Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Spori majhne vrednosti - Madžarska

Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Da, tak postopek (postopek v sporih majhne vrednosti) določa Zakon III o zakoniku o civilnem postopku iz leta 1952.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Postopek v sporih majhne vrednosti je na voljo v okviru tožb, vloženih kot ugovor zoper plačilni nalog, ki je bil izdan izključno za izvršbo na sredstva, katerih vrednost ne presega 1 milijona HUF.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se uporabi pred okrožnimi sodišči (járásbíróság).

1.3 Obrazci

Posebnega obrazca vloge za začetek postopka v sporih majhne vrednosti ni, obrazec vloge za začetek postopka za plačilni nalog, ki se izvede pred vložitvijo takih vlog in za katerega so pristojni notarji, pa je na voljo na spletni strani madžarske notarske zbornice in v notarskih pisarnah.

1.4 Pomoč

Pravna pomoč je na voljo. Fizične osebe, ki glede na svoj dohodek in finančni položaj ne zmorejo kriti stroškov postopka, lahko zaprosijo za celotno ali delno oprostitev plačila teh stroškov. V skladu z zakonom o dajatvah so lahko stranke upravičene tudi do ugodnosti v zvezi s sodnimi taksami (oprostitev plačila sodnih taks ali pravica do odloga plačila), osebe v stiski pa lahko za učinkovito uveljavljanje pravic na podlagi zakona o pravni pomoči najamejo pravnega svetovalca ali odvetnika.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

V postopkih ugovora zoper plačilni nalog sodišče o dejstvih in dokazih, ki jih je predložil tožnik, toženca obvesti najpozneje v vabilu na obravnavo. Stranka lahko dokaze predloži najpozneje prvi dan obravnave. Izjemoma lahko dokaze predloži kadar koli med postopkom, če se nasprotna stranka s tem strinja ali če se stranka ob predložitvi dokazov sklicuje na dejstva ali dokaze oziroma pravnomočne sodne ali upravne odločbe, za katere je zaradi razlogov, na katere ni mogla vplivati, izvedela šele po izteku standardnega roka za predložitev dokazov, oziroma če je bila zaradi razlogov, na katere ni mogla vplivati, o njih obveščena po izteku takega roka, in tako trditev zadostno utemelji.

Če se tožba spremeni ali se vloži nasprotna tožba, lahko stranka predloži ustrezne dokaze ob spremembi tožbe / vložitvi nasprotne tožbe, medtem ko je mogoče v primeru ugovorov zoper zahtevke za pobot dokaze v zvezi z njimi predložiti ob vložitvi ugovora. Sodišče mora zavreči dokaze, katerih predložitev krši te določbe. V vseh drugih primerih se uporabljajo splošna dokazna pravila.

1.6 Pisni postopek

Sodišče izvede tudi obravnavo.

1.7 Vsebina sodbe

Vsebina sodb je urejena s splošno veljavnimi pravili, pri čemer velja, da je treba za izrekom sodbe stranke poučiti o elementih, ki jih je treba navesti v pritožbi, in pravnih posledicah izpustitve takih elementov.

1.8 Povračilo stroškov

Praviloma se uporablja načelo „plača stranka, ki v postopku ne uspe“.

1.9 Možnost pritožbe

Možnost pritožbe je omejena z več vidikov, pri čemer je najpomembnejša omejitev, da je pritožbe dovoljeno vložiti samo zaradi bistvenih kršitev pravil postopka na prvi stopnji ali zmotne uporabe prava, na podlagi katerega je bilo v zadevi meritorno odločeno. Za vložitev pritožbe in pritožbene roke veljajo splošna pravila, to pomeni, da je treba pritožbo v 15 dneh po vročitvi sodne odločbe vložiti pri sodišču, ki je v zadevi odločilo na prvi stopnji, in da o pritožbi odloča pristojno regionalno sodišče (törvényszék).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/10/2017