Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäiset vaatimukset - Tšekki


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Määritettäessä tuomioistuinta, joilla on toimivalta antaa tuomiot eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, Tšekissä sovelletaan Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilakiin 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, sisältyviä yleisiä säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta siviilioikeudellisissa asioissa. Asiallisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 9–12 §:ssä ja alueellisesta toimivallasta 84–89 a §:ssä.

Ennakoitavien oikeusasioiden tyyppi huomioon ottaen asiallinen toimivalta on pääsääntöisesti piirituomioistuimilla (okresní soud) ja alueellisen toimivallan määritysperusteena on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Tšekki ilmoittaa, että ”muina toimitustapoina” hyväksytään:

a) toimittaminen sähköisessä muodossa ja allekirjoitettuna siten, että allekirjoitus erikseen säädetyllä tavalla vastaa vaikutuksiltaan omakätistä allekirjoitusta Linkki avautuu uuteen ikkunaanluottamuspalveluista sähköisissä transaktioissa annetun lain 297/2016 mukaisesti;

b) sähköposti;

c) faksi.

Tapauksissa b ja c hakemusta on täydennettävä kolmen päivän kuluessa esittämällä sen alkuperäiskappale. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota hakemusta tutkittavaksi.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköinen tiedoksiantotapa on Tšekissä sähköinen asiointipostilaatikko (”data box”, datová schránka). Asiointipostilaatikko on viranomaisten asiakirjojen (dataviestien) tiedoksiantamiseen tarkoitettu sähköinen rekisteri. Asiasta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asiointipostilaatikko luodaan maksutta ja ilman erillistä pyyntöä kaupparekisteriin merkityille oikeushenkilöille, lailla perustetuille oikeushenkilöille, kaupparekisteriin merkityille ulkomaisen oikeushenkilön eriytetyille yrityksille, asianajajille, veroneuvojille ja konkurssipesän selvittäjille. Näille asiointipostilaatikko on pakollinen. Muuntyyppisille oikeushenkilöille sekä luonnollisille henkilöille asiointipostilaatikko luodaan pyynnöstä. Siitä säädetään yksityiskohtaisesti Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tšekin laki sallii tavanomaisen muutoksenhaun, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä. Muutosta on haettava viidentoista päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksiantamisesta tuomioistuimelta, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee. Tuomioistuin toimittaa muutoksenhaun ylemmän asteen tuomioistuimelle, joka käsittelee sen.

Muutosta ei voida hakea päätökseen, joka koskee siviiliprosessilain 202 §:n 2 momentin nojalla enintään 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa, jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja; tämä ei koske riitauttamattomia vaateita koskevia tuomioita eikä yksipuolisia tuomioita.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen on se piirituomioistuin (okresní soud), joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Tšekissä hyväksyttynä kielenä on ainoastaan tšekki.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

1. Täytäntöönpanoon toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet (okresní soud) ja tuomioistuimen valtuuttamat ulosottomiehet (soudní exekutor). Asian voittanut osapuoli voi

a) tehdä alueellisesti toimivaltaiselle piirituomioistuimelle hakemuksen tuomion täytäntöönpanosta tuomioistuimen kautta tai

b) hakea ulosottomääräystä keneltä tahansa tuomioistuimen valtuuttamalta ulosottomieheltä.

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta määritettäessä sovelletaan kohdan a tapauksissa Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 99/1963 84–86 §:n säännöksiä ja kohdan b tapauksissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuimen valtuuttamia ulosottomiehiä ja ulosottoa koskevan lain 120/2001, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ”ulosottosäännöstö”), 45 §:n säännöksiä. Tuomioiden täytäntöönpanossa noudatetaan siviiliprosessilakia ja tuomioistuimen valtuuttamien ulosottomiesten tapauksessa myös ulosottosäännöstöä.

2. Asetuksen 23 artiklaa sovellettaessa toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet. Niiden alueellisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 84–86 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen toimesta (edellä kohdassa a tarkoitetut tapaukset), ja ulosottosäännöstön 45 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen valtuuttaman ulosottomiehen toimesta (edellä kohdassa b tarkoitetut tapaukset).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020