Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Vo Francúzsku existuje zjednodušený spôsob konania pred inštančným súdom a miestnym súdom. Ide o predloženie vyhlásenia do súdnej kancelárie (tzv. „déclaration au greffe“), ktoré sa riadi článkom 843 a článkom 844 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Pred daným súdom možno začať konanie na základe predloženia ústneho alebo písomného vyhlásenia do kancelárie príslušného súdu. Súdna kancelária predvolá strany na pojednávanie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou. Na pojednávaní sa sudca pokúsi ukončiť spor strán zmierlivo a s ich súhlasom môže určiť zmierovacieho sudcu. Ak k urovnaniu sporu nedôjde, súdne konanie ďalej pokračuje. Právne zastúpenie nie je povinné. Strany môžu byť zastúpené svojím manželom či manželkou, druhom, osobou, s ktorou uzavreli občiansky pakt solidarity, svojimi rodičmi alebo príbuzenstvom v priamom rade alebo v pobočnom rade a osobami spojenými so službou príslušných strán.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Pohľadávka nesmie prekročiť sumu 4 000 EUR a musí patriť do vecnej príslušnosti inštančného súdu alebo miestneho súdu.

1.2 Uplatnenie konania

Postup predloženia vyhlásenia do súdnej kancelárie nie je povinný.

Konanie spojené s  predložením vyhlásenia do súdnej kancelárie sa nemôže zmeniť na riadne konanie.

1.3 Formuláre

Nie je nutné vyplniť žiadne tlačivo, keďže vyhlásenie sa môže do súdnej kancelárie predložiť aj ústne. Treba však vyplniť tlačivo pri podávaní žaloby súdu. Ide o tlačivo CERFA č. 10-0099 dostupné na webovom sídle francúzskych úradov a vo všetkých kanceláriách inštančných súdov.

1.4 Pomoc

Keďže ide o jednoduchý postup, ktorý sa vzťahuje na sumy nižšie ako 4 000 EUR, a keďže strany sú vypočúvané sudcom, v súlade s právnymi predpismi sa neposkytuje žiadna pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá dokazovania sú podobné pravidlám uplatňovaným v rámci riadneho konania.

1.6 Písomný postup

V rámci tohto zjednodušeného konania sa vo veci nerozhoduje výlučne písomným postupom.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá vzťahujúce sa na rozsudok sú rovnaké ako pravidlá uplatňované v rámci riadneho konania.

1.8 Náhrada trov

Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v prípade iných konaní. Keďže sa však v rámci tohto konania nevyžaduje súdne predvolanie a zastupovanie právnym zástupcom, poplatky sú nižšie.

1.9 Možnosť odvolania

Z dôvodu hodnoty veci je možnosť odvolania vylúčená. Rozsudok by len mohol byť predmetom námietky alebo kasačného opravného prostriedku.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo Legifrance


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/07/2017