Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μικροδιαφορές - Γαλλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Στη Γαλλία υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου (tribunal d’instance) και του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου (juridiction de proximité) ονόματι «δήλωση στη γραμματεία» (déclaration au greffe), η οποία διέπεται από τα άρθρα 843 και 844 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η διαδικασία κινείται με προφορική ή γραπτή δήλωση στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Η γραμματεία καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. Κατά την ακρόαση, ο δικαστής προσπαθεί να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων και μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη τους, να ορίσει δικαστικό μεσολαβητή. Ελλείψει συμβιβασμού, η διαδικασία συνεχίζεται. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο. Οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπούνται από τους συζύγους τους, τους συμβίους τους, το άτομο με το οποίο έχουν συνάψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης, τους γονείς τους ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου, καθώς και από άτομα στην υπηρεσία τους.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το ποσό της απαίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 000 EUR ούτε να υπάγεται στην αρμοδιότητα του πρωτοδικείου ή του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η διαδικασία δήλωσης στη γραμματεία είναι προαιρετική.

Η δήλωση στη γραμματεία δεν μπορεί να λάβει ισχύ τακτικής διαδικασίας.

1.3 Έντυπα

Η χρήση εντύπου δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η δήλωση στη γραμματεία μπορεί να είναι προφορική. Υπάρχει ωστόσο έντυπο για την προσφυγή στο πρωτοδικείο. Πρόκειται για το έντυπο CERFA αριθ. 10-0099, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της γαλλικής δημόσιας διοίκησης καθώς και στις γραμματείες όλων των πρωτοδικείων.

1.4 Συνδρομή

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια απλή διαδικασία που αφορά ποσά τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 4 000 EUR, και η οποία συνίσταται στην ακρόαση των διαδίκων από τον δικαστή, δεν προβλέπεται συνδρομή από τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Οι κανόνες περί αποδείξεως είναι παρόμοιοι με εκείνους της τακτικής διαδικασίας.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Δεν υπάρχουν αμιγώς έγγραφες διαδικασίες στο πλαίσιο αυτής της απλοποιημένης διαδικασίας.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Οι κανόνες που διέπουν την απόφαση είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για την τακτική διαδικασία.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις άλλες διαδικασίες. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτεί κλήτευση ούτε εκπροσώπηση από δικηγόρο, τα έξοδα είναι μειωμένα.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Δεδομένης της μικρής αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, αποκλείεται η δυνατότητα προσφυγής. Η απόφαση μπορεί να αποτελέσει μόνο αντικείμενο ανακοπής ή αναίρεσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Legifrance


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2017