Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maza apmēra prasības

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Saite atveras jaunā logāEiropas procedūra maza apmēra prasībām ir izveidota, lai vienkāršotu un paātrinātu tiesvedību tādu pārrobežu prasību gadījumos, kas nepārsniedz 2000 euro.


Iesaistītās puses Eiropas procedūru maza apmēra prasībām var izmantot kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām. Vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām atzīst un izpilda citā dalībvalstī – nav nepieciešama nekāda deklarācija par tā izpildi un nav iespējams nekādā veidā iebilst pret tā atzīšanu.

Maza apmēra prasību procedūrai ir sagatavotas standarta veidlapas, un tās ir pieejamas te visās valodās. Lai iesāktu procedūru, ir jāaizpilda "A veidlapa". Tai būtu jāpievieno visi attiecīgi dokumenti, piemēram, kvītis, rēķini u.c.

A veidlapa ir jānosūta tiesai, kurai ir jurisdikcija attiecīgajā lietā. Tiklīdz tiesa ir saņēmusi prasības pieteikuma veidlapu, tā aizpilda "Atbildes veidlapas" attiecīgo daļu. 14 dienu laikā pēc prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas tiesa tās kopiju kopā ar atbildes veidlapu izsniedz atbildētājam. Atbildētāja rīcībā ir 30 dienas atbildes sniegšanai, un viņam/viņai ir jāaizpilda atbildes veidlapas attiecīgā daļa. Tiesai 14 dienu laikā prasītājām jānosūta atbildes kopija.

30 dienu laikā pēc atbildētāja atbildes saņemšanas (ja viņš/viņa sniedz atbildi) tiesai ir vai nu jāpieņem spriedums par maza apmēra prasību, vai jāpieprasa papildu rakstiska informācija no pusēm, vai jāaicina puses uz lietas mutisku izskatīšanu. Ja notiek lietas mutiska izskatīšana, advokāta klātbūtne nav obligāta.

Pamatojoties uz minēto veidlapu (ko varētu būt vajadzīgs iztulkot otras dalībvalsts valodā) un sprieduma kopiju, spriedums bez jebkādām papildu formalitātēm ir izpildāms visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Sprieduma izpildi citā dalībvalstī var atteikt tikai viena iemesla pēc, proti, tad, ja tas ir pretrunā citam spriedumam, kas attiecībā uz tām pašām pusēm pieņemts citā dalībvalstī. Izpildi veic saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem un procedūrām, kurā spriedums tiek izpildīts.

Noderīgas saites

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmataPDF(759 Kb)lv

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībāmPDF(1304 Kb)lv

Maza apmēra prasības – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām vai valstu procedūrām, izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem karodziņiem.

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 03/06/2016