Småkrav - Gibraltar


Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Supreme Court of Gibraltar (højesteret) er kompetent til at træffe retsafgørelse i den europæiske småkravsprocedure. Sagen behandles af den Master of the Supreme Court (dommer ved højesteret), som er udpeget som dommer for småkrav.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Postforsendelse accepteres som eneste kommunikationsmiddel af retterne i Gibraltar (dette skyldes, at det er nødvendigt at betale et retsgebyr for at indlede sagen).

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Det er muligt at appellere en retsafgørelse i Gibraltar i henhold til Supreme Court Rules 2000, der kort sagt fastsætter, at en sådan appel skal indgives til en Additional Judge (menig dommer) eller Chief Justice of the Supreme Court (overdommer ved højesteret).

De bestemmelser, som er fastsat i punkt 52 i Civil Procedure Rules og tilhørende Practice Direction, fastlægger proceduren for appeller. Supreme Court Rules 2000, og punkt 52.4 fastsætter fristen for sådanne appeller.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Engelsk accepteres som officielt sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

De kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse og i forbindelse med anvendelsen af artikel 23 er Supreme Court of Gibraltar.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Engelsk accepteres som officielt sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/11/2020