Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Ungern

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Ja, det finns ett sådant förfarande. Det regleras i °1952 års civilprocesslag III (småmål).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Förfarandet tillämpas vid tvister som endast gäller indrivning av penningfordringar på belopp upp till 1 miljon ungerska forinter, i fall då tvisteförfarandet är en följd av att ett betalningsföreläggande bestridits.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet tillämpas av distriktsdomstolarna (járásbíróság).

1.3 Formulär

Det finns inget formulär för att ansöka om stämning enligt förfarandet för tvister om mindre värden, däremot finns det ett för att ansöka om ett betalningsföreläggande, som normalt föregår ett sådant förfarande. Ansökan om betalningsföreläggande ska ställas till en notarius publicus. Detta formulär finns tillgängligt på det ungerska notariesamfundets webbplats och på notariernas kontor.

1.4 Hjälp

Det går att få hjälp. Varje fysisk person som utgör part i målet och som inte har tillräckliga resurser för att själv stå för kostnaderna för att utöva sina rättigheter kan, på begäran, få rättshjälp som täcker hela eller delar av kostnaderna. I enlighet med lagen om domstolsavgifter finns det också möjlighet att få de rättsliga avgifterna nedsatta (att befrias från eller skjuta upp betalningar). Varje fysisk person som saknar tillräckliga resurser har också, enligt lagens bestämmelser om rättshjälp, rätt att anlita ett yrkeskunnigt rättsligt biträde eller en advokat om han eller hon behöver det för att kunna utöva sina rättigheter på ett effektivt sätt.

1.5 Regler om bevisupptagning

I ett tvisteförfarande till följd av bestridande av ett betalningsföreläggande ska domstolen för svaranden presentera de detaljerade uppgifter och bevis som käranden lagt fram, senast i samband med kallelsen att infinna sig vid domstolen. Parten ska presentera sina bevis senast den dag då förhandlingen inleds. Trots denna regel kan en part lägga fram bevis när som helst under förfarandet om motparten samtycker till detta eller om parten hänvisar antingen till omständigheter eller bevis eller till slutgiltiga domstolsbeslut eller andra slutgiltiga myndighetsbeslut vilkas existens eller lagakraftvinnande parten utan egen förskyllan fått kännedom om först efter det att tidsfristen för framläggande av bevis löpt ut, förutsatt att parten kan lägga fram de bevis som krävs.

Om stämningsansökan ändras och vid genkäromål får parten lägga fram relevant bevisning vid ändringen (eller genkäromålet). Vid kvittningsanspråk ska bevis för motfordringarna läggas fram samtidigt med kvittningsanspråket. Domstolen tar ingen hänsyn till bevis som läggs fram i strid med dessa bestämmelser. I övrigt gäller de generella reglerna för bevisupptagning.

1.6 Skriftligt förfarande

Domstolen håller också en förhandling.

1.7 Domens utformning

Domens innehåll styrs av de generella reglerna, förutsatt att parterna efter domslutet informeras om vilka uppgifter som måste ingå i ett överklagande samt om vilka de rättsliga konsekvenserna blir om någon av dessa uppgifter skulle saknas.

1.8 Ersättning för kostnader

Enligt de generella reglerna tillämpas principen att den som förlorar betalar.

1.9 Överklagande

Möjligheten att överklaga är begränsad på flera sätt, varav det viktigaste är att ett överklagande endast kan ske om den som överklagar kan hänvisa antingen till ett betydande brott mot de processuella reglerna i första instans eller till felaktig tillämpning av den rättsregel som ligger till grund för domen i sak. När det gäller överklagande och tidsfristen för överklagande tillämpas de generella reglerna: överklagandet ska lämnas in till den distriktsdomstol som fällt avgörandet i första instans inom 15 dagar från det att domen mottagits, och handhas sedan av behörig regiondomstol (törvényszék).


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/10/2017