Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Itálie


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudy příslušné vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou tyto: smírčí soudce, nebo v případech výlučné pravomoci stanovené italskými právními předpisy obecný soud.

Obecný soud je příslušný, zejména pokud jde o:

1) nároky na zaplacení dlužné částky v souvislosti s pronájmem nemovitostí a podniků (čl. 447a občanského soudního řádu);

2) nároky vyplývající ze zemědělských smluv (článek 9 zákona č. 29 ze dne 14. února 1990, který výslovně svěřuje pravomoc specializovaným zemědělským senátům obecných soudů);

3) nároky v souvislosti s patenty a ochrannými známkami, jakož i v souvislosti s obchodními společnostmi a porušováním antimonopolních pravidel, nebo nároky, jejichž předmětem jsou veřejné zakázky na stavební práce, služby nebo dodávky s významem na úrovni Společenství (zákonný dekret č. 168 ze dne 26. června 2003 ve znění zákona č. 27 z roku 2012, který výslovně svěřuje pravomoc specializovaným obchodním senátům obecných soudů);

4) nároky podle zákona o plavbě, zejména nároky na náhradu škody související se srážkami plavidel; škody způsobené plavidly při kotvení nebo uvazování plavidel nebo při jiných operacích v přístavech a jiných kotvištích; škody způsobené použitím nakládacích a vykládacích zařízení a manipulací s nákladem v přístavech; škody způsobené plavidly sítím a dalšímu rybářskému vybavení; poplatků a náhrady za pomoc, záchranu a rekuperaci; náhradu nákladů a odměnu za vyprošťování vraků podle článku 589 zákona o plavbě.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Poštou: připouští se rovněž podávání on-line, a to pouze u řízení před obecným soudem, a musí tak učinit právní zástupce. Další praktické informace jsou k dispozici na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Evropské spotřebitelské centrum ECC-NET Italia (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ecc-netitalia.it), které v rámci svých pravomocí nabízí podporu a poradenství pouze pro spotřebitele.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI pro záležitosti, které nespadají do pravomocí centra ECC-NET Italia.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)

Ufficio I – affari civili internazionali (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti)

Via Arenula 70 - 00186 Roma

Tel. (+39) 06 68852480

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Netýká se sporů projednávaných smírčím soudcem; prostředky elektronického doručování a komunikace je však možné využít u sporů projednávaných obecným soudem. Další praktické informace jsou k dispozici na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Zástupci účastníků řízení, pouze u sporů projednávaných obecným soudem.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Soudní poplatky jsou upraveny dekretem prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002.

Skládají se ze tří položek: A) jednotný poplatek; B) paušální záloha na výdaje; C) paušální poplatek (platí pouze pro kasační řízení)  za registraci soudních písemností.

A) Výše jednotného poplatku se liší v závislosti na hodnotě nároku a stupni řízení. Konkrétně:

a) soudní poplatky u sporů v hodnotě do 1 100 EUR: 43 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 64,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 86 EUR v případě kasačního řízení;

b) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 1 100 EUR do 5 200 EUR: 98 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 147 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 196 EUR v případě kasačního řízení;

B) Kromě jednotného poplatku se účtuje částka 27 EUR jako paušální záloha na výdaje.

Výjimka: v případě sporů, které projednává smírčí soudce, a pokusech o dosažení smíru před zahájením soudní pře, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1 033,00 EUR, a příslušných aktů a opatření, se uhradí pouze jednotný poplatek (neplatí se tedy poplatek uvedený v písmeni B)).

C) V případě kasačního řízení se při zahájení řízení bez ohledu na hodnotu sporu uhradí další poplatek ve výši 200 EUR za registraci soudních písemností.

Pokud jde o způsoby platby:

A) jednotný poplatek lze uhradit:

a) složenkou na italských poštovních úřadech;

b) prostřednictvím formuláře F23 na pobočkách italských bank;

c) prostřednictvím formulářů pro oznámení platby v italských prodejních místech kolků;

d) bankovním převodem:

Kód BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

způsob přípustný v případě osob, které nemají bydliště v Itálii a které nemají běžný účet u bank, jež mají dohodu s italským daňovým úřadem.

B) paušální zálohu na výdaje lze uhradit:

a) prostřednictvím formulářů pro oznámení platby v italských prodejních místech kolků;

b) v elektronické podobě pouze v případě sporů projednávaných u obecného soudu;

C) paušální poplatek za registraci soudních písemností lze uhradit:

a) prostřednictvím formuláře F23 na pobočkách italských bank;

b) bankovním převodem.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Rozhodnutí smírčího soudce lze napadnout u obecného soudu. Rozhodnutí obecného soudu lze napadnout u odvolacího soudu (corte d’appello).

Pro podání opravného prostředku se uplatní lhůta třiceti dnů od doručení rozsudku (článek 325 občanského soudního řádu), nebo v případě nedoručení rozsudku lhůta šesti měsíců od data zveřejnění rozsudku (článek 327 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Soudy příslušnými k přezkumu jsou:

a) v případě rozhodnutí smírčího soudce: obecný soud;

b) v případě rozhodnutí obecného soudu: odvolací soud (corte d’appello).

Co se týče postupu, použijí se ustanovení upravující opravné prostředky (články 323 a násl. občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Přijatelným jazykem je italština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Soudem příslušným pro výkon je obecný soud.

Soudem příslušným pro zastavení nebo omezení výkonu ve smyslu článku 23 nařízení je obecný soud.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/03/2021