Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Sverige


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behörig domstol att pröva en ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande är tingsrätt.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande ska ges in till den behöriga tingsrätten direkt eller genom post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Tingsrätt eller om en dom i ett europeiskt småmål överklagats, hovrätt eller Högsta domstolen. Information finns också tillgänglig på Sveriges Domstolars webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.domstol.se/.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

En myndighet får delge handlingar på elektronisk väg (t.ex. e-post och fax). Vid val av delgivningssätt är utgångspunkten att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet.

Övrig skriftlig kommunikation kan skickas per post eller på elektronisk väg (t.ex. e-post och fax).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Det finns inte någon skyldighet att godta elektronisk delgivning.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Ansökningsavgiften är 900 SEK. Avgiften kan betalas med betalkort (Mastercard/Visa) eller bankgiro. Detta görs på Sveriges Domstolars webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://betala.domstol.se/ansokan/

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

En tingsrätts dom får överklagas till hovrätten. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då parten delgavs domen. Överklagandet ska ställas till behörig hovrätt.

Om ena parten har överklagat tingsrättens dom får motparten, utöver vad som följer ovan, överklaga domen inom en vecka från den dag då överklagandetiden för den förstnämnda parten gick ut. Ett sådant överklagande förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

En hovrätts dom får överklagas till Högsta domstolen. Ett överklagande ska ha kommit in till hovrätten inom fyra veckor från den dag då domen meddelades.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning ska lämnas in till behörig hovrätt.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande ska vara utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska för att godtas.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Kronofogdemyndigheten handlägger ärenden om verkställighet i Sverige och fattar också beslut enligt artikel 23.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/09/2020