalog ili ako je spor obuhvaćen postupkom za platni nalog, odnosno u sljedećim slučajevima:

a) zahtjev za izdavanje platnog naloga odbija javni bilježnik ex officio, a tužitelj naknadno pokreće postupak pred sudom radi izvršenja potraživanja;

b) postupak za platni nalog okončan je odlukom javnog bilježnika, a tužitelj naknadno pokreće postupak pred sudom radi izvršenja potraživanja.

1.2 Prijava postupka

Postupak primjenjuju okružni sudovi.

1.3 Obrasci

Za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka ne postoji nikakav obrazac, ali obrazac za postupke za platni nalog koji prethode takvim zahtjevima, a u nadležnosti su javnih bilježnika, dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Mađarske javnobilježničke komore te u uredima javnih bilježnika.

1.4 Pomoć

Pomoć je dostupna. Fizičke osobe koje zbog svojeg dohotka i financijskog stanja ne mogu snositi troškove postupka na vlastiti se zahtjev u cijelosti ili djelomično oslobađaju plaćanja tih troškova kako bi im se olakšalo ostvarivanje prava. U skladu sa Zakonom o pristojbama stranke mogu imati pravo i na smanjenje sudske pristojbe (izuzeće od plaćanja pristojbe ili pravo na odgodu plaćanja), a osobe slabijeg imovinskog stanja isto tako imaju pravo angažirati pravnog pomoćnika ili odvjetnika na temelju odredbi Zakona o pravnoj pomoći ako na taj način mogu učinkovito ostvariti svoja prava.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U parničnim postupcima pokrenutima nakon što je uložen prigovor na platni nalog sud obavješćuje tuženika o činjenicama i dokazima koje je iznio tužitelj najkasnije u pozivu na glavnu raspravu. Stranka može predložiti dokaze najkasnije prvog dana glavne rasprave. Iznimno, stranka može priložiti dokaze u bilo kojem trenutku tijekom postupka ako se s time složi protivna stranka ili ako se stranka pozove na činjenice ili dokaze, pravomoćne sudske odluke ili druga upravna rješenja tijekom svojeg iznošenja dokaza za koje je, zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, doznala nakon standardnog roka određenog za prilaganje dokaza ili ako je stranka o njima obaviještena nakon isteka takvog roka zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, i nakon što stranka osigura dostatne dokaze kojima potkrepljuje taj tužbeni zahtjev.

U slučaju promjena zahtjeva ili podnošenja protuzahtjeva, stranka može priložiti odgovarajuće dokaze kada se promjene izvrše ili kada se podnese protuzahtjev, dok se u slučaju prigovora na zahtjeve za prijeboj dokazi koji se odnose na tužbeni zahtjev za prijeboj mogu priložiti istodobno s podnošenjem prigovora. Sud mora odbaciti sve dokaze koji nisu predloženi u skladu s tim odredbama. U svim ostalim slučajevima primjenjuju se opća pravila o dokazima.

1.6 Pisani postupak

Sud isto tako provodi raspravu.

1.7 Sadržaj presude

Sadržaj presuda uređen je opće primjenjivim pravilima, uz uvjet da se strankama nakon izricanja presude moraju pružiti informacije o elementima koji se moraju uključiti u žalbu i pravnim posljedicama izostavljanja tih elemenata.

1.8 Povrat troškova

Općenito se primjenjuje načelo da „gubitnik plaća”.

1.9 Mogućnost žalbe

Mogućnost žalbe ograničena je u nekoliko aspekata, od kojih je najvažnije ograničenje to da se žalba može podnijeti samo zbog povrede postupovnih pravila u prvom stupnju ili nepravilne primjene zakonodavstva koje je osnova za odlučivanje o glavnoj stvari. Opća pravila primjenjuju se na podnošenje žalbi te na rok koji je određen za žalbe, tj. moraju se podnijeti sudu koji odlučuje u prvom stupnju u roku od 15 dana od dostave presude i o njima odlučuje nadležni regionalni sud.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 16/03/2020

Sporovi male vrijednosti - Malta

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: malteški već su prevedeni.


x

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2017

Sporovi male vrijednosti - Nizozemska

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Uobičajeni postupak za sporove male vrijednosti je postupak uručenja poziva na područni odjel suda (sector kanton van de rechtbank). Radi se o uobičajenom postupku pozivanja koji je pojednostavnjen. Zakon o parničnom postupku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) ne sadržava zasebne propise za pokretanje postupaka pred područnim sudom.

U prekograničnim predmetima u EU-u može se upotrijebiti i europski postupak za sporove male vrijednosti.

U nizozemskom pravu postoji Zakon o provedbi europskog postupka za sporove male vrijednosti (Zakon od 29. svibnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Pred područnim sudom pokreću se:

 • predmeti povezani sa zahtjevima za iznose do 25 000 EUR,
 • predmeti povezani sa zahtjevima za neutvrđene iznose ako nije vjerojatno da će oni biti veći od 25 000 EUR.

Osim toga, sudac područnog suda odlučuje u predmetima koji uključuju radno pravo, najmove, agencije, ugovore o kupnji na otplatu i potrošačke kupoprodajne ugovore, žalbe na prometne novčane kazne i prekršaje.

Područni sud isto tako rješava predmete koji se odnose na europske sporove male vrijednosti. Granična je vrijednost za europski postupak za sporove male vrijednosti u skladu s Uredbom 2 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Ne postoji poseban postupak područnog suda. U načelu se pravila postupka pozivanja primjenjuju za okružni sud i područni odjel. Važna razlika je u tome da u predmetima na područnom sudu stranke imaju pravo na samostalnu raspravu u svom predmetu, dok u drugim predmetima (na okružnom sudu) stranke mora zastupati odvjetnik. Vidi odgovor na pitanje 1.4. u nastavku. Osim toga, u područnom odjelu predmete rješava sudac pojedinac.

Pravila o postupku s predstavakama primjenjuje se na europske sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Postupci na područnom sudu obično se pokreću pozivom. Postupci pokrenuti pozivom isti su za sve sudove (okružni i područni sud). Najvažnije izjave u pozivu su tužba (sâm tužbeni zahtjev) i njezini razlozi (činjenice i prava na kojima se tužbeni zahtjev temelji).

Nekoliko posebnosti postupaka na područnom sudu su:

 1. tuženik je pozvan na okružni sud A, ali dolazi pred područnog suca koji zasjeda na nadležnom sudu A ili na određenom područnom mjestu suđenja suda A;
 2. ako tužitelja zastupa ovlašteni zastupnik u postupku, u pozivu se moraju navesti ime i adresa ovlaštenog zastupnika.

Tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti iznosi se na obrascu A koji se može preuzeti s Europskog portala e-pravosuđa.

Zahtjev se mora podnijeti nadležnom sudu. Sud mora imati nadležnost u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

1.4 Pomoć

U predmetima na područnom sudu stranke mogu samostalno raspravljati u svom predmetu. To znači da pravno zastupanje odvjetnika nije obvezno. Isto je tako dopuštena i pomoć koju pruža ovlašteni zastupnik, koji ne mora biti odvjetnik. Što se tiče naknade troškova za pravnu pomoć odvjetnika, vidi isto tako odgovor na pitanje 1.8. u nastavku.

Jednako tako u europskom postupku stranke ne mora zastupati odvjetnik ili drugi pravni savjetnik.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se uobičajeni propisi prava o dokazima. U skladu s nizozemskim pravom o dokazima, sudac u načelu može ocijeniti izvedene dokaze. Vidi i „izvođenje dokaza”. Člankom 9. prethodno navedene Uredbe (EZ) br. 861/2007 uređuje se izvođenje dokaza u europskom postupku.

1.6 Pisani postupak

Za civilnu ulogu područnih odjela postoje nacionalna postupovna pravila. Pisani dokumenti mogu se podnijeti tajništvu okružnog suda (osobno ili poštom ili faksom) prije datuma navedenog na dnevnom redu suda, ali i na raspravi. Izjave i reakcije mogu se iznijeti usmeno tijekom postupka na područnom sudu. Europski postupak je pisani postupak, iako se može održati i rasprava ako sudac to smatra potrebnim ili ako to stranka zatraži.

1.7 Sadržaj presude

Presuda mora sadržavati:

 • imena i adrese stranaka i njihovih ovlaštenih zastupnika ili odvjetnika,
 • vođenje postupka,
 • obrazloženje poziva i izjave stranaka,
 • razloge odluke, s navođenjem činjenica i razmatranja suca,
 • konačnu odluku suca,
 • ime suca i
 • datum donošenja presude.

Presudu potpisuje sudac.

1.8 Povrat troškova

Ako je predmet iznesen pred područnim sudom, mogu nastati sljedeći troškovi: pristojba za upis u sudski registar, raspodjela troškova koje je sud dosudio i troškovi pravne pomoći.

Pristojba za upis u sudski registar plaća se kada sud pokrene predmet. Iznos ovisi o prirodi predmeta. U praksi vaš će odvjetnik platiti predujam, a vama taj iznos naplatiti naknadno. Sudac može stranci koja nije uspjela u postupku naložiti da plati troškove druge stranke. Ako niti jedna od stranaka nije u potpunosti uspjela u postupku, svaka plaća svoje troškove. Raspodjela troškova koje je sud dosudio može obuhvaćati i troškove pravne pomoći, ali i troškove svjedoka, vještaka, putne troškove i dnevnice, troškove izvadaka i ostale izvansudske troškove (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/).

Prema nizozemskom zakonodavstvu, ponekad se može dobiti doprinos za troškove pravne pomoći ako se radi o osobama slabijeg imovinskog stanja. Subvencionirana pravna pomoć nije moguća za sve predmete pred područnim sudovima. Ako je subvenicionirana pravna pomoć moguća, stranka isto tako plaća svoj udio u troškovima pravne pomoći, ovisno o svojem financijskom stanju. Zahtjev za sudjelovanje u troškovima pravne pomoći odvjetnik dostavlja Odboru za pravnu pomoć (Raad voor rechtsbijstand). To je uređeno Zakonom o pravnoj pomoći (Wet op de Rechtsbijstand). U poglavlju III. A tog Zakona utvrđena su pravila u pogledu odobravanja pravne pomoći u prekograničnim postupcima u EU-u. Tim se Zakonom provodi Direktiva Europskog Vijeća od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rvr.org./).

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba na presude područnog odjela suda može se podnijeti prizivnom sudu. Žalba je moguća samo ako zahtjev premašuje 1 750 EUR. Žalba se može podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma donošenja presude. U europskom postupku za sporove male vrijednosti žalba na odluku područnog suda nije dopuštena.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2020

Sporovi male vrijednosti - Austrija

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U austrijskom nacionalnom pravu ne postoji postupak za sporove male vrijednosti u pravom smislu. U austrijskom Zakonu o parničnom postupku predviđeno je samo pojednostavnjenje postupaka pred okružnim sudovima u određenim područjima. U pravilu je riječ o posebnim postupovnim pravilima, odnosno o pojednostavnjenom postupku za isključivo imovinskopravne sporove koji su u nadležnosti okružnih sudova (vrijednost spora do 15 000 EUR, od 1.1.2015. vrijednost spora do 20 000 EUR, od 1.1.2016. vrijednost spora do 25 000 EUR). Za postupke u radnopravnim i socijalnopravnim stvarima, neovisno o vrijednosti spora, postoje određena pojednostavnjenja i olakšanja postupaka.

Navedena pojednostavnjenja vrijede u načelu za sporove male vrijednosti do 1 000 EUR (više informacija navedeno je u točki 1.5) odnosno 2 700 EUR (vidjeti i točku 1.9).

1.2 Prijava postupka

Posebnosti postupka u sporovima male vrijednosti u austrijskom su postupovnom pravu obvezujuće i stranke ih ne mogu isključiti.

Time je isključena mogućnost da sud ili stranke postupak pretvore u „redovan”.

1.3 Obrasci

Budući da u Austriji ne postoji pravi postupak za sporove male vrijednosti, ne postoje ni posebni obrasci za takav postupak.

1.4 Pomoć

Za sporove vrijednosti do 5 000 EUR u Austriji ne postoji obveza zastupanja stranke preko odvjetnika. Sudac mora strankama koje nemaju zastupnika u načelu pružiti pomoć, tj. upoznati ih s njihovim postupovnim pravima i obvezama te posljedicama njihovih postupanja i propusta. Stranke, nadalje, imaju mogućnost pred nadležnim okružnim sudom odnosno sudom u svojem mjestu stanovanja usmeno izjaviti tužbu u zapisnik. Ako je pisana tužba stranke koja nema zastupnika manjkava, sudac stranki mora dati odgovarajuća pojašnjenja i upute. To ne smije utjecati na nepristranost suca.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U slučaju zahtjeva čija vrijednost ne premašuje 1 000 EUR, sud može zanemariti dokaze koje je predložila stranka ako bi puno razjašnjenje relevantnih okolnosti bilo nerazmjerno teško provesti. No i u tom slučaju sudac mora donijeti odluku u dobroj vjeri i na temelju ishoda cijelog postupka, a ta odluka ne smije biti proizvoljne naravi. Odluka se može preispitati u žalbenom postupku.

1.6 Pisani postupak

Prema austrijskom pravu nije dopušteno vođenje postupka isključivo pisanim putem. Budući da u Austriji ne postoji ograničenje dokaza, postoji mogućnost davanja iskaza svjedoka u pisanom obliku. Međutim, taj se dokaz ne smatra iskazom svjedoka nego ispravom.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s austrijskim Zakonom o parničnom postupku u slučaju usmene objave presude predviđena su pojednostavnjenja izdavanja pisanih otpravaka presude. To vrijedi neovisno o vrijednosti spora. Ako je presuda izrečena usmeno u prisutnosti obiju stranaka i nijedna stranka nije pravovremeno najavila žalbu protiv presude, tada sud može izdati tzv. „skraćeni otpravak presude” koji je ograničen na bitne točke odluke.

1.8 Povrat troškova

U skladu s austrijskim pravom, u parničnom postupku troškovi se načelno nadoknađuju razmjerno stupnju uspješnosti u postupku. Sudske pristojbe i odvjetnički troškovi izravno ovise o vrijednosti spora tako da u sporovima male vrijednosti u pravilu nastaju niski sudski odnosno odvjetnički troškovi. Budući da su troškovi utvrđeni u tarifama (zakonima i propisima), u sporovima male vrijednosti ne nastaju veliki troškovi. Međutim, ne postoje posebne odredbe o troškovima za takva potraživanja.

1.9 Mogućnost žalbe

Prema austrijskom pravu, u postupcima za sporove male vrijednosti mogućnosti pravnog lijeka su ograničene. U sporovima vrijednosti do 2700 EUR žalba je moguća samo u materijalnim pitanjima te radi utvrđivanja ništavnosti (najteža postupovna pogreška). Isključeno je pobijanje zbog drugih postupovnih pogrešaka. Ne mogu se pobijati ni utvrđene činjenice niti ocjene dokaza prvostupanjskog suda. U ostalim slučajevima primjenjuju se propisi za „redovni” postupak.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2018

Sporovi male vrijednosti - Portugal

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postoji poseban pojednostavljeni postupak koji se primjenjuje na predmete iz ovog pitanja.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Za posebni postupak u kojem se traži ispunjenje novčane obveze za koju se smatra da je male vrijednosti ili koja je proizašla iz neke komercijalne transakcije primjenjuje se granica od 15 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Ovaj postupak nije obvezan.

1.3 Obrasci

U portugalskom pravu ne postoje obrasci za takve postupke za deklaratorni pravni lijek.

1.4 Pomoć

Mehanizam pravne pomoći primjenjuje se na sve sudove za sve vrste predmeta.

U predmetima čija vrijednost iznosi 5 000 EUR ili manje, ako stranke nisu imenovale zakonskog zastupnika ili on nije došao na raspravu na kojoj se raspravljalo o predmetu i na kojoj je donesena presuda, ispitivanje svjedoka provodi sudac.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U ovom se postupku primjenjuju pravila o izvođenju dokaza koja su manje stroga i fleksibilnija su od onih koja se primjenjuju na redovni deklaratorni postupak.

Pravila u kojima se odražava nastojanje da postupak bude manje zahtjevan i fleksibilniji sljedeća su:

a)      dokazi se izvode na raspravi. Ako je predmetni iznos niži od 5 000 EUR, stranke mogu pozvati samo tri svjedoka. U ostalim slučajevima mogu pozvati pet svjedoka. Međutim, ne smiju pozvati više od tri svjedoka za svaku od činjenica koju nastoje dokazati. Oni koji su naveli da ne znaju ništa, nisu uključeni u tu svrhu;

b)      rasprava se održava u roku od trideset dana, a ako je predmetni iznos niži od 5 000 EUR, nije nužno dogovoriti datum sa zakonskim zastupnikom;

c)      odsutnost bilo koje od stranaka, čak i ako je opravdana, nije razlog za odgodu; razlog za odgodu nije ni odsutnost zakonskog zastupnika, čak i ako je opravdana, ako je predmetni iznos niži od iznosa navedenog u prethodnoj točki;

d)     ako je iznos viši od tog iznosa i u slučaju odgode, rasprava se mora održati u roku od trideset dana. Nije dopuštena druga odgoda;

e)      ako sudac smatra da je potrebna daljnja istraga za donošenje odgovarajuće odluke, on prekida raspravu u trenutku kada to smatra najprikladnijim i odmah dogovara datum za te istrage. Suđenje mora završiti u roku od trideset dana;

f)       vještačenje uvijek obavlja jedan vještak.

g)      nakon zaključenja izvođenja dokaza, svaki zakonski zastupnik može dati kratku izjavu.

1.6 Pisani postupak

Kao i ostali postupci, ovaj postupak ima strukutru usmenog.

1.7 Sadržaj presude

Pravila o sadržaju presude fleksibilnija su jer obrazloženje uvijek mora biti sažeto odnosno kratko i jasno.

Osim toga, sudac ne mora napisati presudu, ali je može odmah izdiktirati za zapisnik.

Sudska odluka koja se donosi u predmetima u kojima tuženik, koji je osobno pozvan, ne osporava tužbu, ima puno lakšu strukturu jer će jedini sučev postupak, koji će imati snagu presude, biti dodati tužbi odredbu o izvršenju, osim ako postoji jasna osnova za odgodne iznimke ili ako je zahtjev očito nedopustiv.

Odgodne će se iznimke (propusti u postupku koji su sucu dovoljno važni da on ne može ocijeniti zahtjev i osloboditi tuženika) dopustiti ili će se tuženikovi zahtjevi odbaciti kao očito nedopustivi samo ako postoje jasni dokazi o tim pitanjima.

1.8 Povrat troškova

Ne postoje ograničenja.

Do pet dana nakon konačne odluke stranke koje imaju pravo na nadoknadu troškova šalju odgovarajuće obrazloženje sudu za stranku koja nije uspjela u postupku.

Obrazloženje mora sadržavati sljedeće informacije:

a)      ime stranke, broj predmeta i ime odvjetnika ili ovršitelja;

b)      pod posebnim naslovom, iznose koje stranka plaća kao sudske troškove;

c)      pod posebnim naslovom, iznose koje stranka plaća kao izdatke;

d)     pod posebnim naslovom, iznose plaćene za troškove zakonskog zastupnika, osim ako su predmetni iznosi viši od 50 % ukupnih sudskih troškova koje plaća stranka koja nije uspjela i stranka koja je uspjela u postupku;

e)      iznos koji treba primiti.

Troškove plaća izravno stranka koja nije uspjela u postupku stranci koja je vjerovnik tih troškova, osim ako je drugačije propisano u Poveznica se otvara u novom prozoru članku 540. Zakona o parničnom postupku.

Stranci koja nije bila uspješna u postupku, u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku, nalaže se plaćanje sljedećih iznosa kao troškova:

a)      iznosa koji se odnose na sudske troškove koje plaća stranka koja je bila uspješna u postupku, razmjerno plaći;

b)      iznosa koje plaća uspješna stranka za izdatke;

c)      ukupno 50 % svih sudskih troškova koje plaćaju stranka koje nije uspješna i stranka koja je uspješna za nadoknadu odvjetničkih troškova uspješne stranke, ako se dostavi navedeno obrazloženje.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalbe ne podliježu posebnim pravilima i stoga ne postoje izuzeća ili posebna ograničenja za mogućnost žalbe i žalba je dopuštena (ili nije) u skladu s općim uvjetima.

Ligações úteis

Dodatne informacije dostupne su na sljedećim poveznicama:


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Sporovi male vrijednosti - Rumunjska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Člancima 1025. – 1032. novog Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu 15. veljače 2013., uređuje se postupak za sporove male vrijednosti.

1.1 Područje primjene postupka, prag

U članku 1025. novog Zakona o parničnom postupku navodi se da vrijednost zahtjeva, bez kamata, parničnih troškova i ostalih dodatnih iznosa, ne smije biti veća od 10 000 RON na datum upućivanja sudu.

Što se tiče područja primjene (ratione materiae), postupak za sporove male vrijednosti ne može se primijeniti u fiskalnim, carinskim ili upravnim predmetima ili u pogledu odgovornosti države za radnje ili propuste povezane s izvršavanjem javne ovlasti. Isto tako, taj se postupak ne primjenjuje na zahtjeve koji se odnose na: bračno stanje ili svojstvo fizičkih osoba; prava vlasništva koja proizlaze iz obiteljskih odnosa; nasljedstvo; nesolventnost, nagodbu s vjerovnicima, postupke koji uključuju likvidaciju nesolventnih društava ili drugih pravnih osoba ili druge slične postupke; socijalno osiguranje; radno pravo; najam nekretnina, osim za postupke koji uključuju dugovanja i isplatu novca; arbitražu; povredu prava na privatnost ili prava koja se tiču osobnosti.

1.2 Prijava postupka

U novom Zakonu o parničnom postupku postupak za sporove male vrijednosti alternativne je prirode. Tužitelj može birati između postupka za sporove male vrijednosti i redovitog sudskog postupka. Ako je tužitelj pokrenuo sudski postupak podnošenjem zahtjeva, on se rješava u redovitom postupku osim ako tužitelj, najkasnije do prvog ročišta, izričito zahtijeva primjenu posebnog postupka. U slučaju kada se zahtjev ne može riješiti u skladu s postupkom za sporove male vrijednosti, sud o tome tužitelju šalje obavijest, a ako tužitelj ne povuče svoj zahtjev, on će se rješavati u okviru općeg prava. Prvostupanjski sud nadležan za rješavanje zahtjeva je okružni sud. Mjesna nadležnost utvrđuje se u skladu s općim pravom.

1.3 Obrasci

Nalogom br. 359/C od 29. siječnja 2013. ministra pravosuđa o odobrenju obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku za sporove male vrijednosti predviđenima člancima 1025. – 1032. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku predviđa se obvezan standardni obrazac za postupak za sporove male vrijednosti. Standardni su obrasci: obrazac zahtjeva, obrazac za izmjenu ili/i ispravak obrasca zahtjeva te obrazac za odgovor.

1.4 Aide

Osigurava se u granicama aktivne uloge koju provodi sudac, nije posebna za ovu vrstu predmeta.

1.5 Obrasci

Sud može isto tako prihvatiti druge elemente dokaza osim podnesaka stranaka. Međutim, ne prihvaćaju se elementi dokaza koji su nerazmjerno skupi za izvođenje u usporedbi s vrijednošću podnesenog tužbenog zahtjeva ili protutužbe.

1.6 Pomoć

U članku 1028. i dalje novog Zakona o parničnom postupku navodi se da tužitelj pokreće postupak za sporove male vrijednosti ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili drugim sredstvom kojim se osigurava prijenos i potvrda o primitku. Preslike podnesaka koje tužitelj namjerava upotrijebiti isto se tako podnose ili šalju s obrascem zahtjeva. Ako informacije koje tužitelj pruži nisu dovoljno jasne ili su neprimjerene ili ako obrazac zahtjeva nije točno ispunjen, sud tužitelju nudi mogućnost da ispuni ili ispravi obrazac ili da pošalje dodatne informacije ili dokumente, osim u slučajevima kada je tužbeni zahtjev očito neutemeljen ili nedopušten. Zahtjev se odbija ako je očito neutemeljen ili nedopušten. Ako tužitelj ne ispuni ili ne ispravi obrazac zahtjeva u roku koji je sud odredio, zahtjev se odbacuje.

Postupak za sporove male vrijednosti pisani je postupak i u potpunosti se vodi pred sudskim vijećem. Sud može strankama naložiti da dođu na sud ako smatra da je njihova nazočnost potrebna ili na zahtjev bilo koje od stranaka. Sud takav zahtjev može odbiti kada ocijeni da usmena rasprava nije nužna s obzirom na okolnosti predmeta. Razlozi za odbijanje daju se u pisanom obliku i na njih se ne može uložiti žalba.

Nakon zaprimanja točno ispunjenog obrasca zahtjeva sud će tuženiku poslati obrazac za odgovor zajedno s preslikom obrasca zahtjeva i preslikama tužiteljevih podnesaka. Tuženik mora poslati uredno ispunjen obrazac za odgovor u roku od 30 dana od uručenja dokumenata, kao i preslike dokumenata koje namjerava upotrijebiti. Tuženik može odgovoriti bilo kojim drugim primjerenim sredstvom, a da ne upotrijebi obrazac za odgovor. Sud će tužitelju odmah dostaviti preslike tuženikova odgovora, protutužbu, ako je primjenjivo, i tuženikove podneske. Ako je tuženik podnio protutužbu, tužitelj mora predati uredno ispunjen obrazac s odgovorom ili odgovoriti bilo kojim drugim sredstvom u roku od 30 dana od datuma uručenja protutužbe. Protutužba, koja se u ovom postupku ne može rješavati, bit će odvojena i rješavat će se u skladu s općim pravom. Sud može zatražiti da stranke dostave dodatne informacije u roku određenom u ovu svrhu koji ne smije biti dulji od 30 dana od primitka tuženikova ili, ako je primjenjivo, tužiteljeva odgovora. Ako je sud odredio rok za dolazak stranaka na sud, mora im se uručiti sudski poziv. Kad god sud odredi rok za završetak postupovnog koraka, obavješćuje zainteresiranu stranu o posljedicama u slučaju nepridržavanja tog roka.

Sud će donijeti svoju presudu u roku od 30 dana od primitka svih potrebnih informacija ili, ako je primjenjivo, nakon usmene rasprave. Ako od zainteresirane strane ne dobije odgovor u roku, sud donosi presudu o glavnom zahtjevu ili protutužbi povezanoj s aktima priloženima predmetnom spisu. Presuda koju donosi prvostupanjski sud izvršiva je od datuma njezina donošenja te se uručuje strankama.

1.7 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ne.

1.8 Povrat troškova

U članku 1031. novog Zakona o parničnom postupku navodi se da se stranka koja izgubi spor smatra odgovornom za plaćanje parničnih troškova na zahtjev druge stranke. Međutim, sud neće stranci koja je dobila spor odobriti nepotrebne troškove niti troškove koji su nerazmjerni vrijednosti zahtjeva.

1.9 Mogućnost žalbe

Člankom 1032. novog Zakona o parničnom postupku predviđa se da je na sudsku presudu dopuštena žalba samo u roku od 30 dana od uručenja presude. Ako postoje osnove, žalbeni sud može odgoditi izvršenje pod uvjetom da je određena jamčevina u iznosu od 10 % sporne vrijednosti. Odluka žalbenog suda uručuje se strankama i pravomoćna je.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/07/2017

Sporovi male vrijednosti - Slovenija


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U slovenskom zakonodavstvu postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti koji je uređen poglavljem 30. Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Područje primjene postupka, prag

U skladu s odredbama ZPP-a, spor male vrijednosti spor je u kojem iznos potraživanja nije veći od 2000 EUR. U trgovačkim sporovima spor male vrijednosti spor je u kojem iznos potraživanja nije veći od 4000 EUR. Sporovi male vrijednosti obuhvaćaju i sporove u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na potraživanje u novcu i u kojima je tužitelj izjavio da pristaje primiti određeni novčani iznos koji nije veći od 2000 EUR (4000 EUR u trgovačkim sporovima) umjesto namirenja potraživanja te sporove u kojima je predmet zahtjeva izručenje pokretne imovine, pri čemu iznos koji je prijavio tužitelj nije veći od 2000 EUR (4000 EUR u trgovačkim sporovima). Sporovima male vrijednosti nisu obuhvaćeni sporovi u pogledu imovine, sporovi koji se odnose na autorska prava, sporovi koji se odnose na zaštitu ili uporabu izuma i žigova ili prava na uporabu trgovačkog naziva, sporovi koji se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja i oni koji se odnose na ometanje posjeda.

1.2 Prijava postupka

Primjena postupka opisana je u točki 1.1. Spor male vrijednosti vodi se pred lokalnim sudom (okrajno sodišče), osim u slučaju trgovačkog spora, o kojem odlučuje okružni sud (okrožno sodišče).

1.3 Obrasci

Izrađeni su obrasci samo za sporove male vrijednosti koje pokreće stranka na temelju vjerodostojne isprave. Popunjeni obrazac može se dostaviti elektroničkim putem na sljedeću adresu: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. To uključuje postupak izvršenja na temelju vjerodostojne isprave koji se, nakon podnošenja propisno obrazloženog prigovora, nastavlja kao u slučaju prigovora na platni nalog. Osim toga, ne postoje drugi unaprijed pripremljeni obrasci za sporove male vrijednosti kao pomoć strankama u pokretanju spora.

Za više pojedinosti o mogućnostima podnošenja zahtjeva elektroničkim putem vidjeti odjeljak „Automatska obrada”.

1.4 Pomoć

Stranke mogu tražiti pravnu pomoć koja im se dodjeljuje ako ispunjuju uvjete utvrđene u Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U postupcima u sporovima male vrijednosti tužitelj mora navesti sve činjenice i dostaviti sve dokaze u postupku, a tuženik mora to učiniti u svojoj obrani. Svaka stranka zatim može dostaviti jedan pripremni podnesak. Činjenice i dokazi koji su kasnije navedeni u pisanim podnescima zanemaruju se. Rok za dostavu obrane i pripremnih podnesaka iznosi osam dana.

1.6 Pisani postupak

Postupak u sporovima male vrijednosti provodi se pisanim putem. Sud može ograničiti vrijeme i opseg postupka izvođenja dokaza i provoditi taj postupak po vlastitom nahođenju kako bi se uspostavila ravnoteža između osiguravanja odgovarajuće zaštite prava stranaka i cilja ubrzanja postupaka i osiguravanja niskih troškova.

1.7 Sadržaj presude

Presuda u postupku u sporovima male vrijednosti objavljuje se odmah nakon zaključenja glavne rasprave. Pisana presuda mora sadržavati uvodni dio, izreku, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku. Sudac može donijeti pisanu presudu s dugim ili skraćenim obrazloženjem.

1.8 Povrat troškova

O troškovima postupka odlučuje se ovisno o uspjehu jedne od stranaka u postupku, odnosno stranka koja nije uspjela u postupku mora nadoknaditi troškove drugoj stranci.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv prvostupanjske presude ili odluke kojom se završava postupak u sporu male vrijednosti stranke mogu podnijeti žalbu u roku od osam dana. Presuda i odluka mogu se osporiti samo na osnovi teške povrede odredbi parničnog postupka iz članka 339. drugog stavka ZPP-a i povrede materijalnog prava. U trgovačkim sporovima male vrijednosti žalbu na odluku može podnijeti samo stranka koja je najavila da se planira žaliti. U postupcima u sporovima male vrijednosti ne postoji mogućnost revizije, a razlozi na temelju kojih je moguće zatražiti ponavljanje postupka ograničeni su.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sodisce.si/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.pisrs.si/Pis.web/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/01/2020

Sporovi male vrijednosti - Slovačka


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti, koji su uređeni općim odredbama o parničnim postupcima. Za potraživanja u iznosu do 2000 EUR ne održavaju se rasprave te je za njih predviđena samo jednostavna procjena.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupak je uređen općim odredbama o parničnim postupcima.

1.2 Prijava postupka

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva u okviru uobičajenog postupka za bilo koju vrstu zahtjeva za pokretanje postupka.

1.3 Obrasci

Nisu predviđeni posebni obrasci.

1.4 Pomoć

Stranke imaju pravo na pomoć u skladu s općom obvezom sudova da stranke u svakom trenutku obavješćuju o njihovim postupovnim pravima i obvezama te o mogućnosti odabira odvjetnika ili kontaktiranja Centra za pravnu pomoć (Centrum právnej pomoci).

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Postupak je uređen općim odredbama o parničnim postupcima.

1.6 Pisani postupak

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

1.7 Sadržaj presude

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

1.8 Povrat troškova

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

Sud će odrediti nadoknadu troškova postupka ovisno o uspjehu stranaka u postupku. Ako je stranka bila samo djelomično uspješna, sud će proporcionalno dodijeliti sudske troškove ili će odlučiti da nijedna stranka nema pravo na naknadu sudskih troškova. Ako je jedna stranka postupovno odgovorna za prekid postupka, sud će joj naložiti da nadoknadi troškove druge stranke. Ako je jedna stranka odgovorna za troškove postupka koji inače ne bi nastali, sud će joj naložiti da te troškove nadoknadi drugoj stranki. U iznimnim okolnostima te zbog posebnih razloga sud neće odrediti nadoknadu troškova strankama.

1.9 Mogućnost žalbe

Stranka ima mogućnost podnošenja žalbe protiv presude na način uobičajen za parnični postupak. Žalba se može podnijeti sudu čija se odluka osporava u roku od 15 dana nakon primitka odluke.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2020

Sporovi male vrijednosti - Finska

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Trenutačno finsko zakonodavstvo ne uključuje uredbe o postupku koje ovise o novčanom iznosu koji tužitelj potražuje. Međutim, može se naložiti prikladan oblik postupka za neki predmet na temelju njegove prirode. Predmet će proći kroz sve različite faze potpunog pravnog postupka samo ako za to postoji osnova i zainteresirane stranke to žele. Neki predmet može, na primjer, rješavati samo jedan sudac, bez usmenog pripremnog ročišta ili u cijelosti pisanim postupkom. Izvanparnični građanski predmeti također imaju svoj vlastiti poseban postupak. Neosporne tužbe rješavaju se koristeći prethodno opisan jednostavan postupak (pogledajte postupak „Nalog za plaćanje – Finska“ i „Automatsko pokretanje postupka – Finska“).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Kako je prethodno navedeno, novčana vrijednost tužbe nije bitna. Vrsta postupka ovisi o kvalitativnom sadržaju predmeta.

1.2 Prijava postupka

Postupci u građanskim predmetima pokreću se podnošenjem pisanog tužbenog zahtjeva pri okružnom sudu (käräjäoikeus). Neosporne tužbe mogu se također podnijeti pomoću elektroničkog zahtjeva (pogledajte „Postupak „Nalog za plaćanje“ – Finska“).

1.3 Obrasci

Na nacionalnoj razini ne postoje drugi obrasci osim obrasca za davanje obavijesti o namjeri podnošenja žalbe na odluku okružnog suda. Neki okružni sudovi izradili su obrasce za posebne vrste korespondencije; to su obično obrasci zahtjeva ili obrasci odgovora. Ne postoji obveza korištenja obrazaca.

Neosporne tužbe mogu se podnijeti pomoću obrasca elektroničkog zahtjeva (pogledajte „Postupak „Nalog za plaćanje“ – Finska“).

1.4 Pomoć

Sudske pisarnice pružaju savjete o postupcima, ako je potrebno.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ako je tužba neosporna, nikakvi dokazi nisu potrebni. Ako se koristi u potpunosti pisani postupak, samo pisani dokazi će se ispitati. Ne postoje posebne odredbe koje bi govorile da bi se posebna pravila primjenjivala na uzimanje dokaza u predmetima sporova male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Predmet može biti riješen bez usmenog saslušanja samo na temelju pisanih dokaza. Izvanparnični predmeti uvijek se rješavaju na ovaj način. Osporene tužbe mogu se rješavati samo na temelju pisanih dokaza ako je priroda predmeta takva da glavna rasprava nije potrebna i niti jedna od zainteresiranih stranaka ne protivi se korištenju pisanog postupka.

1.7 Sadržaj presude

Ne postoje posebne odredbe o sadržaju presuda u sporovima male vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

U pravilu, stranci gubitnici naložit će se plaćanje svih razumnih sudskih troškova koji su nastali njezinom protivniku pri poduzimanju svih potrebnih koraka u tom predmetu. Međutim, određene su gornje granice za iznos troškova koje treba nadoknaditi u slučaju neospornih tužbi i u predmetima koji uključuju najamninu za stanovanje. U tim predmetima, najviši iznos troškova koji se može naložiti neuspješnom tuženiku da plati tužitelju uzima se iz tablice troškova.

1.9 Mogućnost žalbe

Priroda predmeta ne utječe na pravo na žalbu. Žalbeni postupak isti je za sve predmete. Obavijest o namjeri podnošenja žalbe na odluku okružnog suda mora se dostaviti u roku, a žalbe rješavaju žalbeni sudovi (hovioikeus).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/02/2018

Sporovi male vrijednosti - Švedska


1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, postoji poseban postupak za građanske sporove male vrijednosti.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Posebne postupke za građanske sporove male vrijednosti provodi redovni prvostupanjski sud (okružni sud, „tingsrätt”) ako je potraživanje tužitelja ispod određenog praga. Prag trenutačno (od 2019.) iznosi 23 250 SEK. Vrijednost praga nije iznos propisan zakonom već je povezana s osnovnim cjenovnim iznosom, što znači da se vrijednost praga izračunava s obzirom na cjenovni trend.

1.2 Prijava postupka

Taj postupak nije ograničen samo na određene vrste predmeta, kao što su potrošački sporovi. Primjenjivi su kriteriji da predmet mora biti građanski predmet i da vrijednost spora mora biti ispod vrijednosti praga. Postupak se ne može koristiti u obiteljskim sporovima.

1.3 Obrasci

Ne postoji standardni obrazac za pokretanje postupka u sporu male vrijednosti. Postoji obrazac tužbenog zahtjeva koji se može koristiti bez obzira na vrijednost spora. Obrazac je dostupan na web-mjestu švedske Nacionalne sudske uprave („Domstolsverket”)(Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.se/) na Poveznica se otvara u novom prozorušvedskom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom.

1.4 Pomoć

U slučaju pokretanja postupka pred okružnim sudom („tingsrätt”), dostupna je pomoć za pokretanje postupka. Državna tijela imaju opću obvezu pružanja usluge koja je propisana zakonom. Ta obveza znači da osobe mogu nazvati ili posjetiti okružni sud, na primjer, i dobiti opći savjet o postupku i o pravilima koja se primjenjuju na postupak. Predsjedavajući sudac obavezan je osigurati objašnjenje predmetnih pitanja te da stranke navedu na što se planiraju pozivati u tom predmetu, za vrijeme priprema za predmet i ovisno o prirodi predmeta. U praksi sudac izvršava svoje dužnosti putem dodatnih pitanja i primjedbi.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ne postoje posebna pravila za predmete u sporovima male vrijednosti. Drugim riječima, potrebno je dostaviti usmene i pisane dokaze. Pisane izjave svjedoka dopuštene su samo u posebnim situacijama. Više informacija o pravilima za izvođenje dokaza u skladu sa švedskim pravom možete pronaći ovdje.

1.6 Pisani postupak

Sud može donijeti presudu samo na osnovi pisanog postupka. Ta se mogućnost koristi ako usmeni postupak nije potreban u vezi s istragom u predmetu ili ga nije zatražila niti jedna stranka.

1.7 Sadržaj presude

Ne postoje posebna pravila o sadržaju presude u sporovima male vrijednosti. Sljedeća se pravila primjenjuju na sve građanske predmete, uključujući presude u sporovima male vrijednosti. Presuda se donosi u pisanom obliku i u njoj su navedeni sljedeći podaci u zasebnim odjeljcima: naziv suda i datum i mjesto donošenja presude, stranke i njihovi zastupnici ili odvjetnici, izreka presude, potraživanja i navodi stranaka i okolnosti na kojima se temelje i osnova za presudu, uključujući podatke o onome što je dokazano u predmetu.

1.8 Povrat troškova

Posebna pravila o troškovima najvažnija su posebna značajka sporova male vrijednosti. Stranka koja je bila uspješna u postupku ima pravo na jednokratnu nadoknadu sat vremena pravne pomoći na svakom sudu, te na nadoknadu sudskih pristojbi, putnih troškova i dnevnica povezanih s dolaskom na rasprave, troškova izvođenja dokaza svjedoka i troškova prijevoda dokumenata. Naknada se dodjeljuje ako se potražuje razuman iznos troškova kako bi uspješna stranka mogla ostvariti svoje pravo. Prema tome, ne dobiva se naknada troškova zastupnika koji su iznad iznosa koji odgovara iznosu savjetovanja u trajanju od sat vremena.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv presude koju je donio nižestupanjski sud moguća je žalba višestupanjskom sudu.

Okružni sud („tingsrätt”) može preispitati odluku žalbenog suda („hovrätt”) na temelju odobrenja za podnošenje žalbe. Odobrenje za podnošenje žalbe može se dati samo ako je preispitivanje žalbe na višem sudu važno za primjenu zakona, ako postoje osnove za promjenu odluke koju je donio okružni sud ili ako postoji druga razumna osnova za preispitivanje žalbe. Stranka koja se želi žaliti protiv presude okružnog suda mora to učiniti pisanim putem i okružni sud mora zaprimiti žalbu u roku od tri tjedna od datuma donošenja presude.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/12/2019