Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu - Španielsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Súd prvého stupňa (juzgado de primera instancia) a obchodný súd (juzgado de lo mercantil) ako sa stanovuje v článku 86b ods. 2 španielskeho organického zákona v súdnej oblasti (Ley Orgánica del Poder Judicial), a to najmä v prípadoch, v ktorých tvrdenie súvisí s tvrdením odvodeným zo zmluvy o preprave.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Okrem osobne predložených dokumentov príslušnému súdu a dokumentov predložených prostredníctvom pošty, španielske súdy povoľujú podanie žalôb zodpovedným orgánom pre výkon spravodlivosti zároveň prostredníctvom elektronických súdov (sedes judiciales electrónicas).

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Strany môžu pri vypĺňaní formulárov dostať praktickú pomoc od občianskych poradných úradov vymenovaných súdmi alebo zistiť viac o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a príslušných orgánoch na účely vydania rozsudku.

Služba technického poradenstva sa poskytuje na podávanie žalôb prostredníctvom elektronického súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Prostredníctvom elektronických súdov.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Tieto strany musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie so súdmi:

a) Právnické osoby

b) Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou

c) Kvalifikovaní pracovníci pracujúci v oblastiach vyžadujúcich registráciu v profesnej organizácii z dôvodu formalít a činností, ktoré uskutočňujú so súdnou službou pri výkone svojej odbornej činnosti

d) Notári a zapisovatelia registrov

e) Zástupcovia zainteresovanej strany, ktorí musia byť v elektronickom styku so súdnou službou

f) Úradníci verejnej správy na účely akejkoľvek činnosti a krokov, ktoré podniknú v rámci výkonu svojej funkcie.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu nepodlieha súdnym poplatkom.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Nie je možné podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu vo veciach s nižšou hodnotou ako 3 000 EUR.

Vo veciach v hodnote od 3 000 do 5 000 EUR je možné podať odvolanie na súd, ktorý vydal prvotné rozhodnutie a bude rozhodovať o ich prípustnosti a následných odporúčaniach určených pre rozhodovanie provinčného súdu (Audiencia Provincial). Odvolacia lehota je 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po oznámení rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Odvolanie musí byť podané v súlade s postupmi riadnych súdnych konaní.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Španielčina, angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Súd prvého stupňa a obchodný súd ako sa stanovuje v článku 86b ods. 2 španielskeho organického zákona v súdnej oblasti, (a to najmä v prípadoch, v ktorých tvrdenie súvisí s tvrdením odvodeným zo zmluvy o preprave).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/05/2020