Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Tjeckien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

För att fastställa vilka domstolar i Tjeckien som är behöriga att genomföra det europeiska småmålsförfarandet ska de allmänna bestämmelserna om behörighet i civilrättsliga ärenden tillämpas. Dessa finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 99/1963, civilprocesslagen (občanský soudní řád), i dess senaste lydelse. Materiell behörighet regleras i § 9–12 och territoriell behörighet i § 84–89a.

Med tanke på vilken typ av mål det rör sig om har oftast distriktsdomstolen (okresní soudy) materiell behörighet, och kriteriet för att fastställa territoriell behörighet är vanligtvis den ort där svaranden har hemvist eller säte.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

I Tjeckien godtas följande kommunikationsmedel:

a) ansökningar som inges i elektronisk form och är undertecknade på ett sätt som har samma verkan som en handskriven underskrift, enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 297/2016 om betrodda tjänster för elektroniska transaktioner,

b) e-post,

c) fax.

Om något av alternativen b eller c tillämpas måste även originalformuläret lämnas in senast tre dagar efter det att ansökan ingavs. I annat fall prövar domstolen inte ansökan.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Den s.k. databoxen (datová schránka) är medel som används för elektronisk delgivning i Tjeckien. Databoxen är en elektronisk förvaringsplats som har utformats av de offentliga myndigheterna för att delge handlingar (datameddelanden). Närmare bestämmelser anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 300/2008 om elektroniska transaktioner, personliga identifieringsnummer och tillåten dokumentkonvertering.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Databoxar inrättas utan kostnad för alla juridiska personer (utan att dessa tillfrågas) som är registrerade i handelsregistret, juridiska personer som har inrättats enligt lag, spin-off-företag tillhörande utländska juridiska personer som är registrerade i handelsregistret, advokater, skatterådgivare och konkursförvaltare. Dessa enheter är skyldiga att ha en databox. För andra juridiska och fysiska personer inrättas databoxar på begäran. Närmare bestämmelser anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 300/2008 om elektroniska transaktioner, personliga identifieringsnummer och tillåten dokumentkonvertering.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Beslut kan överklagas enligt tjeckisk rätt. Bestämmelser om hur ett överklagande går till anges i Länken öppnas i ett nytt fönster§§ 201–226 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen (občanský soudní řád). Överklaganden ska lämnas in till den domstol vars beslut ifrågasätts senast 15 dagar efter att det skriftliga beslutet delgavs. Domstolen hänskjuter sedan ärendet till en överrätt som prövar överklagandet.

Överklaganden får inte lämnas in mot ett beslut om betalning av ett belopp som understiger 10 000 tjeckiska kronor, enligt § 202.2 i civilprocesslagen (občanský soudní řád). Accessoriska fordringar beaktas inte. Detta gäller inte domar som ska erkännas och tredskodomar.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Den distriktsdomstol (okresní soud) som meddelade domen i första instans är behörig att göra en förnyad prövning. Ett beslut om avslag på en begäran om förnyad prövning kan överklagas. Närmare bestämmelser anges i Länken öppnas i ett nytt fönster§§ 201–226 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen (občanský soudní řád).

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Det enda språk som godtas i Tjeckien är tjeckiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

1. I Tjeckien är de myndigheter som har befogenhet vad gäller verkställighet distriktsdomstolarna (okresní soudy) och exekutionstjänstemän (soudní exekutoři). En bemyndigad person får

a) inge en ansökan om verkställighet av ett beslut till den distriktsdomstol som har territoriell behörighet,

b) inge en ansökan om verkställighet till valfri exekutionstjänsteman.

Vid fastställandet av vilken distriktsdomstol som har territoriell behörighet ska bestämmelserna i §§ 84–86 i Länken öppnas i ett nytt fönstercivilprocesslagen tillämpas i fråga om led a. För led b ska däremot bestämmelserna i § 45 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 120/2001 om exekutionstjänstemän och verkställighet, i dess ändrade lydelse, (utsökningslagen (exekuční řád)) tillämpas. Vid verkställighet av ett beslut ska civilprocesslagen tillämpas. Om verkställigheten genomförs av en exekutionstjänsteman ska även utsökningslagen tillämpas.

2. Tjeckien har utsett distriktsdomstolarna (okresní soudy) till de myndigheter som är behöriga enligt artikel 23. Deras territoriella behörighet regleras av §§ 84–86 i civilprocesslagen vid rättslig verkställighet (se led a ovan) och av § 45 i utsökningslagen om ett beslut verkställs av en exekutionstjänsteman (se led b ovan).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/09/2020