Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Maďarsko

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, takové řízení existuje (tzv. „řízení o drobných nárocích“) a je upraveno zákonem č. III z roku 1952 (Občanský soudní řád).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích je přípustné u soudních žalob podaných v důsledku odporu proti platebnímu rozkazu vydanému na zaplacení pohledávky, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 milion HUF.

1.2 Použití řízení

Toto řízení používají okresní soudy (járásbíróság).

1.3 Formuláře

Neexistuje žádný žalobní formulář pro podání návrhu na zahájení řízení, avšak pro řízení o platebním rozkazu, které takovým návrhům předchází – a které spadá do působnosti notářů – existuje formulář, který je k dispozici na domovské internetové stránce maďarské komory notářů a v notářských kancelářích.

1.4 Pomoc

V tomto případě je poskytována pomoc. Aby bylo prosazování práv umožněno i fyzickým osobám, jejichž příjmy a finanční situace jim neumožňují nést náklady řízení, jsou tyto osoby na základě vlastní žádosti od těchto nákladů zcela nebo zčásti osvobozeny. Podle zákona o poplatcích mohou mít strany sporu rovněž nárok na úlevu na soudních poplatcích (osvobození od poplatků nebo právo na odložení povinnosti jejich zaplacení) a osoby v hmotné nouzi mají v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci v případě potřeby rovněž nárok na právního zástupce nebo advokáta, aby se mohly účinné domáhat svých práv.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízeních zahájených v důsledku odporu podanému proti platebnímu rozkazu vyrozumí soud žalovaného o skutečnostech a důkazech předložených žalobcem nejpozději v předvolání k jednání. Strana sporu může předložit důkazy nejpozději v první den jednání. Výjimkou z tohoto pravidla je, že strana sporu může předložit důkazy kdykoli během řízení v případě, že s tím druhá strana souhlasí nebo pokud se daná strana v předložených důkazech dovolává skutečností nebo důkazů, pravomocných soudních rozhodnutí nebo jiných správních rozhodnutí, o nichž se z důvodů, které nebyly na její straně, dozvěděla až po uplynutí standardní lhůty stanovené pro předložení důkazů, případně o nichž byla z důvodů, které nebyly na její straně, informována až po uplynutí této lhůty, a pokud tato strana dostatečně toto tvrzení doloží.

Pokud je provedena změna žalobního návrhu nebo je předložen protinávrh, může strana sporu předložit příslušné důkazy při provedení této změny / podání tohoto protinávrhu, zatímco v případě odporu proti nároku na započtení mohou být důkazy týkající se nároku na započtení předloženy současně s podáním odporu. Soud musí odmítnout veškeré důkazy předložené v rozporu s těmito ustanoveními. Ve všech ostatních ohledech platí obecná pravidla dokazování.

1.6 Písemné řízení

Soud vede rovněž ústní jednání ve věci.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudku se řídí obecně platnými předpisy s tím, že účastníkům řízení musí být po vydání výroku poskytnuty informace o náležitostech odvolání a o právních důsledcích nedodržení těchto náležitostí.

1.8 Náhrada nákladů

Obecně se uplatní zásada, že „neúspěšná strana sporu platí“.

1.9 Možnost odvolání

Možnost odvolání je v řadě ohledů omezena; nejdůležitějším z těchto omezení je, že odvolání lze podat pouze z důvodu závažného porušení procesních pravidel v prvním stupni nebo nesprávného uplatnění hmotného práva. Tato obecná pravidla platí pro podání odvolání a pro lhůtu stanovenou pro jejich podání, přičemž odvolání se podává k soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni, ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku, a bude jej posuzovat příslušný krajský soud (törvényszék).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/10/2017