Vähäiset vaatimukset

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 861/2007 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella 861/2007 pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan menettelyjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla, kun vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely perustuu vakiolomakkeiden käyttöön. Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi.

Suullinen käsittely voidaan järjestää myös puhelin- tai videoneuvotteluna, jos tuomioistuimessa on käytettävissä tarvittavat välineet.

Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi.

Asetukseen sisältyy neljä vakiolomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on tietoja asetuksen soveltamisesta ja lomakkeet, jotka voidaan täyttää tietokoneella ja sitten tulostaa.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Vähäiset vaatimukset - Belgia


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Belgian oikeudenkäyntilain (Code judiciaire, Gerechtelijk Wetboek) mukaan aineellinen toimivalta käsitellä eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisia asioita on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimilla (Tribunal de première instance / Rechtbank van eerste aanleg) ja kauppatuomioistuimilla (Tribunal de commerce / Rechtbank van Koophandel).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyssä tuomioistuinten käytettävissä olevat viestintäkeinot ovat Belgiassa asetuksen liitteessä I esitetyn vakiolomakkeen A ja tarvittavien liitteiden toimittaminen alueellisesti toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon joko suoraan TAI postitse kirjattuna kirjeenä.

Lähiaikoina vakiolomake A pitäisi voida toimittaa myös sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamo voi avustaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa yleistä tietoa.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Belgiassa oikeudellisten asiakirjojen ja tuomioistuimen päätösten tiedoksianto (signification, betekening) tapahtuu haastemiehen (huissier de justice, gerechtsdeurwaarder) välityksellä. Lähiaikoina tällainen tiedoksianto pitäisi voida toimittaa myös sähköisesti.

Tietyissä tapauksissa tiedoksianto voidaan toimittaa postitse tai laissa säädetyissä tapauksissa faksitse (notification, kennisgeving). Lähiaikoina myös tällainen tiedoksianto pitäisi voida toimittaa sähköisesti.

Lisätietoa asiakirjojen tiedoksiantamisesta Belgiassa on asianomaisella Euroopan oikeusportaalin sivulla.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

/

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Oikeudenkäyntilain 108 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1. Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (oikeudenkäyntimaksut pois lukien). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa ei peritä rekisteröintimaksua.

2. Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3. Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta

4. Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27.7.1972 annetun asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa. Määrään lisätään matkakorvaus.

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5. Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset

6. Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perusmäärä*

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä*

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

*Uudet määrät 1.. kesäkuuta 2016 alkaen.

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perusmäärä*

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä*

Enintään 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

59,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7. Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi. Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan. Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 17 artiklan mukainen muutoksenhaku on käytössä Belgiassa siviilioikeudellisissa asioissa. Muutoksenhakemus esitetään aineellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, kauppatuomioistuimelle tai muutoksenhakutuomioistuimelle Belgian oikeudenkäyntilain mukaisesti. Maantieteellisesti toimivaltainen tuomioistuin selviää Euroopan siviilioikeudellisesta atlaksesta.

Oikeudenkäyntilain 1051 §:n mukaisesti muutoksenhakemus on esitettävä kuukauden kuluessa siitä kun tuomio on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti, ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu. Kyseisen säännöksen mukaisesti määräaika, jonka kuluessa on mahdollista hakea muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, on periaatteessa kuukausi siitä kun toimivaltaisen tuomioistuimen tuomio on annettu tiedoksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisissa tilanteissa sovellettavista muutoksenhakukeinoista, joilla voidaan hakea päätöksen tutkimista uudelleen:

- Ensinnäkin oikeudenkäyntilain 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification, betekening) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu (notification, kennisgeving) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee kontradiktorisessa menettelyssä annettuja tuomioita ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Toiseksi oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla on mahdollista vastustaa vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan,

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain, jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdan osalta Belgia ei hyväksy mitään muita kieliä kuin täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai viralliset kielet Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Belgiassa toimivalta panna täytäntöön eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu päätös kuuluu ulosottomiehille.

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen 23 artiklan soveltamista varten toimivaltainen viranomainen on täytäntöönpanopaikan pakkokeinoista vastaava tuomari (juge des saisies, beslagrechter). Belgian oikeudenkäyntilain 1395 §:n nojalla pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on toimivalta käsitellä kaikki turvaamistoimia ja täytäntöönpanoa koskevat hakemukset. Alueellinen toimivalta määräytyy oikeudenkäyntilain 633 §:n mukaisesti.

Lisäksi oikeudenkäyntilaissa säädetään, että yleinen toimivalta kuuluu alueellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Oikeudenkäyntilain 569 §:n 5 momentissa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä tuomioiden täytäntöönpanon vastustamista koskevat asiat pakkokeinoista vastaavan tuomarin johdolla. Kyseisellä tuomioistuimella ja pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on asiassa täysi toimivalta oikeudenkäyntilain 568 §:n nojalla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2018

Vähäiset vaatimukset - Bulgaria


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta käsitellä tällaisia menettelyjä on sen paikkakunnan piirituomioistuimilla, jossa vastaajalla on vakituinen osoite tai kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vakiomuotoinen vaatimuslomake A toimitetaan suoraan toimivaltaiselle piirituomioistuimelle tai lähetetään postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua käytännön apua ja tietoa tarjoaa Bulgariassa toimiva Euroopan kuluttajakeskus, joka on osa Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa. Tietoa asetuksen soveltamisesta saa pyydettäessä oikeusministeriöstä.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Hyväksytyt tiedoksiantotavat esitetään siviiliprosessilaissa. Sen 43 §:n mukaan tiedoksianto toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai toisen henkilön välityksellä. Tuomioistuin voi myös määrätä, että tiedoksianto toimitetaan liittämällä se asiakirja-aineistoon, kiinnittämällä se vastaanottajan asunnon oveen tai julkisella ilmoituksella.

Siviiliprosessilain 42 §:n 4 momentin mukaan osapuolelle voidaan toimittaa tiedoksiantoja myös osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on kirjattu asianomaiseen tietojärjestelmään.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tällaisia järjestelyjä ei ole erikseen määritelty.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä virallisista maksuista laaditun luettelon mukaan oikeudenkäyntimaksut ovat Bulgariassa 4 prosenttia vaatimuksen arvosta, kuitenkin vähintään 50 Bulgaria leviä.

Oikeudenkäyntimaksut maksetaan pankkisiirtona.

Maksuluettelon 13 §:n 3 momentin mukaan hakemuksesta, jossa pyydetään todistusta bulgarialaisen tuomioistuimen antaman päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, peritään 40 Bulgarian leviä.

Kun on kyse hakemuksesta, jossa pyydetään todistusta ulkomaisen tuomioistuimen, välimiestuomioistuimen tai muun elimen antaman päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa varten, maksu on luettelon 15 §:n mukaan 50 Bulgarian leviä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon on haettava muutosta toimivaltaisesta maakuntatuomioistuimesta (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 624 §:n 2 momentti).

Muutoksenhaku on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun piirioikeuden päätös on annettu tiedoksi osapuolelle. Muutoksenhakumenettelystä säädetään siviiliprosessilain 20 luvussa.

Maakuntatuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta 280 §:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti (siviiliprosessilain 624 §:n 2 momentti).

Kassaatiovalituksen pohjalta tehdyn päätöksen täytäntöönpanon perusteet ja edellytykset vahvistetaan siviiliprosessilain 22 luvussa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Vastaaja voi esittää eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion uudelleen tutkimista koskevan pyynnön toimivaltaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle asetuksen 18 artiklan ehtojen mukaisesti. Tuomioistuin lähettää uudelleen tutkimista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen toiselle osapuolelle, jolla on sen vastaanottamisesta alkaen viikko aikaa vastata pyyntöön. Pyyntö käsitellään suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi myös käsitellä pyynnön yleisölle avoimessa istunnossa, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi. Päätökseen, joka annetaan tuomion uudelleen tutkimista koskevan pyynnön pohjalta, ei voi hakea muutosta.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohtaa sovellettaessa hyväksytty kieli on bulgaria.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia viranomaisia ovat haastemiehet (valtion palveluksessa toimivat ja yksityiset).

Hakemus täytäntöönpanomääräyksen antamiseksi eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion pohjalta on toimitettava sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimelle, jossa velallisella on vakituinen osoite tai kotipaikka tai jossa täytäntöönpanon on tarkoitus tapahtua.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2020

Vähäiset vaatimukset - Tšekki


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Määritettäessä tuomioistuinta, joilla on toimivalta antaa tuomiot eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, Tšekissä sovelletaan Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilakiin 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, sisältyviä yleisiä säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta siviilioikeudellisissa asioissa. Asiallisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 9–12 §:ssä ja alueellisesta toimivallasta 84–89 a §:ssä.

Ennakoitavien oikeusasioiden tyyppi huomioon ottaen asiallinen toimivalta on pääsääntöisesti piirituomioistuimilla (okresní soud) ja alueellisen toimivallan määritysperusteena on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Tšekki ilmoittaa, että ”muina toimitustapoina” hyväksytään:

a) toimittaminen sähköisessä muodossa ja allekirjoitettuna siten, että allekirjoitus erikseen säädetyllä tavalla vastaa vaikutuksiltaan omakätistä allekirjoitusta Linkki avautuu uuteen ikkunaanluottamuspalveluista sähköisissä transaktioissa annetun lain 297/2016 mukaisesti;

b) sähköposti;

c) faksi.

Tapauksissa b ja c hakemusta on täydennettävä kolmen päivän kuluessa esittämällä sen alkuperäiskappale. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota hakemusta tutkittavaksi.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköinen tiedoksiantotapa on Tšekissä sähköinen asiointipostilaatikko (”data box”, datová schránka). Asiointipostilaatikko on viranomaisten asiakirjojen (dataviestien) tiedoksiantamiseen tarkoitettu sähköinen rekisteri. Asiasta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asiointipostilaatikko luodaan maksutta ja ilman erillistä pyyntöä kaupparekisteriin merkityille oikeushenkilöille, lailla perustetuille oikeushenkilöille, kaupparekisteriin merkityille ulkomaisen oikeushenkilön eriytetyille yrityksille, asianajajille, veroneuvojille ja konkurssipesän selvittäjille. Näille asiointipostilaatikko on pakollinen. Muuntyyppisille oikeushenkilöille sekä luonnollisille henkilöille asiointipostilaatikko luodaan pyynnöstä. Siitä säädetään yksityiskohtaisesti Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tšekin laki sallii tavanomaisen muutoksenhaun, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä. Muutosta on haettava viidentoista päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksiantamisesta tuomioistuimelta, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee. Tuomioistuin toimittaa muutoksenhaun ylemmän asteen tuomioistuimelle, joka käsittelee sen.

Muutosta ei voida hakea päätökseen, joka koskee siviiliprosessilain 202 §:n 2 momentin nojalla enintään 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa, jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja; tämä ei koske riitauttamattomia vaateita koskevia tuomioita eikä yksipuolisia tuomioita.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen on se piirituomioistuin (okresní soud), joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Tšekissä hyväksyttynä kielenä on ainoastaan tšekki.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

1. Täytäntöönpanoon toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet (okresní soud) ja tuomioistuimen valtuuttamat ulosottomiehet (soudní exekutor). Asian voittanut osapuoli voi

a) tehdä alueellisesti toimivaltaiselle piirituomioistuimelle hakemuksen tuomion täytäntöönpanosta tuomioistuimen kautta tai

b) hakea ulosottomääräystä keneltä tahansa tuomioistuimen valtuuttamalta ulosottomieheltä.

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta määritettäessä sovelletaan kohdan a tapauksissa Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 99/1963 84–86 §:n säännöksiä ja kohdan b tapauksissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuimen valtuuttamia ulosottomiehiä ja ulosottoa koskevan lain 120/2001, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ”ulosottosäännöstö”), 45 §:n säännöksiä. Tuomioiden täytäntöönpanossa noudatetaan siviiliprosessilakia ja tuomioistuimen valtuuttamien ulosottomiesten tapauksessa myös ulosottosäännöstöä.

2. Asetuksen 23 artiklaa sovellettaessa toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet. Niiden alueellisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 84–86 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen toimesta (edellä kohdassa a tarkoitetut tapaukset), ja ulosottosäännöstön 45 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen valtuuttaman ulosottomiehen toimesta (edellä kohdassa b tarkoitetut tapaukset).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2021

Vähäiset vaatimukset - Saksa


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Asetuksessa (EY) N:o 861/2007 tarkoitetussa eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä toimivalta on osavaltioissa kaikilla tuomioistuimilla, joissa asia voidaan panna vireille sovellettavien kansainvälisen, alueellisen ja aineellisen toimivallan sääntöjen nojalla (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Riita-asioissa aineellinen toimivalta on yleensä käräjäoikeuksilla (Amtsgericht).

Baden-Württembergin, Hessenin, Nordrhein-Westfalenin, Sachsen-Anhaltin ja Schleswig-Holsteinin osavaltiot ovat keskittäneet nämä menettelyt seuraavasti:

Baden-Württemberg:

Menettelyt käräjäoikeudessa

1. Heidelbergin käräjäoikeus

Karlsruhen ylioikeuden (Oberlandesgericht) alueella

2. Heilbronnin käräjäoikeus

Stuttgartin ylioikeuden alueella.

Hessen:

1. Käräjäoikeuksien osalta Frankfurt am Mainin käräjäoikeus

2. Alioikeuksien (Landgericht) osalta Frankfurt am Mainin alioikeus.

Nordrhein-Westfalen:

Kaikkien käräjäoikeuksien osalta Essenin käräjäoikeus.

Sachsen-Anhalt:

Hallen käräjäoikeus (Saale).

Schleswig-Holstein:

Käräjäoikeuden aineelliseen toimivaltaan kuuluvat menettelyt

1. Flensburgin alioikeuden alueella Flensburgin käräjäoikeus (Flensburgin, Husumin, Niebüllin ja Schleswigin käräjäoikeuspiirit)

2. Itzehoen alioikeuden alueella Itzehoen käräjäoikeus (Emshornin, Itzehoen, Meldorfin ja Pinnebergin käräjäoikeuspiirit)

3. Kielin alioikeuden alueella Kielin käräjäoikeus (Bad Segebergin, Eckernförden, Kielin, Neumünsterin, Norderstedtin, Plönin ja Rendsburgin käräjäoikeuspiirit) ja

4. Lyypekin alioikeuden alueella Lyypekin käräjäoikeus (Ahrensburgin, Eutinin, Lyypekin, Oldenburgin, Ratzeburgin, Reinbekin ja Schwarzenbekin käräjäoikeuspiirit).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Seuraavat toimitustavat ovat mahdollisia: posti, mukaan lukien yksityiset lähettipalvelut, faksi, henkilökohtainen toimitus, hakemus käräjäoikeuden neuvonnassa (Rechtsantragstelle).

Lisäksi osavaltioiden tietyissä tuomioistuimissa ja liittovaltion kaisissa tuomioistuimissa on mahdollisuus toimittaa asiakirjoja sähköisessä muodossa. Tällöin tarvitaan sähköisestä asiakirjasta vastaavan henkilön hyväksytty sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitusmenettely edellyttää allekirjoitusohjelmiston ja allekirjoituskortin käyttöä tai kortinlukulaitteen käyttöä. Näihin tuomioistuimiin voi olla muista jäsenvaltioista yhteydessä myös e-CODEX-rajapinnan kautta. Tieto tuomioistuimista, joiden kanssa voi asioida sähköisesti, löytyy osoitteista Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.de/ ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.egvp.de/ sekä kyseisten tuomioistuimien internetsivuilta.

Siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) uuden version 130a §:n mukaan kaikkiin osavaltioiden ja liittovaltion tuomioistuimiin voi 1. tammikuuta 2018 alkaen toimittaa asiakirjoja sähköisesti, kunhan sähköisessä asiakirjassa on asiakirjasta vastaavan henkilön hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai se on hänen allekirjoittamansa ja asiakirja toimitetaan turvallista toimintatapaa käyttäen. Turvallisia toimitustapoja ovat 1. tammikuuta 2018 alkaen: 1. De-Mail, jossa lähettäjä on varmennettu; 2. asianajajien sähköinen postilaatikko; 3. viranomaisten sähköinen postilaatikko. Asiakirjojen sähköisen toimittamisen teknisistä reunaehdoista on määrä säätää 1. tammikuuta 2018 voimaan tulevassa liittovaltion hallituksen asetuksessa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Muutetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 11 artiklassa tarkoitettua käytännön apua antavat käräjäoikeudet (Amtsgericht). Käytännön apua antaa siitä organisaatiokaavion mukaisesti vastaava henkilöstö, yleensä käräjäoikeuden neuvonnan (Rechtsantragstelle) tai tiedotuspisteiden henkilöstö. Tiedot toimivaltaisista käräjäoikeuksista ja toimitustavoista ovat saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Ks. vastaus a alakohtaa koskevaan kysymykseen.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

ZPO:n 174 §:n 1 ja 2 momentin nojalla viranomainen, julkinen elin tai julkisoikeudellinen laitos voi antaa asiakirjan vastaanottoilmoitusta vastaan faksilla tiedoksi asianajajalle, notaarille, ulosottomiehelle, veroneuvojalle tai muulle henkilölle, jota voidaan ammattinsa puolesta pitää luotettavana.

ZPO:n 174 §:n 3 momentin mukaan edellä mainituille voidaan antaa tiedoksi myös sähköinen asiakirja. Sama pätee asianosaisiin, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen toimittamiseen. Toimitettavassa sähköisessä asiakirjassa on oltava sähköinen allekirjoitus, ja se on suojattava niin, etteivät ulkopuoliset saa sitä tietoonsa. Asiakirja voidaan toimittaa myös De-Mail-palvelun kautta.

Sähköinen asiakirja voidaan 1. tammikuuta 2018 alkaen antaa tiedoksi myös ilman sähköistä allekirjoitusta ZPO:n 130a §:ssä tarkoitettuja turvallisia toimitustapoja käyttäen. Edellä mainittujen on otettava käyttöön turvallinen toimitustapa sähköisten asiakirjojen tiedoksiantamista varten. Sähköinen tiedoksianto on tässä tapauksessa osoitettava sähköisellä vastaanottoilmoituksella, joka on toimitettava jäsennellyssä koneellisesti luettavassa muodossa. Tuomioistuin toimittaa tiedoksiantamisen yhteydessä tätä varten käytettäväksi tiedoston.

ZPO:n 13 §:ssä ja 174 §:n 3 momentissa tarkoitettu suostumus voidaan ilmoittaa myös b alakohtaan annetussa vastauksessa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja b alakohdassa.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Saksan asianajajaliitolle (Bundesrechtsanwaltskammer) annetaan liittovaltion lakimieslain (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) 31a §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä lakisääteinen tehtävä perustaa jokaiselle asianajajalle Saksassa sähköinen asianajajapostilaatikko. Lainsäätäjän tarkoituksena oli BRAO:n 31a §:n käyttöönotolla varmistaa, että joka ainoa asianajaja Saksassa voidaan tavoittaa sähköisesti. Erityinen sähköinen asianajajapostilaatikko perustettiin 28. marraskuuta 2016.

Toistaiseksi sen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Asianajajaluettelo- ja asianajajapostilaatikkolain (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) 31 §:ssä selvennetään vielä, että sähköisen asianajajapostilaatikon kautta saadut viestit on otettava 31. joulukuuta 2017 asti huomioon ainoastaan, jos postilaatikon haltija on etukäteen ilmoittanut suostuvansa sen käyttöön. Tässä vapaaehtoisen käytön vaiheessa asianajajien on määrä siirtyä joustavasti uuteen teknologiaan ja varmistaa ennen lakisääteistä pakollista käyttöä, että asianajajapostilaatikko toimii keskeytyksettä ja häiriöttä. BRAO:n 31a §:ää on määrä täydentää 1. tammikuuta 2018 alkaen uudella 6 momentilla, jossa kaikki asianajajat velvoitetaan ottamaan huomioon sähköiseen asianajajapostilaatikkoonsa saapuvat viestit. Lakiesitykseen, jolla ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja muutetaan eräitä muita, neuvontatehtäviä sisältäviä oikeudellisia ammatteja koskevia säädöksiä, säädetään vastaavasta lainmuutoksesta (liittopäivien asiakirjan18/9521, s. 9 ja 107 ja sitä seuraavat sivut).

Muutoin sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13 päivänä marraskuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1393/2007.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevassa laissa (Gerichtskostengesetz, GKG).

Tuomioistuin veloittaa oikeudenkäyntikulut laskulla (Gerichtskostenrechnung). Maksut lankeavat maksettaviksi oikeudenkäynnin vireillepanevan kanteen esittämisestä, mutta menettelyn eteneminen ei ole riippuvainen maksujen suorittamisesta.

Kantajan ohella kuluista vastaavat ne, jotka tuomioistuin määrää maksamaan kulut tai jotka ottavat vastatakseen kuluista.

Maksujen määrästä säädetään oikeudenkäyntikululain liitteessä (KV-GKG). KV-GKG:n kohdan 1210 mukaan eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn maksukerroin on 3,0. Jos menettely päättyy ennenaikaisesti, maksua alennetaan niin, että se on 1,0 (KV-GKG:n kohta 1211).

Maksu määräytyy vaatimuksen suuruuden perusteella. Jos päävaatimuksen lisäksi peritään korkoa tai sivuvaatimusten kuluja, näiden sivuvaatimusten arvoa ei oteta huomioon.

Maksut ovat seuraavat:

Arvo enintään

Kerroin 3,0

Kerroin 1,0

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Oikeudenkäyntimaksujen lisäksi on maksettava esimerkiksi todistajista, asiantuntijoista ja tulkeista aiheutuvat kulut.

Maksut on mahdollista suorittaa tilisiirtona. Tuomioistuimen kassa ilmoittaa pankkitiedot laskussa.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Ensimmäisessä oikeusasteessa annettuihin oikeuden päätöksiin voi hakea muutosta (Berufung) siviiliprosessilain (ZPO) säännösten nojalla, erityisesti ZPO:n 511 § ja sitä seuraavat pykälät. Muutoksenhaun määräaika on yksi kuukausi, ja se alkaa siitä päivästä, jona koko tuomio annetaan tiedoksi. Käräjäoikeuden päätöstä koskevan muutoksenhaun ratkaisee eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä sen osavaltion alioikeus (Landgericht), jonka alueella käräjäoikeus sijaitsee.

Ratkaisuihin, joita osavaltion alioikeudet antavat muutoksenhakuoikeusasteena, on mahdollista – jos siihen annetaan lupa – hakea muutosta (Revision) siinä osavaltion ylioikeudessa (Oberlandesgericht), jonka alueella alioikeus sijaitsee.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

ZPO:n 1104 §:n 1 momentissa säädetään, että jos 18 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, menettelyä jatketaan hakemuksesta ja tilanne palautetaan sellaiseksi kuin se oli ennen tuomion antamista. Toimivalta on sillä tuomioistuimella, jossa alkuperäinen menettely käytiin.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Vain saksan kieli hyväksytään. Sorbiväestöllä on sorbien asuinalueilla oikeus puhua tuomioistuimessa sorbia.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanossa toimivaltaiset viranomaiset, ks. Tuomion täytäntöönpanomenettelyt. Asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen ratkaisujen osalta toimivaltainen viranomainen on pääasian käsitellyt tuomioistuin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/01/2021

Vähäiset vaatimukset - Viro


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kun kyseessä on eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, toimivaltaa koskevan päätöksen tekee Virossa toimivaltainen käräjäoikeus (maakohus).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytyt ja tuomioistuinten käytössä olevat toimitustavat ovat henkilökohtainen toimitus, posti, faksi ja sähköiset viestintävälineet. Asiakirjojen toimituksessa on noudatettava siviiliprosessilain 334-336 pykälässä säädettyjä muotovaatimuksia.

Niiden mukaan tuomioistuimelle jätettävän hakemuksen on oltava A4-kokoa ja kirjoitus- tai tietokoneella selkeästi kirjoitettu. Tämä koskee omakätisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja. Lain mukaan osapuolten on mahdollisuuksien mukaan toimitettava tuomioistuimelle kirjallisina toimittamansa oikeudenkäyntiasiakirjat myös sähköisinä. Tähän riittää tavallinen sähköposti, jota ei tarvitse allekirjoittaa digitaalisesti tai varmentaa muulla tavalla; näin asiakirjojen käsittely tuomioistuimissa on yksinkertaisempaa.

Jos asiakirjat lähetetään määrättyyn osoitteeseen faksilla tai sähköpostilla tai muussa muodossa, joka voidaan muuntaa kirjalliseksi asiakirjaksi, alkuperäiskappale on toimitettava tuomioistuimelle viipymättä lähettämisen jälkeen ja viimeistään silloin kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa tai asiakirjojen jättämiselle kirjallisessa menettelyssä vahvistetun määräajan puitteissa. Tällöin katsotaan, että kirjallisen hakemuksen tai valituksen jättämiselle vahvistettua määräaikaa on noudatettu.

Hakemuksia ja muita asiakirjoja, joiden on oltava kirjallisessa muodossa, voidaan toimittaa tuomioistuimelle myös sähköisessä muodossa silloin, kun tuomioistuin voi tulostaa ja kopioida ne. Tällöin asiakirjassa on oltava lähettäjän digitaalinen allekirjoitus tai se on lähetettävä muulla vastaavalla suojatulla tavalla, joka mahdollistaa lähettäjän tunnistamisen. Sähköinen asiakirja katsotaan toimitetuksi tuomioistuimelle silloin kun se on tallennettu vastaanotettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen tietokantaan. Oikeusministeriö on vahvistanut säädöksellä yksityiskohtaisemmat säännöt, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille, sekä asiakirjojen muotoa koskevat vaatimukset.

Tuomioistuin voi pitää osapuolen sähköpostilla lähettämää hakemusta tai muuta oikeudenkäyntiasiakirjaa riittävänä, vaikka sitä ei olisikaan omakätisesti tai digitaalisesti allekirjoitettu, jos tuomioistuimella ei ole lähettäjän henkilöllisyyttä eikä asiakirjan lähettämistä koskevia epäilyksiä – erityisesti jos sama osapuoli on lähettänyt tuomioistuimelle samasta sähköpostiosoitteesta samassa menettelyssä digitaalisella allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja tai jos tuomioistuin on antanut luvan lähettää hakemuksia tai muita asiakirjoja myös tällä tavalla.

Hakemus katsotaan toimitetuksi sähköisesti myös silloin kun se on jätetty sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä, johon pääsee osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-toimik.ee/. Kun hakemus jätetään sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä, sitä ei tarvitse toimittaa tuomioistuimelle erikseen sähköpostilla.

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä tuomioistuin voi poiketa siitä, mitä laissa säädetään oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta ja osapuolten esittämiä asiakirjoja koskevista muotovaatimuksista, lukuun ottamatta menettelyä vaatimuksen tiedoksiantamiseksi vastaajalle.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten saa käytännön apua tuomioistuinten kanslioista. Yhteystiedot on esitetty a alakohdassa.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Viron tuomioistuimilla on menettelyssä hyväksyttävistä sähköisistä tiedoksianto- ja yhteydenpitotavoista käytettävissään sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-toimik.ee/) sekä asiakirjojen tiedoksiantaminen sähköpostilla tai faksilla.

Kun tuomioistuin antaa menettelyasiakirjan tiedoksi sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä, se lähettää ilmoituksen asiakirjan tiedoksiantamisesta sen tiedossa olevaan vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon (siviiliprosessilain 3111 §:n 1 momentti). Tuomioistuin voi lähettää ilmoituksen asiakirjan tiedoksiantamisesta myös avoimesta tietokoneverkosta löytyneeseen puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen taikka virtuaalisen sosiaalisen verkoston oletetulle käyttäjätilin sivulle tai muulle virtuaalisen ympäristön sivulle, jota vastaanottajan uskotaan avoimessa tietokoneverkossa jaettujen tietojen perusteella käyttävän tai jolle lähetetyt tiedot vastaanottajan uskotaan voivan saada. Tuomioistuin lähettää ilmoituksen asiakirjan tiedoksiantamisesta virtuaalisen sosiaalisen verkoston oletetulle käyttäjätilin sivulle tai muulle virtuaalisen ympäristön sivulle mahdollisuuksien mukaan niin, ettei kukaan muu kuin vastaanottaja voi nähdä ilmoitusta. Oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan tiedoksiannetuksi silloin, kun vastaanottaja avaa sen tietojärjestelmässä tai vahvistaa vastaanottaneensa asiakirjan avaamatta sitä. Tämä pätee myös silloin, kun järjestelmää käyttää toinen henkilö, jolle vastaanottaja on antanut luvan tutustua tietojärjestelmässä oleviin asiakirjoihin. Asiakirjan tiedoksianto rekisteröityy tietojärjestelmään automaattisesti.

Jos vastaanottajan ei voida olettaa osaavan käyttää sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmää tai jos tiedoksianto sen välityksellä ei ole teknisesti mahdollista, tuomioistuin voi antaa oikeudenkäyntiasiakirjoja tiedoksi sähköisesti myös sähköpostilla tai faksitse. Siinä tapauksessa asiakirja katsotaan tiedoksiannetuksi silloin, kun vastaanottaja vahvistaa kirjeitse, faksilla tai sähköisesti vastaanottaneensa sen. Vahvistuksesta on käytävä ilmi asiakirjan vastaanottamispäivä, ja siinä on oltava vastaanottajan oma tai hänen edustajansa allekirjoitus. Sähköisesti laaditussa vahvistuksessa on oltava lähettäjän sähköinen allekirjoitus, tai se on lähetettävä jollakin muulla suojatulla tavalla siten, että siitä käyvät ilmi lähettäjän nimi ja lähetysajankohta, paitsi jos tuomioistuimella ei ole mitään syytä epäillä, ettei ilman sähköistä allekirjoitusta saatu vahvistus ole vastaanottajan itsensä tai hänen edustajansa lähettämä. Tuomioistuimelle voi lähettää sähköisen vahvistuksen sähköpostilla, jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tuomioistuimen tiedossa ja voidaan olettaa, ettei muilla kuin valtuutetuilla henkilöillä ole pääsyä kyseiseen sähköpostiin. Sähköisen vahvistuksen voi lähettää sähköpostilla myös silloin kun tuomioistuin on lähettänyt sähköpostiosoitteeseen asiakirjoja saman oikeudenkäynnin aikana tai kun osapuoli on itse antanut tuomioistuimelle oman sähköpostiosoitteensa.

Suostumuksen sähköisten tiedoksiantojen käyttämiseen voi antaa sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä, sähköpostilla tai faksilla. Suostumuksen voi antaa tuomioistuimelle esimerkiksi eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettävän hakemuksen tai siihen annettavan vastauksen yhteydessä.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asianajajille, notaareille, haastemiehille, konkurssipesän hoitajille sekä valtion ja kunnanvirastojen virkamiehille oikeudenkäyntiasiakirjat on yleensä annettava tiedoksi sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä. Tiedoksiantaminen muulla tavoin on sallittua ainoastaan, jos siihen on pätevä syy. Muiden henkilöiden osalta laissa ei ole säädetty tiedoksiantamistapaa koskevista velvollisuuksista.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Kun käräjäoikeudelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, peritään valtion käsittelymaksu. Käsittelymaksun määrä riippuu riita-asian arvosta, joka määritellään rahamääräisen saatavan mukaan. Riita-asian arvoa määriteltäessä ensisijainen maksuvaatimus ja toissijaiset maksuvaatimukset lasketaan yhteen. Jos eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettävässä hakemuksessa vaaditaan maksettavaksi korkoa, joka ei ole hakemuksen esittämishetkellä erääntynyt maksettavaksi, määrään on lisättävä summa, joka vastaa yhdelle vuodelle laskettua korkoa. Valtion käsittelymaksun suuruus määritellään lopullisen rahamäärän (riita-asian arvo) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltion käsittelymaksusta annetun lain 59 §:n 1 momentin Linkki avautuu uuteen ikkunaanliitteessä 1 olevan taulukon perusteella.

Kun tehdään takaisinsaantihakemus, on asetettava vakuus. Vakuuden määrä vastaa valtion käsittelymaksua hakemuksen rahallisen arvon puolikkaalta. Valtion käsittelymaksu on vähintään 100 euroa ja enintään 1 500 euroa.

Kun tuomioon haetaan muutosta, valtion käsittelymaksu on samansuuruinen kuin se, joka oli maksettava esitettäessä käräjäoikeudelle hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, ottaen huomioon valituksen laajuus.

Myös kassaatiovalituksen ja uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen (teistmisavaldus) jättäminen edellyttää vakuuden asettamista. Vakuuden määrää määritettäessä perusteeksi otetaan rahamääräisen saatavan määrä, josta yksi prosentti katsotaan riita-asian arvoksi. Valtion käsittelymaksu on vähintään 100 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Kun haetaan muutosta piirituomioistuimelta tai korkeimmalta oikeudelta, valtion käsittelymaksu on 50 euroa.

Valtion käsittelymaksun voi maksaa tilisiirtona valtionvarainministeriön pankkitilille:
SEB-pankki – a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – a/a EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea Bank – a/a EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Valtion käsittelymaksu on maksettava aina ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle on esitettävä todiste valtion käsittelymaksun suorittamisesta tai tiedot, joiden perusteella tuomioistuin voi valvoa maksun suorittamista (esim. maksupäivä, maksun suuruus, maksun suorittaja jne).

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon voidaan hakea muutosta valitusmenettelyllä (apellatsioonmenetlus), jos käräjäoikeuden tuomiossa on annettu muutoksenhakulupa. Käräjäoikeus antaa tällaisen luvan ennen kaikkea silloin kun se katsoo, että muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisu on tarpeen piirituomioistuimen lausunnon saamiseksi jostakin oikeuskysymyksestä. Jos käräjäoikeuden päätöksessä ei ole annettu muutoksenhakulupaa, hovioikeudelle voi esittää valituksen, mutta hovioikeus ottaa valituksen käsiteltäväksi vain, jos käräjäoikeuden tuomiota annettaessa on selvästi sovellettu väärin aineellisen oikeuden säännöstä tai on selvästi rikottu oikeudenkäyntimenettelyä koskevaa lainsäädäntöä tai todisteita on selvästi arvioitu väärin, ja tämä voi vaikuttaa merkittävästi ratkaisuun.

Valitus esitetään sille hovioikeudelle, jonka tuomiopiirissä eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä tuomion antanut käräjäoikeus sijaitsee.

Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi muutoksenhakijalle, tai viiden kuukauden kuluessa ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomion julkistamisesta. Jos käräjäoikeuden tuomiossa ei ole kuvailevaa osaa ja perusteluosaa ja asianosainen hakee käräjäoikeudelta tuomion täydentämistä kuvailevalla osalla ja perusteluosalla, valituksen määräaika alkaa täydellisen tuomion tiedoksiantamisesta. Muutosta ei voi hakea, jos molemmat osapuolet ovat luopuneet valitusoikeudesta tuomioistuimelle jätetyssä hakemuksessa.

Valitusmenettelyssä annetusta tuomiosta voi esittää korkeimmalle oikeudelle kassaatiovalituksen (siviiliprosessilain 66 luku). Asianosainen voi esittää kassaatiovalituksen korkeimmalle oikeudelle silloin kun hovioikeus on vakavasti rikkonut oikeudenkäyntimenettelyä koskevaa lainsäädäntöä tai soveltanut väärin aineellisen oikeuden säännöstä.

Kassaatiovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä kun tuomio on annettu tiedoksi asianosaiselle, tai viimeistään viiden kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion julkistamisesta. Kassaatiovalitusta ei voi tehdä, jos molemmat osapuolet ovat luopuneet valitusoikeudesta tuomioistuimelle jätetyssä hakemuksessa.

Lainvoiman saaneen tuomion uudelleen tutkimiseksi voidaan tiettyjen uusien olosuhteiden ilmetessä poikkeuksellisesti esittää korkeimmalle oikeudelle uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus asianosaisen tekemän hakemuksen perusteella siviiliprosessilain 68 luvun mukaisesti. Uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tieto uudelleenkäsittelyn perusteen olemassaolosta on saatu. Jos asianosainen ei ollut edustettuna menettelyssä, uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus voidaan tehdä kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tuomio annettiin tiedoksi asianosaiselle, tai kun kyseessä on siviiliprosesseissa oikeustoimikelvoton osapuoli, tämän lailliselle edustajalle. Tällöin huomioon ei oteta huomioon tuomion julkistamista. Uudelleenkäsittelyä koskevaa hakemusta ei voida esittää, jos sen kohteena olevan tuomion voimaantulosta on kulunut viisi vuotta. Jos tuomion voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta, uudelleenkäsittelyä koskevaa hakemusta ei voida esittää sillä perusteella, että osapuoli ei osallistunut menettelyyn tai ei ollut siinä edustettuna, tai kun on kyse siviiliprosessilain 702 pykälän 2 momentin 8 alamomentissa tarkoitetusta tapauksesta.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomion uudelleentutkimismenettely vastaa siviiliprosessilaissa säädettyä takaisinsaantimenettelyä (siviiliprosessilain 415 §). Tuomion uudelleentutkimista koskeva hakemus on jätettävä sille tuomioistuimelle, joka antoi tuomion eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä jätetystä hakemuksesta. Hakemus on tehtävä kirjallisena, ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot: sen tuomion viitetiedot, jonka uudelleen tutkimista haetaan tuomion uudelleentutkimista koskeva hakemus tuomion uudelleen tutkimista tukevat tosiseikat ja perusteet. Tuomioistuin antaa hakemuksen tiedoksi vastapuolelle ja vahvistaa määräajan vastauksen antamiselle. Tuomioistuin voi järjestää hakemuksen käsittelemiseksi oikeusistunnon. Tuomioistuin tekee hakemuksesta kirjallisen päätöksen. Jos hakemus hyväksytään, eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitetyn hakemuksen käsittely jatkuu siitä tilanteesta, joka vallitsi ennen tuomion antamista. Jos tuomioistuin hylkää uudelleentutkimishakemuksen, sen päätöksestä voi valittaa piirituomioistuimelle. Piirituomioistuimen valituksen osalta tekemästä päätöksestä voi valittaa korkeimmalle oikeudelle vain, jos piirituomioistuin on hylännyt valituksen.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan a alakohdan nojalla hyväksytyt kielet ovat viro ja englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion panevat Virossa täytäntöön ulosottomiehet, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Hakemus täytäntöönpanomenettelyn aloittamiseksi tehdään velallisen asuin- tai kotipaikan taikka tavaran sijaintipaikan ulosottovirastoon. Ulosottovirastojen luettelo on nähtävillä ulosottomiesten ja konkurssipesän hoitajien liiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Jos eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon on haettu muutosta, asetuksen 23 artiklassa säädetyt toimenpiteet panee täytäntöön se hovioikeus, jolle muutoksenhakemus on osoitettu. Jos haetaan takaisinsaantia, hakemus tulee toimenpiteiden soveltamiseksi jättää takaisinsaantihakemuksen käsittelevälle tuomioistuimelle.

Jos tuomioon ei ole vielä haettu muutosta, asetuksen 23 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet panee täytäntöön asiassa päätöksen tehnyt tuomioistuin. Asetuksen 23 artiklan c alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta toimivalta on sillä käräjäoikeudella, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano tapahtuu. Linkki avautuu uuteen ikkunaanTäytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 46 pykälässä säädetyissä tapauksissa täytäntöönpanon keskeyttämisestä voi tuomioistuimen lisäksi päättää täytäntöönpanomenettelyä toteuttava ulosottomies.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/08/2019

Vähäiset vaatimukset - Irlanti


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Alemman oikeusasteen District Court -tuomioistuimella on toimivalta tuomita eurooppalaisissa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavissa menettelyissä, ja kaikki hakemukset olisi toimitettava toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaajalle. Alemman oikeusasteen tuomioistuinten yhteystiedot ovat osoitteessa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vaatimukset toimitetaan normaalisti postitse tai sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Alemman oikeusasteen tuomioistuinten kansliahenkilökunta auttaa asianosaisia niiden lomakkeiden täyttämisessä, joita käytetään eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Henkilökunnan jäsenet antavat asianosaisille lisäksi yleistä tietoa menettelyn soveltamisalasta sekä siitä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen antamaan tuomion asiassa.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisistä tiedoksianto- ja yhteydenpitotavoista säädetään tuomioistuinten työjärjestyksessä seuraavasti:

 • Työjärjestyksen määräyksessä 53B olevan sääntö nro 3:n mukaan eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä voidaan pätevästi lähettää, toimittaa ja antaa tiedoksi asiakirjoja sähköisesti, ellei muualla työjärjestyksessä toisin säädetä. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeusvirastolla on käytössään asianmukaiset välineet tätä varten ja että tuomioistuin tai sen kirjaaja on määrännyt sähköisen välineen käytöstä. Asiakirjat lähetetään sähköpostilla kantajan, vastaajan tai tuomioistuimen kirjaajan sähköpostiosoitteeseen. Kantajan tai vastaajan sähköpostiosoitteena käytetään kirjelomakkeesta tai muusta senkaltaisesta materiaalista ilmenevää sähköpostiosoitetta. Voidaan käyttää myös sähköpostiosoitetta, jota on käytetty viestin toimittamiseen kirjaajalle. Kirjaajan sähköpostiosoite puolestaan ilmenee miltä tahansa oikeusviraston verkkosivulta. Lisäksi jos lähettäjä toteaa, että viestin lähettäminen vastaanottajalle epäonnistui (esim. tätä tarkoittavan virheviestin perusteella), tai jos vastaanottajalta ei saada minkäänlaista vastausta seitsemän päivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä, sähköistä tiedoksiantoa ei katsota lainkaan tapahtuneeksi. Tällöin asiakirjat on annettava tiedoksi jollakin muulla määräyksessä mainitulla tavalla kahdeksan päivän kuluessa mainitun seitsemän päivän määräajan päätyttyä.
 • Määräyksessä olevan sääntö nro 4:n mukaan vaatimuslomake ja liiteasiakirjat voidaan toimittaa kirjattuna kirjeenä tai, jos sääntöä nro 3 sovelletaan, sähköisessä muodossa.
 • Määräyksen säännössä nro 6 säädetään, että jos vaatimus ei kuulu eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn piiriin, kirjaajan on ilmoitettava tästä kantajalle. Ilmoitus on mahdollisuuksien mukaan tehtävä samalla välineellä, jolla kantaja toimitti hakemuksensa kirjaajalle, mutta jos tämä ei ole mahdollista, kirjatulla kirjeellä tai saantitodistuskirjeellä.
 • Määräyksessä olevan sääntö nro 8:n mukaan kirjaajan on lähetettävä kantajalle jäljennökset vastaajan vastauksesta sekä mahdollisesta vastavaatimuksesta ja sitä tukevista asiakirjatodisteista kirjattuna kirjeenä (tai soveltuvissa tapauksissa sääntö nro 3:n mukaisella menetelmällä). Jäljennökset vastauksesta toimitetaan määräajassa, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 861/2007 5 artiklan 4 kohdassa, ja jäljennökset vastavaatimuksesta liitteineen määräajassa, josta säädetään saman artiklan 6 kohdassa.
 • Määräyksessä olevan sääntö nro 18:n mukaan kirjaajan on annettava kaikki vähäiseen vaatimukseen liittyvää asiaa koskevat ilmoitukset osapuolille samalla välineellä, jota osapuolet itse ovat käyttäneet toimittaessaan asiakirjoja kirjaajalle. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset lähetetään osapuolen osoitteeseen tai käytetään muita kyseisen osapuolen yhteystietoja. Sääntö 18 koskee kaikkia asetuksessa (EY) N:o 861/2007 mainittuja syitä, joiden vuoksi ilmoituksia lähetetään.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei ole.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä peritään 25 euron maksu, joka on sama kuin vastaavan kansallisen menettelyn yhteydessä perittävä maksu. Vastavaatimuksen esittämisestä peritään niin ikään 25 euroa. Kuten edellä a alakohdan osalta todetaan, hakemus, joka koskee eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä, olisi toimitettava toimivaltaisen District Court -tuomioistuimen kirjaamoon. Hakija saa kirjaamosta ohjeita hakemusmaksun maksamisesta. Yhteystiedoista, ks. a alakohtaa koskeva selostus.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tuomioistuimen päätöksestä, joka on annettu eurooppalaisessa vähäiseen vaatimukseen liittyvässä menettelyssä, voi valittaa alemman oikeusasteen ylempään tuomioistuimeen (Circuit Court) 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu. Tätä ei kuitenkaan sovelleta asetuksen (EY) N:o 861/2007 4 artiklan 4 kohdan mukaiseen päätökseen jättää hakemus tutkimatta. Alemman oikeusasteen ylempien tuomioistuinten yhteystiedot ovat osoitteessa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuinten työjärjestyksessä säädetään seuraavaa:

1) Jos vastaajaa vastaan on tämän määräyksen mukaisesti annettu yksipuolinen tuomio eurooppalaisessa vähäiseen vaatimukseen liittyvässä menettelyssä, vastaaja voi hakea asian käsittelemistä uudelleen sen piirin tuomioistuimelta, jonka alueella tuomio on annettu. Vastaaja voi tällöin pyytää, että tuomio kumotaan tai sitä muutetaan millä tahansa niistä perusteista, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa.

2) Vastaajan hakemus (notice of motion), jossa pyydetään asian uudelleenkäsittelyä, on annettava tiedoksi kantajalle tai tämän asianajajalle kymmenen täyden kalenterivuorokauden kuluessa sen päivän jälkeen, jona vastaaja on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

3) Hakemuksen tiedoksianto ei aiheuta asian käsittelyn lykkäämistä.

4) Tuomioistuin voi julistaa hakemuksen tiedoksiannon hyväksyttäväksi sellaisena kuin se on tosiasiallisesti toimitettu.

5) Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti, mihin asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa mainituista perusteista asianosainen vetoaa.

6) Tuomioistuin voi istunnossa, jossa hakemusta käsitellään, hyväksyä tai hylätä hakemuksen asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdan säännösten nojalla.

7) Jos tuomioistuin hylkää hakemuksen sillä perusteella, että uudelleen tutkimiselle ei ole asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusteita, tuomio pysyy voimassa.

8) Jos tuomioistuin päättää, että asia on tutkittava uudelleen, koska jokin asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa vahvistetuista perusteista on olemassa, eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio on kumottava. Tuomio on tällöin mitätön.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Englanti ja iiri.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Velkojan on esitettävä täytäntöönpanohakemus toimivaltaiselle ulosottomiehelle (County Registrar tai Sheriff) alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen (Circuit Court) kautta. Asianomainen District Court -tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään hakemuksia, jotka koskevat täytäntöönpanon epäämistä, lykkäämistä tai rajoittamista.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/04/2021

Vähäiset vaatimukset - Kreikka


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat Kreikan alueellisesti toimivaltaiset rauhantuomioistuimet (eirinodikeía).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vähäinen vaatimus esitetään jättämällä kirjallinen hakemus henkilökohtaisesti toimivaltaisen rauhantuomioistuimen kirjaamoon.Vaatimuksen voi esittää myös sähköpostitse tai asiakirjojen toimittamiseen tarkoitettujen digitaalisten alustojen kautta silloin, kun ne ovat käytettävissä.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tällaista viranomaista ei ole.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisiä tiedoksianto- tai yhteydenpitotapoja ei ole mahdollista käyttää.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Sähköistä kaupankäyntiä Kreikassa harjoittavilla eli tahoilla, jotka tarjoavat palveluja tai käyvät kauppaa internetissä, on presidentin asetuksen 131/2003 8 §:n 1 momentin mukaisesti (Kreikan lainsäädännön yhdenmukaistaminen direktiivin 2000/31/EY kanssa) lakisääteinen velvollisuus hyväksyä sähköinen viestintä sellaisissa sopimusriita-asioissa, joissa osapuolet ovat käyttäneet pelkästään sähköistä allekirjoitusta sopimuksen tekemiseksi, eli sopimus on tehty pelkästään vaihtamalla viestejä sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät asian voittaneen osapuolen kulujen perusteella.

Vastaajan on maksettava seuraavat maksut:

a) asianajajan palkkio, jos hakemuksen on allekirjoittanut kreikkalainen asianajaja, eli 32 euroa ja

b) tuomioistuimen leimavero jokaisen asian käsittelemisestä, mikä on noin 1,14 prosenttia vaatimuksen kokonaismäärästä (pääoma ja korot).

Tuomioistuimen leimaveroa ei tarvitse maksaa, jos vaatimus on enintään 200 euroa.

Jos vastaaja antaa asian asianajajan hoidettavaksi (asianajaja allekirjoittaa täytetyn C-lomakkeen), hänen on maksettava asianajajan 32 euron suuruinen palkkio etukäteen.

Asianajajalle on maksettava lisäksi toinen, myös 32 euron suuruinen palkkio, jos tämän täytyy osallistua suulliseen kuulemiseen.

Tuomioistuimen leimavero suoritetaan valtion kassaan ja asianajan palkkio asianomaisen asianajajayhdistyksen kassaan. Asianajoyhdistykset keräävät ensin maksut ja maksavat asianajajien palkkiot sen jälkeen, kun nämä ovat jättäneet asianomaiset asiakirjat.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti annettuihin päätöksiin ei voida hakea muutosta tavanomaisin muutoksenhakukeinoin. Kuitenkin asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, voi hakea takaisinsaantia (anakopí erimodikías). Sen lisäksi on mahdollista hakea korkeimmalta oikeudelta päätöksen kumoamista oikeuskysymykseen liittyvistä syistä (anaíresi).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Hakemuksen tuomion uudelleen tutkimiseksi voi jättää vain sen tuomioistuimen kirjaamoon, joka antoi tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on kreikka.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivaltaisia viranomaisia irtaimen ja kiinteän omaisuuden ulosmittauksessa ovat asianomaisella alueella toimivaltaiset ulosottomiehet. Huutokaupoista vastaavat notaarit.

Ulosmittausmääräyksen laadinnasta vastaa asianajaja ja sen tiedoksiantamisesta tuomioistuimen ulosottomies.

Silloin kun sovelletaan asetuksen 23 artiklaa, toimivalta kuuluu päätöksen tehneelle rauhantuomioistuimelle.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Vähäiset vaatimukset - Espanja


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Alioikeus (juzgado de primera instancia) ja kauppatuomioistuin (juzgado de lo mercantil) oikeuslaitoslain (ley Orgánica del Poder Judicial) 86 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (etenkin tapauksissa, joissa vaatimus liittyy kuljetussopimuksesta johtuvaan vaatimukseen).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vaatimuksen voi toimittaa toimivaltaiseen tuomioistuimeen henkilökohtaisesti tai postitse, minkä lisäksi espanjalaiset tuomioistuimet hyväksyvät vaatimusten toimituksen oikeudenhoidosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten sähköisen oikeuspalvelun (Sedes Judiciales Electrónicas) kautta.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Osapuolet voivat saada oikeuslaitoksen kansalaispalvelupisteistä käytännön apua lomakkeiden täyttämisessä ja lisätietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja niistä elimistä, joilla on toimivalta antaa tuomio.

Vaatimusten esittämiseen sähköisen oikeuspalvelun kautta on saatavilla teknistä apua.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisen oikeuspalvelun kautta.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ainakin seuraavien toimijoiden on viestittävä sähköisesti oikeuslaitoksen kanssa:

a) oikeushenkilöt

b) muut yhteisöt kuin oikeushenkilöt

c) ammattijärjestöön rekisteröitymistä edellyttävän ammatin harjoittajat ammatilliseen toimintaansa liittyvien, yhdessä oikeuslaitoksen kanssa toteutettavien toimenpiteiden ja muodollisuuksien yhteydessä

d) notaarit ja rekisterinpitäjät

e) asianosaisen edustajat, kun asianosaisen edellytetään viestivän sähköisesti oikeuslaitoksen kanssa

f) julkishallinnon virkamiehet tehtäviensä hoitamisen yhteydessä toteutettavien toimenpiteiden ja muodollisuuksien yhteydessä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ei peritä oikeudenkäyntimaksuja.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Vähäisiin vaatimuksiin, joissa vaadittu määrä on alle 3 000 euroa, ei voi hakea muutosta.

Vaatimuksiin, joissa vaadittu määrä on 3 000–5 000 euroa, voi hakea muutosta päätöksen antaneelta tuomioistuimelta. Se päättää muutoksenhaun käsiteltäväksi ottamisesta ja siirtämisestä maakunnalliseen ylioikeuteen (Audiencia Provincial). Muutosta on haettava 20 työpäivän kuluessa tuomion tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Uudelleentutkimismenettely suoritetaan tavanomaisesta menettelystä säädettyjen toimenpiteiden mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Espanja, englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Alioikeudet ja kauppatuomioistuin oikeuslaitoslain 86 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (etenkin tapauksissa, joissa vaatimus liittyy kuljetussopimuksesta johtuvaan vaatimukseen).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/05/2020

Vähäiset vaatimukset - Ranska


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Hakemukset, jotka tehdään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 perusteella, osoitetaan joko toimivaltaiselle vähäisiä riita-asioita käsittelevälle tuomioistuimelle (tribunal d’instance), jos kyseessä on siviilioikeudellinen riita-asia (Ranskan tuomioistuinten organisaatiosta annetun lain (Code de l’organisation judiciaire français) 221-4-1 §), tai toimivaltaiselle kauppatuomioistuimelle (tribunal de commerce), jos riita-asia koskee elinkeinonharjoittajia tai liike- tai luottolaitoksia (Ranskan kauppalain (Code de commerce) 721-3-1 §).

Koska tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 ei määritetä, millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta, vaan viitataan ainoastaan tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin, toimivalta on sen paikan tuomioistuimella, jossa vastaajalla tai vähintään yhdellä vastaajista on kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Hakemus, jolla asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, voidaan toimittaa sille postitse.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 nojalla aloitettujen menettelyjen osapuolet voivat toimittaa tuomioistuimille asiakirjoja postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Asianosaiset voivat saada 11 artiklan nojalla apua asetuksen liitteenä olevien lomakkeiden täyttämisessä seuraavilta:

 • Niiden tuomioistuinten kirjaamohenkilöstö, joilla on toimivalta käsitellä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisia hakemuksia. Vähäisiä riita-asioita käsittelevissä tuomioistuimissa menettelyihin liittyvää tietoa antavat erityisesti kirjaamon yhteydessä toimivan neuvontapalvelun (service d’accueil du justiciable, SAUJ) työntekijät. Neuvontapalvelut otetaan käyttöön näissä tuomioistuimissa vuoden 2017 loppuun mennessä.
 • Oikeuspalvelutalojen (maisons de la justice et du droit) henkilöstö kaikkialla Ranskassa.
 • Lisäksi maksuttomia asianajajan neuvontapalveluja tarjoavat kunkin departementin oikeusapukeskukset (centres départementaux d'accès au droit).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Näitä asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi sähköisesti. Tätä varten ei siis ole käytössä mitään välineitä.

Vähäisistä vaatimuksista annettuun asetukseen perustuvia hakemuksia käsittelevät Ranskan tuomioistuimet ottavat asiakirjoja vastaan ainoastaan postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Kenelläkään henkilöllä tai millään ammattikunnalla ei ole velvollisuutta hyväksyä 13 artiklassa tarkoitettua sähköistä tiedoksiantoa.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

 • Jos menettely on aloitettu vähäisiä riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä hävinneen osapuolen maksamaan oikeudenkäyntikulut, päätöksen täytäntöönpanokulut mukaan lukien. Tuomioistuin maksaa kulut, jotka aiheutuvat kirjatulla kirjeellä toimitettavasta tiedoksiannosta (notification par lettre recommandé). Mahdollisesta siviiliprosessilain 1387 §:n mukaisesta tiedoksiannosta (signification) aiheutuvista kuluista tuomioistuin antaa täytäntöönpanoasiakirjan, jonka nojalla valtiokonttori perii kulut takaisin. Vähäisiä riita-asioita käsittelevä tuomioistuin voi myös määrätä hävinneen osapuolen maksamaan vastapuolelle oikeudellisesta edustuksesta ja neuvonnasta aiheutuneet kulut, joita ei yleensä voida lukea oikeudenkäyntikuluihin (frais irrépétibles).
 • Jos asia käsitellään kauppatuomioistuimessa, oikeudenkäyntimaksun suuruus riippuu siitä, järjestetäänkö sitä varten oikeudenistunto. Jos oikeudenistuntoa ei järjestetä, hakemuksen perusteella annettavasta määräyksestä (ordonnance sur requête) perittävä oikeudenkäyntimaksu on 17,80 euroa. Jos oikeudenistunto järjestetään, oikeudenkäyntimaksu on 67 euroa. Näihin maksuihin lisätään tarvittaessa muut kulut.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Ranskan lainsäädännön mukaan käytettävissä ovat seuraavat asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakukeinot:

 • Muutoksenhaku (appel), kun tuomio on annettu ensimmäisessä oikeusasteessa eli kun vaatimuksen arvo on yli 4 000 euroa. Muutoksenhakemuksen voivat tehdä kaikki osapuolet kuukauden kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta (siviiliprosessilain 528 ja 538 §).
 • Vastaaja voi vaatia tuomion antaneelta tuomioistuimelta takaisinsaantia (opposition), jos hän ei ole saanut 5 artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa henkilökohtaisesti eikä ole vastannut siihen 5 artiklan 3 kohdan mukaisella tavalla (nk. yksipuolinen tuomio). Takaisinsaantia koskeva hakemus tehdään kyseisen tuomion antaneelle tuomioistuimelle (siviiliprosessilain 571–578 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Kun tuomio on annettu viimeisessä oikeusasteessa, osapuolet voivat tehdä kassaatiovalituksen (pourvoi en cassation) kassaatiotuomioistuimelle (siviiliprosessilain 605–618-1 §).

Jos tuomioistuin on antanut tuomion vilpillisten tietojen perusteella (fraude au jugement) osapuolet voivat tehdä asian uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen (recours en révision) riitautetun tuomion antaneelle tuomioistuimelle (siviiliprosessilain 593–603 §).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt kielet ovat ranska, englanti, espanja, italia ja saksa.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivaltaisia viranomaisia täytäntöönpanon osalta ovat ulosottoviranomaiset (huissiers de justice) ja vähäisten riita-asioiden tuomarin (juge d'instance) määräämän palkan ulosmittauksen tapauksessa vähäisiä riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen kirjaamon päällikkö (greffier en chef).

Asetuksen 23 artiklan osalta ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • tuomioistuin, joka on yksipuolisen tuomion seurauksena saanut takaisinsaantivaatimuksen, voi peruuttaa tuomionsa siltä osin kuin se koskee väliaikaista täytäntöönpanoa ennen kuin tutkii asian aineellisen puolen uudelleen, mikä johtaa täytäntöönpanon lykkääntymiseen (siviiliprosessilain 524 §);
 • täytäntöönpanotuomari (juge de l'exécution) voi kaikissa tapauksissa määrätä täytäntöönpanon lykkäämisestä ja myöntää velalliselle lisäaikaa velan maksuun sen jälkeen kun maksamismääräys tai ulosmittausmääräys on annettu tiedoksi (siviiliprosessilain 510 §).

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2018

Vähäiset vaatimukset - Kroatia


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kroatiassa kunnallisilla tuomioistuimilla (općinski sud) ja kauppatuomioistuimilla (trgovački sud) on toimivalta antaa tuomio vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Hakemuslomakkeet, muut pyynnöt ja lausunnot on toimitettava kirjallisesti, faksilla tai sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Maksuttomasta oikeusavusta annetun lain (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 143/13 – Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) mukaan ensivaiheen oikeudellista apua antavat lakiasiaintoimistot, valtuutetut yhdistykset ja oikeusklinikat.

Ensivaiheen oikeudellinen apu käsittää seuraavat:

a) oikeudenkäyttöä koskevat yleiset tiedot;

b) oikeudellinen neuvonta;

c) lausuntojen laatiminen julkisoikeudellisille yhteisöille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja kansainvälisille järjestöille kansainvälisten sopimusten ja kyseisten tahojen toimintasääntöjen mukaisesti;

d) edustus julkisoikeudellisissa elimissä käytävässä menettelyssä;

e) oikeudellinen apu tuomioistuimen ulkopuolisessa sovintomenettelyssä.

Luettelo ensivaiheen oikeudellista apua tarjoavista valtuutetuista yhdistyksistä ja oikeusklinikoista löytyy osoitteesta https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asiakirjat annetaan tiedoksi postitse, tuomioistuimen virkailijan, toimivaltaisen viranomaisen tai notaarin välityksellä, suoraan tuomioistuimessa taikka sähköisesti asiasta annetun lain mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksu määräytyy hakemuksen arvon perusteella, ja se peritään seuraavista:

 • vaatimus ja vastavaatimus
 • vastaus vaatimukseen
 • vaatimuksesta annettu päätös
 • muutoksenhaku tuomioon
 • tuomion täytäntöönpanohakemus
 • tuomion uudelleentutkintahakemus.

Jos ei toisin säädetä, maksuvelvollisuus syntyy oikeudenkäyntimaksuista annetun lain (Zakon o sudskim pristojbama) 4 §:n mukaan hakemusta esitettäessä.

Oikeudenkäyntimaksu määräytyy oikeustoimikohtaisesti, ja se lasketaan riidan kohteen arvon perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

enemmän kuin (kunaa)

enintään (kunaa)

maksu (kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

Taulukon mukaiset maksut suoritetaan Kroatian liikkeeseenlaskemilla veromerkeillä tai käteisellä, jos maksettava määrä on yli 100 kunaa, tai maksun määrästä riippumatta pankkisiirtona, jos kyseisestä maksutavasta on säädetty erikseen.

Maksut ilmoitetaan kunamääräisinä absoluuttisina lukuina ja prosentteina.

Prosentteina ilmoitettua maksua laskettaessa maksun perusteena oleva määrä pyöristetään lähimpään satalukuun, esim. enintään 50 kunaan päättyvä määrä pyöristetään alempaan satalukuun ja yli 50 kunaan päättyvä määrä ylempään satalukuun.

Asetuksen (EY) N:o 861/2007 15 a artiklan mukaisesti oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa pankkisiirrolla.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tuomioon voi hakea muutosta. Muutosta haetaan tuomion antaneelta tuomioistuimelta kahdeksan päivän kuluessa tuomion antamisesta. Jos tuomio on annettu asianosaiselle tiedoksi, määräaika lasketaan tiedoksiantopäivästä.

Päätöksen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon haetusta muutoksesta tekee yksi tuomari toisen asteen tuomioistuimessa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Jos vastaaja pystyy osoittamaan, että vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä annettu tuomio täyttää uudelleentutkintaedellytykset, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklassa, uudelleentutkintapyyntö esitetään kanteen muodossa toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle tai kauppatuomioistuimelle, joka voi julistaa tuomion mitättömäksi. Sen sijaan hakemus aiemman vaiheen palauttamisesta toimitetaan asian käsitelleeseen tuomioistuimeen, joka voi palauttaa menettelyn tuomion antamista edeltävään vaiheeseen.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asiakirjasta on toimitettava toisessa jäsenvaltiossa tehty virallinen käännös kroaatin kielelle.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivalta täytäntöönpanoasioissa on kunnallisilla tuomioistuimilla, joten ne päättävät täytäntöönpanohakemuksista. Alueellinen toimivalta määräytyy tuomioistuinten alueellista toimivaltaa täytäntöönpanomenettelyissä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä tai rajoittamisesta tekee kunnallinen tuomioistuin asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklan nojalla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2018

Vähäiset vaatimukset - Italia


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä toimivaltaiset tuomioistuimet ovat seuraavat: rauhantuomari (giudice di pace) tai (tapauksissa, joissa Italian lainsäädännössä säädetään tietyllä oikeudenalalla yksinomaisesta toimivallasta) yleinen alioikeus (tribunale ordinario).

Yleinen alioikeus on toimivaltainen erityisesti silloin kun on kyse seuraavista:

1) kiinteän omaisuuden ja yrityksen vuokraamiseen liittyviä rahasummia koskevat maksuvaatimukset (Italian siviiliprosessilain 447-bis §)

2) maataloussopimuksia koskevat vaatimukset (toimivaltaisia ovat 14.2.1990 annetun lain nro 29 9 §:ssä tarkoitetut yleisten alioikeuksien maatalousjaostot)

3) patentteja ja tavaramerkkejä koskevat vaatimukset sekä yrityksiin ja kilpailunrajoituksiin liittyvät vaatimukset tai vaatimukset, jotka koskevat Euroopan unionin kynnysarvot ylittäviä julkisia urakoita, palveluja tai tavarantoimituksia (toimivaltaisia ovat 27.6.2003 annetun decreto legislativo -valtuuslain nro 168 3 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 27/2012, tarkoitetut yleisten alioikeuksien yhtiöoikeuteen erikoistuneet jaostot)

4) merioikeuteen liittyvät vaatimukset, erityisesti alusten yhteentörmäyksistä johtuvat vahingot; alusten ankkuroinnin ja kiinnittymisen ja muiden liikkeiden yhteydessä satamissa tai muissa pysähdyspaikoissa tapahtuneet vahingot; lastaus- ja purkulaitteiden käytöstä ja tavaroiden käsittelystä satamassa aiheutuneet vahingot; alusten verkoille ja muille kalastusvälineille aiheuttamat vahingot; korvaukset avustamisesta, pelastamisesta ja palauttamisesta; hylkyjen etsintäkulujen ja löytöpalkkioiden maksaminen merilain 589 §:n mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat toimitetaan postitse. Yleisen alioikeuden menettelyissä asiakirjoja voidaan toimittaa myös verkossa, mutta ainoastaan asianajajan välityksellä. Teknisiä lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Italian toimipiste (ECC-NET Italia Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ecc-netitalia.it) tarjoaa kuluttajille neuvontaa omien toimivaltuuksiensa puitteissa.

Oikeusministeriö, siltä osin kuin asia ei kuulu kuluttajakeskusten verkoston toimivallan piiriin.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oikeudellisten asioiden osasto)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Siviilioikeuden pääosasto)

Ufficio I – affari civili internazionali (Kv. siviilioikeus)

Via Arenula 70 - 00186 Roma

Puhelin (+39) 06 68852480

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköinen tiedoksianto ja viestintä eivät ole mahdollisia rauhantuomarin käsittelemissä asioissa, mutta yleisissä alioikeuksissa ne ovat käytössä. Teknisiä lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asianosaisten puolustusasianajajat, kun asia käsitellään yleisessä alioikeudessa.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu 30.5.2002 annetulla tasavallan presidentin asetuksella nro 115.

Ne muodostuvat seuraavasti: A) vakiomääräinen maksu (contributo unificato); B) kiinteämääräinen ennakkomaksu oikeudenkäyntikuluista; C) kiinteämääräinen maksu oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä (ainoastaan kassaatiotuomioistuimessa).

A) Vakiomääräisen maksun suuruus vaihtelee asian arvon ja oikeusasteen mukaan. Erityisesti on todettava seuraavaa:

a) kun asian arvo on enintään 1 100 euroa, maksu on ensimmäisessä oikeusasteessa 43 euroa, muutoksenhakuasteessa 64,50 euroa ja kassaatiotuomioistuimessa 86 euroa;

b) kun asian arvo on 1 100 - 5 200 euroa, maksu on ensimmäisessä oikeusasteessa 98 euroa, muutoksenhakuasteessa 147 euroa ja kassaatiotuomioistuimessa 196 euroa.

B) Vakiomääräisen maksun lisäksi peritään 27 euroa ennakkomaksuna oikeudenkäyntikuluista.

Poikkeuksena ovat rauhantuomarin käsittelemät asiat ja sovittelussa ilman riita-asian oikeudenkäyntiä käsiteltävät asiat, joiden arvo on enintään 1 033 euroa, sekä niihin liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet: niistä peritään ainoastaan vakiomääräinen maksu (eikä siis lainkaan B kohdassa tarkoitettua maksua).

C) Kassaatiotuomiosta peritään käsiteltävän asian arvosta riippumatta lisäksi 200 euron käsittelymaksu, joka vastaa oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä perittävää kiinteämääräistä maksua.

Maksutavat:

A) Vakiomääräinen maksu voidaan suorittaa

a) Italian postitoimistoissa postisiirtona (bollettino di conto corrente postale)

b) Italian pankeissa lomakkeella F23

c) Italian leimamerkkien (valori bollati) myyntipisteissä maksusta ilmoittamiseen tarkoitettua lomaketta käyttäen

d) pankkisiirtona (bonifico bancario):

BIC-koodi: BITAITRRENT

IBAN-tilinumero: IT 04 O 01000 03245 350008332100

(Tämä vaihtoehto on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät asu Italiassa ja joilla ei ole pankkitiliä pankissa, jolla on sopimus Italian verohallinnon (Agenzia delle Entrate) kanssa.)

B) Ennakkomaksu oikeudenkäyntikuluista voidaan suorittaa

a) Italian leimamerkkien (valori bollati) myyntipisteissä maksusta ilmoittamiseen tarkoitettua lomaketta käyttäen

b) verkkomaksuna (vain jos asia käsitellään yleisessä alioikeudessa)

C) Oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä perittävä kiinteämääräinen maksu voidaan suorittaa

a) Italian pankeissa lomakkeella F23

b) pankkisiirtona (bonifico bancario).

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Rauhantuomarin päätöksiin voidaan hakea muutosta yleisissä alioikeuksissa. Yleisen alioikeuden päätöksiin voidaan hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa.

Muutoksenhakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta (siviiliprosessilain 325 §) tai, jos tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kuuden kuukauden kuluessa tuomion julkaisemisesta (siviiliprosessilain 327 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päätösten uudelleen tutkimiseen on

a) rauhantuomarin päätösten osalta yleisellä alioikeudella

b) yleisen alioikeuden päätösten osalta muutoksenhakutuomioistuimella.

Menettelyyn sovelletaan muutoksenhakua koskevia säännöksiä (siviiliprosessilain 323 § ja sitä seuraavat pykälät).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on italia.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivalta on yleisellä alioikeudella (tribunale ordinario).

Asetuksen 23 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanon keskeyttäminen tai rajoittaminen kuuluvat yleisen alioikeuden toimivaltaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2021

Vähäiset vaatimukset - Kypros


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

 • Nicosia District Court (Nikosian aluetuomioistuin)

Katuosoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus

Puhelin: (+357) 22865518

Faksi: (+357) 22304212 / 22805330

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Limassol District Court (Limassolin aluetuomioistuin)

Katuosoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128

Faksi: (+357) 25305311

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Larnaca District Court (Larnacan aluetuomioistuin)

Katuosoite: Artemidos avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus

Puhelin: (+357) 24802721

Faksi: (+357) 24802800

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov

 • Paphos District Court (Pafosin aluetuomioistuin)

Katuosoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides street, 8100 - Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus

Puhelin: (+357) 26802601

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Famagusta District Court (Famagustan aluetuomioistuin)

Katuosoite: 2 Sotiras street, 5286 Paralimni, Cyprus

Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075

Faksi: (+357) 23741904

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytyt tuomioistuinten käytössä olevat toimitustavat: vaatimus jätetään henkilökohtaisesti kirjaamoon tai lähetetään postitse tai millä tahansa muulla keinolla, esimerkiksi faksina tai sähköpostina.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Aluetuomioistuinten kirjaamot.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asiakirjat toimitaan postitse tai kirjattuna kirjeenä, josta on oltava todisteena vastaajan allekirjoittama vastaanottotodistus, johon on merkitty vastaanottopäivä. Jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat voidaan toimittaa millä tahansa asetuksen (EY) N:o 805/2004 13 tai 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Lomakkeiden täyttämisestä ei veloiteta minkäänlaisia oikeudenkäyntimaksuja.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamiin vähäisiä vaatimuksia koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Muutosta on haettava 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut tuomionsa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Vaatimukset, vastaukset, vastavaateet ja vastaukset niihin sekä mahdolliset kuvaukset asiaankuuluvista asiakirjatodisteista on toimitettava kreikaksi.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Aluetuomioistuimet.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/09/2020

Vähäiset vaatimukset - Luxemburg


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa asetuksessa tarkoitettuja tuomioita on rauhantuomarilla (juge de paix).

Linkki verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981-1
Faksi: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 808853-1
Faksi: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Puhelin: (+352) 530 529

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Luxemburg hyväksyy asiakirjojen toimittamisen postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Service d’accueil et d’information juridique (lakiasioiden neuvontapalvelu) - Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Euroopan kuluttajakeskus)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Puhelin: (+352) 26 84 64 1

Faksi: (+352) 26 84 57 61

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@cecluxembourg.lu

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Luxemburgin menettelysäännöissä ei vielä hyväksytä sähköisiä tiedoksianto- ja viestintäkeinoja, vaan asiakirjat on toimitettava postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ks. vastaus d alakohtaan.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Luxemburgissa toimivaltaiset tuomioistuimet eivät peri oikeudenkäyntimaksuja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä.

Sen sijaan tuomion antamisen jälkeen peritään maksuja sen täytäntöönpanosta ja mahdollisesti myös voittaneen osapuolen vaatimuksen perusteella.

Ulosottomiesten palkkiot on vahvistettu haaste- ja ulosottomiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa. Lisätietoja on Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen verkkosivustolla (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/ .

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti haastemiehen toimittamasta tiedoksiannosta peritään kiinteä 138 euron maksu.

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Jos vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa, rauhantuomari antaa päätöksensä ylimpänä oikeusasteena. Siihen voidaan hakea muutosta ainoastaan kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Jos vaatimuksen arvo on yli 2 000 euroa, rauhantuomari antaa päätöksensä ensimmäisenä oikeusasteena, ja siihen voidaan hakea muutosta piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtajalta. Muutoksenhakemuksen voi tehdä joko hakija itse tai hänen asianajajansa. Asianajajaa ei ole pakko käyttää. Muutoksenhakemus on tehtävä 40 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta. Tuomioistuimen kirjaamo kutsuu osapuolet oikeudenistuntoon vähintään kahdeksan päivää etukäteen. Jos osapuolet asuvat jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, tätä määräaikaa pidennetään 15 päivällä uuden siviiliprosessilain 167 §:n nojalla. Piirituomioistuimen puheenjohtajan johtama käsittely on suullinen.

Päätöksiin, jotka rauhantuomari on tehnyt viimeisenä oikeusasteena tai jotka piirituomioistuimen presidentti on tehnyt muutoksenhaun nojalla, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella. Toimivaltainen tuomioistuin on tällöin kassaatiotuomioistuin (Cour de Cassation) ja asianajajan käyttö on pakollista.

Linkki kansalliselle verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Puhelin: (+352) 803214 -1
Faksi: (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981 -369 64 373

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta käsitellä uudelleentutkimista koskeva hakemus on sen rauhantuomioistuimen johtavalla rauhantuomarilla, jossa päätös on annettu, tai hänen sijaisellaan.

Joko hakija itse tai hänen valtuutettu edustajansa toimittaa uudelleentutkimista koskevan hakemuksen kirjallisena sen tuomioistuimen kirjaamoon, jossa päätös on annettu. Asianajajan käyttö ei ole pakollista, vaan osapuolet voivat esiintyä oikeudessa henkilökohtaisesti, tai heillä voi olla avustajanaan tai edustajanaan joku uuden siviiliprosessilain 106 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä (linkki ao. säännökseen: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - s. 21 ja sitä seuraavat sivut).

Kirjaamo kutsuu osapuolet oikeudenistuntoon vähintään kahdeksan päivää etukäteen. Jos osapuolten koti- tai asuinpaikka ei ole Luxemburgissa, määräaikaa pidennetään uuden siviiliprosessilain 103 ja 167 §:n mukaisesti. Käsittely rauhantuomioistuimessa on suullinen.

Linkki verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981-1
Faksi: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 808853-1
Faksi: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Puhelin: (+352) 530 529

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy ranskan ja saksan kielen.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

1) Tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta vastaa Luxemburgissa ulosottomies (huissier de justice).

Yhteystiedot ovat saatavissa Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen verkkosivustolla (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/

2) Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklan osalta toimivaltainen viranomainen on piirituomioistuimen puheenjohtaja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Vähäiset vaatimukset - Malta


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyviä päätöksiä on Maltan ja Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevillä tuomioistuimilla.

Tuomioistuinten osoitetiedot:

Small Claims Tribunal (Malta)

Puhelin: 00356 25902000

Sähköposti: courts.justice@gov.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Puhelin: 00356 22156650

Sähköposti: gozocourts@mgoz@gov.mt

Osoite: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse tuomioistuimen kirjaamoon.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Jos kyseessä on kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä vaatimus, neuvontaa antaa ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta.

ECC-Net Maltan osoite:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

Sähköposti: ecc.malta@gov.mt

Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan toista elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä vaatimus, neuvontaa antaa Malta Enterprise.

Malta Enterprisen osoite:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

Sähköposti: info@maltaenterprise.com

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Maltan prosessioikeudellisessa lainsäädännössä ei ole säännöksiä sähköisestä tiedoksiannosta.  Sähköisin menetelmin suoritettua tiedoksiantoa ei ole käytössä, eikä sitä niin ollen hyväksytä.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei ole sellaisia henkilöitä tai ammatteja, joihin sovellettaisiin tällaista vaatimusta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Vaatimuslomakkeen A käsittelymaksu on 40 euroa. Jokaisesta vastaajalle annetusta tiedoksiannosta peritään 7,20 euron toimitusmaksu.  Jos käytetään lomaketta C, vastaavat maksut ovat 25 euroa ja 7,20 euroa.  Maksut voidaan suorittaa asetuksen 15 artiklan a kohdan mukaisesti pankkisiirrolla.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Muutosta Maltan vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätökseen haetaan Maltan alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelta ja muutosta Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätökseen Gozon alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelta.

Maltan lakikokoelman 380 luvun 8 §:n mukaisesti muutosta on haettava 20 päivän kuluessa tuomioistuimen päätöksen antamisesta.  Kyseisen pykälän 2 kohdan mukaan oikeus muutoksenhakuun on vaatimuksen rahallisesta arvosta riippumatta asioissa, jotka liittyvät

a) tuomioistuimen toimivaltaan;

b) vanhentumiseen;

c) 380 luvun 7 artiklan 2 kohdan säännösten noudattamatta jättämiseen.   Kyseisen kohdan mukaan tuomioistuimen on keskeytettävä asian käsittely, jos puolustus kiistää kanteen ja esittää tällöin sellaiseen asiaan liittyviä väitteitä, joka ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan, ja/tai jos jonkin toisen toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltävänä on kanne, jonka ratkaisulla on vaikutusta vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan vaatimukseen;

D) tuomioistuimen toimintaan, jolla on vakavasti rikottu lain edellyttämää puolueettomuutta ja kohtuutta ja loukattu hakijan oikeuksia.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Asetuksen 18 artiklan mukaiset uudelleentutkimispyynnöt käsittelee Maltan tai Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Ainoa hyväksytty kieli on malta.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tuomion täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on joko Maltan tai Gozon alioikeus sen asianosaisen kotipaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2018

Vähäiset vaatimukset - Alankomaat


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kantonioikeus (kantonrechter) käsittelee eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevat asiat ja antaa niistä päätöksen.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Siviiliprosessilain (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 33 §:n mukaisesti vaatimuslomakkeen voi toimittaa sähköisesti, jos se on sallittu tuomioistuimen menettelysäännöissä. Toistaiseksi se ei ole mahdollista yhdessäkään tuomioistuimessa. Ainoastaan seuraavat toimitustavat ovat sallittuja:

 • postitse
 • tuomioistuimen kirjaamoon toimittamalla.

Prosessioikeuden yksinkertaistamiseksi ja digitalisoimiseksi on valmisteilla lainsäädäntöä (mm. siviiliprosessilain uusi 30 §). Asiaankuuluvaan täytäntöönpanolakiin sisältyy jo sähköistä toimitusta koskevia säännöksiä, jotka tulevat todennäköisesti voimaan myöhemmin.

Siviiliprosessilain uuden 30c §:n mukaan menettely pannaan vireille sähköisesti. Pykälän 4 momentin nojalla luonnolliset henkilöt ja yhdistykset, joiden perustamiskirja ei ole notaarin laatima, eivät ole velvollisia toimittamaan asiakirjoja sähköisesti, paitsi jos heitä edustaa oikeusapua ammatikseen tarjoava kolmas osapuoli.

Menettelyn vireillepanoasiakirjan toimittaminen sähköisesti suoraan toisesta jäsenvaltiosta ei ole vielä mahdollista. Sen sijaan osapuoli, jolla on kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa mutta jolla on Alankomaissa ammattimainen oikeudenkäyntiavustaja, voi käyttää sähköistä toimitustapaa. Ulkomaisen osapuolen, joka haluaa panna menettelyn vireille ilman oikeudenkäyntiavustajaa, on toimitettava asiakirjat paperimuodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Käytännön apua saa oikeusaputoimiston (Juridisch Loket) alaisuudessa toimivalta Euroopan kuluttajakeskukselta (Europees Consumenten Centrum).

Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.eccnederland.nl ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.juridischloket.nl.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiedoksianto ja 2 kohdassa tarkoitettu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu siviiliprosessilain 30e §:n mukaisesti. Sitten kun edellä mainittu lainsäädäntö tulee voimaan, sähköisestä menettelystä tulee Alankomaissa vakiokäytäntö.

Siviiliprosessilain 30e §:n mukaisesti myös muut kuin vaadittavat asiakirjat samoin kuin muut tuomioistuimen ja osapuolten väliset viestit tulevat sähköisesti saataville, paitsi jos asiassa sovelletaan 30c §:ää, jonka 5 momentin nojalla osapuoli, joka ei ole velvollinen käyttämään sähköistä toimitustapaa eikä käytä sitä, voi toimittaa asiakirjat paperimuodossa.

Prosessioikeuden yksinkertaistamista ja digitalisointia koskevan lainsäädännön nojalla osapuolen, jonka koti- tai asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, ei ole vielä mahdollista toimittaa asiakirjoja suoraan sähköisesti (ks. b alakohtaa koskeva vastaus edellä) ja jakaa niitä tuomioistuinten sähköisessä järjestelmässä. Ulkomaiset yritykset ja luonnolliset henkilöt eivät ole velvollisia käyttämään sähköistä toimitustapaa. Jos toisesta jäsenvaltiosta kotoisin olevalla osapuolella on Alankomaissa oikeudenkäyntiavustaja, menettely voidaan hoitaa sähköisesti ja tuomioistuin voi antaa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tiedoksi sähköisesti.

Tiedoksianto osapuolille, jotka eivät ole velvollisia käyttämään sähköistä menettelyä ja joilla ei ole oikeusavustajaa, tapahtuu postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ks. d alakohtaa koskeva vastaus edellä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Kantonioikeudelle vaatimuksen esittävä osapuoli on yksin velvollinen suorittamaan oikeudenkäyntimaksun. Haastetun osapuolen ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksuja. Alankomaissa oikeudenkäyntimaksun suuruus määräytyy sen perusteella, onko kyseessä

 • vaatimus, jonka arvo on alle 500 euroa tai jonka arvoa ei ole määritetty, vai
 • vaatimus, jonka arvo on 500–12 500 euroa.

Käytössä on kolme kiinteämääräistä maksua. Maksu määrätään sen mukaan, onko kantaja oikeushenkilö, luonnollinen henkilö vai luonnollinen henkilö, jonka taloudellinen tilanne on heikko.

Ks. maksut osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.rechtspraak.nl/English/Pages/default.aspx

Alankomaissa oikeudenkäyntimaksut voi suorittaa pankkisiirtona. Tuomioistuimen kirjaamon lähettämässä maksuerittelyssä ilmoitetaan tilinumero, jolle maksu suoritetaan.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevaan kantonioikeuden päätökseen voi kansallisen muutoksenhakumenettelyn mukaisesti hakea muutosta ylemmästä oikeusasteesta (gerechtshof) edellyttäen, että vaatimuksen arvo on vähintään 1 750 euroa. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Lisätietoja Alankomaiden tuomioistuinjärjestelmästä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.rechtspraak.nl.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Vastaaja voi asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa esitettyihin syihin vedoten pyytää, että kantonioikeus tutkii uudelleen eurooppalaisesta vähäisestä vaatimuksesta antamansa päätöksen. Pyyntö on esitettävä 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 30 päivän kuluessa.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toisen jäsenvaltion myöntämä todistus on laadittava hollanniksi tai käännettävä hollannin kielelle.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Alankomaissa haastemiehet panevat täytäntöön eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevat päätökset.

Toimivaltaiset viranomaiset asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklaa sovellettaessa, ks. vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn täytäntöönpanosta annetun lain (Uitvoeringswet Europese procedure voor geringe vorderingen) 8 §.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn täytäntöönpanosta annetun lain 8 § (vapaa suomennos):

Asetuksen 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanohakemusten osalta sovelletaan siviiliprosessilain 438 §:ää.

Siviiliprosessilain 438 § (vapaa suomennos):

1. Täytäntöönpanoa koskevat riita-asiat ratkaistaan tuomioistuimessa, joka on tavanomaisten sääntöjen mukaan asiassa toimivaltainen tai jonka oikeudenkäyttöalueella takavarikointi tai täytäntöönpano suoritetaan taikka yksi tai useampi omaisuuserä sijaitsee.

2. Välitoimien määräämiseksi riita-asia voidaan saattaa myös välitoimista päättävän tuomarin ratkaistavaksi 1 momentissa tarkoitetussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Välitoimista päättävän tuomarin muita toimivaltuuksia rajoittamatta tämä voi keskeyttää täytäntöönpanon määrätyksi ajaksi tai siihen asti, kunnes riita-asiassa on annettu ratkaisu, taikka määrätä, että täytäntöönpano voidaan suorittaa tai sitä voidaan jatkaa ainoastaan vakuutta vastaan. Tuomari voi määrätä takavarikon kumoamisesta vakuutta vastaan tai ilman vakuuksia. Täytäntöönpanon kuluessa tuomari voi vaatia laiminlyötyjen muodollisuuksien täyttämistä ja määrätä, mitkä laiminlyödyistä muodollisuuksista on täytettävä uudelleen ja kuka maksaa siitä aiheutuvat kulut. Hän voi määrätä, että haastetun kolmannen osapuolen on suostuttava täytäntöönpanon jatkamiseen tai tehtävä yhteistyötä menettelyssä riippumatta siitä, onko täytäntöönpanon hakija asettanut vakuuden vai ei.

3. Jos asia ei sovellu välitoimimenettelyyn, tuomari voi hakemuksen hylkäämisen sijaan siirtää asian kantajan pyynnöstä tuomioistuimen käsiteltäväksi ja määrätä päivän, jona asia käsitellään. Haastettu osapuoli, joka ei kyseisenä päivänä saavu oikeuteen tai jota lakimies ei edusta oikeudessa, todetaan poissaolevaksi vain, jos hänet on haastettu saapumaan kyseisenä päivänä tuomioistuimeen haastamiselle asetettua määräaikaa tai välitoimista päättävän tuomarin kantajan pyynnöstä asettamaa määräaikaa noudattaen.

4. Jos täytäntöönpanosta vastaavalle haastemiehelle esitetään vastaväite, joka edellyttää välittömän välitoimen määräämistä, haastemies voi asiasta laatimansa pöytäkirjan kanssa kääntyä välitoimista päättävän tuomarin puoleen, jotta tämä määräisi välitoimesta osapuolten välillä. Välitoimista päättävä tuomari lykkää asian käsittelyä, kunnes osapuolet on haastettu oikeuteen, paitsi jos vastaväite on tuomarin mielestä senluonteinen, että päätös on tehtävä välittömästi. Haastemies, joka käyttää edellä mainittua toimivaltaansa ilman täytäntöönpanoa hakevan suostumusta, voidaan määrätä itse maksamaan kustannukset, jos toimenpide osoittautuu perusteettomaksi.

5. Kolmas osapuoli voi vastustaa täytäntöönpanoa haastamalla sekä täytäntöönpanoa hakevan että sen kohteena olevan osapuolen.

Pykälän 3 ja 5 momentti on tarkoitus muuttaa seuraavaan muotoon valmisteilla olevan prosessioikeuden yksinkertaistamista ja digitalisointia koskevan lainsäädännön huomioon ottamiseksi:

3. Jos asia ei sovellu välitoimimenettelyyn, tuomari voi hakemuksen hylkäämisen sijaan siirtää asian kantajan pyynnöstä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asianomainen tuomioistuin määrää välittömästi päivämäärän oikeudenkäynnin seuraavaa vaihetta varten. Vastaaja, joka ei kyseisenä päivänä saavu oikeuteen tai jota lakimies ei edusta oikeudessa, todetaan poissaolevaksi vain, jos hänet on haastettu saapumaan kyseisenä päivänä tuomioistuimeen saapumiselle asetettua määräaikaa tai välitoimista päättävän tuomarin kantajan pyynnöstä asettamaa määräaikaa noudattaen.

5. Kolmas osapuoli voi vastustaa täytäntöönpanoa kutsumalla sekä täytäntöönpanoa hakevan että sen kohteena olevan osapuolen oikeuteen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2018

Vähäiset vaatimukset - Itävalta


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaisessa ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä asiallinen toimivalta on Itävallassa piirituomioistuimilla (Bezirksgericht). Jollei alueellista toimivaltaa voida määrittää tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 perusteella, se määräytyy tuomioistuinten toimivallasta annetun Itävallan lain (Jurisdiktionsnorm) mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaiset asiakirjat voi toimittaa – paitsi paperilla – myös sähköisesti tuomioistuinten verkkopohjaisen sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) välityksellä. Sähköisen asioinnin järjestelmä on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisinä edellytyksinä ovat tosin erityinen tietokoneohjelma ja välittäjän palvelut. Ajantasaistettu luettelo välittäjistä on saatavilla osoitteessa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Lisäksi asiakirjoja ja liitteitä voi toimittaa sähköisessä muodossa käyttämällä kansalaiskorttitoimintoa (Bürgerkarte) (sirukortti tai sähköinen allekirjoitus, ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.buergerkarte.at/) oikeuslaitoksen verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html käytettävissä olevien verkkolomakkeiden avulla.

Asiakirjoja ei voi lähettää faksilla eikä sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Jos Itävallalla on asiassa kansainvälinen toimivalta, asianosaiset voivat saada apua ja yleistä tietoa toimivaltaiselta piirituomioistuimelta.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tuomioistuimet voivat käyttää sähköisessä tiedoksiannossa asianosaisille tai näiden edustajille tuomioistuinten verkkopohjaista sähköisen asioinnin järjestelmää (ERV). Kyseessä on tarkkojen teknisten sääntöjen mukainen tietojen toimitustapa tunnistettujen käyttäjien ryhmän sisällä. Sähköisen asioinnin järjestelmä on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisinä edellytyksinä ovat erityinen tietokoneohjelma ja välittäjän palvelut. Ajantasaistettu luettelo välittäjistä on saatavilla osoitteessa

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ellei tiedoksiantoa voida suorittaa sähköisen asioinnin järjestelmän kautta, sähköinen tiedoksianto voi tapahtua myös asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan lain (Zustellgesetz) 3 osan säännösten (28 § ja sitä seuraavat pykälät) mukaisesti hallintoyksikön tiedoksiantopalvelun kautta.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Itävallan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmää (mutta ei muita sähköisiä tiedoksiantojärjestelmiä) ovat velvollisia käyttämään asianajajat sekä puolustusasianajajat rikosasioissa, notaarit, luotto- ja rahoituslaitokset (pankkilain (BWG) 1 §:n 1 ja 2 momentti), vuoden 2016 vakuutusvalvontalain (VAG 2016) 1 §:n 1 momentin 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut yritykset, sosiaalivakuutuslaitokset (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 23–25 §, elinkeinonharjoittajien sosiaalivakuutuksesta annetun lain (GSVG) 15 §, maatalousyrittäjien sosiaalivakuutuksesta annetun lain (BSVG) 13 §, virkamiesten sairaus- ja tapaturmavakuutuksista annetun lain (B-KUVG) 9 § ja notaarien vuoden 1972 sosiaalivakuutuslain (NVG 1972) 4 §), eläkelaitokset (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 479 §), rakennustyöntekijöiden loma- ja irtisanomiskorvauskassa (rakennustyöntekijöiden lomista ja korvauksista annetun lain (BUAG) 14 §), apteekkialan palkkarahasto (palkkarahastoista annetun vuoden 2002 lain 1 §), maksukyvyttömyyskorvausrahasto (palkkaturvasta maksukyvyttömyystilanteissa annetun lain (IESG) 13 §), IEF-Service GmbH (IEF-Service-GmbH:sta annetun lain 1 §), Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 31 §), talousrikoksiin erikoistunut Finanzprokuratur-syyttäjänvirasto (Finanzprokuratur-syyttäjänvirastosta annetun lain (ProkG) 1 §) ja asianajajaliitot.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Itävallan oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä ei ole erillisiä säännöksiä eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä. Ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn vaatimuksen ja sen jälkeisen menettelyn osalta sovelletaan tuomioistuinmaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 (TP 1). Muutoshakemukseen ja sen jälkeiseen menettelyyn toisessa oikeusasteessa sovelletaan tuomioistuinmaksuja koskevan lain maksutariffia 2 (TP 2), joka koskee kaikkia kansallisia siviilikanteita.

Tuomioistuinmaksujen suuruus määräytyy riita-asian arvon mukaan (alkuperäinen ja myöhemmin vaatimuksen laajentamisen myötä esitetty arvo) tai muutoksenhaun kohteena olevan arvon sekä osapuolten lukumäärän mukaan. Seuraavassa esitetään tuomioistuinmaksuja koskevan lain tämänhetkiset maksutariffin 1 ja maksutariffin 2 mukaiset maksut:

Maksutariffi 1

Riita-asian arvo

Maksu


enintään

150 euroa


22 euroayli

150 euroa –

300 euroa

43 euroayli

300 euroa –

700 euroa

61 euroayli

700 euroa –

2 000 euroa

102 euroayli

2 000 euroa –

3 500 euroa

163 euroayli

3 500 euroa –

7 000 euroa

299 euroa


Maksutariffi 2

Muutoksenhaun kohteena oleva arvo

Maksu


enintään

150 euroa


18 euroayli

150 euroa –

300 euroa

39 euroayli

300 euroa –

700 euroa

67 euroayli

700 euroa –

2 000 euroa

137 euroayli

2 000 euroa –

3 500 euroa

271 euroayli

3 500 euroa –

7 000 euroa

544 euroa


Maksutavoista säädetään tuomioistuinmaksuja koskevan lain 4 §:ssä. Sen mukaan maksut voi maksaa pankkikortilla, jossa on Bankomat-toiminto, tai luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona toimivaltaisen tuomioistuimen tilille taikka käteismaksuna kyseisessä tuomioistuimessa.

Lisäksi kaikki maksut voi suorittaa myös suoraveloituksella, jos tuomioistuimelle (tai Itävallan oikeusjärjestelmälle yleisesti) on annettu valtuutus periä maksuvelvollisen ilmoittamalta tililtä tuomioistuinmaksuja tuomioistuimen tilille ja asiakirjoissa ilmoitetaan tiedot tilistä, jolta maksuja on tarkoitus veloittaa, sekä veloituksen enimmäismäärä.

Jos asiakirjoja toimitetaan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) kautta, maksut on maksettava suoraveloituksena. Tässä tapauksessa ei ole mahdollista ilmoittaa veloituksen enimmäismäärää.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Itävallan piirituomioistuinten tuomioihin, jotka ne ovat antaneet ensimmäisenä oikeusasteena eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaisessa menettelyssä, voi hakea muutosta. Muutoshakemus on jätettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa tuomion tiedoksiannosta siihen piirituomioistuimeen, joka antoi tuomion ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoshakemuksessa on oltava asianajajan allekirjoitus. Asianosaisen on käytettävä asianajajaa myös hakemusta seuraavassa muutoksenhakumenettelyssä.

Jos pääasiassa annettua tuomiota ei riitauteta, mahdollinen kuluja koskeva valitus on tehtävä erillisenä kuluja koskevana muutoksenhakukanteena. Valitus on jätettävä tuomion antaneelle tuomioistuimelle 14 päivän kuluessa tuomion tiedoksiannosta.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Itävallan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) 548 §:n 5 momentin mukaan tuomioistuin, joka vastaa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ensimmäisenä oikeusasteena, vastaa myös asetuksen 18 artiklan mukaisesta tuomion uudelleen tutkimisesta.

Uudelleentutkimismenettely edellyttää vastaajan nimenomaista pyyntöä. Siinä vastaajan on esitettävä perustellut syyt uudelleentutkimispyynnölleen. Tuomioistuin tutkii uudelleen ainoastaan vastaajan väitteet. Se määrää asialle suullisen kuulemisen vain, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

Jos tuomioistuin katsoo, etteivät asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset täyty, se hylkää pyynnön 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin alkuperäinen tuomio jää voimaan. Tästä päätöksestä voi valittaa. Jos taas asetuksen 18 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät, ja tuomioistuin katsoo siis esitetyt perustelut oikeutetuiksi, se julistaa alkuperäisen tuomionsa mitättömäksi eli kumoaa sen. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikeusriita palautuu tilanteeseen, jossa se oli ennen mitättömäksi julistamiseen johtanutta vaihetta. Asetuksen 18 artiklan mukaisen uudelleentutkimisen aikana vastaaja voi asetuksen 23 artiklan mukaisesti hakea täytäntöönpanevassa valtiossa täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on saksa.

Saksan kielen lisäksi Itävallan kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden kansalaiset voivat käyttää virkakielenä Oberpullendorfin ja Oberwartin piirituomioistuimissa unkarin kieltä, Ferlachin, Eisenkappelin ja Bleiburgin piirituomioistuimissa sloveenin kieltä ja Eisenstadtin, Güssingin, Mattersburgin, Neusiedl am Seen, Oberpullendorfin ja Oberwartin piirituomioistuimissa kroaatin kieltä.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanomenettelystä sekä 23 artiklan soveltamisesta vastaavat piirituomioistuimet. Alueellinen toimivalta määräytyy Itävallan täytäntöönpanolain (Exekutionsordnung) mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Vähäiset vaatimukset - Puola


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat alioikeudet (sądy rejonowe) tai aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

Periaatteessa toimivalta ensimmäisessä oikeusasteessa kuuluu alioikeudelle. Myös aluetuomioistuin voi kuitenkin olla riita-asian kohteen arvosta riippumatta toimivaltainen ensimmäisenä oikeusasteena silloin, kun asia kuuluu sisältönsä puolesta aluetuomioistuimen aineellisen toimivallan piiriin. Tämä koskee esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyviä varallisuusoikeudellisia vaatimuksia.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat on toimitettava kirjallisesti paperimuodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Alioikeuksien ja aluetuomioistuinten yhteydessä toimivat palvelupisteet (Biura Obsługi Interesantów).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisten viestintävälineiden käyttö ei ole sallittua.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tällaista velvollisuutta ei ole.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä kantajalta peritään kiinteä maksu (100 zlotya). Muutoksenhausta perittävä maksu on samansuuruinen.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa toimivaltainen tuomioistuin antaa tuomionsa, johon osapuolet voivat hakea muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimessa (eli alioikeuden tuomioon haetaan muutosta aluetuomioistuimessa ja aluetuomioistuimen tuomioon muutoksenhakutuomioistuimessa). Muutoksenhaku osoitetaan sille tuomioistuimelle, joka antoi kyseisen tuomion, kahden viikon kuluessa siitä kun tuomio perusteluineen on annettu tiedoksi kantajalle. Jos asianosainen ei ole vaatinut tuomion ja sen perustelujen tiedoksiantamista viikon kuluessa tuomion julkistamisesta (tai jos tuomio on annettu suljetuin ovin, viikon kuluessa tuomion vastaanottamisesta), muutoksenhaun määräaika alkaa päivästä, jona määräaika tällaisen vaatimuksen esittämiselle on päättynyt. (Siviiliprosessilain 316 §:n 1 mom., 367 §:n 1 ja 2 mom. yhdessä siviiliprosessilain 369 §:n ja 50526 §:n kanssa). Asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tuomioistuin antaa yksipuolisen tuomion. Vastaaja voi hakea muutosta yksipuoliseen tuomioon siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Jos tuomio on kantajalle vastainen, tämä voi hakea siihen muutosta yleisten muutoksenhakusääntöjen mukaisesti (Siviiliprosessilain 339 §:n 1 mom., 342 § ja 344 §:n 1 mom.)

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Kumoamiskanne (siviiliprosessilain 50527a §). Toimivalta käsitellä kumoamiskanne on sillä tuomioistuimella, joka on antanut kyseisen tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Puola.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä annetut päätökset, on ulosottomies (komornik). Ulosottomiehen toimista voi valittaa toimivaltaiseen alioikeuteen (oikeusperusta: siviiliprosessilain 767 §:n 1 mom.).

Täytäntöönpanon epäämistä koskeva hakemus esitetään velallisen kotipaikan tai sääntömääräisen toimipaikan toimivaltaiselle aluetuomioistuimelle. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, hakemus esitetään sille aluetuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on aloitettu tai missä se on tarkoitus suorittaa.

Asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista varten toimivaltainen viranomainen on alioikeus. Oikeusperustana on siviiliprosessilain 115320 §:n 1 ja 2 mom. (kun kyseessä on vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpano Puolassa) tai siviiliprosessilain 8202 § (kun täytäntöönpano perustuu täytäntöönpanoasiakirjaan, joka muodostuu vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä Puolassa annettuun tuomioon ja sen täytäntöönpanolausekkeeseen).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/04/2019

Vähäiset vaatimukset - Portugali


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Siviilioikeudellisia ja yleisiä asioita käsittelevät paikalliset alioikeudet.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Hyväksytyt viestintätavat ovat kirjattu kirje, faksi ja sähköiset tiedonsiirtokeinot.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Oikeushallinnon keskusvirasto (DGAJ – Direção-Geral da Administração da Justiça) (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Portugalissa ovat käytössä seuraavat viestintätavat:

 • Sähköinen tiedoksianto käyttäen tuomioistuinten toimintaa tukevaa tietojärjestelmää (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx), kun osapuolilla on oikeudellinen edustaja. Saadakseen pääsyn kyseiseen järjestelmään oikeudellisen edustajan on ensin rekisteröidyttävä ja haettava käyttöoikeutta järjestelmän hallinnoinnista vastaavalta yksiköltä (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 132 § 1 ja 3 momentti ja 247 ja 248 § sekä 26.8.2013 annetun päätöksen (Portaria) nro 280/2013 3, 5, 25 ja 26 §).
 • Kirjattu kirje, joka toimitetaan osapuolen kotiosoitteeseen tai päätoimipaikkaan tai tiedoksiantoa varten valittuun osoitteeseen, kun kyseisellä osapuolella ei ole oikeudellista edustajaa (siviiliprosessilain 249 §:n 1 momentti).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Oikeudelliset edustajat, tuomarit, syyttäjäviranomaiset ja tuomioistuinten henkilöstö, jotka käyttävät tuomioistuinten toimintaa tukevaa tietojärjestelmää (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 3 ja 5 §).

Oikeudellisten edustajien on ensin rekisteröidyttävä ja haettava käyttöoikeutta tietojärjestelmän hallinnoinnista vastaavalta yksiköltä. Järjestelmä vahvistaa aina tiedoksiantopäivän. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä tai ensimmäisenä sen lähettämistä seuraavana arkipäivänä (siviiliprosessilain 247 ja 248 §).

Jos osapuolella ei ole oikeudellista edustajaa, tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä osapuolen kotiosoitteeseen tai päätoimipaikkaan tai tiedoksiantoa varten valittuun osoitteeseen. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi kolmantena päivänä kirjeen kirjaamisesta tai ensimmäisenä kirjaamista seuraavana arkipäivänä (siviiliprosessilain 249 §:n 1 momentti).

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 102 euroa (1 laskentayksikkö);

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 204 euroa (2 laskentayksikköä);

Jos asia osoittautuu erityisen monimutkaiseksi, tuomari voi päättää soveltaa seuraavia maksuja:

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 153 euroa (1,5 laskentayksikköä);

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 306 euroa (3 laskentayksikköä).

(Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 6 §:n 1 ja 5 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Kun kyse on eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä ja vastaaja esittää asetuksen (EY) N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vastineen ja menettely jatkuu, kyseisessä menettelyssä kantajalta perittävästä määrästä vähennetään eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä perityt maksut.

Maksua voidaan alentaa 102 euroa (1 laskentayksikkö) tai 153 euroa (1,5 laskentayksikköä). (Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 7 §:n 6 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Jos kyseessä on vastakanne, näiden kahden vaateen rahamääräinen arvo lasketaan yhteen maksujen laskemista varten. Tällöin asian arvo voi olla enintään 10 000,00 euroa. Kun asian rahamääräinen arvo on 8 000,01 – 10 000,00 euroa, maksu on 306 euroa (3 laskentayksikköä) tai 459 euroa (4,5 laskentayksikköä, jos asia on erityisen monimutkainen. Asioissa, joiden rahamääräinen arvo on 5 000,01 – 8 000,00 euroa, maksu on 204 euroa (2 laskentayksikköä) tai 306 euroa (3 laskentayksikköä), jos asia on erityisen monimutkainen (oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 11 §, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan ja siviiliprosessilain (Código de Processo Civil)145 §:n 5 momentti, 530 §:n 2 momentti, 299 §:n 1 ja 2 momentti ja 297 §:n 2 momentti).

Hyväksytty maksutapa on pankkisiirto.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Muutoksenhaku on mahdollista ainoastaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 629 §:n 2 momentissa tai 696 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Siviiliprosessilain 629 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhaku on mahdollista asian rahamääräisestä arvosta ja häviävän osapuolen maksettavaksi tulevasta määrästä riippumatta seuraavissa tapauksissa:

a) muutoksenhaku perustuu kansainvälisten toimivaltasääntöjen tai tuomioistuimen asiallista tai asteellista toimivaltaa koskevien sääntöjen rikkomiseen tai ristiriitaan aiemman lainvoimaisen tuomion kanssa;

b) pää- tai sivuasian rahamääräistä arvoa koskeviin tuomioihin sillä edellytyksellä, että niiden taloudellinen arvo ylittää sen tuomioistuimen kynnysarvon, jonka päätöksestä valitetaan;

c) saman lainsäädännön nojalla tai samasta oikeudellisesta peruskysymyksestä annettuihin tuomioihin, jotka ovat ristiriidassa korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) yhdenmukaisen oikeuskäytännön kanssa;

d) jos ylioikeuden tuomio on ristiriidassa saman tuomioistuimen antaman toisen tuomion tai toisen ylioikeuden saman lainsäädännön nojalla tai samasta oikeudellisesta peruskysymyksestä antaman tuomion kanssa eikä siihen saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin, koska sen taloudellinen arvo ei ylitä tuomioistuimelle asetettua muutoksenhakukelpoisuuden rajaa, ellei tuomiota ole annettu korkeimman oikeuden oikeuskäytännön yhdenmukaistamiseksi.

Siviiliprosessilain 696 §:n mukaan lainvoimaiseen tuomioon voidaan hakea muutosta ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a) muissa lainvoimaisissa tuomioissa on näytetty toteen, että tuomari syyllistyi tuomiota antaessaan virkarikokseen;

b) asiakirja tai todistusaineisto tai asiantuntijan tai välimiehen antama lausunto voidaan osoittaa vääräksi, mikä on saattanut vaikuttaa ratkaisevasti muutoksenhaun kohteena olevaan tuomioon eikä tätä seikkaa ole käsitelty oikeudenkäynnissä, jonka tuloksena tuomio on annettu;

c) esitetään asiakirja, josta osapuoli ei ole ollut tietoinen tai jota tämä ei ole voinut hyödyntää oikeudenkäynnissä, jossa annettuun tuomioon haetaan muutosta, ja joka riittää yksinään muuttamaan tuomion hävinneen osapuolen hyväksi;

d) tuomion perustana ollut tunnustus, kanteen peruuttaminen tai sopimus on pätemätön tai voidaan todeta pätemättömäksi;

e) oikeustoimi on toteutettu yksipuolisella tuomiolla ilman, että vastaaja on voinut osallistua siihen millään tavoin, ja voidaan osoittaa, että haasteita ei ole tiedoksiannettu tai tiedoksiannetut haasteet ovat mitättömiä;

f) tuomio on yhteensopimaton kansainvälisen muutoksenhakuelimen tekemän lopullisen päätöksen kanssa, joka sitoo Portugalin valtiota;

g) riita-asia perustui valeoikeustoimeen, jota tuomioistuin ei ole havainnut eikä se ole sen vuoksi käyttänyt sille 612 §:n nojalla myönnettyjä valtuuksia.

Siviiliprosessilain 638 §:n 1 momentin mukaan muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta.

Siviiliprosessilain 697 §:n 2 ja 3 momentin mukaan ylimääräistä muutoksenhakua ei voi esittää, jos lainvoimaisen tuomion antamisesta on kulunut yli viisi vuotta. Ylimääräinen muutoksenhaku on mahdollista 60 päivän kuluessa

i) muutoksenhaun lähtökohtana olevan lainvoimaisen tuomion antamisesta, kun kyse on 696 §:n a kohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

ii) muutoksenhaun kohteena olevan tuomion tulemisesta lainvoimaiseksi, kun kyse on 696 §:n f kohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

iii) päivästä, jolloin kantaja vastaanotti asiakirjan tai sai tietoonsa tosiseikan, johon muutoksenhaku perustuu, kun kyse on muista tapauksista.

iv) 696 §:n g kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muutosta on haettava kahden vuoden kuluessa tuomion tiedoksiannosta kantajalle (tämä ei kuitenkaan vaikuta edellä mainittuun viiden vuoden määräaikaan).

Muutoksenhakuasioissa toimivaltaisia ovat siviiliprosessilain 629 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ylioikeudet (Tribunais da Relação) ja siviiliprosessilain 696 §:n a kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa muutoksenhaun kohteena olevan tuomion antaneet tuomioistuimet.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Muutoksenhaku on osoitettava tuomioistuimelle, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan tuomion. Kantajan on ilmoitettava muutoksenhaun perusteena olevat syyt. Kantajan on esitettävä muutoksenhaun yhteydessä todistus tuomiosta tai asiakirjasta, johon muutosta haetaan (siviiliprosessilain 697 §:n 1 momentti ja 698 §).

Muutoksenhakuasiassa toimivaltainen on tuomioistuin, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytyt kielet ovat englanti, ranska ja espanja.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tuomioiden täytäntöönpanossa toimivaltaisia ovat täytäntöönpanotuomioistuimet (juízos de execução). Jos täytäntöönpanotuomioistuinta ei ole, toimivaltaisia ovat paikallisten alioikeuksien siviilioikeudellisia ja yleisiä asioita käsittelevät jaostot.

Jos täytäntöönpano perustuu portugalilaisen tuomioistuimen tuomioon, täytäntöönpanotoimia koskeva hakemus tehdään sen menettelyn kuluessa, jossa kyseinen tuomio on annettu (siviiliprosessilain 85 §:n 1 momentti). Täytäntöönpanotoimia koskeva hakemus, siihen liittyvät asiakirjat ja jäljennös tuomiosta on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle täytäntöönpanotuomioistuimelle, jos sellainen on (siviiliprosessilain 85 § 2 momentti).

Jos täytäntöönpano perustuu toisten jäsenvaltioiden tuomioistuinten tuomioihin, vastaajan kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen (siviiliprosessilain 90 §).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Vähäiset vaatimukset - Romania


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

 • Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on Romanian siviiliprosessilain (laki nro 134/2010 sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna[1] ja muutettuna) 94 §:n 1 momentin k kohdan nojalla alueellisilla tuomioistuimilla (judecătorie).

[1] Romanian virallinen lehti, osa I, nro 247, 10. huhtikuuta 2015.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa esitetyt edellytykset täyttyvät [tätä säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on uuden siviiliprosessilain nojalla esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle esitettävät oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina – uuden siviiliprosessilain 148 §:n 3 momentti].
 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.
 • Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla tavalla, josta annetaan saantitodistus [siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

 • Suunnitteilla on myös lainsäädännöllisiä muutoksia sen varmistamiseksi, että lomakkeiden täyttämiseen liittyvää käytännön apua koskeviin pyyntöihin voidaan vastata. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

 • Siviiliprosessilain 154 §:n 6 momentti

6. Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Kun tuomioistuin on saanut oikeudenkäyntiasiakirjan, se toimittaa vahvistamista varten lomakkeen, jossa mainitaan tuomioistuimen nimi, tiedoksiantopäivä, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimi ja toimitetut asiakirjat. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja allekirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin.

 • Siviiliprosessilain 205 §:n 2 momentin a kohta

Vastauksessa on mainittava seuraavat: vastaajan suku- ja etunimi, henkilötunnus, koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön nimi ja toimipaikka sekä tarpeen mukaan rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä pankkitili, jos vaatimuksen tekijä ei ole maininnut sitä haastehakemuksessa. Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentin toista virkettä sovelletaan vastaavasti. Jos vastaaja asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 194 §:n a kohta

Haastehakemuksessa on mainittava

a) osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka ja oikeushenkilön kohdalla nimi ja toimipaikka. Hakemuksessa on mainittava myös henkilötunniste tai rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä vaatimuksen tekijän ja vastaajan pankkitili, jos osapuolilla on ne tai jos niille on annettu nämä tunnistetiedot lain mukaisesti, mikäli ne ovat vaatimuksen tekijän tiedossa. Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentin toista virkettä sovelletaan. Jos vaatimuksen tekijä asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 1–3 momentti

1. Tuomioistuimelle esitettävä vaatimus on laadittava kirjallisena ja siinä on mainittava tuomioistuin, jolle se on osoitettu, osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka ja tarpeen mukaan nimi ja toimipaikka, osapuolten edustajien suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka sekä mahdollinen vaateen kohde ja arvo, vaatimuksen perustelut sekä allekirjoitus. Vaatimuksiin on myös liitettävä mahdollinen sähköpostiosoite sekä osapuolten tätä tarkoitusta varten ilmoittamat yhteystiedot, kuten puhelin- tai faksinumero.

2. Tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3. Edellä 2 kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on uuden siviiliprosessilain mukaan esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle osoitettavat oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina.

 • Siviiliprosessilain 169 §

Sen jälkeen kun asia on viety tuomioistuimeen, vaatimukset, haasteet tai muut asiakirjat voidaan antaa tiedoksi suoraan tuomioistuimessa kummankin osapuolen mahdollisen asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan välityksellä. Tällöin asiakirjan vastaanottajan on todistettava se vastaanotetuksi tuomioistuimeen toimitettuun kappaleeseen tehdyllä merkinnällä tai muilla keinoin, joilla voidaan varmistua siitä, että tätä menettelyä on noudatettu.

 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentti

Tavanomaisen menettelyn mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.

 • Siviiliprosessilain 149 §:n 4 momentti

4. Jos vaatimus on esitetty lainsäädännön mukaisesti faksilla tai sähköpostilla, tuomioistuimen kirjaajan on toimitettava siitä viran puolesta jäljennös sen osapuolen kustannuksella, jolle tämä velvoite kuuluu. Siviiliprosessilain 154 §:n 6 momenttia sovelletaan kuitenkin edelleen.

 • Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla tavalla, josta annetaan saantitodistus [siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

 • Jos tuomioistuin toimittaa lain edellyttämällä tavalla oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, osapuolilla on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä. Tämä mahdollisuus on olemassa ainoastaan, jos osapuolet (tai niiden edustajat, myös asianajajat) ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa (ks. myös vastaus kohtaan d).
 • Jos osapuolet toimittavat oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, tuomioistuimella on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

1. Pakkotäytäntöönpanossa sovelletaan seuraaviin vaatimuksiin jäljempänä esitettyjä maksuja:

(…)

b) pakkotäytäntöönpanon, myös väliaikaisen, keskeyttämistä koskevat vaatimukset – 50 leuta.

2. Jos pakkotäytäntöönpano riitautetaan, vero maksetaan sen kohteena olevan omaisuuden arvon perusteella tai syntyneen velan arvon perusteella, mikäli tämä velka on pienempi kuin kyseisen omaisuuden arvo. Riitautukseen liittyvä vero voi olla enintään 1 000 leuta riita-asian arvosta riippumatta. Jos pakkotäytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden arvoa ei voida arvioida rahassa, riitauttamiseen liittyvä vero on 100 leuta.

3. Jos pakkotäytäntöönpanon riitauttamisen yhteydessä vedotaan myös siviiliprosessilain 712 §:n 2 momentissa säädettyihin edellytyksiin ja tosiseikkoihin perustuviin ja oikeudellisiin syihin, jotka liittyvät asiasisältöön, leimavero määräytyy 3 §:n 1 momentin nojalla.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 33 §:n 1 momentti

Leimavero maksetaan ennakolta laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 40 §:n 1 ja 2 momentti

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan käteisenä, pankkisiirrolla tai verkkomaksuna sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka. Tämä pankkitili on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru), joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella.

 • Jotta ennakoitavuutta voitaisiin parantaa, lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa siten, että se vastaa erityisesti eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2421 15 a artiklan 1 kohtaa. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.
 • Verkkosivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx on kunkin tuomioistuimen alasivuilla kohta Bine de știut (”Hyvä tietää”), jossa on lisätietoja leimaveroa maksettaessa käytettävistä tileistä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

 • Muutoksenhaku voidaan tehdä 17 artiklan mukaisesti alioikeuteen (tribunal) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 466 §:n 1 momentti, 468 §:n 1 momentti ja 94 §:n 1 momentin k kohta yhdessä 95 §:n 2 momentin kanssa].
 • Vähäisiä vaatimuksia koskevassa erityismenettelyssä (jota sovelletaan maan sisäisissä menettelyissä) alueellisen tuomioistuimen tuomiosta voi valittaa ainoastaan alioikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 1 033 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

 • Yleislainsäädännössä sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- lopulliseen tuomioon voidaan hakea muutosta kumoamiskanteella (contestația în anulare, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) silloin kun muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu lainmukaisesti oikeudenkäyntiin tai hän ei ole ollut paikalla oikeudenkäynnissä; kumoamiskanne esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöksen kumoamista se koskee [siviiliprosessilain 503 §:n 1 momentti ja 505 §:n 1 momentti];

- pääasiaa koskevaa tai siihen muutoin liittyvän päätöksen uudelleentarkastelua (revizuire, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) voidaan hakea, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä; uudelleentarkastelua koskeva pyyntö esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöstä se koskee [siviiliprosessilain 509 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 510 §:n 1 momentti];

- jos osapuoli ei noudata menettelyssä jonkin prosessitoimen toteuttamiselle annettua määräaikaa, tätä määräaikaa voidaan pidentää ainoastaan, jos osapuoli osoittaa, että viivästyminen johtuu asianmukaisesti perustellusta syystä. Kyseisen osapuolen on tätä varten toteutettava vaadittu prosessitoimi 15 päivän kuluessa siitä, kun viivästymiseen johtanut syy on lakannut, ja pyydettävä menetetyn määräajan palauttamista. Jos kyseessä on muutoksenhaku, määräajan pituus on sama kuin muutoksenhaun määräajalla. Menetetyn määräajan palauttamisesta päättää se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista oikeuksien käyttämistä määräajassa koskevat asiat (uuden siviiliprosessilain 186 §).

 • Lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa siten, että se vastaa erityisesti eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/2421. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Romanian kieli.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Vähäiset vaatimukset - Slovenia


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä toimivalta antaa tuomio on

siviilioikeudellisissa asioissa paikallistuomioistuimilla (okrajno sodišče) (siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30 §, Slovenian virallinen lehti nro 73/07 – virallinen konsolidoitu teksti, 45/08 – sovittelulaki (ZArbit), 45/08, 111/08 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US) 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US ja 10/17) ja kauppaoikeudellisissa asioissa aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče) (ZPP:n 32 §). Sääntöjen soveltamisesta kauppaoikeudellisissa asioissa säädetään ZPP:n 480–484 §:ssä. ZPP on saatavilla Slovenian oikeudellisen tietojärjestelmän sivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytyt ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuomioistuinten käytössä olevat toimitustavat:

– Liitteessä I oleva vakiomuotoinen vaatimuslomake A toimitetaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle kirjallisesti lähettämällä se postitse, käyttämällä viestintäteknologiaa (esim. faksitse) tai toimittamalla se suoraan joko henkilökohtaisesti tai välittäjän kautta (ZPP:n 105 b artikla).

Hakemuksia ei voi vielä jättää sähköisessä muodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Viranomaiset tai organisaatiot, joilla on toimivalta tarjota käytännön apua 11 artiklan mukaisesti:

Toimivaltaisen tuomioistuimen oikeudellinen henkilöstö antaa maksutonta käytännön apua lomakkeiden täyttämisessä ja yleistä tietoa menettelystä. Käytännön apua kuluttajille tarjoaa myös Euroopan kuluttajakeskus, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sähköposti: epc.mgrt@gov.si, puh. (01) 400 37 29, verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.epc.si/.

Kuluttajat voivat myös hakea maksutonta oikeusapua, jota myönnetään maksutonta oikeusapua koskevassa laissa (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) säädetyt edellytykset täyttäville (Slovenian virallinen lehti nro 96/04 – virallinen konsolidoitu teksti, 23/08, 15/14 – perustuslakituomioistuimen päätös ja 19/15). Maksutonta oikeusapua voidaan myöntää oikeudellista neuvontaa, oikeudellista edustusta ja muita ZBPP:ssä säädettyjä oikeudellisia palveluja varten sekä oikeudenkäyntikulujen maksamiseen.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat, joille on tekniset valmiudet ja joiden käyttäminen on sallittua 13 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä käytettävissä olevat tavat hyväksyä etukäteen sähköisten viestintätapojen käyttö siten kuin 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään:

Asetuksen 5 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sekä 7 artiklan mukaisesti annetut tuomiot annetaan tiedoksi ZPP:tä noudattaen.

Asiakirjojen tiedoksiannosta ja julkisesta nähtävilläolosta säädetään ZPP:n 132–150 §:ssä.

ZPP:n 132 §:ssä säädetään monista asiakirjojen tiedoksiantotavoista. Tiedoksianto voidaan toteuttaa postitse, suojatun sähköisen viestinnän avulla, tuomioistuimen työntekijän välityksellä, tuomioistuimessa tai muulla laissa säädetyllä tavalla (asiakirjojen tiedoksianto tiedoksiantoja ammattimaisesti hoitavan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välityksellä).

Asiakirjoja ei ole vielä mahdollista toimittaa sähköisesti siviilioikeudellisissa menettelyissä, joten tuomioistuinasiakirjat on annettava tiedoksi fyysisessä muodossa, yleensä postitse.

Asiakirjojen tiedoksiantoaika ja -paikka: päivisin klo 6–22 ja sähköisesti 24 tuntia vuorokaudessa (siviiliprosessilain 139 §:n ensimmäinen momentti).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Mahdolliset henkilöt tai ammatit, joilla on tai joihin liittyy lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti 13 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti:

Asiakirjoja ei ole vielä mahdollista toimittaa sähköisesti siviilioikeudellisissa menettelyissä, joten tuomioistuinasiakirjat on annettava tiedoksi fyysisessä muodossa, yleensä postitse.

Kun sähköinen oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto tulee teknisesti mahdolliseksi, tuomioistuimet käyttävät suojattua sähköpostilaatikkoa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa kansallisille viranomaisille, asianajajille, notaareille, haastemiehille, asiantuntijoille, arvioijille, tulkeille, selvittäjille tai muille henkilöille tai elimille, joiden työ on erityisen luottamuksellista.

Slovenian korkein oikeus laatii luettelon henkilöistä ja elimistä, joiden työ on erityisen luottamuksellista, ja julkaisee sen verkkosivullaan (e-Sodstvo). Luettelossa olevien henkilöiden ja elinten on otettava käyttöön suojattu postilaatikko ja lähetettävä korkeimmalle oikeudelle sen osoite ja tieto osoitteenmuutoksista. Luettelossa olevaa osoitetta pidetään suojatun postilaatikon virallisena osoitteena.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevat oikeudenkäyntimaksut tai niiden määräytyminen sekä 15 a artiklan mukaisesti hyväksytyt maksutavat:

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään niistä annetussa laissa (Zakon o sodnih taksah, ZST-1) (Slovenian virallinen lehti, nro 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US), 19/15, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L ja 35/18 – odl. US). Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä peritään samansuuruiset oikeudenkäyntimaksut kuin yksinkertaistetuista kansallisista oikeudenkäyntimenettelyistä.

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä maksetaan kertamaksu, jonka määrä riippuu menettelyn kohteen arvosta:

Menettelyn kohteen arvo enintään ... (EUR)

maksun määrä ... (EUR)

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Kantajan on maksettava edellä mainittu oikeudenkäyntimaksu eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn alussa. Maksun voi suorittaa etukäteen eli silloin, kun menettely pannaan vireille tuomioistuimessa. Kantaja voi myös panna ensin menettelyn vireille ja odottaa, että tuomioistuin lähettää maksumääräyksen, jossa on maksun määrän lisäksi myös muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja (kuten eräpäivä).

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa minkä tahansa sellaisen etämaksujärjestelmän avulla, joka mahdollistaa maksamisen myös muusta kuin tuomioistuimen sijaintivaltiosta käsin. Maksajan on voitava käyttää vähintään yhtä seuraavista maksutavoista:

a) pankkisiirto;

b) maksu luotto- tai maksukortilla; tai

c) veloitus suoraan kantajan pankkitililtä.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 6 §:n mukaan vähäisiä vaateita koskevan menettelyn yhteydessä perittävät oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa käteisenä, sähköisesti tai muita voimassa olevia maksutapoja käyttäen.

Käytännössä oikeudenkäyntimaksujen suorittamiseen etämaksuna käytetään tällä hetkellä vain pankkisiirtoja, mutta myös korttimaksu tuomioistuimen kassalla on mahdollinen.

Sähköiseen maksamiseen on kullakin pankilla verkkomaksupalvelunsa. Verkkopankin kautta maksettaessa oikeudenkäyntimaksut on suoritettava tuomioistuimen tilille, jonka tiedot on julkaistu tuomioistuimen verkkosivuilla. Linkit toimivaltaisten tuomioistuinten verkkosivustoille, joilla ilmoitetaan tuomioistuimen tilitiedot ja muut oikeudenkäyntimaksujen suorittamiseen tarvittavat tiedot, sisältyvät kunkin asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetun tuomioistuimen yhteystietoihin.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 17 artiklan mukaiset muutoksenhakukeinot, muutoksenhaun määräaika ja mihin tuomioistuimeen muutoksenhaku tehdään:

Muutoksenhaku on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa tuomion tiedoksiannosta (ZPP:n 458 §). Muutosta on haettava tuomioistuimelta, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena (paikallistuomioistuin (okrajno sodišče)) (ZPP, 342 §).

Kauppaoikeudellisissa asioissa muutosta on haettava kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi (ZPP:n 458 § yhdessä 480 ja 496 §:n kanssa). Muutosta on haettava tuomioistuimelta, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena (aluetuomioistuin (okrožno sodišče)) (ZPP, 342 §).

Muutoksenhakua koskevat ratkaisut tehdään ylemmissä tuomioistuimissa (Višja sodišče) (ZPP, 35 ja 333 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Menettelyt tuomion uudelleen tutkimiseksi 18 artiklan mukaisesti ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet:

Asianosaiset voivat oikeussuojakeinonaan jättää hakemuksen menetetyn määräajan palauttamiseksi (ZPP, 116 §). Jos tuomioistuin hyväksyy menetetyn määräajan palauttamisen, palautetaan tilanne, joka vallitsi ennen määräajan umpeenkulumista, ja kaikki määräajan umpeenkulumisen seurauksena tehdyt päätökset peruutetaan.

Kun määräajan umpeenkulumisesta on kulunut kuusi kuukautta, asianosaiset voivat oikeussuojakeinonaan jättää ZPP:n 3 §:n 394 momentin nojalla hakemuksen menettelyn vireillepanosta uudelleen, jolloin lainvoimainen menettely voidaan asianosaisten hakemuksesta käynnistää uudelleen.

Toimivalta on kummankin oikeussuojakeinon osalta tuomion antaneella tuomioistuimella.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt kielet:

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (ZPP:n 6 ja 104 §).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Viranomaiset, joilla on toimivalta täytäntöönpanon osalta, ja viranomaiset, joilla on toimivalta 23 artiklaa sovellettaessa:

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat paikallistuomioistuimet okrajno sodišče (Slovenian virallinen lehti nro 3/07, 5 artikla – virallinen konsolidoitu teksti, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 26/11, 17/13 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US) 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US ja 11/18). Kyseiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia myös 23 artiklaa sovellettaessa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2019

Vähäiset vaatimukset - Slovakia