Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småkrav - Sverige


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Den ret, der har kompetence til at behandle en anmodning om indledning af den europæiske småkravsprocedure, er byretten (tingsrätt).

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Anmodninger om indledning af den europæiske småkravsprocedure skal indgives til den kompetente byret direkte eller pr. brev.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Byretten eller, hvis en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, er appelleret, appeldomstolen (hovrätt) eller højesteret (Högsta domstolen). Du kan også finde oplysninger på den svenske domstolsstyrelses (Domstolsverket) websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.domstol.se/.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

En myndighed kan forkynde dokumenter elektronisk (f.eks. pr. e-mail eller fax). Som udgangspunkt er det den mest hensigtsmæssige forkyndelsesmetode, der skal anvendes, henset til dokumentets indhold og omfang, og den skal være forbundet med færrest mulige omkostninger og mindst mulig ulejlighed. Dokumenter må ikke forkyndes på en måde, der er upassende i betragtning af sagens omstændigheder.

Anden skriftlig kommunikation kan sendes pr. brev eller elektronisk (f.eks. pr. e-mail eller fax).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Der er ingen forpligtelse til at acceptere elektronisk forkyndelse af dokumenter.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Retsgebyret er 900 SEK. Det kan betales med kreditkort (MasterCard/Visa) eller ved bankoverførsel (bankgiro) via den svenske domstolsstyrelses websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.betala.domstol.se/.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

En byretsdom kan appelleres til appeldomstolen. En appel skal være byretten i hænde senest tre uger efter, at parten fik meddelelse om dommen. En appel skal stiles til den kompetente appeldomstol.

Hvis en part har appelleret en byretsdom, kan modparten – ud over det, der er anført ovenfor – appellere dommen senest en uge efter udløbet af appelfristen for appellanten. En sådan appel bortfalder, hvis den første appel frafaldes eller bortfalder af anden grund.

En dom afsagt af appelretten kan indbringes for højesteret. En sådan appel skal være appeldomstolen i hænde senest fire uger efter dommens afsigelse.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

En anmodning om fornyet prøvelse skal indgives til den kompetente appeldomstol.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

En attest vedrørende en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af en europæisk småkravsprocedure, skal udfærdiges på eller oversættes til svensk eller engelsk for at kunne accepteres.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Fogedretten (Kronofogdemyndigheten) har kompetence til at foretage tvangsfuldbyrdelse i Sverige og træffer også afgørelser i henhold til artikel 23.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/07/2020