Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Švédsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soud příslušný přezkoumávat návrhy na zahájení evropského řízení o drobných nárocích je okresní soud (tingsrätt).

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Návrh na zahájení evropského řízení o drobných nárocích se podává k příslušnému okresnímu soudu (tingsrätt) přímo nebo poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Okresní soud (tingsrätt), nebo pokud byl proti soudnímu rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích podán opravný prostředek, odvolací soud (hovrätt) nebo Nejvyšší soud (Högsta domstolen). Příslušné informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách švédské justice Odkaz se otevře v novém okně.http://www.domstol.se/.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Orgány smí doručovat dokumenty elektronicky (např. e-mailem nebo faxem). Při volbě způsobu doručení se primárně posuzuje, zda je daný způsob vhodný s ohledem na obsah dokumentu a jeho velikost a zda obnáší co nejméně nákladů a obtíží. Doručení nesmí proběhnout způsobem, který je nevhodný vzhledem k okolnostem případu.

Jiné písemnosti se smí posílat poštou nebo elektronicky (např. e-mailem nebo faxem).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Povinnost akceptovat doručení elektronickými prostředky není stanovena.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Poplatek za návrh činí 900 SEK a může být zaplacen buď platební kartou (Mastercard/Visa) nebo bankovním převodem. To lze učinit na internetových stránkách švédské justice Odkaz se otevře v novém okně.http://www.betala.domstol.se/.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Rozhodnutí okresního soudu (tingsrätt) může být napadeno u odvolacího soudu (hovrätt). Opravný prostředek je třeba podat okresnímu soudu (tingsrätt) během třech týdnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí stranám doručeno. Opravný prostředek je třeba adresovat příslušnému odvolacímu soudu (hovrätt).

Pokud jedna strana napadla rozhodnutí okresního soudu (tingsrätt), může protistrana (nad rámec výše uvedeného) rozhodnutí napadnout během jednoho týdne ode dne, kdy uplynula lhůta pro odvolání pro prvně uvedenou stranu. Tento opravný prostředek se nebude projednávat, pokud je první opravný prostředek vzat zpět nebo se z jiného důvodu neprojednává.

Rozhodnutí odvolacího soudu (hovrätt) může být napadeno u Nejvyššího soudu (Högsta domstolen). Opravný prostředek je třeba podat odvolacímu soudu (hovrätt) během čtyř týdnů ode dne, kdy byl rozsudek vydán.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Návrh na přezkum se podává u příslušného odvolacího soudu (hovrätt).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Aby bylo osvědčení o rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích přijato, musí být vyhotoveno ve švédštině nebo v angličtině, nebo do těchto dvou jazyků přeloženo.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Úřadem pro výkon soudních rozhodnutí a rovněž přijímání rozhodnutí podle článku 23 je ve Švédsku donucovací a exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/07/2020