Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Španělsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soud prvního stupně (juzgado de primera instancia) a obchodní soud (juzgado de lo mercantil), jak se stanoví v čl. 86b odst. 2 španělského organického zákona o soudní moci (Ley Orgánica del Poder Judicial), a to zejména v případech, kdy nárok souvisí s nárokem vyplývajícím ze smlouvy o přepravě.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Kromě dokumentů předložených příslušnému soudu osobně a poštou povolují španělské soudy podat žalobu orgánům odpovědným za výkon spravedlnosti prostřednictvím elektronického systému (sedes judiciales electrónicas).

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Strany mohou při vyplňování formulářů využít praktickou pomoc od občanských poradních úřadů jmenovaných soudy nebo od nich získat více informací o evropském řízení o drobných nárocích a příslušných orgánech pro vydání rozsudku.

Při podávání žalob prostřednictvím elektronického systému se poskytuje služba technického poradenství.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Prostřednictvím elektronického systému.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Tyto strany musí použít prostředky elektronické komunikace se soudy:

a) Právnické osoby;

b) Subjekty, které nejsou právnickou osobou;

c) Kvalifikovaní pracovníci pracující v oblastech vyžadujících registraci v profesní organizaci z důvodu formalit a činností, které vykonávají se soudní službou při výkonu své odborné praxe;

d) Notáři a úředníci rejstříků;

e) Zástupci zúčastněných stran, kteří musí být v elektronickém kontaktu se soudní službou;

f) Úředníci veřejné správy pro účely jakékoli činnosti a kroků, které provádějí v rámci výkonu své funkce.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Evropské řízení o drobných nárocích nepodléhá soudním poplatkům.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Nelze podat odvolání proti rozhodnutí o nárocích s hodnotou nižší než 3 000 EUR.

V případě nároků v hodnotě 3 000 až 5 000 EUR lze podat odvolání u soudu, který vydal počáteční rozsudek a bude rozhodovat o přípustnosti těchto odvolání a následných doporučeních určených pro rozhodování provinčního soudu (Audiencia Provincial). Lhůta pro odvolání je 20 pracovních dní ode dne následujícího po oznámení rozsudku.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Odvolání musí být podáno v souladu s postupy řádného soudního řízení.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Španělština, angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Soud prvního stupně a obchodní soud, jak se stanoví v čl. 86b odst. 2 španělského organického zákona o soudní moci (zejména v případech, kdy nárok souvisí s nárokem vyplývajícím ze smlouvy o přepravě).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 25/05/2020