Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Bulharsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Pro vydání rozhodnutí v rámci těchto řízení jsou příslušné okresní soudy (районен съд) podle místa trvalého bydliště žalovaného nebo podle jeho sídla.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Vzorový žalobní formulář A musí být předložen přímo příslušnému okresnímu soudu nebo zaslán poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Praktickou pomoc a informace v souladu s článkem 11 nařízení poskytuje Evropské spotřebitelské centrum v Bulharsku, které je součástí sítě evropských spotřebitelských center (síť ESC). Informace o provádění nařízení poskytuje na žádost Ministerstvo spravedlnosti.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Použijí se způsoby doručování podle platného občanského soudního řádu. Doručení se v souladu s článkem 43 provádí osobně nebo prostřednictvím jiné osoby. Soud může rovněž nařídit, aby doručení proběhlo vložením do soudního spisu, vyvěšením nebo veřejným oznámením.

Podle čl. 42 odst. 4 občanského soudního řádu se mohou účastníkům řízení písemnosti doručovat rovněž na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Má se za to, že byly doručeny po jejich vložení do příslušného informačního systému.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Nejsou výslovně definovány.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Podle Sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu činí soudní poplatky v Bulharsku 4% hodnoty nároku, ale ne méně než 50 BGN.

Soudní poplatky se hradí bankovním převodem.

Podle čl. 13 odst. 3 uvedeného sazebníku se za žádost o osvědčení o uznání nebo o vykonatelnosti rozhodnutí bulharského soudu účtuje poplatek 40 BGN.

Za žádost týkající se uznání nebo vykonatelnosti rozhodnutí zahraničních soudů, rozhodčích soudů a jiných subjektů se účtuje 50 BGN (článek 15 sazebníku).

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravný prostředek proti rozhodnutí o evropském řízení o drobných nárocích se podává u příslušného krajského soudu (oкръжен съд) (čl. 624 odst. 2 občanského soudního řádu).

Opravný prostředek musí být podán do dvou týdnů ode dne, kdy byl rozsudek okresního soudu doručen straně řízení. Odvolací řízení je upraveno v kapitole 20 občanského soudního řádu.

Rozhodnutí krajského soudu lze napadnout před Nejvyšším kasačním soudem kasačním opravným prostředkem, s výhradou ustanovení článku 280 (čl. 624 odst. 2 občanského soudního řádu).

Důvody a podmínky pro rozhodnutí o kasačním opravném prostředku jsou výslovně stanoveny v kapitole 22 občanského soudního řádu.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Žalovaný může podat návrh na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích u příslušného odvolacího soudu podle podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 18. Soud zašle kopii žádosti o přezkum druhé straně, která může odpovědět do jednoho týdne od doručení. Projednání žádosti o přezkum je neveřejné. Soud, považuje-li to za nezbytné, může žádost projednat veřejně. Proti rozhodnutí o žádosti o přezkum nelze podat opravný prostředek.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Pro účely čl. 21a odst. 1 je přijatelným jazykem bulharština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí jsou soudní exekutoři (státní a soukromí).

Návrh na zahájení výkonu rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích se podává u krajského soudu v místě, kde má dlužník trvalé bydliště, kde se nachází jeho sídlo nebo místo výkonu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 11/05/2020