Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maza apmēra prasības - Austrija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes ietādes

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Austrijā lietu izskatīšana pirmajā instancē atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, ir rajona tiesu (Bezirksgerichte) kompetencē. Ja ģeogrāfiskā jurisdikcija vēl nav noteikta, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, to nosaka Austrijas tiesību akti par jurisdikciju.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, prasības var iesniegt papīra formātā vai elektroniski, izmantojot elektroniskās juridiskās korespondences sistēmu (Elektronischer RechtsverkehrERV). ERV principā ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām, lai gan tās izmantošanai ir vajadzīga īpaša programmatūra un starpniekaģentūras iesaiste. Atjaunināts starpniekaģentūru saraksts ir pieejams vietnē

Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Arī argumentus un pielikumus var iesniegt elektroniski, izmantojot pilsoņa kartes funkciju (Bürgerkartenfunktion) (paraksts ar mikroshēmas karti vai mobilo telefonu — sk. vietni Saite atveras jaunā logāhttp://www.buergerkarte.at/ ); to tiešsaistes veidlapas ir pieejamas Austrijas Tiesiskuma tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumentus nevar nosūtīt pa faksu vai e-pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Ja Austrijai ir starptautiska jurisdikcija, puses saņem atbalstu un vispārēju informāciju no attiecīgās rajona tiesas.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Tiesas var izmantot Austrijas ERV sistēmu elektroniskai dokumentu izsniegšanai pusēm vai to pārstāvjiem. Dokumentu nodošana šādā veidā notiek, ievērojot precīzus tehniskos noteikumus un identificētu lietotāju loku. ERV principā ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām, lai gan tās izmantošanai ir vajadzīga īpaša programmatūra un starpniekaģentūras iesaiste. Atjaunināts starpniekaģentūru saraksts ir pieejams vietnē

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ja dokumentu izsniegšana, izmantojot ERV, nav iespējama, tos var arī izsniegt elektroniski ar administratīva dokumentu izsniegšanas departamenta starpniecību saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas likuma 3. daļu (Zustellgesetz, 28. pants et seq.).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Personas, kurām ir pienākums izmantot Austrijas ERV (bet ne citas elektroniskās dokumentu izsniegšanas sistēmas), ir advokāti (Rechtsanwälte), citas personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt atbildētāju kriminālprocesā (Verteidiger in Strafsachen), notāri (Notare), kredītiestādes un finanšu iestādes (Banku likuma (BWG) 1. panta 1. un 2. punkts), uzņēmumi, uz kuriem attiecas 2016. gada Apdrošināšanas uzraudzības likuma (VAG 2016) 1. panta 1. punkta 1., 2., 4., 6., 7. un 8. apakšpunkta piemērošanas joma, sociālās apdrošināšanas iestādes (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 23.–25. pants, Pašnodarbinātu personu sociālās apdrošināšanas likuma (GSVG) 15. pants, Lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas likuma (BSVG) 13. pants, Civildienesta ierēdņu veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas likuma (B-KUVG) 9. pants un 1972. gada Notāru apdrošināšanas likuma (NVG) 4. pants), pensiju iestādes (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 479. pants), Būvstrādnieku atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu izmaksas fonds (Būvstrādnieku atvaļinājumu un atlaišanas likuma (BUAG) 14. pants), Farmaceitu algu fonds (2002. gada Algu fonda likuma 1. pants), Maksātnespējas izdevumu fonds (Maksātnespējas izdevumu nodrošinājuma likuma (IESG) 13. pants) un IEF Service GmbH (IEF likuma (IEFG) 1. pants), Austrijas Sociālās apdrošināšanas iestāžu konfederācija (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 31. pants, finanšu prokurors (Finanzprokuratur, kurš pārstāv valsti konkrētu veidu lietās) (Finanšu prokurora likuma (ProkG) 1. pants) un advokātu asociācijas (Rechtsanwaltskammern).

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Austrijas tiesību aktos par tiesas nodevām nav atsevišķu noteikumu par tiesas nodevām Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Attiecībā uz prasību un turpmāko procedūru pirmajā instancē piemēro Tiesas nodevu likumā (GGG) noteikto 1. tarifu pozīciju (TP 1); attiecībā uz apelāciju un turpmāko procedūru otrajā instancē piemēro tajā pašā likumā noteikto 2. tarifu pozīciju (TP 2). Šīs nodevas ir piemērojamas visām vietējām civillietām.

Tiesas nodevas aprēķina, pamatojoties uz prasības summu (sākotnējās prasības summa, kam pieskaitītas visas papildu summas, par kādu prasība ir papildināta) vai uz apelācijas sūdzības summu, kā arī pušu skaitu. Pašreizējie 1. un 2. pozīcijas tarifi, kas noteikti Tiesas nodevu likumā, ir norādīti pilnā apjomā turpmāk tabulā.

1. tarifu pozīcija

Prasības summa

Tiesas nodevu summa


līdz

EUR 150


EUR 22no

EUR 150 līdz

EUR 300

EUR 43no

EUR 300 līdz

EUR 700

EUR 61no

EUR 700 līdz

EUR 2000

EUR 102no

EUR 2000 līdz

EUR 3500

EUR 163no

EUR 3500 līdz

EUR 7000

EUR 299


2. tarifu pozīcija

Apelācijas sūdzības summa

Tiesas nodevu summa


līdz

EUR 150


EUR 18no

EUR 150 līdz

EUR 300

EUR 39no

EUR 300 līdz

EUR 700

EUR 67no

EUR 700 līdz

EUR 2000

EUR 137no

EUR 2000 līdz

EUR 3500

EUR 271no

EUR 3500 līdz

EUR 7000

EUR 544


Samaksas metodes ir noteiktas Tiesas nodevu likuma 4. pantā, kas paredz, ka nodevas var samaksāt ar bankas karti, kam ir bankomāta funkcija, vai ar kredītkarti, samaksājot vai pārskaitot summu kompetentās tiesas kontā, vai skaidrā naudā kompetentajā tiesā.

Visas nodevas var arī samaksāt ar tiešu debetēšanu, ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota atskaitīt tiesas nodevas no konta, kuru paziņo puse, kurai ir pienākums maksāt nodevu, un ieskaitīt tās tiesas kontā un ja maksājuma dokumentā ir norādīti vismaz dati par kontu, no kura nodevas ir atskaitāmas, un maksimālā summa, ko var atskaitīt.

Ja prasību iesniedz, izmantojot ERV sistēmu, nodevas jāsamaksā ar tiešu debetēšanu. Šādā gadījumā nevar norādīt maksimālo atskaitāmo summu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Rajona tiesas pasludinātu pirmās instances spriedumu lietā, kas ierosināta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju (Berufung). Apelācija ir jāiesniedz rakstiski rajona tiesā, kas pieņēma pirmās instances spriedumu, četru nedēļu laikā no sprieduma izsniegšanas. Tā jāparaksta advokātam (Rechtsanwalt). Advokātam ir arī jāpārstāv puse izrietošajā apelācijas tiesvedībā.

Lēmumu par izmaksām var apstrīdēt, iesniedzot apelāciju par izmaksām (Kostenrekurs), pat ja spriedums netiek apstrīdēts. Šāda apelācija ir jāiesniedz tiesā, kas pieņēma spriedumu, 14 dienu laikā no sprieduma izsniegšanas.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Saskaņā ar Austrijas Civilprocesa kodeksa 548. panta 5. punktu pirmās instances tiesa, kurai ir jurisdikcija Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir arī kompetentā tiesa attiecībā uz Regulas 18. pantā paredzēto pārskatīšanu.

Pārskatīšanu veic tikai tad, ja to skaidri pieprasa atbildētājs. Atbildētāja pieteikumā jābūt norādītam ticamam šādas pārskatīšanas pamatojumam. Tiesa izvērtē tikai atbildētāja izvirzītos argumentus. Tiesa nosaka mutisku lietas izskatīšanu tikai tad, ja uzskata to par vajadzīgu.

Ja tiesa uzskata, ka Regulas 18. panta 1. punktā noteiktais pārskatīšanas pamatojums nav piemērojams, tā noraida pieteikumu saskaņā ar 18. panta 3. punktu — tādā gadījumā sākotnējais spriedums paliek spēkā. Šādu lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju par tiesību jautājumiem (Rekurs). Turpretī, ja 18. panta 1. punktā noteiktais pamatojums ir piemērojams, proti, ja tiesa uzskata, ka iemesli ir pamatoti, tā atzīst savu sākotnējo spriedumu par spēkā neesošu. Šādu lēmumu nevar apstrīdēt. Tiesas prāva tiek atjaunota tādā pat statusā, kāda tā bija pirms procesuālās darbības, kas atzīta par spēkā neesošu. Pārskatīšanas procedūrā atbilstoši 18. pantam atbildētājs var izpildes dalībvalstī iesniegt pieteikumu par izpildes apturēšanu vai ierobežošanu saskaņā ar 23. pantu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieņemamā valoda atbilstoši 21.a panta 1. punktam ir vācu valoda.

Papildus oficiālajai valodai (vācu) Austrijas pilsoņi un to trešo valstu pilsoņi, kuras noslēgušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, var lietot ungāru valodu Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās, slovēņu valodu Ferlahas, Eizenkapelas un Bleiburgas rajona tiesās un horvātu valodu Eizenštates, Gīsingas, Matersburgas, Neizīdles, Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes ietādes

Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi un 23. panta piemērošanas nolūkos ir rajona tiesas. Ģeogrāfisko jurisdikciju nosaka saskaņā ar Austrijas Izpildes kodeksu (Exekutionsordnung).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 07/03/2019