Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Spanien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Domstolen i första instans och handelsdomstolen i fall som förtecknas i artikel b2 i grundlagen om domstolsväsendet (ley Orgánica del Poder Judicial) (särskilt i fall då överklagandet är kopplat till ett överklagande i samband med ett transportavtal).

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Förutom framställan direkt inför behörig domstol, och framställan via post tillåter de spanska domstolarna också att klagomål lämnas in via elektroniska domstolar (sedes judiciales electrónicas) i rättsväsendet.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Parterna kan få praktisk hjälp med att fylla i formulären, eller få reda på mer om det europeiska småmålsförfarandet och om vilka domstolar som är behöriga att utfärda en dom genom de kontor för information till allmänheten som domstolsväsendet driver.

Vid den elektroniska rättsliga myndigheten finns det också en teknisk rådgivningstjänst för inlämnande av klagomål.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Via de elektroniska rättsliga myndigheterna.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Följande personer måste använda elektronisk kommunikation med domstolarna:

a) Juridiska personer

b) Enheter som inte har status som juridisk person

c) Den som utövar ett yrke för vilket registrering i yrkessammanslutning krävs för formaliteter och åtgärder som vidtas genom rättsväsendet i utövandet av detta yrke

d) Notarier och registerförare

e) Den som företräder en part som är skyldig att kommunicera elektroniskt med rättsväsendet

f) Statliga tjänstemän i offentlig förvaltning när det gäller förfaranden och åtgärder som de vidtar i sitt arbete.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Det europeiska småmålsförfarandet omfattas inte av någon domstolsavgift.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Det går inte att överklaga i mål som gäller mindre än 3000 euro.

Överklaganden som gäller 3000-5000 euro kan göras vid den domstol som utfärdade den första domen. Denna domstol beslutar om överklagandet kan godta och överför det till provinsdomstolen (Audiencia provincial). Frist för överklagande är 20 arbetsdagar från dagen efter det att domen har meddelats.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Överklagandet ska lämnas in i enlighet med det ordinarie förfarandet.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Spanska, engelska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Domstolen i första instans och handelsdomstolen i fall som förtecknas i artikel b2 i grundlagen om domstolsväsendet (ley Orgánica del Poder Judicial) (särskilt i fall då överklagandet i ett småmålsförfarande är kopplat till ett överklagande i samband med ett transportavtal).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/05/2020