Veci s nízkou hodnotou sporu

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je zlepšenie a zjednodušenie konania v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky nepresahuje 5 000 EUR.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití vzorových tlačív. Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje za potrebné aj ústne pojednávanie.

Ústne pojednávania možno vykonať ako telefonickú konferenciu alebo videokonferenciu, ak súd disponuje potrebným vybavením.

Nariadením sa takisto stanovujú lehoty pre účastníkov konania a súd s cieľom zrýchliť konanie.

Nariadenie zavádza použitie štyroch vzorových tlačív.

Neviete, či v prípade vášho nároku môžete použiť európsky platobný rozkaz alebo európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu? Náš pomocník na stránke On-line formuláre vám pomôže.

Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie týkajúce sa uplatňovania nariadenia a tlačív, ktoré môžete vyplniť na svojom počítači a vytlačiť.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Príručka pre používateľov k európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporut  PDF (1832 Kb) sk

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporu  PDF (2348 Kb) sk

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 01/04/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.