Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobne roszczenia - Czechy

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

1.1 Zakres postępowania, próg

W Republice Czeskiej nie istnieje żadne szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Kategoria drobnych roszczeń (decyduje kwota wierzytelności) jest uwzględniania wyłącznie w postępowaniu odwoławczym.

1.2 Stosowanie postępowania

Art. 202 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że apelacja jest niedopuszczalna od wyroku w sprawie wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 10 000 CZK, wyłączając wszelkie odsetki i opłaty związane z pozwem; nie dotyczy to wyroku zaocznego.

Od wyroku zaocznego można się bowiem odwołać, nawet jeżeli rozstrzyga on o kwocie mniejszej niż 10 000 CZK.

Art. 238 ust. 1 lit. c) kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że wniesienie skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne od wyroków i postanowień sądowych, których sentencja zaskarżona w apelacji lub zażaleniu dotyczyła wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 50 000 CZK (wyłączając odsetki i opłaty związane z pozwem), z wyjątkiem sytuacji, w których sprawa dotyczy umownych stosunków konsumenckich lub pracowniczych.

1.3 Formularze

Nie istnieją specjalne formularze na potrzeby postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.4 Pomoc

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sądy są zobowiązane pouczyć strony o ich prawach i obowiązkach procesowych. W tym zakresie prawo określa, jakie informacje sądy mają przekazać stronom w konkretnej sytuacji procesowej.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Te same zasady regulują przedstawianie, ocenę i przeprowadzanie dowodów w sądowym postępowaniu cywilnym, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

1.6 Procedura pisemna

W ustawie o postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń nie przewidziano żadnych wyjątków dotyczących sposobu przeprowadzania takiego postępowania.

1.7 Treść orzeczenia

Treść orzeczenia w sprawie drobnych roszczeń nie różni się od treści orzeczeń w innych sprawach.

1.8 Zwrot kosztów

Kwestię zwrotu kosztów regulują przepisy ogólne dotyczące postępowania cywilnego.

1.9 Możliwość odwołania

Jak zauważono powyżej, apelacja jest niedopuszczalna od wyroku w sprawie wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 10 000 CZK, wyłączając wszelkie odsetki i opłaty związane z pozwem; nie dotyczy to wyroku zaocznego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2020