Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, také konanie existuje („nároky s nízkou hodnotou“) podľa zákona III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu je k dispozícii v rámci konania, ktoré je výsledkom podania odporu voči platobnému rozkazu vydanému výlučne na zaplatenie finančných prostriedkov v hodnote, ktorá nepresahuje 1 milión HUF.

1.2 Uplatnenie konania

Postup uplatňujú okresné súdy (járásbíróság).

1.3 Formuláre

Nie sú k dispozícii žiadne formuláre na podávanie návrhov na začatie konania, na webovej stránke Maďarskej komory občianskoprávnych notárov a na notárskych úradoch je však k dispozícii formulár pre konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktoré predchádzajú týmto návrhom patriacim do právomoci občianskoprávnych notárov.

1.4 Pomoc

Pomoc je k dispozícii. Fyzické osoby, ktorým príjmy a finančná situácia neumožňujú niesť trovy súdneho konania, budú na vlastný návrh úplne alebo čiastočne oslobodené od platenia týchto trov, aby sa umožnilo uplatnenie ich práv. Podľa zákona o povinnostiach môžu mať účastníci konania nárok aj na úľavy v súvislosti so súdnymi poplatkami (oslobodenie od platenia poplatkov alebo právo odložiť ich zaplatenie). Osoby v núdzi majú podľa ustanovení zákona o bezplatnej právnej pomoci nárok aj na využitie právneho asistenta alebo advokáta, ak to vyžaduje účinné uplatňovanie ich práv.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach začatých prostredníctvom podania odporu voči platobnému rozkazu súd oznámi odporcovi skutočnosti a dôkazy predložené žalobcom najneskôr v súdnom predvolaní na pojednávanie. Účastník konania môže predložiť dôkazy najneskôr v prvý deň pojednávania. Výnimkou z tohto pravidla je pravidlo, že účastník konania môže poskytnúť dôkazy kedykoľvek počas konania, ak protistrana súhlasí alebo ak sa účastník konania pri predkladaní dôkazov dovoláva skutočností alebo dôkazov, právoplatných rozsudkov súdu alebo iných správnych rozsudkov, o ktorých sa z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, dozvedel až po štandardnom termíne stanovenom na poskytnutie dôkazu alebo o ktorých bol informovaný po tomto termíne z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, a ak účastník konania poskytne dostatočný dôkaz na podporu tohto nároku.

Ak sa vykonajú zmeny v návrhu alebo ak sa podá návrh na priznanie protinároku, účastník konania môže poskytnúť relevantné dôkazy v čase vykonania zmien/podania návrhu na priznanie protinároku, kým v prípade odporu proti započítaniu nároku sa dôkazy týkajúce sa započítania nároku môžu poskytnúť súčasne s predložením vyhlásenia o odpore. Súd musí odmietnuť všetky dôkazy, ktoré sa poskytnú v rozpore s týmito ustanoveniami. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú všeobecné pravidlá dokazovania.

1.6 Písomný postup

Súd takisto vykoná pojednávanie.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudkov sa riadi všeobecne platnými pravidlami s podmienkou, že za hlavnou časťou rozsudku nasledujú informácie pre účastníkov konania o náležitostiach, ktoré musia byť súčasťou odvolania, a o právnych dôsledkoch opomenutia týchto náležitostí.

1.8 Náhrada trov

Vo všeobecnosti sa uplatňuje zásada, že platí neúspešný účastník konania.

1.9 Možnosť odvolania

Možnosť odvolať sa je obmedzená vo viacerých ohľadoch, pričom najdôležitejším obmedzením je to, že odvolanie možno podať len na základe vážneho porušenia procesných pravidiel na prvom stupni alebo nesprávneho uplatnenia právnych predpisov poskytujúcich základ pre posudzovanie podstaty veci. Na podávanie odvolaní a na lehotu stanovenú na podanie odvolania sa vzťahujú všeobecné pravidlá , t. j. musia sa podať na súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, do 15 dní od doručenia rozsudku, pričom o nich bude rozhodovať príslušný krajský súd (törvényszék).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/10/2017