Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu - Švédsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným súdom na preskúmanie návrhu na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je okresný súd (tingsrätt).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Návrhy na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sa musia podať príslušnému okresnému súdu priamo alebo poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Okresný súd, alebo ak bol podaný opravný prostriedok proti rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, odvolací súd (hovrätt) alebo Najvyšší súd (Högsta domstolen). Informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle švédskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.domstol.se/.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Orgán môže doručovať dokumenty elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom). Pri výbere spôsobu doručenia je najprv potrebné prihliadať na to, aby bolo doručenie primerané obsahu a rozsahu dokumentu a aby spôsobilo čo najnižšie náklady a nepríjemnosti. Dokumenty sa nemôžu doručovať spôsobom, ktorý je vzhľadom na okolnosti daného prípadu neprimeraný.

Iné písomnosti sa môžu zaslať poštou alebo elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Neexistuje povinnosť prijať elektronicky doručované dokumenty.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Poplatok za návrh je 900 SEK. Poplatok je možné zaplatiť kartou (Mastercard/Visa) alebo bankovým prevodom prostredníctvom webového sídla švédskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.betala.domstol.se/.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolanie proti rozsudku okresného súdu je možné podať na odvolacom súde. Odvolania musia byť doručené okresnému súdu v lehote troch týždňov odo dňa prijatia rozsudku účastníkmi konania. Odvolania musia byť adresované príslušnému odvolaciemu súdu.

Ak jedna strana podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu, druhá strana môže okrem uvedeného podať odvolanie proti rozsudku v lehote jedného týždňa odo dňa uplynutia lehoty na podanie odvolania prvou stranou. Takéto odvolanie zanikne v prípade späťvzatia prvého odvolania alebo jeho zaniknutia z nejakého iného dôvodu.

Odvolanie proti rozsudku odvolacieho súdu je možné podať na Najvyššom súde. Odvolania musia byť doručené odvolaciemu súdu do štyroch týždňov odo dňa doručenia rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Návrhy na preskúmanie sa musia predložiť príslušnému odvolaciemu súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Osvedčenie o rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí vydať vo švédčine alebo v angličtine alebo sa musí preložiť do švédčiny alebo angličtiny, aby mohlo byť prijaté.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Švédsky exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten) je príslušný na výkon rozhodnutí vo Švédsku a tiež prijíma rozhodnutia podľa článku 23.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020