Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma siekiant supaprastinti ir paspartinti tarpsvalstybinių ieškinių, kurių suma neviršija 5 000 EUR, nagrinėjimą.


Užuot pasirinkę valstybių narių įstatymuose numatytas procedūras, bylos šalys gali rinktis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jį pripažinti vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Procedūra pradedama nuo A formos, kurią pildant reikėtų pridėti visus reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai kvitus, sąskaitas faktūras ir pan.

A forma turi būti siunčiama jurisdikciją turinčiam teismui. Gavęs prašymą, teismas turi užpildyti atitinkamą atsiliepimo formos dalį. Per 14 dienų nuo prašymo gavimo, teismas turėtų įteikti atsakovui jo kopiją kartu su atsiliepimo forma. Atsakovas turi užpildyti jam skirtą atsiliepimo formos dalį ir atsakyti per 30 dienų. Kad ir koks būtų atsakymas, jo kopiją teismas turi išsiųsti ieškovui per 14 dienų.

Per 30 dienų nuo atsakovo atsiliepimo gavimo (jei jis gautas), teismas turi priimti sprendimą dėl nedidelės sumos ieškinio arba bet kurios bylos šalies paprašyti raštu pateikti daugiau informacijos, arba sušaukti abi bylos šalis į žodinį bylos nagrinėjimą. Jeigu surengiamas žodinis bylos nagrinėjimas, nėra būtina būti atstovaujamam advokato ir, jei teismas turi tinkamą įrangą, teismo posėdis turėtų vykti kaip vaizdo konferencija arba telekonferencija.

Kai teismas išduos pažymą (kurią galbūt reikės išversti į kitos valstybės narės kalbą) ir sprendimo kopiją, sprendimas be jokių papildomų formalumų bus vykdytinas visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kitos valstybės narės institucija gali atsisakyti vykdyti sprendimą tik jeigu jis prieštarauja kitoje valstybėje narėje priimtam sprendimui tų pačių šalių byloje Sprendimas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras.

Susijusios nuorodos

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 - 2017 m. birželio 14 d. konsoliduotas tekstasPDF(1940 Kb)lt

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrąPDF(1827 Kb)lt

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrąPDF(2272 Kb)lt

Vartotojams skirtas infografikasPDF(104 Kb)lt

Teisininkams skirtas lankstinukasPDF(556 Kb)lt

Verslininkams skirtas lankstinukasPDF(234 Kb)lt

Tinklo priemonių rinkinys. Informacija apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ZIP(12451 Kb)lt

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Pagal Belgijos teisės aktus nėra specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Yra tik dalykas, panašus į „supaprastintą mokėjimo išieškojimo procesą“. Žr. atskirą bylą.

Nėra specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Taikoma įprasta teisinė procedūra, tačiau ji labai paprasta.

Įprasta procedūra apibrėžta toliau:

 • teismo šaukimas teismo antstolio siunčiamu pranešimu;
 • keičiamasi rašytiniais argumentais, nurodomi nustatyti faktai;
 • skiriama teismo posėdžio data (advokato prašymu) ir baigiamos diskusijos;
 • priimamas sprendimas.

Iš esmės niekas nesupaprastinama, tačiau tam tikri ieškiniai pareiškiami ne įteikiant šaukimo raštą, o inter partes pareiškimu. Ginčo, kuriam spręsti teikiamas inter partes pareiškimas, pavyzdys yra ginčas dėl nuomos. Teismų kodekso (ol. Gerechtelijk Wetboek) 1344a straipsnyje nurodyta, kad, atsižvelgiant į nuomos sąlygas, bet koks ieškinys dėl turto nuomos gali būti pareikštas rašytiniu pareiškimu, užregistruojamu taikos teismo kanceliarijoje.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

1.2 Procedūros taikymas

1.3 Formos

1.4 Pagalba

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

1.6 Rašytinė procedūra

1.7 Sprendimo turinys

1.8 Išlaidų atlyginimas

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Nuorodos

Teisės aktai, susiję su supaprastintu mokėjimo išieškojimo procesu: interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederal Public Service for Justice:

 • rubrikoje „Sources of law“ spustelėkite „Consolidated legislation“;
 • rubrikoje „Legal nature“ pasirinkite „Judicial Code“;
 • rubrikoje „words“ įveskite „664“;
 • spustelėkite „Retrieve“, paskui – „List“;
 • spustelėkite „Detail“.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2015

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Bulgarija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Bulgarijos teismai taiko 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Ši procedūra taikoma regioniniuose teismuose, o tais atvejais, kai klausimai nėra konkrečiai nagrinėti Reglamente (EB) Nr. 861/2007, taikomos bendrosios Civilinio proceso kodekso taisyklės.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.2 Procedūros taikymas

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.3 Formos

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.4 Pagalba

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.6 Rašytinė procedūra

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.7 Sprendimo turinys

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Čekija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Čekijoje nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Į ieškinių dėl nedidelių sumų kategoriją (t. y. atsižvelgiant į finansinės kompensacijos dydį) atsižvelgiama tik apeliaciniame procese.

1.2 Procedūros taikymas

Civilinio proceso kodekso 202 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundai dėl teismo sprendimų, susijusių su 10 000 CZK (Čekijos kronų) neviršijančia pinigine kompensacija, neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu, yra nepriimtini; ši nuostata netaikoma už akių priimtiems teismo sprendimams.

Todėl skundus dėl už akių priimtų sprendimų galima pateikti net jeigu sprendimas buvo priimtas dėl mažesnės nei 10 000 CZK sumos.

Civilinio proceso kodekso 238 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad skundai dėl teisės klausimo yra nepriimtini dėl tų teismo sprendimų ir nutarčių, kurių ginčijamoje rezoliucinėje dalyje būna priimtas sprendimas dėl 50 000 CZK neviršijančios piniginės kompensacijos (neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu), išskyrus atvejus, kai skundai yra susiję su sutartimi nustatytais vartotojų santykiais arba darbu.

1.3 Formos

Nėra jokių formų, susijusių su ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.4 Pagalba

Pagal Civilinio proceso kodeksą reikalaujama, kad teismai informuotų šalis apie jų procesines teises ir pareigas. Šiuo atžvilgiu įstatyme nustatyta, kokią informaciją teismas turi suteikti šalims konkrečioje procesinėje situacijoje.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Tos pačios taisyklės taikomos įrodymų pateikimui, vertinimui ir gavimui civilinėje byloje, nepaisant bylos sumos.

1.6 Rašytinė procedūra

Įstatyme dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nenustatyta jokių išimčių, susijusių su bylų nagrinėjimo tvarka.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas, priimtas taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turinio požiūriu nesiskiria nuo bet kurio kito sprendimo.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidų atlyginimo tvarka nustatoma pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Kaip nurodyta pirmiau, skundai dėl teismo sprendimų, susijusių su 10 000 CZK (Čekijos kronų) neviršijančia pinigine kompensacija, neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu, yra nepriimtini; ši nuostata netaikoma už akių priimtiems teismo sprendimams.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Vokietija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Civilinio proceso kodekse (vok. Zivilprozessordnung) nenustatyta jokia speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Tačiau kodekso 495a straipsnyje numatyta galimybė taikyti supaprastintą procesą. Pagal šį straipsnį teismas gali, vadovaudamasis pagrįsta diskrecijos teise, nustatyti proceso tvarką tais atvejais, kai nagrinėjama byla yra susijusi su 600 EUR arba mažesnės vertės ginču. Kodekse nenumatyti jokie kiti šios taisyklės apribojimai, pvz., nenumatyta, kad taip gali būti nagrinėjami tik konkrečios rūšies ginčai.

1.2 Procedūros taikymas

Todėl tokiose bylose teismas, vadovaudamasis pagrįsta diskrecijos teise, gali nustatyti proceso tvarką ir visų pirma pasinaudoti tam tikrais konkrečiais proceso supaprastinimo būdais. Tačiau teismas nėra įpareigotas tai daryti. Net jeigu ginčo vertė yra mažesnė nei 600 EUR, teismas gali bylą nagrinėti įprasta tvarka.

Jeigu teismas nustato proceso tvarką savo nuožiūra, šalys tam negali prieštarauti. Jos gali tik prašyti surengti žodinį bylos nagrinėjimą.

1.3 Formos

Standartinių naudotinų formų nėra.

1.4 Pagalba

Taikomos įprastos taisyklės. Taip yra todėl, kad procesas supaprastinamas tik atsižvelgiant į procedūrą, kuria bus vadovaujamasi. Teisinių atstovų neturinčioms šalims pagalba teikiama taip pat, kaip ir toms šalims, kurios turi teisinį atstovą. Pavyzdžiui, ieškiniai vietos teismuose (vok. Amtsgerichte) gali būti užregistruojami žodžiu teismo raštinėje. Net ir teisinį atstovą turintis asmuo pareiškimą, užuot jį pateikęs per savo advokatą, gali užregistruoti žodžiu.

Panašiai yra ir tais atvejais, kai šaliai atstovauja teisinis atstovas ir kai neatstovauja; abiem atvejais teismas turi vienodą pareigą teikti informaciją ir konsultuoti (vok. Aufklärungs- und Hinweispflichten). Teismas yra teisiškai įpareigotas paaiškinti net tik teisinius ir faktinius proceso aspektus, bet ir šalims kylančius klausimus.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Teismas neprivalo įrodymų rinkti įprastais būdais. Nukrypdamas nuo tiesioginių įrodymų principo (vok. Unmittelbarkeit), kuris taikomas įprastame procese ir pagal kurį reikalaujama liudytojus, ekspertus arba pačias šalis apklausti bylą nagrinėjančiame teisme šalių akivaizdoje, teismas supaprastintame procese, pvz., gali atlikti liudytojų, ekspertų arba šalių apklausą telefonu arba raštu.

1.6 Rašytinė procedūra

Gali būti taikoma rašytinė procedūra. Tačiau vienos iš šalių prašymų turi būti rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimo struktūra yra paprastesnė, palyginti su įprastame procese priimamu teismo sprendimu. Taip yra dėl to, kad teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus mažesnės nei 600 EUR vertės ginčą, paprastai negalima apskųsti apeliacine tvarka.

Pavyzdžiui, faktinių aplinkybių teismo sprendime galima neaprašyti. Taip pat įmanoma nenurodyti sprendimo motyvų, jeigu šalys savanoriškai su tuo sutinka arba jeigu motyvų esminis turinys jau nurodytas teismo protokole. Tačiau, atsižvelgiant į tarptautinius teisinius santykius, teismo sprendimo motyvai turi būti nurodomi, jeigu tikėtina, kad teismo sprendimas bus vykdomas užsienyje (Civilinio proceso kodekso 313a straipsnio 4 dalies 5 punktas).

Jeigu išimtiniais atvejais teismas turės duoti leidimą apskųsti sprendimą apeliacine tvarka, kurį savo nuožiūra suteikia teisėjas, teismo sprendimo struktūrai bus taikomos įprastos taisyklės.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidų atlyginimui netaikomi jokie apribojimai; galioja įprastos taisyklės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Paprastai teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus mažesnės nei 600 EUR vertės ginčus, negalima apskųsti apeliacine tvarka. Tačiau nukrypstant nuo šios taisyklės apeliacinį skundą gali būti leidžiama paduoti, jeigu pirmasis sprendimą priėmęs teismas leidžia paduoti apeliacinį skundą. Taip gali būti dėl to, kad byla yra itin svarbi, arba dėl to, kad, siekiant plėtoti taikomą teisę arba užtikrinti nuoseklią teismų praktiką, reikalingas apeliacinio teismo sprendimas.

Jeigu neleidžiama paduoti apeliacinio skundo, pirmasis teismas privalo atnaujinti bylos nagrinėjimą, jeigu dėl teismo sprendimo nukentėjusi šalis teigia, kad teismas neužtikrino tinkamo bylos nagrinėjimo ir iš esmės priėmė klaidingą sprendimą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Airija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, Airijos teisėje numatyta tokia procedūra, kaip alternatyvus metodas pateikti civilinį ieškinį dėl nedidelių sumų. (Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApylinkės teismo (Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra) 1997 ir 1999 m. taisykles). Ši paslauga teikiama apylinkės teismo biuruose ir yra taikoma nagrinėjant vartotojų ieškinius, patiriant nedideles išlaidas ir nedalyvaujant solisitoriui. Taip pat ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo (t. y. tam tikrų ieškinių dėl ne didesnių kaip 2 000 EUR sumų) procesą galima pradėti internetu.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškiniai, kuriems taikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra:

i) ieškinys dėl prekių arba paslaugų, įsigytų privačiam naudojimui iš asmens, kuris vykdo verslą parduodamas šias prekes ar paslaugas (vartotojų ieškiniai);

ii) ieškinys dėl nedidelės materialinės žalos (išskyrus asmens sužalojimus);

iii) ieškinys dėl negrąžinto nuomos užstato už tam tikros rūšies nuomojamą turtą. Pavyzdžiui, nuomojant vasarnamį arba kambarį ar butą patalpose, kuriose taip pat gyvena savininkas, jei ieškinys neviršija 2 000 EUR.

Su savininko ir (arba) nuomininko ieškiniais arba nuomojamu būstu susijusius ieškinius, kuriems netaikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, galima teikti Privačios gyvenamosios vietos nuomos valdybai, antras aukštas, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.prtb.ie/

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra netaikoma ieškiniams dėl:

i) išperkamosios nuomos sutarties;

ii) nuomos sutarties pažeidimo;

iii) skolų.

1.2 Procedūros taikymas

Kad šią procedūrą būtų galima taikyti, vartotojas turi būti įsigijęs prekių arba paslaugų privačiam naudojimui iš asmens, kuris vykdo verslą parduodamas šias prekes ar paslaugas. Nuo 2010 m. sausio mėn. procedūrą taip pat gali taikyti vienas verslininkas kitam. Ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismo sekretorius, vadinamas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnu. Jei įmanoma, pareigūnas tariasi su šalimis dėl sprendimo be teismo posėdžio. Jei klausimas negali būti išspręstas, pareigūnas ieškinį pateikia apylinkės teismui.

Ieškovas turi tiksliai žinoti asmens (įmonės), kuriam nori pateikti ieškinį, pavardę (pavadinimą) ir adresą. Jei ieškinys teikiamas įmonei, turi būti nurodomas tikslus juridinis pavadinimas. Ši informacija turi būti tiksli, kad šerifas galėtų vykdyti teismo nutarimą (dekretą).

Jei ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas gauna atsakovo pranešimą, kuriuo ieškinys užginčijamas arba pateikiamas priešieškinis, pareigūnas susisiekia su ieškovu ir jam pateikia atsakovo atsakymo į ieškinį kopiją. Pareigūnas, siekdamas susitarimo, gali apklausti abi šalis ir su jomis tartis.

Jei atsakovas sutinka su ieškiniu, jis turi pranešti apie tai pareigūno biurui pateikdamas pranešimą apie atsakomybės prisiėmimo formą. Jei atsakovas neatsako, ieškinys automatiškai laikomas neginčytinu. Paskui apylinkės teismas priima ieškovui palankų nutarimą (ieškovui nebūtina dalyvauti teisme) dėl prašomos grąžinti sumos, ir nurodo, kad ji turi būti sumokėta per konkretų trumpą laikotarpį.

1.3 Formos

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas pateikia ieškovui paraiškos formą. Šią formą taip pat galima atsisiųsti iš Teismų tarnybos interneto svetainės adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/.

1.4 Pagalba

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros tikslas – nagrinėti vartotojų ieškinius patiriant nedideles išlaidas ir nedalyvaujant solisitoriui; paprastai šios rūšies ieškiniams teisinė pagalba arba teisinės konsultacijos nebūtinos.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Jei klausimas perduodamas teismui, šalys privalo dalyvauti apylinkės teismo posėdyje. Byla bus nagrinėjama viešai per įprastinį apylinkės teismo posėdį. Pranešus apie bylos nagrinėjimą, teismo sekretorius pakviečia ieškovą į liudytojo vietą, kad jis duotų parodymus. Parodymai turi būti teikiami davus priesaiką arba pasižadėjimą, o atsakovas gali atlikti ieškovo kryžminę apklausą su ieškiniu susijusiais klausimais. Atsakovui taip pat suteikiama galimybė duoti parodymus. Prieštaraujanti šalis arba jos teisiniai atstovai, jei jie dalyvauja, gali atlikti kiekvieno liudytojo kryžminę apklausą. Be to, šalys turi teisę iškviesti liudytojus arba pateikti liudytojų pranešimus, tačiau jie negali susigrąžinti dėl to patirtų išlaidų, nes pagal procedūrą nenumatyta padengti tokias išlaidas, bet, priešingai, siekiama, kad būtų paprasčiau pateikti ieškinius dėl nedidelių sumų patiriant santykinai nedideles išlaidas.

1.6 Rašytinė procedūra

Jei ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas klausimo neišsprendžia, teismo posėdžio dieną ieškovas turi pateikti ieškinį patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, susijusius laiškus, kvitus arba sąskaitas faktūras. Be to, abiem šalims suteikiama galimybė pateikti žodinius parodymus ir jos gali būti apklaustos kryžminėje apklausoje.

1.7 Sprendimo turinys

Ieškinį išnagrinėjus ieškovo naudai, apylinkės teismas priima ieškovui palankų nutarimą dėl prašomos grąžinti sumos ir nurodo, kad ji turi būti sumokėta per konkretų trumpą laikotarpį.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Šalys gali naudotis teisės konsultantų paslaugomis, tačiau jos neturi teisės susigrąžinti dėl to patirtų išlaidų iš kitos šalies, net jei per teismo posėdį priimamas joms palankus sprendimas. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra siekiama, kad būtų paprasčiau pateikti ieškinį nedalyvaujant solisitoriui arba baristeriui.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Tiek ieškovas, tiek atsakovas turi teisę apygardos teismui pareikšti skundą dėl apylinkės teismo nutarimo. Apygardos teismas gali priteisti išlaidas, bet šį klausimą kiekvienu atskiru atveju sprendžia apygardos teismo teisėjas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/11/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Graikija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Ar Graikijoje yra ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (t. y. konkreti procedūra, kurios procedūriniai aspektai, atsižvelgiant į įprastą procedūrą, yra supaprastinti, ir kuri taikoma tais atvejais, kai neviršijama tam tikra piniginė riba, arba tam tikrų rūšių bylose, nepaisant piniginės ribos)?

Civilinio proceso kodekse įtvirtintos specialios nuostatos, kuriomis reglamentuojama ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (XIII skyriaus 466–472 straipsniai).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Specialios nuostatos dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikomos: 1) kai ginčo dalykas priklauso apygardos civilinio teismo jurisdikcijai (eirinodikeío) ir yra susijęs su reikalavimais ar teisėmis į kilnojamąjį turtą arba disponavimu kilnojamuoju turtu, kurio vertė neviršija 5 000 EUR, arba 2) kai ginčo vertė viršija 5 000 EUR, jeigu pareiškėjas pareiškia, kad jis priims 5 000 EUR neviršijančią sumą kaip taikų susitarimą dėl reikalavimo arba dėl byloje siekiamos apginti teisės. Šiuo atveju bylą pralaimėjusiam atsakovui bus įsakyta patenkinti reikalavimą arba byloje siekiamą apginti teisę arba sumokėti teismo nustatytą turto vertę.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra yra privaloma.

Nei teismas, nei bylos šalys neturi galimybės vietoje specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikyti įprastos procedūros.

1.3 Formos

Nėra nustatyta jokių formų.

1.4 Pagalba

Ar bylos šalys, kurioms neatstovauja advokatas, gali gauti pagalbos, susijusios su procesinių klausimų sprendimu (pvz., teismo sekretoriaus arba teisėjo teikiama pagalba)? Jei taip, kokio masto pagalba suteikiama?

Bylos šalys teisme gali dalyvauti asmeniškai. Bylos šaliai taip pat gali atstovauti jos sutuoktinis, tiesiosios aukštutinės ar žemutinės linijos giminaitis, kraujo giminaitis iki antrojo laipsnio arba sutuoktinio giminaitis iki antrojo laipsnio, arba samdomas darbuotojas, kuriam mokamas atlyginimas. Daroma prielaida, kad sutuoktinis visada gali veikti savo sutuoktinio vardu ir gali paskirti kitus atstovus. Nėra jokios nuostatos, kad tokiais atvejais teismo sekretorius arba teisėjas padėtų bylos šaliai arba atstovams, kurie nėra advokatai.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ar tam tikros taisyklės, susijusios su įrodymų rinkimu, yra lankstesnės, palyginti su įprastoje procedūroje taikomomis taisyklėmis? Jei taip, kokios tai taisyklės ir kokiu mastu jos yra paprastesnės?

Nagrinėdami ieškinius dėl nedidelių sumų pagal specialią ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, apygardos civilinio teismo teisėjai gali nukrypti nuo įprastų procesinių taisyklių: jie gali atsižvelgti į įrodymus, kurie neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų, ir savo nuožiūra gali taikyti procedūrą tokiomis aplinkybėmis, kurios, jų manymu, yra saugiausios, greičiausios ir ekonomiškiausios nustatant bylos faktus.

1.6 Rašytinė procedūra

Prašymas gali būti pateikiamas raštu apygardos civilinio teismo kanceliarijoje arba gali būti pateikiamas žodžiu apygardos civilinio teismo teisėjo akivaizdoje; toks žodinis pareiškimas įrašomas į protokolą. Prašyme būtina: a) pagal įstatymo nuostatas tiksliai aprašyti faktus, kuriais grindžiamas reikalavimas, ir pagrįsti, kodėl ieškovas pareiškia ieškinį atsakovui, b) tiksliai aprašyti ginčo dalyką; c) konkrečiai nurodyti, kokius reikalavimus prašoma patenkinti, ir d) pateikti visų prieinamų formų įrodymus.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimai priimami žodžiu viešame teismo posėdyje, paprastai iš karto po bylos nagrinėjimo, kol teismas dar posėdžiauja ir prieš teisėjui pradedant nagrinėti kitą bylą. Teismo sprendimas šalims neįteikiamas, jeigu teismo protokole patvirtinama, kad jis priimtas dalyvaujant abiem šalims, jų vardu byloje veikiantiems asmenims arba jų įgaliotiems atstovams.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidos nėra atlyginamos.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Teismo sprendimų dėl ieškinių dėl nedidelių sumų negalima apskųsti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 17/07/2017

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Ispanija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, žodinė procedūra, kai ieškiniai neviršija 6 000 EUR.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

6 000 EUR neviršijantys ieškiniai nagrinėjami žodine tvarka.

1.2 Procedūros taikymas

Pateikiant rašytinį prašymą.

1.3 Formos

Nėra nustatyta standartinės privalomos formos. Tačiau vyriausiųjų teisėjų biuruose (los Decanatos) 2 000 EUR neviršijantiems ieškiniams paprastai galima gauti standartinį šabloną arba spausdintinę formą.

Ši forma naudojama savo nuožiūra ir tik kaip ieškinio pareiškimas. Ją galima parsisiųsdinti iš generalinės teisminių institucijų tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasConsejo General del Poder Judicial interneto svetainės.

1.4 Pagalba

Ieškovai žodinėje procedūroje gali dalyvauti asmeniškai, tačiau kai ieškinys viršija 2 000 EUR privalo dalyvauti advokatas (abogado) ir teisinis atstovas (procurador).

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymus reglamentuoja bendrosios taisyklės: priimtini bet kokie įrodymai, be to, prieš bylos nagrinėjimą galima prašyti pateikti įrodymus.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys pateikiamas ir į ieškinį atsiliepiama raštu. Procedūriniai klausimai sprendžiami nagrinėjant bylą teisme. Įrodymai taip pat pirmiausia pateikiami teisme žodžiu.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas priimamas raštu, nurodant motyvus, tokia pačia forma kaip ir per kitas procedūras.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu privalo dalyvauti advokatas ir teisinis atstovas ir jeigu yra išduotas nurodymas sumokėti išlaidas, bylą laimėjusiai šaliai gali būti padengtos teismo išlaidos, atlikus atitinkamą įvertinimą ir su sąlyga, kad jos neviršija kiekvienos iš bylos šalių. kurioms priteista padengti išlaidas, teismo proceso išlaidų sumos trečdalio.

Jeigu bylą laimėjusi šalis gyvena toli nuo bylos nagrinėjimo vietos, jai gali būti sumokamos procedūrinio atstovo išlaidos, net jeigu procedūrinio atstovo dalyvavimas nebuvo privalomas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Sprendimą galima apskųsti, jeigu bylos suma viršija 3 000 EUR. Skundas pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų tam pačiam teismui.

Skundus nagrinėja provincinis teismas (Audiencia Provincial) ir jo sprendimai negali būti skundžiami.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 26/07/2017

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Prancūzija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Prancūzijoje galioja supaprastinta procedūra, taikoma ieškiniams dėl nedidelių sumų, nagrinėjamiems apylinkės teisme (tribunal d’instance), dar vadinama pareiškimu teismo kanceliarijai (déclaration au greffe) ir reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 843 ir 844 straipsniuose. Procedūra pradedama žodiniu arba rašytiniu pareiškimu, kuris pateikiamas arba adresuojamas kompetentingo teismo kanceliarijai. Kanceliarija sušaukia šalis į teismo posėdį registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. Per teismo posėdį teisėjas mėgina sutaikyti šalis ir joms sutikus gali paskirti taikintoją. Jeigu susitaikyti nepavyksta, procesas toliau tęsiamas. Teisinis atstovavimas nėra būtinas. Šalims gali atstovauti sutuoktinis, kartu gyvenantis partneris, asmuo, su kuriuo šalis yra sudariusi civilinio solidarumo paktą, kraujo ryšiais su šalimi susiję arba dėl santuokos jais tapę giminaičiai, arba kiti šalies pasamdyti asmenys.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinio suma turi neviršyti 4 000 EUR ir jis turi priklausyti atitinkamo apylinkės teismo jurisdikcijai.

1.2 Procedūros taikymas

Pareiškimo teismo kanceliarijoje procedūra yra neprivaloma.

Pareiškimo teismo kanceliarijoje procedūra negali būti pakeista byla, nes jeigu ieškinio suma viršija 4 000 EUR arba nepriklauso apylinkės teismo jurisdikcijai, kompetentingame teisme turi būti pareikštas ieškinys taikant įprastą ieškinio pareiškimo procedūrą.

1.3 Formos

Jokia forma nėra privaloma, nes pareiškimas teismo kanceliarijoje gali būti padarytas žodžiu. Tačiau ieškiniui paduoti yra atskira forma.

Prancūzijos vyriausybės interneto svetainėje, visų apylinkės teismų kanceliarijose ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.fr/ pateikiama forma CERFA Nr. 11764*08.

1.4 Pagalba

Kadangi tai yra paprasta procedūra dėl sumų, neviršijančių 4 000 EUR ir šalis išklauso teisėjas, teisės aktuose pagalba nenumatyta. Tačiau šalims gali padėti arba atstovauti advokatas, taip pat ir po to, kai pateikiamas prašymas skirti teisinę pagalbą.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodinėjimo taisyklės yra panašios į taisykles, taikomas per įprastą procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Kai byla nagrinėjama tokia supaprastinta tvarka, išimtinai rašytinis procesas nerengiamas.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimui taikomos tos pačios taisyklės kaip ir per įprastą procedūrą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Taisyklės nesiskiria nuo tų, kurios taikomos per kitas procedūras. Vis dėlto, kadangi per šią procedūrą nereikalaujama turėti advokato ar teisinio atstovo, susijusios išlaidos yra mažesnės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Atsižvelgiant į tokių ieškinių sumas, apskundimo galimybė nenumatyta. Teismo sprendimai gali būti tik panaikinami arba perduodami nagrinėti kasacine tvarka.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos (Ministère de la Justice) interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLegifrance svetainė


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/09/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Kroatija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Kroatijos Respublikoje ieškiniai dėl nedidelių sumų reglamentuojami Civilinio proceso įstatymo (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 ir 89/14; toliau – ZPP) 457–467 straipsnių nuostatomis, o Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 861/2007) reglamentuojama ZPP 507o–507ž straipsnių nuostatomis.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vietos teisme reiškia ginčą, kurio ieškinio suma yra ne didesnė kaip 10 000 HRK.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra komercinių bylų teismuose yra ginčas, kurio ieškinio suma yra ne didesnė kaip 50 000 HRK.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroms taip pat priskiriamos procedūros, kurių ieškiniai nėra susiję su pinigais, tačiau ieškovas sutiko vietoje reikalavimo įvykdymo gauti ne didesnę kaip 10 000 HRK (vietos teismuose) ar 50 000 HRK (komercinių bylų teismuose) sumą.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroms taip pat priskiriamos procedūros, kurių ieškinio objektas yra ne pinigai, o kilnojamojo turto pristatymas, kurio vertė, ieškovo teigimu, neviršija 10 000 HRK (vietos teismuose) ir atitinkamai 50 000 HRK (komercinių bylų teismuose).

Pagal dabartinę tvarką Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, jeigu ieškinio vertė tuo metu, kai jurisdikciją turintis teismas ar tribunolas gauna ieškinio formą, neviršija 2 000 EUR, neįskaitant delspinigių, išlaidų ir rinkliavų.

1.2 Procedūros taikymas

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros vykdomos vietos ar komercinių bylų teisme pagal ZPP 34 ir 34b straipsniuose numatytas dalykinio teismingumo taisykles. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pradedamos pateikiant ieškinį kompetentingam teismui, t. y. pateikiant prašymą dėl vykdymo, pagrįstą notarui pateiktu autentišku dokumentu, kai buvo laiku užprotestuotas leistinas vykdomasis raštas.

1.3 Formos

Formos, kiti reikalavimai ar deklaracijos teikiami raštu, faksu arba e. paštu ir naudojami tik Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007.

Kitų nustatytų formų, kuriomis būtų galima pateikti ieškinį pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, nėra.

1.4 Pagalba

ZPP nėra specialių nuostatų dėl teisinės pagalbos, teikiamos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros dalyviams. Per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ieškovui turi atstovauti advokatas.

Jeigu Nemokamos teisinės pagalbos įstatymo (kroat. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 143/13 – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) nuostatos įvykdytos, šalys turi teisę į pirminę ir antrinę teisinę pagalbą.

Patvirtintų asociacijų ir teisinio konsultavimo centrų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, sąrašą galima rasti spustelėjus šią nuorodą:
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą šalys ne vėliau kaip ieškinio arba atsiliepimo į ieškinį pateikimo metu turi nurodyti visus faktus, kuriais grindžia savo ieškinį, ir pateikti visus įrodymus, reikalingus nurodytiems faktams pagrįsti.

Šalys naujus faktus nurodyti arba naujus įrodymus pateikti išankstiniame posėdyje gali tik tuo atveju, jeigu jos ne dėl savo kaltės negalėjo jų nurodyti ar pateikti ieškinyje arba atsiliepime į ieškinį.

Teismas neatsižvelgia į naujus faktus ir įrodymus, kuriuos šalys išankstiniame posėdyje nurodo ar pateikia nesilaikydamos minėtosios nuostatos.

Įrodymų rinkimui taikomos bendrosios ZPP nuostatos. Taigi, įrodymus pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali sudaryti patikrinimai, dokumentai, liudytojų parodymai, teismo užsakytos ekspertų ataskaitos, šalių pateikti įrodymai, o teismas sprendžia, kurie iš pateiktų įrodymų bus naudojami bylos faktams nustatyti.

Daugiau informacijos apie įrodymų rinkimą išdėstyta informaciniame rinkinyje „Įrodymų rinkimas. Kroatijos Respublika“ (kroat. Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vykdoma raštu.

Pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ieškinys visada įteikiamas atsakovui, kad ta šalis galėtų pateikti pastabų, o teismo šaukime pateikti atsiliepimą į ieškinį šalys informuojamos, kad ieškovas laikomas atsiėmusiu ieškinį, jeigu nedalyvauja pirmajame teismo posėdyje; kad pagal šią procedūrą šalys visus faktus turi nurodyti ne vėliau kaip ieškinio ar atsiliepimo į ieškinį pateikimo metu; kad išankstiniame posėdyje negalima nurodyti naujų faktų ar pateikti naujų įrodymų, išskyrus ZPP 461a straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, kai šalys ne dėl savo kaltės negalėjo nurodyti faktų ar pateikti įrodymų iki išankstinio posėdžio pradžios; ir kad šį sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka tik dėl esminių civilinio proceso nuostatų pažeidimų, nurodytų 354 straipsnio 2 dalyje, t. y.:

• 1 punktas – jeigu priimant sprendimą dalyvavo teisėjas, kuris pagal įstatymą (71 straipsnio 1 dalies 1–6 punktus) turėjo būti nušalintas arba buvo nušalintas teismo nutartimi, arba teisėjo statuso neturintis asmuo,

• 2 punktas – jeigu sprendimas buvo priimtas dėl ieškinio, pateikto ginče, nepriklausančiame teismo kompetencijai (ZPP 16 straipsnis),

• 4 punktas – jeigu, priešingai negu nurodyta ZPP, teismas savo sprendimą grindė neleistinais šalių nurodymais (ZPP 3 straipsnio 3 dalis),

• 5 punktas – jeigu, priešingai negu nurodyta ZPP, teismas sprendimą priėmė remdamasis reikalavimo pripažinimu, reikalavimo atsisakymu, priėmė sprendimą už akių arba sprendimą be teisminio nagrinėjimo,

• 6 punktas – jeigu dėl neteisėtų veiksmų, konkrečiai – dėl (teismo dokumentų) neįteikimo kuriai nors iš šalių nebuvo suteikta galimybė būti teismo išklausytai,

• 8 punktas – jeigu asmuo, kuris negali būti proceso šalis, jame dalyvavo kaip ieškovas arba kaip atsakovas arba jeigu juridiniam asmeniui, kaip šaliai, neatstovavo įgaliotas asmuo, arba jeigu neveiksniai šaliai neatstovavo teisinis atstovas, arba jeigu teisinis atstovas arba advokatas faktiškai neturėjo reikiamo įgaliojimo dalyvauti procese arba atlikti tam tikrų procesinių veiksmų, jeigu įgaliojimas dalyvauti procese arba atlikti tam tikrus procesinius veiksmus nėra suteikiamas vėliau,

• 9 punktas – jeigu sprendimas buvo priimtas dėl ieškinio, kurį jau numatyta nagrinėti teismo procese arba dėl kurio jau priimtas teisinę galią turintis sprendimas, arba jeigu jau sudarytas teisminis susitarimas arba susitarimas, kuris pagal atskiras reglamentavimo nuostatas turi teisminio susitarimo bruožų,

• 10 punktas – jeigu pažeidžiant teisės nuostatas teismo procese nebuvo leidžiama dalyvauti visuomenei,

• ZPP 11 punktas – jeigu sprendimas turi trūkumų, dėl kurių jo negalima patikrinti, ypač jeigu sprendimo rezoliucinė dalis yra nesuprantama, jeigu rezoliucinė dalis yra prieštaringa arba neatitinka sprendimo motyvų, arba jeigu sprendime apskritai nenurodyta motyvų, arba jame nenurodyti motyvai dėl lemiamų faktų, arba tokie motyvai yra neaiškūs arba prieštaringi, arba lemiami faktai pagal sprendimo motyvuose nurodytą dokumentų arba protokolų, susijusių su proceso metu duotais liudytojų parodymais, turinį prieštarauja patiems dokumentams ir protokolams,

arba jeigu padaryta teisinė klaida.

Jeigu šalies laikinoji arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra už Kroatijos Respublikos ribų ir žinomas jos adresas, teismo dokumentai įteikiami pagal Kroatijos Respublikai privalomas taisykles ir ES teisės aktus, ypač atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 861/2007 13 straipsnyje nurodytą tvarką.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimamas iš karto pasibaigus pagrindiniam posėdžiui. Prieš paskelbdamas sprendimą, teisėjas privalo nurodyti dalyvaujančioms šalims sąlygas, kuriomis jos gali pateikti apeliacinį skundą.

Kadangi specialių nuostatų dėl teismo sprendimo pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turinio nėra, taikomos ZPP bendrosios nuostatos, t. y. ZPP 338 straipsnis, kuriame nurodyta, kad rašytiniame sprendimo variante turi būti oficiali įžanginė dalis, rezoliucinė dalis ir motyvuojamoji dalis.

Sprendimo įžanginėje dalyje turi būti nurodyta: tai, kad sprendimas skelbiamas Kroatijos Respublikos vardu; teismo pavadinimas; vienintelio arba pirmininkaujančio teisėjo, teisėjo-pranešėjo ir kolegijos narių vardai ir pavardės, šalių, jų teisinių atstovų ir agentų vardai ir pavardės arba pavadinimai ir jų gyvenamosios vietos arba registruotosios būstinės; trumpas ginčo dalyko apibūdinimas; teisminio nagrinėjimo pabaigos data; šalys, jų teisiniai atstovai ir agentai, kurie dalyvavo tame teisminiame nagrinėjime; sprendimo priėmimo data.

Sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodomas teismo sprendimas dėl konkrečių reikalavimų, susijusių su ieškinio esme, ir antrinių reikalavimų priėmimo ar atmetimo, taip pat sprendimas dėl reikalavimo, pateikto įvykdyti, buvimo ar nebuvimo (ZPP 333 straipsnis).

Motyvuojamojoje dalyje teismas išdėsto šalių reikalavimus, jų nurodytus faktus ir įrodymus, kuriais šie reikalavimai grindžiami, kuriuos iš šių faktų jis nustatė, kodėl ir kaip jis juos nustatė ir ar jis juos nustatė išklausydamas įrodymus, taip pat kokie įrodymai buvo pateikti, kodėl ir kaip jie buvo įvertinti. Teismas konkrečiai nurodo, kokiomis materialinės teisės nuostatomis buvo remiamasi priimant sprendimą dėl šalių reikalavimų, ir prireikus išdėsto savo poziciją dėl šalių požiūrio į teisinius ginčo motyvus ir į prašymus arba prieštaravimus, dėl kurių jis neišdėstė motyvų savo nutartyse, priimtose vykstant procesui.

Už akių priimto sprendimo, sprendimo, pagrįsto reikalavimo pripažinimu, arba sprendimo, pagrįsto reikalavimo atsisakymu, motyvuojamojoje dalyje nurodomi tik tokių sprendimų priėmimo motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Sprendimas dėl išlaidų atlyginimo pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą skelbiamas remiantis bendrosiomis ZPP nuostatomis, pagal kurias bylą visiškai pralaimėjusi šalis privalo atlyginti priešingos šalies ir jos interesais į procesą įsikišusios šalies išlaidas.

Jeigu šalies ieškinys patenkinamas iš dalies, teismas, atsižvelgdamas į patenkintą ieškinio dalį, gali nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo pačios išlaidas arba nurodyti vienai šaliai atlyginti kitai šaliai ir jos interesais į procesą įsikišusiai šaliai proporcingą išlaidų dalį.

Teismas gali nuspręsti, kad viena šalis turėtų sumokėti visas priešingos šalies ir jos interesais į procesą įsikišusios šalies išlaidas, jeigu buvo nepatenkinta tik gana nedidelė jos ieškinio dalis ir dėl tos dalies nebuvo patirta atskirų išlaidų.

Kita vertus, neatsižvelgiant į bylos baigtį, šalis privalo atlyginti visas priešingos šalies išlaidas, patirtas dėl pirmosios šalies kaltės arba dėl jos patirtų įvykių.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą šalys gali per aštuonias dienas apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą arba nutartį.

Apeliacinio skundo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo sprendimo ar nutarties paskelbimo dienos. Jeigu sprendimas arba nutartis buvo įteikti šaliai, terminas skaičiuojamas nuo įteikimo dienos.

Sprendimas arba nutartis, kuriuo (kuria) užbaigiama ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, gali būti skundžiama(s) 1.6 punkte išsamiai aprašytais pagrindais, t. y. dėl esminio civilinio proceso taisyklių pažeidimo, nurodyto ZPP 354 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ir 11 punktuose, ir dėl teisinės klaidos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 23/08/2018

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Italija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nėra. Ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėja taikos teismas (it. giudice di pace).

Paprastai byla taikos teisme nagrinėjama taikant kuo paprastesnę procedūrą (Civilinio proceso kodekso 316−318 straipsniai).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Taikos teismai turi jurisdikciją nagrinėti ginčus, susijusius su kilnojamuoju turtu, kurio vertė yra ne didesnė kaip 5 000 EUR, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai nustatyta kitaip.

Taikos teisėjas taip pat nagrinėja ieškinius dėl nuostolių, susijusių su transporto priemonių ir vandens eismo nelaimingais atsitikimais, atlyginimo, jeigu ieškinio suma neviršija 20 000 EUR.

Nepaisant ieškinio sumos, taikos teisėjas nagrinėja visas bylas, susijusias su:

 • ribų nustatymu ir įstatymu, teisės aktu arba papročiu nustatytų atstumų laikymusi sodinant medžius ir gyvatvores;
 • gyvenamųjų namų aptarnavimo paslaugų taikymo sritimi ir jų naudojimusi;
 • pastatų savininkų arba gyventojų santykiais dėl įprastas normas viršijančio dūmų, garų, karščio, triukšmo, vibracijų ir panašių trikdžių lygio;
 • palūkanomis arba išlaidomis, susijusiomis su pavėluotai mokama pensija arba socialinėmis išmokomis.

1.2 Procedūros taikymas

Bylos taikos teisme pradedamos įteikiant šaukimą (it. citazione) atvykti į nurodytą bylos nagrinėjimo posėdį. Ieškinį taip pat galima pareikšti žodžiu; tokiu atveju teisėjas įrašo jį į dokumentą, kurį ieškovas atsakovui įteikia kartu su šaukimu atvykti į paskirtą bylos nagrinėjimo teisme posėdį (Civilinio proceso kodekso 316 straipsnis). Pareiškime reikia nurodyti teismą, šalis, išdėstyti faktines aplinkybes ir nurodyti bylos dalyką. Terminą, per kurį šaukimą gavęs atsakovas turi atvykti į teismo posėdį, sudaro pusė bendrosios kompetencijos teisme (it. tribunale) taikomo analogiško termino (Civilinio proceso kodekso 318 straipsnis). Pirmajame bylos nagrinėjimo teisme posėdyje taikos teisėjas savo nuožiūra apklausia šalis ir bando jas sutaikyti: jeigu šalis pavyksta sutaikyti, apie pasiektą susitarimą įrašoma į bylos protokolą. Jeigu taikaus susitarimo pasiekti nepavyksta, taikos teisėjas šalių prašys išsamiai nurodyti jų reikalavimus, gynybą ir prieštaravimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, taip pat pateikti dokumentus ir bet kokius kitus įrodymus. Jeigu per pirmąjį posėdį, atsižvelgiant į šalių elgesį bylos metu, paaiškėja, kad reikia surengti naują posėdį, taikos teisėjas tokį posėdį surengia tik vieną kartą ir nustato jo datą, kad šalys galėtų pateikti dokumentus ir surinkti papildomus įrodymus. Šalių pateikti dokumentai gali būti pridedami prie bylos medžiagos ir laikomi, iki byla bus išnagrinėta.

1.3 Formos

Jokių formų nėra.

1.4 Pagalba

Jeigu bylos vertė neviršija 1 100 EUR, šalys gali taikos teisme išsiversti be advokato (Civilinio proceso kodekso 82 straipsnis; žr. informacijos suvestinę „Kaip kreiptis į teismą?“).

Visose kitose bylose šalims turi atstovauti advokatai. Tačiau taikos teisėjas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir apimtį, gali leisti šaliai jos žodiniu arba kitokiu būdu pateiktu prašymu bylinėtis pačiai.

Teisėjas patikrina, ar šalys ėmėsi visų reikalingų veiksmų, kad atvyktų į teismą, ir prireikus prašo jų papildyti arba patikslinti dokumentus, kurie, teisėjo manymu, turi trūkumų.

Jeigu teisėjas nustato, kad advokatui suteikti įgaliojimai turi kokių nors trūkumų, jis nustato terminą, per kurį šalys turi šiuos trūkumus pašalinti. Jeigu trūkumas per nustatytą terminą ištaisomas, pareiškimas laikomas patikslintu ir su juo susijusios materialinės ir procesinės pasekmės atsiranda nuo pirmo pranešimo apie jį dienos (Civilinio proceso kodekso 182 straipsnis).

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įrodymų rinkimo bendrosios kompetencijos teismuose taisyklės (žr. informacijos suvestinę „Įrodymų rinkimas“).

1.6 Rašytinė procedūra

Išimtinai rašytinė procedūra nėra numatyta, nes taikos teisėjai turi pareigą apklausti šalis ir siekti jas sutaikyti.

1.7 Sprendimo turinys

Ar taisyklės dėl teismo sprendimo turinio yra mažiau griežtos nei tos, kurios taikomos įprastose bylose? Jeigu taip, kiek?

Ne. Taikomos įprastos taisyklės.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Ar išlaidų atlyginimui taikomi kokie nors apribojimai? Jeigu taip, tai kokie?

Sprendimai, kuriais priteisiama atlyginti išlaidas, priimami vadovaujantis įprastomis taisyklėmis ir tai reiškia, kad pralaimėjusioji šalis turi apmokėti išlaidas. Tačiau pralaimėjus abiem šalims arba dėl kitos rimtos priežasties šalims gali būti nurodyta apmokėti tik savo išlaidas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Ar galimybė paduoti apeliacinį skundą yra panaikinama, ar paprasčiausiai ribojama?

Neseniai atlikus reformą (2006 m. įstatymo dekretas Nr. 40) buvo pakeistos taikos teisėjų sprendimų (it. sentenze di equità, kurį teisėjas priima savo nuožiūra), priimtų išnagrinėjus ne didesnės nei 1 100 EUR vertės ginčus, ginčijimo taisyklės: tokius taikos teisėjo sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos procesinės taisyklės, konstitucinis įstatymas, Bendrijos teisės aktas arba bylos dalyką reglamentuojantys principai.

Naujos nuostatos taikomos visiems taikos teisėjo sprendimams, priimtiems nuo 2006 m. kovo 2 d. (įstatymo dekreto Nr. 2006/40 27 straipsnis).

Iki minėtos datos priimti taikos teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka Kasaciniam teismui (per įstatymuose nustatytus terminus) remiantis konstitucinių, Bendrijos arba procesinių taisyklių, bylos esmę reglamentuojančių principų pažeidimais arba tinkamų pradinio sprendimo motyvų nebuvimu. Taikos teisėjo priimti sprendimai dėl administracinių nuobaudų gali būti ginčijami tik pateikiant išimtinį apeliacinį skundą Kasaciniam teismui.

Visus kitus taikos teisėjo priimtus sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti apeliaciniam teismui.

Žr. informacijos suvestines apie teismų sistemą, jurisdikciją ir kaip kreiptis į teismą.

Susiję priedai

Ieškiniai dėl nedidelių sumų: Civilinio proceso kodekso straipsniaiPDF(114 Kb)it


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 24/03/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Kipras


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Kipro teisinėje sistemoje nenumatyta jokia konkreti ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra, išskyrus nustatytąją Reglamente (EB) Nr. 861/2007, kurios taikymo tvarką reglamentuoja šiuo tikslu priimtas procesinis įstatymas.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

1.2 Procedūros taikymas

1.3 Formos

1.4 Pagalba

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

1.6 Rašytinė procedūra

1.7 Sprendimo turinys

1.8 Išlaidų atlyginimas

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Latvija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Latvijoje galioja specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, kurios taikomos išieškant pinigines sumas ar išlaikymą, o bendra ieškinio suma neviršija 2 100 EUR.

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 303 skyriaus 25018–25027 straipsniuose ir 541 skyriaus 4491–44912 straipsniuose.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma tik ieškiniams dėl pinigų išieškojimo ir ieškiniams dėl išlaikymo išieškojimo (Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai).

Nagrinėjant ieškinius dėl nedidelių sumų pagrindinė skola arba, jeigu nagrinėjamas ieškinys dėl išlaikymo išieškojimo, bendra išlaikymo išmokų suma ieškinio pareiškimo dieną negali viršyti 2 100 EUR. Pareikštam ieškiniui dėl išlaikymo išieškojimo bendros išlaikymo išmokų sumos riba taikoma kiekvienam vaikui atskirai, o visa suma apskaičiuojama atsižvelgiant į per vienus metus mokėtiną bendrą sumą.

Vidaus teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojami ieškiniai dėl nedidelių sumų, netaikomos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai, kuri nustatyta 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, išskyrus pirmosios instancijos teismų sprendimų apskundimo procedūrą. Ieškiniams dėl išlaikymo išieškojimo Europos Sąjungoje nagrinėjamose tarpvalstybinėse bylose taikomas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje.

Mokėtinas prašymo žyminis mokestis (valsts nodeva) sudaro 15 % reikalaujamos sumos, bet ne mažiau kaip 71,41 EUR. Žyminio mokesčio mokėti nereikia, jeigu ieškinys yra susijęs su vaiko arba tėvo (motinos) išlaikymo išieškojimu.

1.2 Procedūros taikymas

Ieškinius dėl nedidelių sumų teismas nagrinėja vadovaudamasis bendrosiomis ginčo teisenos taisyklėmis ir atsižvelgia į ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomas tam tikras išimtis. Teismas pradeda nagrinėti bylą gavęs rašytinį prašymą.

Teismas nenagrinėja prašymo, jeigu jis surašytas nesilaikant Civilinio proceso kodekso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas25020 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ieškovas nenaudojo ieškinio dėl nedidelių sumų formos arba neprašė bylos nagrinėti teismo posėdyje.

Tokiu atveju teisėjas priima pagrįstą nutartį nenagrinėti prašymo, nusiunčia ją ieškovui ir nustato terminą trūkumams ištaisyti. Šis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo nutarties išsiuntimo dienos, negali būti trumpesnis nei 20 dienų. Teisėjo nutartį galima apskųsti per 10 dienų arba per 15 dienų, jeigu asmens gyvenamoji vieta yra užsienyje.

1.3 Formos

Prašymas ir atsakovo pastabos turi būti surašomi naudojant 2011 m. spalio 11 d. vyriausybės (Ministru kabinets) nutarime Nr. 783 dėl ieškiniams dėl nedidelių sumų pareikšti naudojamų formų nustatytas formas. Šio nutarimo prieduose pateikiamos tokios formos:

 1. ieškinio dėl nedidelės pinigų sumos išieškojimo;
 2. ieškinio dėl nedidelės išlaikymo sumos išieškojimo;
 3. pastabų dėl ieškinio dėl nedidelės pinigų sumos išieškojimo;
 4. pastabų dėl ieškinio dėl nedidelės išlaikymo sumos išieškojimo.

Su nutarimu galima susipažinti oficialiojo leidinio (Latvijas Vēstnesis) teisės aktų portale: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.tiesas.lv/.

Ieškinio dėl nedidelių sumų formoje reikia nurodyti ne tik ieškovo ir atsakovo duomenis, bet ir šią informaciją:

 1. apylinkės (miesto) teismo (rajona (pilsētas) tiesa), kuriam pateikiamas prašymas, pavadinimą: jeigu šalys, sudarydamos sutartį, nesusitarė bet kokio ginčo nagrinėti kitoje vietoje, ieškinys asmeniui turi būti pareiškiamas šalių deklaruotos gyvenamosios vietos teisme arba, jeigu ieškinį pareiškia juridinis asmuo, juridinio asmens registruotos buveinės vietos teisme (jeigu ieškinys susijęs su juridinio asmens filialo arba atstovybės veikla, ieškinį taip pat galima pareikšti filialo arba atstovybės vietos teisme).
  Informaciją apie jurisdikciją turintį teismą ir teismą, kurį reikia nurodyti formoje, galima rasti interneto portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://likumi.lv/doc.php?id=237849 skilties „Teismai“ (Tiesas) dalyje „Teismų teritorinė jurisdikcija“ (Tiesu darbības teritorijas).
 2. Jeigu ieškovas nori, kad jo interesams teisme atstovautų kitas asmuo, jis turi paskirti atstovą. Kitas asmuo teisme gali veikti kaip atstovas tik turėdamas parengtą ir notaro patvirtintą įgaliojimą (pilnvara), kuriame nurodomas atstovavimo pagrindas. Jeigu atstovas yra prisiekusysis advokatas (zvērināts advokāts), atstovavimo faktas turi būti patvirtinamas advokato ir kliento susitarimu (orderis), o jeigu šalies vardu veikia neprisiekęs advokatas, tuomet reikia parengti rašytinį įgaliojimą (kurio šiuo atveju notaras neturi pasirašyti).
 3. Ieškinio dalykas: formoje reikia nurodyti ginčijamas teises, taip pat ieškovo ir atsakovo teisinius santykius, kurių buvimą arba nebuvimą ieškovas prašo patvirtinti teisme, ir prašyti teismo apsaugoti jo teises arba įstatymo saugomus interesus.
 4. Reikalaujamos sumos apskaičiavimo būdas: ieškinio dėl nedidelių sumų formoje reikia nurodyti pagrindinę skolą, t. y. skolos sumą, neįskaitant palūkanų ir sutartinių netesybų, bet kokių sutartinių netesybų sumą, bet kokias pagal sutartį arba įstatymą priklausančias mokėti palūkanas, ir visų šių elementų sumą.
 5. Formoje reikėtų nurodyti faktines aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, pateikti pagrindžiančius įrodymus, nurodyti konkrečias įstatymo nuostatas, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir galiausiai – teismo prašomą taikyti priemonę.
 6. Prašymą turi pasirašyti ieškovas arba jo atstovas arba ieškovas ir atstovas, jeigu to reikalauja teismas. Prie prašymo reikėtų pridėti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad buvo laikomasi visų įstatyme nustatytų išankstinių neteisminių bylos nagrinėjimo procedūrų, ir patvirtinamos ieškinį pagrindžiančios faktinės aplinkybės.

1.4 Pagalba

Civilinio proceso kodekse nenumatyta, kad nagrinėjant ieškinius dėl nedidelių sumų gali būti teikiama speciali teisinė pagalba. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje asmuo gali turėti atstovą.

Jeigu ieškovas nori, kad jo interesams teisme atstovautų kitas asmuo, o prašymą pateikia atstovas, prašyme būtina nurodyti atstovo vardą, pavardę, asmens kodą ir susirašinėjimo su teismu adresą arba, jeigu atstovas yra juridinis asmuo, tokio juridinio asmens registracijos numerį ir registruotos buveinės adresą. Civilinėje byloje atstovu gali būti bet kuris fizinis asmuo, jeigu jis sulaukė 18 metų, jam nėra paskirta globa ir netaikomas nė vienas Civilinio proceso kodekso 84 straipsnyje nurodytas apribojimas. Jeigu kitas asmuo teisme veikia kaip atstovas, jam atitinkama šalis turi suteikti tokius įgaliojimus, kuriuos patvirtina notaras. Per atstovą veiksiantis asmuo teisme gali žodžiu įgalioti kitą asmenį veikti jo vardu ir toks žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Juridinio asmens atstovas privalo turėti rašytinį įgaliojimą arba dokumentus, kuriais patvirtinama, kad asmuo yra pareigūnas, turintis teisę atstovauti juridiniam asmeniui be specialaus įgaliojimo. Jeigu atstovas yra prisiekusysis advokatas, atstovavimo faktas turi būti patvirtinamas advokato ir kliento susitarimu, o jeigu šalies vardu veikia neprisiekęs advokatas, tuomet reikia parengti įgaliojimą (kurio šiuo atveju notaras neturi patvirtinti). Jeigu asmuo turi atstovą, teismo reikalaujamus dokumentus pateikia ir pasirašo pagal įgaliojimą veikiantis asmens atstovas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymai renkami pagal Civilinio proceso kodekso bendrąsias nuostatas. Todėl nagrinėjant ieškinius dėl nedidelių sumų įrodymai gali būti pateikiami šalių arba trečiųjų šalių pastabų, liudytojų parodymų, rašytinių įrodymų ir ekspertų išvadų forma.

1.6 Rašytinė procedūra

Teisėjas bylą, susijusią su ieškiniu dėl nedidelių sumų, pradeda remdamasis rašytiniu prašymu. Forma, kurioje ieškovas išdėsto savo pastabas, įskaitant prašymą ir prie jo pridėtų dokumentų kopijas, siunčiama atsakovui; nuo prašymo išsiuntimo atsakovui dienos pradedamas skaičiuoti 30 dienų terminas, per kurį atsakovas gali atsiųsti pastabas dėl prašymo. Teismas taip pat informuoja atsakovą, kad, jam nepateikus jokių pastabų, byloje nebus jokių kliūčių priimti sprendimą ir kad atsakovas gali prašyti surengti žodinį bylos nagrinėjimą teisme. Šalims siunčiamuose dokumentuose teismas paaiškina jų procesines teises, informuoja apie bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos sudėtį ir paaiškina šalims teisėjo nušalinimo tvarką. Civilinio proceso kodekse nustatytos šalių procesinės teisės, susijusios su pasirengimu bylos nagrinėjimui teisme, kuriomis jos gali pasinaudoti ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki bylos nagrinėjimo teisme dienos.

Atsakovas savo pastabas gali pateikti naudodamas vyriausybės patvirtintą formą. Forma nustatyta 2011 m. spalio 11 d. vyriausybės nutarimo Nr. 783 dėl ieškiniams dėl nedidelių sumų pareikšti naudojamų formų prieduose (formą galima atsisiųsti iš Latvijos teismų portalo: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Pateikdamas pastabas, atsakovas turi nurodyti šią informaciją:

 1. teismo, kuriam teikiamos pastabos, pavadinimą;
 2. ieškovo vardą, pavardę, asmens kodą ir deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jeigu ieškovas neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinę gyvenamąją vietą; arba, jeigu prašymą teikia juridinis asmuo, reikia nurodyti tokio juridinio asmens pavadinimą, registracijos numerį ir registruotos buveinės adresą;
 3. atsakovo vardą, pavardę, asmens kodą ir deklaruotą gyvenamąją vietą, įskaitant bet kokį papildomą atsakovo deklaruotą adresą, arba, jeigu atsakovas neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinę gyvenamąją vietą; jeigu prašymą teikia juridinis asmuo, reikia nurodyti tokio juridinio asmens pavadinimą, registracijos numerį ir registruotos buveinės adresą; atsakovas taip pat gali nurodyti kitą susirašinėjimo su teismu adresą;
 4. bylos numerį ir ieškinio dalyką;
 5. ar atsakovas visiškai sutinka su ieškiniu, ar iš dalies pritaria jam;
 6. su ieškiniu susijusius prieštaravimus, jų pagrindą ir tokius prieštaravimus pagrindžiančias teisines nuostatas;
 7. su ieškiniu susijusius prieštaravimus pagrindžiančius įrodymus;
 8. prašymus, kad teismas prašytų pateikti įrodymus;
 9. ar atsakovas nori išieškoti teismo išlaidas;
 10. 10.  ar atsakovas nori išieškoti bylos nagrinėjimo išlaidas; šiuo atveju nurodoma suma ir pridedami ją pagrindžiantys dokumentai;
 11. ar atsakovas prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje;
 12. bet kurios kitos aplinkybės, kurios, atsakovo manymu, yra svarbios nagrinėjant bylą;
 13. visi kiti prašymai;
 14. prie pastabų pridedamų dokumentų sąrašas;
 15. pastabų surašymo laikas ir vieta.

Atsakovas turi teisę per 30 dienų nuo prašymo išsiuntimo atsakovui dienos pateikti priešieškinį, jeigu: 1) pradiniame ieškinyje ir priešieškinyje pareikštus reikalavimus galima tarpusavyje patenkinti; 2) patenkinus priešieškinį būtų užkirstas kelias patenkinti visus arba dalį pradiniame ieškinyje nurodytų reikalavimų; 3) priešieškinis ir pradinis ieškinys yra tarpusavyje susiję ir bylą galima išspręsti greičiau ir veiksmingiau, jeigu pradinis ieškinys ir priešieškinis bus nagrinėjami kartu. Byla bus nagrinėjama pagal ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomą procedūrą, jeigu priešieškinis taip pat yra ieškinys dėl nedidelių sumų, t. y. jame nurodytos sumos neviršija nustatytų ribų ir jis yra tinkamai surašytas.

Jeigu priešieškinyje nurodyta suma viršija ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomas ribas arba jeigu priešieškinis nėra susijęs su pinigų arba išlaikymo išieškojimu, teismas bylą nagrinėja vadovaudamasis bendrosiomis ginčo teisenos taisyklėmis.

Jeigu šalys neprašo bylos nagrinėti teismo posėdyje ir teismas nemano, kad būtina rengti tokį posėdį, ieškiniai dėl nedidelių sumų nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, o šalys tinkamu laiku informuojamos apie dieną, kurią teismo sprendimą galima gauti teismo raštinėje. Tuomet tariama, kad ši diena yra išsamaus teismo sprendimo surašymo diena.

Teismas nagrinėja bylą posėdyje pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jeigu to prašo kuri nors šalis arba jeigu teismas mano, kad būtina surengti tokį posėdį.

Jeigu asmuo Latvijoje neturi gyvenamosios vietos arba jo buvimo vieta ir adresas nežinomi, teismo dokumentai įteikiami pagal tarptautinės teisės nuostatas, kurių privalo laikytis Latvija, Europos Sąjungos teisės aktus,visų pirma pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, 13 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimas įteikiamas išduodant šalims teismo sprendimo kopiją, kai tik jis surašomas.

Teismo sprendimo kopija gali būti siunčiama įprastu paštu arba, jeigu įmanoma, kuriuo nors kitu būdu pagal Civilinio proceso kodekse nustatytas teismo dokumentų pristatymo ir įteikimo procedūras. Teismo sprendimo kopija turi būti nedelsiant siunčiama kitą dieną, kai surašomas išsamus teismo sprendimas. Diena, kurią gaunamas teismo sprendimas, nedaro poveikio terminams.

Teismo sprendimas dėl ieškinio dėl nedidelių sumų turi atitikti bendrąsias Civilinio proceso kodekso nuostatas, kuriomis reglamentuojamas teismo sprendimų turinys. Teismo sprendimą sudaro keturios dalys:

 1. įvadinė dalis, kurioje nurodoma, kad teismo sprendimas priimtas Latvijos Respublikos vardu, ir teismo sprendimo priėmimo diena, sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teisėjų kolegijos sudėtis, teismo posėdžio sekretorius, bylos šalys ir ginčo dalykas;
 2. aprašomoji dalis, kurioje nurodomas ieškovo pateiktas reikalavimas, bet koks atsakovo pateiktas priešieškinis, pareikšti prieštaravimai ir šalių pateiktų pastabų esmė;
 3. teismo sprendimo motyvuojamoji dalis, kurioje išdėstomos bylos faktinės aplinkybės, aprašomi teismo išvadas pagrindžiantys įrodymai ir įrodymų atmetimo priežastys. Šioje dalyje taip pat nurodomi teismo taikyti įstatymai ir kiti teisės aktai, teismo atliktas faktinių aplinkybių įvertinimas ir teismo išvados, susijusios su reikalavimo teisėtumu arba neteisėtumu. Jeigu atsakovas visiškai sutinka su reikalavimu, teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodomi tik teismo taikyti įstatymai ir kiti teisės aktai;
 4. rezoliucinė dalis, kurioje nurodoma, ar teismas visiškai arba iš dalies tenkina prašymą, ar visiškai arba iš dalies atmeta jį, ir išdėstoma teismo sprendimo esmė. Šioje dalyje taip pat nurodoma, kas ir kiek turi padengti teismo išlaidų, bet koks savanoriško teismo sprendimo įvykdymo terminas, apskundimo terminas ir tvarka, ir išsamaus teismo sprendimo surašymo data.

Bylos šalys teismo sprendimą, priimtą išnagrinėjus ieškinį dėl nedidelių sumų, gali apskųsti remdamosi bet kuriuo Civilinio proceso kodekse nurodytu apskundimo pagrindu.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomos bendrosios taisyklės, kuriomis reglamentuojama teismo išlaidų apmokėjimo tvarka.

Teismo priimtame sprendime pralaimėjusiai šaliai bus priteista atlyginti laimėjusios šalies patirtas teismo išlaidas. Jeigu prašymas tenkinamas tik iš dalies, atsakovui bus liepta sumokėti ieškovui teismo išlaidų dalį, atitinkančią patenkintų reikalavimų dydį, o ieškovas turės atlyginti atsakovo teismo išlaidas, atitinkančias atmestų reikalavimų dydį. Žyminis mokestis, kuris mokamas (valsts nodeva) paduodant atskirąjį skundą (blakus sūdzība) dėl teismo sprendimo arba, jeigu teismo sprendimas anksčiau buvo priimtas šalims neatvykus, prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą ir išnagrinėti bylą iš naujo, negrąžinamas.

Atsisakęs ieškinio, ieškovas turi atlyginti atsakovui jo patirtas teismo išlaidas. Tokiu atveju atsakovas neatlygina ieškovo apmokėtų teismo išlaidų, tačiau jeigu ieškovas nutraukia bylą, nes atsakovas savanoriškai patenkina reikalavimą pateikus prašymą, teismas ieškovo prašymu priteisia atsakovui ieškovo teismo išlaidų atlyginimą.

Panašiai, jeigu ieškinys paliekamas nenagrinėtas, teismas atsakovo prašymu gali liepti ieškovui atlyginti atsakovo patirtas teismo išlaidas.

Jeigu ieškovas atleidžiamas nuo teismo išlaidų, atsakovui gali būti liepta sumokėti teismo išlaidas valstybei atsižvelgiant į patenkintą prašymo dalį.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Pirmosios instancijos teismo sprendimą galima apskųsti (apelācija), jeigu:

 • teismas neteisingai taikė arba aiškino materialinės teisės normą ir todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta;
 • teismas pažeidė procesinės teisės normą ir todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta;
 • teismas padarė neteisingas išvadas dėl faktinių aplinkybių arba neteisingai įvertino įrodymus, arba pateikė neteisingą bylos aplinkybių vertinimą ir todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta.

Jeigu ieškinys dėl nedidelių sumų buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, teismo sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo surašymo dienos.

Be Civilinio proceso kodekse nurodytos informacijos, skunde, kuriame teigiama, kad teismo sprendimas turi trūkumų, būtina nurodyti:

 • pirmosios instancijos teismo neteisingai taikytą ar aiškintą materialinės teisės normą arba pažeistą procesinės teisės normą ir tai, kokią įtaką tokia teismo klaida turėjo nagrinėjamai bylai;
 • kuri pirmosios instancijos teismo išvada dėl faktinių aplinkybių yra neteisinga, kurie įrodymai buvo neteisingai įvertinti, iš ko galima daryti išvadą, kad bylos faktinių aplinkybių vertinimas yra klaidingas, ir kokią įtaką tokia teismo klaida turėjo nagrinėjamai bylai.

Pirmosios instancijos teismo teisėjas nusprendžia, ar skundą reikėtų nagrinėti toliau: jeigu skundas neatitinka Civilinio proceso kodekse nustatytų reikalavimų arba prie jo nepridėtos visos reikalingos kopijos, arba nepateikti reikalaujami tinkamai patvirtinti skundo ir pridedamų dokumentų kopijų vertimai, teisėjas nustato terminą šiems trūkumams ištaisyti.

Jeigu per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, tariama, kad skundas buvo paduotas pirmąją jo padavimo dieną. Priešingu atveju skundas grąžinamas pareiškėjui ir tariama, kad jis nebuvo paduotas.

Nepasirašytas skundas arba tinkamo įgaliojimo neturinčio asmens paduotas skundas, arba skundas, už kurį nebuvo sumokėtas žyminis mokestis, nebus priimamas ir bus grąžintas pareiškėjui. Nutarties, kuria atsisakoma priimti skundą, negalima ginčyti.

Įsitikinęs, kad buvo laikomasi skundų pateikimo procedūrų, apeliacinio teismo teisėjas nutartį pradėti skundo nagrinėjimo procedūrą priima per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos; kai kuriais atvejais šią nutartį priima trijų teisėjų kolegija.

Jeigu tenkinamas bent vienas galimas skundo pagrindas, teisėjas priima nutartį pradėti skundo nagrinėjimo procedūrą, nedelsdamas apie tai praneša šalims ir nurodo terminą rašytinėms pastaboms pateikti.

Jeigu teisėjas, kuris turi pareigą priimti nutartį dėl skundo, mano, kad skundo procedūra neturėtų būti pradedama, klausimą sprendžia trijų teisėjų kolegija.

Jeigu bent vienas iš trijų teisėjų mano, kad galioja bent vienas galimas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima pradėti skundo procedūrą, teisėjai priima nutartį dėl skundo procedūros pradėjimo ir nedelsdami apie ją informuoja šalis.

Jeigu teisėjai vieningai sutaria, kad negalioja nė vienas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima pradėti skundo procedūrą, jie priima nutartį dėl atsisakymo pradėti skundo procedūrą ir nedelsdami apie ją informuoja šalis. Nutartis priimama rezoliucijos (rezolūcija) forma ir jos negalima ginčyti.

Per 20 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią apeliacinis teismas praneša šalims apie pradėtą procedūrą, šalys gali pateikti rašytines pastabas dėl skundo, įskaitant jų kopijas, kurių pateikiama tiek, kiek yra šalių.

Pranešus apie skundo procedūros pradžią, šalis per 20 dienų gali pateikti priešpriešinį skundą. Gavęs priešpriešinį skundą, teismas jo kopijas išsiųs kitoms šalims.

Skundai, susiję su ieškiniais dėl nedidelių sumų, paprastai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka; šalims laiku pranešama apie dieną, kurią teismo sprendimą galima gauti teismo raštinėje, be to, jos informuojamos apie teismo sudėtį ir teisę nušalinti teisėją. Tariama, kad teismo sprendimas surašomas tą dieną, kurią jo kopiją galima gauti teismo raštinėje. Tačiau jei, teismo manymu, tai yra būtina, skundas, susijęs su ieškiniu dėl nedidelių sumų, gali būti nagrinėjamas teismui surengiant įprastą posėdį.

Apeliacinio teismo sprendimo negalima apskųsti kasacine tvarka ir jis įsiteisėja jį perskaičius arba, jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, jo surašymo dieną.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Lietuva


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso IV dalies XXIV skyrius numato nacionalinę ieškinių dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūrą.

Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų nagrinėjami kaip nustato 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatyme nurodytas išimtis.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Tiek nacionalinė ieškinių dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūra, tiek Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra taikoma piniginiams reikalavimams iki 2000 EUR.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra taikoma ieškiniams civilinėse bylose, kurie yra ne didesni nei 2000 eurų. Procedūra netaikoma bylose: dėl fizinių asmenų statuso arba teisnumo ir veiksnumo; dėl turtinių teisių, atsirandančių iš santuokinių ryšių, išlaikymo prievolių, testamentų ir paveldėjimo; dėl bankroto, nemokių bendrovių ar kitų juridinių asmenų likvidavimo procesų, dėl socialinio draudimo, dėl arbitražo, dėl darbo tesiės, dėl nekilnojamo turto nuomos, išskyrus bylas dėl piniginių reikalavimų, dėl privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimų, įskaitant šmeižtą.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d. Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytas teritorinio teismingumo taisykles, t.y. miestų ar rajono apylinkės teismai.

Reglamento (EB) Nr. 861/2007 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais teismas privalo pranešti ieškovui (atsakovui), kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį (priešieškinį), atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytus reikalavimus. Jeigu ieškovas (atsakovas) per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą tinkamai įforminto ieškinio (priešieškinio) teismui nepareiškia, pareiškimas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas ieškovui (atsakovui). Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

1.3 Formos

Formos pateikiamos teismuose ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale adresu: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pagalba

Teisinio atstovo/advokato dalyvavimas nėra privalomas. Teismuose teikiama pagalba užpildant formas, tačiau nekonsultuojama dėl ieškinio iš esmės. Reglamento (EB) Nr. 861/2007 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą praktinę pagalbą ir informaciją proceso šalims teikia pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys subjektai.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymų rinkimas reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 2 dalies 13 skyriuje.

1.6 Rašytinė procedūra

Nacionalinėje nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūroje, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pats nuspręsti kokia forma ir tvarka nagrinėti bylą. Byla gali būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka, jei dėl to yra bent vienos šalies prašymas. Rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama šio Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/ ) ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus šio Kodekso numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo raštinė.

1.7 Sprendimo turinys

Nacionalinėje nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūroje teismas priima sprendimą, kuriame turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. jis sudaro 1/4 sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 EUR.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Įstatymo 29 straipsnis numato, kad Lietuvoje teismų sprendimai priimti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali būti skundžiami apeliacine tvarka. Apeliacijos tvarką Lietuvoje reglamentuoja LR CPK 301-333 straipsniai, o vadovaujantis LR CPK 307 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas, esant apeliacijos pagrindams, gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Liuksemburgas


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Liuksemburgo teisėje galioja ne tik 2007 m. liepos 11 d. Reglamente (EB) Nr. 861/2007 numatyta Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, bet ir supaprastinta ieškinių nagrinėjimo procedūra, skirta skoloms, kurių suma neviršija 10 000 EUR (išskyrus palūkanas ir išlaidas), išieškoti, dar vadinama mokėjimo įsakymo procedūra (pranc. ordonnance de paiement).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Mokėjimo įsakymo procedūra gali būti taikoma siekiant išieškoti bet kokią ne didesnę nei 10 000 EUR piniginę skolą, jeigu skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta yra Liuksemburge.

1.2 Procedūros taikymas

Ieškovai patys nusprendžia, ar, siekdami išieškoti skolą, jie nori pasinaudoti mokėjimo įsakymo procedūra; jie taip pat gali pateikti prašymą įteikti šaukimą (pranc. citation) atvykti į taikos teismą.

Vienas iš taikos teisme naudojamos mokėjimo įsakymo procedūros ir apygardos teismui teikiamos paraiškos dėl laikino mokėjimo įsakymo skirtumų yra tai, kad byla taikos teisme gali būti užbaigiama priimant galutinį sprendimą (pranc. jugement), o apygardos teismas, baigęs nagrinėti bylą, gali priimti tik teismo nutartį (pranc. ordonnance).

1.3 Formos

Taikos teisėjo teismo raštinei prašymas dėl mokėjimo įsakymo gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu.

Kad ieškinys galiotų, jame turi būti nurodyta ieškovo ir atsakovo vardas ir pavardė, profesija ir nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, ieškinio pagrindai ir reikalaujama suma, taip pat turi būti pateikiamas prašymas išduoti sąlyginį mokėjimo įsakymą.

Kreditorius turi pridėti arba pateikti visus dokumentus, kuriais patvirtinami skolos ir jos dydžio įrodymai, ir nurodyti, kad jie yra tinkamai pagrįsti.

Lyginamoji teisės aktų analizė rodo, kad pagrindai, kuriuos reikalaujama nurodyti taikos teisėjui pateikiamame nagrinėti ieškinyje, yra ne tokie išsamūs, nes pakanka nurodyti skolos sumą ir jos kilmę.

1.4 Pagalba

Teisės aktuose teismo antstoliams arba teisėjams nenustatyta jokia pareiga padėti šalims.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įprastos įrodymų taisyklės.

1.6 Rašytinė procedūra

Jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimą, o kreditorius nori tęsti procedūrą, ieškinys turi būti nagrinėjamas viešame teismo posėdyje.

1.7 Sprendimo turinys

Mokėjimo įsakymo bylose priimtiems sprendimams taikomi tokie pat principai, kaip ir įprastose bylose priimamiems sprendimams.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Pagal Liuksemburgo teisę išlaidas paprastai apmoka pralaimėjusi šalis, tačiau teismas, priimdamas specialią ir pagrįstą nutartį, gali nuspręsti, kad visas arba dalį išlaidų turėtų atlyginti kita šalis. Jeigu bylą laimėjusi šalis patyrė su procedūra susijusių išlaidų, ji gali prašyti, kad kita šalis jas atlygintų.

Kitaip nei kitose šalyse, Liuksemburge advokatų išlaidos nėra sistemingai atlyginamos. Liuksemburgo teisėje galiojančio naujojo Civilinio proceso kodekso 238 straipsnyje nurodyta, kad sąvoka „išlaidos“ apima teismo antstolių, ekspertų išlaidas, bet kokias liudytojų išlaidas, vertimų raštu ir pan. išlaidas, bet ne advokatų išlaidas.

Bylą laimėjusiai šaliai teisėjas gali priteisti vienkartinę sumą, kuria siekiama atlyginti dėl pareikšto ieškinio patirtas išlaidas, įskaitant advokatų išlaidas. Taip visų pirma yra tuo atveju, kai būtų neteisinga vienai šaliai priteisti padengti išlaidas, kurias ji patyrė ir kurios nėra priskiriamos prie išlaidų; teisėjas gali liepti kitai šaliai atlikti tokį mokėjimą, jeigu, jo manymu, tai yra tinkama.

Sprendimą dėl mokėjimo, įskaitant priteistą sumą, teisėjas priima savo nuožiūra.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Mokėjimo įsakymo bylose taikomos įprastos taisyklės. Taikos teisėjo priimtus sprendimus galima apskųsti apeliacine tvarka, jeigu ginčijama suma viršija 2000 EUR.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLEGILUX;

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.public.lu/fr.html


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Vengrija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. specialių procedūrų, pagal kurias nagrinėjami ieškiniai dėl nedidelių sumų, kitų nei Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2016 m. įstatymo Nr. CXXX dėl Civilinio proceso kodekso 598–602 straipsniuose, kuriuose kalbama apie tame reglamente nesureguliuotus klausimus) nustatytas procedūras, galiojančiuose Vengrijos teisės aktuose nenumatyta. Anksčiau ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tvarka buvo nustatyta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1952 m. įstatyme Nr. III dėl Civilinio proceso kodekso; tačiau šis įstatymas nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo panaikintas 2016 m. įstatymu Nr. CXXX dėl Civilinio proceso kodekso. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. Vengrijos civilinio proceso teisėje nėra specialių ieškiniams dėl nedidelių sumų skirtų nuostatų. Todėl reikalavimams dėl mažų sumų taikoma bendroji tvarka. Tačiau iki 2018 m. sausio 1 d. pradėtos bylos nagrinėjamos pagal anksčiau galiojusį 1952 m. įstatymą Nr. III dėl Civilinio proceso kodekso. Taigi toliau pateikiama informacija aktuali tik kalbant apie dar nagrinėjamas bylas, kurios buvo pradėtos prieš 2018 m. sausio 1 d.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra galima pasinaudoti tais atvejais, kai reikalavimo suma yra ne didesnė kaip 1 mln. HUF (Vengrijos forintų) ir pareiškiamas prieštaravimas dėl mokėjimo įsakymo arba kai reikalavimai apskritai yra grindžiami mokėjimo įsakymo procedūra, t. y. tuomet, kai:

a) notarui ex officio atmetus prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, ieškovas pradeda teismo procesą, kuriame pareiškia savo reikalavimą;

b) notaro nurodymu užbaigus mokėjimo įsakymo procedūrą, ieškovas pradeda teismo procesą, kuriame pareiškia savo reikalavimą.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra vykdoma apygardos teismuose.

1.3 Formos

Paraiškų, kuriomis pradedama procedūra, formų nėra, tačiau mokėjimo įsakymo procedūros, kuri vyksta prieš pateikiant tokias paraiškas, atveju ir kai šias procedūras vykdo notarai, galima pasinaudoti forma, kurią galima rasti Vengrijos notarų rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje ir notarų biuruose.

1.4 Pagalba

Pagalbą gauti galima. Fiziniai asmenys, kurie dėl savo pajamų ir finansinės padėties negali padengti bylos nagrinėjimo išlaidų, siekiant palengvinti jų teisių įgyvendinimą, gali prašyti visiškai arba iš dalies atleisti nuo šių išlaidų apmokėjimo. Pagal Žyminių mokesčių įstatymą šalims taip pat gali būti suteikiama teisė mokėti mažesnius žyminius mokesčius (atleidimas nuo mokesčių arba teisė atidėti jų mokėjimą), o asmenys, kuriems to iš tikrųjų reikia, taip pat turi teisę pagal Teisinės pagalbos įstatymą pasisamdyti teisinį padėjėją arba advokatą, jeigu jiems toks atstovas reikalingas savo teisėms veiksmingai įgyvendinti.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Bylose, kurios pradėtos pateikus prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo, teismas, ne vėliau kaip išduodamas šaukimą atvykti į bylos nagrinėjimo posėdį, informuoja atsakovą apie faktines aplinkybes ir ieškovo pateiktus įrodymus. Šalis įrodymus gali pateikti ne vėliau kaip pirmąją bylos nagrinėjimo dieną. Tačiau šiai taisyklei taikoma išimtis, t. y. šalis įrodymus gali pateikti bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu, jeigu su tuo sutinka priešinga šalis arba jeigu įrodymus pateikianti šalis remiasi faktinėmis aplinkybėmis ar įrodymais, galutiniais teismo sprendimais ar kitomis administracinėmis nutartimis ir nurodo, kad dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių šios faktinės aplinkybės ar įrodymai, galutiniai teismo sprendimai ar kitos administracinės nutartys jai tapo žinomos arba ji apie jas buvo informuota suėjus įprastam įrodymų pateikimo terminui, ir jeigu šalis pateikia išsamius tokio savo reikalavimo įrodymus.

Jeigu paraiška keičiama arba jeigu pateikiamas priešieškinis, šalis, keisdama pareiškimą ir (arba) pateikdama priešieškinį, gali pateikti susijusius įrodymus, o tais atvejais, kai pateikiamas prieštaravimas dėl reikalavimo, nurodant, kad jis buvo įvykdytas, šalis įrodymus, patvirtinančius, kad reikalavimas buvo įvykdytas, gali pateikti kartu su prieštaravimu. Teismas neatsižvelgia į jokius įrodymus, kurie buvo pateikti pažeidžiant šias nuostatas. Visais kitais atvejais taikomos įprastos įrodymų pateikimo taisyklės.

1.6 Rašytinė procedūra

Teismas bylą gali nagrinėti ir žodinio proceso tvarka.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimų turinį reglamentuoja įprastai taikomos taisyklės, kuriose nustatyta, kad šalims po teismo sprendimo motyvuojamąja dalimi turi būti pateikiama informacija apie duomenis, kuriuos reikia nurodyti skunde, ir teisines pasekmes, kurios atsiranda nenurodžius šių duomenų.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Paprastai taikomas principas „pralaimėjusioji šalis apmoka išlaidas“.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apskundimo galimybės yra ribotos, o svarbiausias apribojimas yra susijęs su tuo, kad skundus galima reikšti tik esant rimtų procesinių taisyklių pažeidimų pirmosios instancijos teisme arba neteisingo teisės aktų taikymo atveju; tik tuomet byla gali būti nagrinėjama iš esmės. Pareiškiant skundus taikomos įprastos taisyklės ir terminai, t. y. skundai per 15 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos turi būti paduodami sprendimą priėmusiame pirmosios instancijos teisme ir juos nagrinės kompetentingas regiono teismas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Malta

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: maltiečių.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Speciali ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra nustatyta Maltos įstatymų 380 skyriuje (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo įstatymas) ir papildomuose teisės aktuose 380.01, 380.02 ir 380.03.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Šis teismas [malt. Tribunal għal Talbiet Żgħar] kompetentingas nagrinėti ir spręsti tik tuos piniginius ieškinius, kurių suma neviršija 3 494,06 EUR.

1.2 Procedūros taikymas

Byla pradedama nagrinėti, kai ieškovas užpildo reikiamą formą, pateikia ieškinį teismo kanceliarijai, sumoka mokestį ir paprašo teismo įteikti ieškinį atsakovui. Paskui atsakovas turi pateikti atsiliepimą per aštuoniolika dienų po pranešimo apie ieškinį įteikimo. Leidžiama pateikti ir priešieškinį. Jei, atsakovo manymu, už ieškinį turi sumokėti kitas asmuo, jis privalo nurodyti tą asmenį. Tada teismo kancleris praneša šalims posėdžio datą ir laiką. Teisėjas sureguliuoja bylos nagrinėjimą teisme savo nuožiūra, vadovaudamasis pagrindiniais teisingumo principais. Teisėjas privalo užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta ir išspręsta kuo skubiau, nagrinėjimo dieną ir kad nagrinėjimas neužtruks ilgiau nei vieną posėdį. Jis privalo surinkti informaciją visais jo nuožiūra tinkamais būdais, nevaržomas geriausių įrodymų pateikimo principo ar su netiesioginiais įrodymais susijusių taisyklių, jei, teisėjo manymu, jam pateikti įrodymai yra pakankamai patikimi sprendimui nagrinėjamoje byloje priimti. Jeigu tik įmanoma, jis stengiasi neskirti ekspertų išvadoms pateikti. Jam suteikiami tokie pat įgaliojimai kaip ir civilinės jurisdikcijos magistratų teisme posėdžiaujančiam magistratui, jis taip pat yra įgaliotas šaukti liudytojus ir priimti liudytojų priesaiką.

1.3 Formos

Ieškovas privalo užpildyti ieškinio formą, nustatytą Papildomų teisės aktų 380.01 (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo reglamentas) pirmame priede. Atsiliepimą atsakovas taip pat turi pateikti užpildydamas minėtą formą, nustatytą pirmiau Papildomų teisės aktų pirmame priede.

1.4 Pagalba

Pagalbą šaliai gali teikti bet koks asmuo, nebūtinai advokatas ar įgaliotinis.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymus šalys gali pateikti žodžiu, raštu arba abiem būdais. Liudytojas gali būti šaukiamas liudyti teisme arba pateikti dokumentus teismui konkrečią dieną ir konkrečiu laiku, bet ne vėliau nei likus trims dienoms iki parodymų davimo dienos. Jeigu liudytojui buvo deramai įteiktas šaukimas ir jis neatvyksta į teismą, teismas gali pareikalauti, kad liudytojas į kitą dieną surengtą posėdį būtų atvesdintas.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys ir atsiliepimas turi būti rašytiniai. Įrodymai gali būti pateikiami dokumentų forma. Tačiau atvykti į teismą jo nustatytu laiku yra privaloma.

1.7 Sprendimo turinys

Teisėjas sprendime privalo nurodyti pagrindinę informaciją, kuria grindžia savo sprendimą. Sprendime jis taip pat privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Kad ir koks sprendimas priimamas, teisėjas privalo nustatyti kiekvienos šalies bylinėjimosi išlaidas. Pralaimėjusiajai šaliai nurodoma padengti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidas, nebent dėl ypatingų aplinkybių reikia nuspręsti kitaip. Bylinėjimosi išlaidas privalo sudaryti faktinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su byla ir patirtos šalies, kurios naudai priimtas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų. Jeigu pareikštas ieškinys yra nereikšmingas arba juo siekiama tiesiog suerzinti atsakovą, teismas gali nurodyti ieškovui sumokėti atsakovui ne didesnę kaip 232,94 EUR baudą; tokia bauda laikoma civiliniu įsiskolinimu.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Bet koks apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo turi būti paduotas teismo kanceliarijai per aštuoniolika dienų nuo teisėjo sprendimo priėmimo dienos, prašymą pateikiant žemesnės instancijos apeliaciniam teismui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2017

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Nyderlandai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Paprastai ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vykdoma įteikiant šaukimą atvykti į apylinkės teismą (sector kanton van de rechtbank). Tai yra įprasta šaukimo į teismą procedūra, kuriai taikomos supaprastintos procesinės taisyklės. Civilinio proceso kodekse (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) nėra jokių atskirų taisyklių dėl bylos iškėlimo apylinkės teisme.

ES tarpvalstybinėse bylose taip pat gali būti naudojama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Nyderlandų teisėje galioja įstatymas, kuriuo įgyvendinamas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros reglamentas (2009 m. gegužės 29 d. įstatymas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Į apylinkės teismą kreipiamasi:

 • dėl bylų, susijusių su reikalavimais, kurių suma neviršija 25 000 EUR;
 • dėl bylų, susijusių su reikalavimais, kurių vertė nenustatyta, jeigu tikėtina, kad vertė neviršys 25 000 EUR.

Be to, apylinkės teismo teisėjas priima sprendimus bylose, susijusiose su darbo teise, išperkamąja nuoma, atstovavimu, samda, pirkimu išsimokėtinai ir vartojimo pirkimo – pardavimo sutartimis, skundais dėl baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir baudžiamuosius nusižengimus.

Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų taip pat nagrinėja apylinkės teismas. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikoma vertės riba, t. y. ne daugiau kaip 2 000 EUR, nustatyta reglamente.

1.2 Procedūros taikymas

Konkrečios apylinkės teisme taikomos procedūros nėra. Šaukimo į teismą procedūros taisyklės iš esmės taikomos apygardos ir apylinkės teismams. Svarbus skirtumas yra tai, kad tais atvejais, kai byla nagrinėjama apylinkės teisme, šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus, o kitais atvejais (apygardos teisme) būtina, kad šalims atstovautų advokatai. Žr. atsakymą į 1.4 klausimą. Be to, apylinkės teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas, t. y. teisėjas posėdžiauja vienas.

Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomos skundo procedūros taisyklės.

1.3 Formos

Byla apylinkės teisme paprastai pradedama įteikiant šaukimą į teismą. Bylos, kurios pradedamos įteikiant šaukimą į teismą, yra vienodos visuose teismuose (apygardos teisme ir apylinkės teisme). Svarbiausi pareiškimai šaukime į teismą yra ieškinio pareiškimas (pats reikalavimas) ir jo priežastys (faktai ir teisė, kuria grindžiamas ieškinio pareiškimas).

Apylinkės teisme nagrinėjamai bylai būdinga keletas ypatybių:

 1. atsakovas gauna šaukimą į A apygardos teismą, tačiau turi atvykti pas apylinkės teismo teisėją, kuris posėdžiauja pagrindinėje A teismo vietoje, arba į konkrečią A teismo apylinkės teismo vietą;
 2. jeigu ieškovui byloje atstovauja įgaliotas atstovas, šaukime į teismą būtina nurodyti įgalioto atstovo vardą, pavardę ir adresą.

Ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pareiškiamas naudojant A formą. Šią formą galima atsisiųsti iš Europos e. teisingumo portalo.

Prašymas turi būti pateiktas jurisdikciją turinčiame teisme. Teismas privalo turėti jurisdikciją pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

1.4 Pagalba

Apylinkės teisme nagrinėjamose bylose šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus. Tai reiškia, kad advokato teisinis atstovavimas nebūtinas. Pagalbą taip pat leidžiama teikti įgaliotam atstovui, kuris nebūtinai turi būti advokatas. Dėl advokato teikiamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo taip pat žr. atsakymą į 1.8 klausimą toliau.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje taip pat nereikalaujama, kad šalims atstovautų advokatas ar kitas patarėjas teisės klausimais.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įprastos įstatyme dėl įrodymų nustatytos taisyklės. Pagal Nyderlandų įstatymą dėl įrodymų teisėjas iš esmės gali laisvai vertinti pateiktus įrodymus. Taip pat žr. „įrodymų rinkimas“. Minėto Reglamento (EB) Nr. 861/2007 9 straipsnyje taip pat reglamentuojamas įrodymų rinkimas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Apylinkių teismų civilinis vaidmuo reglamentuojamas pagal nacionalines procesines taisykles. Rašytinius dokumentus galima pateikti apygardos teismo kanceliarijai (asmeniškai arba atsiųsti paštu ar faksu) iki numatytos teismo posėdžio datos, bet taip pat bylos nagrinėjimo metu. Pareiškimai ir pastabos gali būti pateikiamos žodžiu proceso metu bylą nagrinėjančiame apylinkės teisme. Europos procedūra yra rašytinė procedūra, tačiau jeigu teisėjas mano, kad tai reikalinga, arba jei to prašo šalys, gali būti rengiamas žodinis posėdis.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendime būtina nurodyti:

 • šalių, jų įgaliotų atstovų ar advokatų vardus ir pavardes bei jų adresus;
 • bylos eigą;
 • informaciją apie šaukimą į teismą ir šalių pareiškimus;
 • sprendimo motyvus, nurodant faktus ir teisėjo argumentus;
 • galutinį teisėjo sprendimą;
 • teisėjo vardą ir pavardę, ir
 • teismo sprendimo įteikimo datą.

Teismo sprendimą pasirašo teisėjas.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu byla iškeliama apylinkės teisme, gali būti patiriamos toliau nurodytos išlaidos: žyminis mokestis, teismo priteistų išlaidų paskirstymas ir teisinės pagalbos išlaidos.

Žyminis mokestis sumokamas iškeliant bylą teisme. Mokesčio dydis priklauso nuo bylos pobūdžio. Dažniausiai jūsų advokatas šį mokestį sumokės iš anksto, o paskui jis bus įskaičiuotas į advokato išlaidas. Teisėjas gali įpareigoti pralaimėjusią šalį sumokėti kitos šalies išlaidas. Jeigu nė viena iš šalių bylos nelaimėjo visais atžvilgiais, kiekviena šalis sumoka savo išlaidas. Teismo priteistų išlaidų paskirstymas gali apimti ne tik teisinės pagalbos išlaidas, bet ir liudytojų, ekspertų, kelionės bei pragyvenimo išlaidas, išrašų gavimo ir kitas neteismines išlaidas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rechtspraak.nl/).

Pagal Nyderlandų teisės aktus mažiau pasiturintys asmenys turi galimybę gauti įnašą, kuriuo padengiama dalis teisinės pagalbos išlaidų. Teisinės pagalbos subsidijavimas negalioja visose apylinkių teismuose nagrinėjamose bylose. Jeigu teisinę pagalbą galima subsidijuoti, bylos šalis taip pat sumoka savo įnašą, iš kurio padengiamos teisinės pagalbos išlaidos; šio įnašo dydis priklauso nuo bylos šalies finansinės padėties. Prašymą sumokėti dalį teisinės pagalbos išlaidų advokatas pateikia Teisinės pagalbos valdybai (Raad voor rechtsbijstand). Šis klausimas reglamentuojamas Teisinės pagalbos įstatyme (Wet op de Rechtsbijstand). Šio įstatymo III A skyriuje pateikiamos taisyklės dėl teisinės pagalbos suteikimo tarpvalstybinėse ES nagrinėjamose bylose. Šiuo įstatymu įgyvendinama 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rvr.org./).

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apylinkės teismo priimtus sprendimus galima apskųsti apeliaciniam teismui. Skundą galima pateikti tik jeigu reikalavimo vertė viršija 1 750 EUR. Skundą galima pateikti per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje apylinkės teismo sprendimo apskųsti negalima.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2019

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Austrija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Austrijos teisėje ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nėra. Austrijos civilinio proceso kodekse (vok. ZPO) numatytas tik supaprastintas procesas tam tikroms byloms, nagrinėjamoms apygardos teismuose. Dažniausiai tai specialios procesinės normos arba supaprastintas procesas vien finansiniams ginčams, priklausantiems apygardos teismų jurisdikcijai (ginčo suma yra ne didesnė kaip 15 000 EUR, ši riba nuo 2015 m. sausio 1 d. bus padidinta iki 20 000 EUR, o nuo 2016 m. sausio 1 d. –  iki 25 000 EUR). Tam tikros supaprastintos procedūros gali būti taikomos darbo ir socialinės apsaugos teisės aspektų turinčiose bylose ir tai nepriklauso nuo ginčijamos sumos.

Paprastai šios supaprastintos procedūros taikomos nedideliems ieškiniams iki 1 000 EUR (žr. 1.5 punktą) arba 2 700 EUR (žr. 1.9 punktą).

1.2 Procedūros taikymas

Nedideliems ieškiniams taikomos specialiosios normos pagal Austrijos procesinę teisę yra privalomos, proceso šalys negali susitarti jų netaikyti.

Taigi, nei teismas, nei proceso šalys negali inicijuoti ieškinio nagrinėjimo vadinamojo įprasto proceso tvarka.

1.3 Formos

Kadangi Austrijoje nėra ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, nėra ir konkrečių tokiems ieškiniams skirtų formų.

1.4 Pagalba

Teisinis atstovavimas Austrijoje neprivalomas ginčams, kurių suma yra iki 5 000 EUR. Teisėjai turi padėti teisinio atstovo neturinčioms proceso šalims, t. y. jie turi informuoti proceso šalis apie jų procesines teises ir pareigas, taip pat apie teisinius jų veiksmų ir neveikimo padarinius. Proceso šalys taip pat gali žodžiu užregistruoti savo ieškinį jurisdikciją turinčiame apygardos teisme arba savo gyvenamosios vietos apygardos teisme. Jeigu teisinio atstovo neturinčios proceso šalies rašytinis pareiškimas yra netinkamas, teisėjas turi tai proceso šaliai pateikti atitinkamą paaiškinimą ir rekomendacijų. Tai neturi daryti poveikio teisėjo nešališkumui.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Kai pareiškiami 1 000 EUR vertės neviršijantys ieškiniai, teismas gali nepaisyti proceso šalies pateiktų įrodymų, jeigu išsiaiškinti visas atitinkamas aplinkybes būtų neproporcingai sunku. Tačiau ir šiuo atveju teisėjas turi sąžiningai priimti nešališką sprendimą, orientuotą į viso proceso rezultatą. Šis sprendimas gali būti persvarstomas tolesniais apeliacinio skundo pateikimo etapais.

1.6 Rašytinė procedūra

Austrijos teisėje neleidžiama viso proceso atlikti vien raštu. Tačiau kadangi įrodymai Austrijoje neribojami, liudytojų parodymus galima pateikti raštu. Vis dėlto tokie įrodymai laikomi dokumentiniais įrodymais, o ne liudytojo parodymais.

1.7 Sprendimo turinys

Pagal Austrijos Civilinio proceso kodeksą, jeigu sprendimas paskelbiamas žodžiu, rašytinei sprendimo kopijai taikomi ne tokie griežti reikalavimai ir tai nepriklauso nuo ginčo sumos. Jeigu sprendimas buvo paskelbtas žodžiu, dalyvaujant abiem proceso šalims, ir nė viena proceso šalis laiku jo neapskundė apeliacine tvarka, teismas gali išduoti „sutrumpintą sprendimo kopiją“, kurioje nurodomi tik pagrindiniai sprendimo motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Pagal Austrijos teisę išlaidos civilinėse bylose paprastai kompensuojamos proporcingai proceso sėkmingumui. Ir teismo išlaidos, ir teisiniai mokesčiai tiesiogiai susiję su ginčijama suma. Todėl paprastai už mažesnę ginčijamą sumą bus mokamos mažesnės teismo išlaidos ir teisiniai mokesčiai. Kadangi išlaidos tarifų forma nustatytos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, galima užtikrinti, kad išlaidos nedideliems ieškiniams būtų mažos. Tačiau specialių išlaidų reglamentavimo taisyklių šio pobūdžio ieškiniams nėra.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Austrijos teisėje numatytos tik ribotos teisės apeliacine tvarka apskųsti per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procesą priimtus sprendimus. Paduoti apeliacinį skundą procese dėl 2 700 EUR ar mažesnės vertės ieškinių leidžiama tik teisės klausimais arba dėl negaliojimo (dėl itin didelių procesinių klaidų). Kitų procesinių klaidų ginčyti negalima, taip pat negalima ginčyti pirmosios instancijos teismo nustatytų faktų ar įrodymų vertinimo. Kitais aspektais taikomos vadinamojo įprasto proceso taisyklės.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 02/06/2018

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Portugalija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Šiame klausime nurodytoms byloms iš tikrųjų taikoma speciali supaprastinta procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Kai ieškinio suma nesiekia 15 000 EUR, taikoma speciali piniginių prievolių, laikomų mažos vertės prievolėmis arba kylančių iš komercinių sandorių, įvykdymo pareikalavimo procedūra.

1.2 Procedūros taikymas

Ši procedūra neprivaloma.

1.3 Formos

Tokiems ieškiniams, kuriais siekiama, kad būtų priimtas teismo sprendimas dėl pripažinimo, pagal Portugalijos teisę specialių formų nėra numatyta.

1.4 Pagalba

Teisinės pagalbos sistema taikoma visiems teismams, visų tipų byloms.

Kai ieškinio vertė nesiekia 5 000 EUR, jeigu proceso šalys neskyrė advokatų arba advokatai nedalyvavo posėdyje, kuriame aptariama byla ir priimama nutartis, liudytojų apklausą atlieka teisėjas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Pagal šią procedūrą taikomos ne tokios griežtos įrodymų paėmimo taisyklės, lankstesnės už tas, kurios reglamentuoja įprastą procesą, kuriuo siekiama, kad būtų priimtas teismo sprendimas dėl pripažinimo.

Toliau išdėstomos taisyklės, kuriomis, kaip minėta, siekiama sumažinti proceso sudėtingumą ir padidinti jo lankstumą.

a)      Įrodymai pateikiami per posėdį. Jeigu atitinkama suma yra mažesnė negu 5 000 EUR, proceso šalys gali pasitelkti tik tris liudytojus; kitais atvejais jos gali pasitelkti penkis liudytojus. Tačiau joms neleidžiama pasitelkti daugiau kaip trijų liudytojų, patvirtinsiančių kiekvieną faktą, kurį jos siekia įrodyti. Šiuo tikslu neįskaitomi liudytojai, kurie teigia nieko nežinantys.

b)      Posėdis surengiamas per trisdešimt dienų ir, jeigu atitinkama ieškinio suma yra mažesnė negu 5 000 EUR, paskirtojo advokato pritarimu nereikia skirti datos.

c)      Bet kurios iš proceso šalių nedalyvavimas, net ir pateisinamas, nėra priežastis nutraukti posėdį; o jeigu atitinkama suma yra mažesnė negu nurodyta pirmesniame punkte, advokato nedalyvavimas, net ir pateisinamas, taip pat nėra priežastis nutraukti posėdį.

d)     Jeigu suma yra didesnė negu minėtoji suma ir posėdis nutraukiamas, kitas posėdis turi įvykti vieną iš tolesnių trisdešimties dienų. Antrą kartą nutraukti posėdžio neleidžiama.

e)      Jeigu teisėjas mano, kad tinkamam sprendimui priimti reikalingi papildomi tyrimai, jis sustabdo posėdį, jo nuomone, patogiausiu metu ir iš karto paskiria tų tyrimų datą. Teisminis nagrinėjimas turi būti užbaigtas per trisdešimt dienų.

f)       Eksperto parodymus visada teikia vienas ekspertas.

g)      Baigus įrodinėjimą, kiekvienas advokatas gali padaryti trumpą pranešimą.

1.6 Rašytinė procedūra

Kaip ir kitos procedūros, ši procedūra vykdoma žodžiu.

1.7 Sprendimo turinys

Taisyklės dėl sprendimo turinio yra lankstesnės, nes motyvuojamoji dalis visada turi būti glausta, kitaip tariant, trumpa ir atspindinti esmę.

Be to, teisėjas neprivalo surašyti nutarties, tačiau gali ją iš karto padiktuoti rašant protokolą.

Teismo sprendimas, priimamas tais atvejais, kai asmeniškai pašauktas atsakovas ieškinio neginčija, taip pat yra daug paprastesnės struktūros, nes vienintelis nutarties galią turėsiantis teisėjo veiksmas yra prie prašymo pridėti vykdymo užtikrinimo sąlygą, išskyrus atvejus, kai pagal aplinkybes akivaizdžiai darytina atidėjimo išimtis arba kai prašymas akivaizdžiai neleistinas.

Atidėjimo išimtys (procesiniai trūkumai, pakankamai svarbūs, kad teisėjas nevertintų prašymo ir atleistų atsakovą nuo prievolės) yra leidžiamos arba ieškovo reikalavimai yra atmetami kaip akivaizdžiai neleistini tik tuo atveju, kai esama aiškių įrodymų, kad tokių trūkumų esama.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Apribojimų nėra.

Per penkias dienas nuo galutinio sprendimo priėmimo proceso šalys, turinčios teisę į išlaidų atlyginimą, teismui siunčia atitinkamą aiškinamąjį raštą, skirtą bylą pralaimėjusiai šaliai.

Aiškinamajame rašte turi būti pateikta ši informacija:

a)      proceso šalies vardas ir pavardė (pavadinimas), bylos numeris ir advokato arba vykdymo užtikrinimo pareigūno vardas ir pavardė;

b)      atskira pozicija turi būti nurodytos proceso šalies sumokėtos teismo mokesčių sumos;

c)      atskira pozicija turi būti nurodytos proceso šalies padengtos išlaidos;

d)     atskira pozicija turi būti nurodytos advokatui sumokėtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai atitinkamos sumos yra didesnės negu 50 proc. bylą pralaimėjusios proceso šalies ir ją laimėjusios proceso šalies sumokėtos bendros teismo mokesčių sumos;

e)      turi būti nurodyta gautina suma.

Išlaidas bylą pralaimėjusi proceso šalis tiesiogiai sumoka jas kreditavusiai proceso šaliai, išskyrus atvejus, kai Civilinio proceso kodekso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas 540 straipsnyje nustatyta kitaip.

Pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas bylą pralaimėjusiai proceso šaliai nurodoma kaip išlaidas sumokėti šias sumas:

a)      sumas, susijusias su bylą laimėjusios šalies sumokėtais teismo mokesčiais, proporcingai atlyginimui;

b)      bylą laimėjusios proceso šalies sumokėtas išlaidoms padengti skirtas sumas;

c)      50 proc. bylą pralaimėjusios proceso šalies ir ją laimėjusios proceso šalies sumokėtos bendros teismo mokesčių sumos – taip bylą laimėjusiai proceso šaliai atlyginamos su advokato mokesčiais susijusios išlaidos, kai pateikiamas minėtasis raštas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apeliaciniams skundams specialios taisyklės netaikomos ir galimybė paduoti apeliacinį skundą negali būti atmetama ar konkrečiai ribojama, o paduoti apeliacinį skundą leidžiama (arba jo paduoti neleidžiama) vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis.

Susijusios nuorodos

Papildomos informacijos galima gauti naudojantis toliau pateiktomis nuorodomis:


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Rumunija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

2013 m. vasario 15 d. įsigaliojusio naujo Civilinio proceso kodekso 1025–1032 straipsniuose konkrečiai reglamentuojama ši ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Naujo Civilinio proceso kodekso 1025 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio suma, neskaitant palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir papildomų mokesčių, pateikimo teismui dieną negali viršyti 10 000 RON (Rumunijos lėjų).

Atsižvelgiant į taikymo sritį (ratione materiae), ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra negali būti taikoma nagrinėjant fiskalinius, muitinės arba administracinius klausimus arba klausimus, susijusius su valstybės atsakomybe už veikimą arba neveikimą naudojantis valdžios įgaliojimais. Procedūra taip pat netaikoma reikalavimams, susijusiems su: civiline būkle arba fizinių asmenų veiksnumu; iš šeimos santykių atsirandančiomis turtinėmis teisėmis; paveldėjimu; nemokumu, sutartimi su kreditoriais, nemokių įmonių ir kitų juridinių asmenų likvidavimo procedūromis arba kitomis panašiomis procedūromis; socialiniu draudimu; darbo teise; nekilnojamojo turto nuoma, išskyrus pajamas, susijusias su skolomis ir pinigų sumokėjimu; arbitražu; teisės į privatumą pažeidimu arba asmeninėmis teisėmis.

1.2 Procedūros taikymas

Naujame Civilinio proceso kodekse nustatytas alternatyvus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pobūdis. Ieškovas gali pasirinkti, kurią procedūrą, t. y. ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba įprastą teismo procedūrą, taikyti. Jeigu ieškovas kreipiasi į teismą pareikšdamas ieškinį, jis nagrinėjamas pagal įprastą procedūrą, nebent ieškovas ne vėliau kaip per pirmą posėdį aiškiai prašo taikyti specialią procedūrą. Tais atvejais, kai ieškinio negalima nagrinėti taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismas įteikia ieškovui su tuo susijusį pranešimą, o jeigu ieškovas neatsiima ieškinio, jis bus nagrinėjamas bendra tvarka. Kompetenciją ieškinį nagrinėti pirmąja instancija turi apylinkės teismas. Teritorinė kompetencija nustatoma pagal bendrąją teisę.

1.3 Formos

2013 m. sausio 29 d. Teisingumo ministro įsakyme Nr. 359/C, kuriuo patvirtinamos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje naudojimo formos, numatytos Civilinio proceso kodekso įstatymo Nr. 134/2010 1025–1032 straipsniuose, pateikiama standartinė forma, kurią privaloma naudoti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje. Standartinės formos yra: paraiškos forma, forma, kuria iš dalies keičiama ir (arba) taisoma paraiškos forma, ir atsiliepimo forma.

1.4 Pagalba

Pagalbą teikia teisėjas, atsižvelgdamas į savo aktyvų vaidmenį, kuris nėra būdingas šios rūšies byloms.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Be šalių dokumentų, teismas gali priimti ir kitus įrodymus. Tačiau jeigu įrodymų gavimas, palyginti su ieškinio arba pateikto priešieškinio suma, yra neproporcingai brangus, tokie įrodymai nėra priimami.

1.6 Rašytinė procedūra

Naujo Civilinio proceso kodekso 1028 ir kt. straipsniuose nustatyta, kad ieškovas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą inicijuoja užpildydamas paraiškos formą ir pateikdamas arba atsiųsdamas ją teismui paštu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas dokumentų perdavimas ir patvirtinimas apie jų gavimą. Dokumentų, kuriais šalis ketina remtis, kopijos taip pat pateikiamos ar atsiunčiamos kartu su paraiškos forma. Jeigu ieškovo pateikta informacija yra nepakankamai aiški arba netinkama, arba jeigu paraiškos forma užpildyta netiksliai, teismas pasiūlo ieškovui pasinaudoti galimybe iki galo užpildyti arba ištaisyti formą arba pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, išskyrus atvejus, kai ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas arba nepriimtinas. Ieškinys atmetamas, jei jis yra akivaizdžiai nepagrįstas ar nepriimtinas. Jeigu ieškovas neužpildo arba neištaiso paraiškos formos per teismo nustatytą terminą, ieškinys nenagrinėjamas.

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra vyksta raštu ir tik uždarame teismo posėdyje. Teismas gali liepti šalims atvykti į teismą, jei mano, kad jų dalyvavimas yra būtinas, arba vienos iš šalių prašymu. Teismas gali atsisakyti patenkinti tokį prašymą, kai mano, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas. Prašymo atmetimo motyvai nurodomi raštu ir jų negalima skųsti.

Gavęs tinkamai užpildytą paraiškos formą, teismas nusiunčia atsakovui atsiliepimo formą, įskaitant paraiškos formos ir ieškovo dokumentų kopijas. Atsakovas tinkamai užpildytą atsiliepimo formą, įskaitant dokumentų, kuriais jis ketina remtis, formas, turi pateikti per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo. Atsakovas atsakymą gali pateikti bet kuriomis kitomis tinkamomis priemonėmis nenaudodamas atsiliepimo formos. Teismas atsakovo atsakymo, jei taikytina, priešieškinio ir atsakovo dokumentų kopijas iš karto įteikia ieškovui. Jeigu atsakovas pareiškė priešieškinį, ieškovas, per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo jam datos, privalo pateikti tinkamai užpildytą atsiliepimo formą arba bet kuriomis kitomis priemonėmis parengtą atsakymą. Priešieškinis, kurio negalima nagrinėti taikant šią procedūrą, bus atskiriamas ir nagrinėjamas bendra tvarka. Teismas gali prašyti, kad šalys per jo nustatytą terminą, kuris negali viršyti 30 dienų nuo to momento, kai gaunamas atsakovo arba, kai taikytina, ieškovo atsakymas, pateiktų papildomos informacijos. Jeigu teismas nustatė terminą, per kurį šalys turi atvykti į teismą, šalims turi būti įteikiamas šaukimas į teismą. Tais atvejais, kai teismas nustato terminą procesiniam veiksmui atlikti, jis informuoja suinteresuotąją šalį apie tokio termino nesilaikymo pasekmes.

Teismas sprendimą priima per 30 dienų nuo visos reikalaujamos informacijos gavimo arba, kai taikytina, nuo žodinio posėdžio surengimo dienos. Jei suinteresuotoji šalis per nustatytą terminą nepateikia jokio atsakymo, teismas sprendimą dėl pagrindinio ieškinio arba priešieškinio priima atsižvelgdamas į prie bylos medžiagos pridėtus dokumentus. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas tampa vykdytinas nuo jo priėmimo ir įteikimo šalims dienos.

1.7 Sprendimo turinys

Ne.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Naujo Civilinio proceso kodekso 1031 straipsnyje nustatyta, kad bylą pralaimėjusi šalis kitos šalies prašymu turi sumokėti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau teismas bylą laimėjusiai šaliai nepriteis nereikalingų arba ieškinio sumai neproporcingų išlaidų.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Naujo Civilinio proceso kodekso 1032 straipsnyje nustatyta, kad teismo sprendimą apskųsti galima tik bendrosios kompetencijos teismui ir tai galima padaryti per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo. Pagrįstais atvejais apeliacinis teismas gali sustabdyti vykdymo procesą, jeigu pateikiamas užstatas, kuris sudaro 10 proc. ginčijamos sumos. Apeliacinio teismo sprendimas įteikiamas šalims ir jis yra galutinis.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 31/07/2017

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Slovėnija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Slovėnijos teisės aktuose nustatyta speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kuri reglamentuojama Civilinio proceso įstatymo (slov. Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30 skyriuje.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Vadovaujantis ZPP nuostatomis, ieškiniai dėl nedidelių sumų yra susiję su ginčais, kuriuose reikalaujama suma neviršija 2 000 EUR. Komercinėse bylose ieškiniai dėl nedidelių sumų yra susiję su ginčais, kuriuose reikalaujama suma neviršija 4 000 EUR. Ieškiniai dėl nedidelių sumų taip pat apima ginčus, kuriuose pateikiamas nepiniginis reikalavimas, o ieškovas tokiame ieškinyje pareiškė sutinkąs, kad, užuot patenkinus jo reikalavimą, jam būtų sumokėta 2 000 EUR neviršijanti suma (4 000 EUR komerciniuose ginčuose), ir ginčuose, kuriuose ieškinio dalykas yra susijęs su kilnojamojo daikto pristatymu, o ieškovo ieškinyje nurodyta suma neviršija 2 000 EUR (4 000 EUR komerciniuose ginčuose). Pagal ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą nenagrinėjami ginčai, susiję su nuosavybe, autorių teisėmis, išradimų ir prekių ženklų apsauga ir naudojimu arba teise naudoti prekių ženklą, konkurencijos apsauga arba ginčai dėl žalos.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūros taikymo tvarka yra nurodyta atsakyme į 1.1 klausimą. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vyksta vietos teisme (slov. okrajno sodišče), išskyrus komercinius ginčus, kuriuos nagrinėja apygardos teismas (slov. okrožno sodišče).

1.3 Formos

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje iš anksto parengtos formos naudojamos tik tais atvejais, kai šią procedūrą šalis pradeda remdamasi autentišku dokumentu. Užpildytą formą galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, kurios pateikiamos šiuo adresu: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Procedūroje, remiantis autentišku dokumentu, atliekami vykdymo veiksmai, kurie, pateikus tinkamai pagrįstą skundą, tęsiami atsižvelgiant į prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo. Išskyrus šią formą, siekiant šalims padėti išspręsti ginčą, susijusį su ieškiniais dėl nedidelių sumų, jokios kitos formos iš anksto nėra parengtos.

Daugiau informacijos apie galimybes teikti prašymus elektroninėmis priemonėmis žr. skiltį „Automatizuotas tvarkymas“.

1.4 Pagalba

Šalys gali kreiptis dėl teisinės pagalbos, kuri suteikiama tuo atveju, jeigu jos atitinka Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme (slov. Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) nustatytas sąlygas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje ieškovas turi pareigą nurodyti visas faktines aplinkybes ir byloje pateikti visus įrodymus, o atsakovas tai daro savo atsiliepime į ieškinį. Tuomet kiekviena šalis gali pateikti po vieną parengiamąjį pareiškimą. Į vėliau rašytiniuose pareiškimuose nurodytus faktus ir įrodymus neatsižvelgiama. Atsiliepimas į ieškinį ir parengiamieji pareiškimai turi būti pateikiami per aštuonių dienų terminą.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra vykdoma rašytinio proceso tvarka. Teismas gali riboti įrodymų rinkimo proceso trukmę ir apimtį, taip pat rinkti įrodymus savo iniciatyva, kad užtikrintų tinkamos šalių teisių apsaugos ir kuo greitesnio ir ekonomiškesnio proceso pusiausvyrą.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje paskelbiamas iškart po to, kai baigiamas pagrindinis posėdis. Rašytinį teismo sprendimą turi sudaryti įvadinė dalis, motyvuojamoji dalis, pareiškimas dėl pagrindų ir teisinis dėstymas. Teisėjas gali pateikti rašytinį teismo sprendimą, kuriame pateikiamas ilgas arba sutrumpintas pareiškimas dėl pagrindų.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Bylos nagrinėjimo išlaidos padalijamos atsižvelgiant į tai, kuri šalis laimėjo bylą, t. y. bylą pralaimėjusi šalis turi pareigą kitai šaliai atlyginti išlaidas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Pirmosios instancijos teismo sprendimą arba nutartį, kuria užbaigiamas ginčas dėl nedidelių sumų, šalys gali apskųsti per aštuonias dienas.. Teismo sprendimas arba nutartis gali būti ginčijama tik remiantis tuo, kad padarytas šiurkštus civilinio proceso nuostatų, nurodytų ZPP 339 straipsnio antroje pastraipoje, pažeidimas ir materialinės teisės pažeidimas. Komercinėse ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrose skundą dėl teismo sprendimo gali paduoti tik ta šalis, kuri paskelbė ketinanti paduoti tokį skundą. Ginčuose dėl nedidelių sumų peržiūros procesas nėra galimas, o priežastys, dėl kurių galima prašyti pakartoti procedūrą, yra ribotos.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sodisce.si/
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.pisrs.si/Pis.web/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/01/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Slovakija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nėra, tokiems ieškiniams taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos. Nagrinėjant ieškinius dėl sumų, kurios neviršija 2 000 EUR, posėdžiai nerengiami, tokiais atvejais atliekamas tik paprastas įvertinimas.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Šiai procedūrai taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra pradedama pateikiant prašymą įprasta tvarka, kuri taikoma pateikiant bet kokio pobūdžio prašymą pradėti procedūrą.

1.3 Formos

Konkrečių formų nenustatyta.

1.4 Pagalba

Šalims teikiama pagalba remiantis bendrąja teismų prievole bet kuriuo metu konsultuoti šalis dėl jų procesinių teisių ir prievolių ir dėl galimybės pasirinkti advokatą arba kreiptis į Teisinės pagalbos centrą (Centrum právnej pomoci).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Šiai procedūrai taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos.

1.6 Rašytinė procedūra

Ji paprastai yra tokia pati, kaip ir kitose civilinėse bylose.

1.7 Sprendimo turinys

Jis paprastai yra toks pat, kaip ir kitose civilinėse bylose.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jis paprastai yra toks pat, kaip ir kitose civilinėse bylose.

Teismas priteisia šaliai teisines išlaidas priklausomai nuo bylos nagrinėjimo rezultatų. Jeigu bylos nagrinėjimo rezultatai šaliai buvo sėkmingi tik iš dalies, teismas teisines išlaidas priteisia proporcingai arba nusprendžia, kad teisinių išlaidų atlyginimas nepriklauso nė vienai iš šalių. Jeigu viena iš šalių procesine prasme atsako už bylos nagrinėjimo nutraukimą, teismas teisines išlaidas priteisia kitai šaliai. Jeigu viena iš šalių atsako už bylos nagrinėjimo išlaidas, kurios kitu atveju nebūtų buvusios patirtos, teismas šias išlaidas priteisia kitai šaliai. Išimtinėmis aplinkybėmis, dėl priežasčių, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį, teismas nusprendžia nepriteisti teisinių išlaidų.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Šalis turi galimybę skųsti teismo sprendimą įprasta civilinio proceso tvarka. Teismui, kurio sprendimas yra užginčijamas, apeliacinis skundas gali būti pateiktas per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2020

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Suomija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Dabartiniuose Suomijos teisės aktuose nėra procesinių nuostatų, priklausančių nuo ieškovo reikalaujamos piniginės sumos. Tačiau pagal bylos pobūdį gali būti nurodyta taikyti tinkamą proceso formą. Visi įvairūs išsamaus teisinio proceso etapai byloje bus vykdomi tik tuo atveju, jeigu tai yra pagrįsta ir taip pageidauja suinteresuotosios šalys. Pavyzdžiui, bylą gali išspręsti vienas teisėjas be jokio parengiamojo žodinio posėdžio arba taikydamas vien rašytinę procedūrą. Ne ginčo tvarka nagrinėjamos civilinės bylos taip pat turi atskirą specialią procedūrą. Neginčijami reikalavimai nagrinėjami taikant pirmiau aprašytą paprastą procedūrą (žr. „Nurodymo sumokėti procedūra. Suomija“ ir „Automatinis administravimas. Suomija“).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Kaip jau minėta, piniginė ieškinio suma neturi reikšmės. Proceso forma priklauso nuo kokybinio bylos turinio.

1.2 Procedūros taikymas

Procesas civilinėse bylose inicijuojamas paduodant apygardos teismui (suom. käräjäoikeus) rašytinį prašymą išduoti šaukimą. Neginčijami reikalavimai taip pat gali būti pateikti elektroniniu prašymu (žr. „Nurodymo sumokėti procedūra. Suomija“).

1.3 Formos

Nacionaliniu lygmeniu nėra specialių formų, išskyrus pranešimo apie ketinimą apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo sprendimą formą. Tam tikri apygardų teismai yra parengę konkretaus tipo korespondencijos formas; tai daugiausia prašymų ar atsakymų formos. Formų naudoti neprivaloma.

Neginčijami reikalavimai gali būti pateikti elektroniniu prašymu (žr. „Nurodymo sumokėti procedūra. Suomija“).

1.4 Pagalba

Prireikus procesiniais klausimais konsultuoja teismų kanceliarijos.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Jeigu reikalavimas neginčijamas, įrodymų pateikti nereikia. Jeigu taikoma tik rašytinė procedūra, bus nagrinėjami tik rašytiniai įrodymai. Nėra specialių nuostatų, kuriose būtų nurodyta, kad įrodymų rinkimui nagrinėjant ieškinius dėl nedidelių sumų būtų taikomos specialios taisyklės.

1.6 Rašytinė procedūra

Bylą galima išspręsti be žodinio posėdžio, remiantis vien rašytiniais įrodymais. Taip visada sprendžiamos ne ginčo tvarka nagrinėjamos bylos. Ginčijami reikalavimai gali būti išnagrinėti remiantis vien rašytiniais įrodymais, jeigu bylos pobūdis toks, kad nereikia pagrindinio posėdžio, ir nė viena suinteresuotoji šalis neprieštarauja, kad būtų taikoma rašytinė procedūra.

1.7 Sprendimo turinys

Nėra specialių nuostatų dėl bylose, kuriose nagrinėjami ieškiniai dėl nedidelių sumų, priimamų sprendimų turinio.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Paprastai pralaimėjusiai proceso šaliai bus nurodyta sumokėti visas pagrįstas teisines išlaidas, kurias priešinga proceso šalis patyrė imdamasi reikiamų veiksmų byloje. Tačiau nustatytos išlaidų, kompensuojamų neginčytinų reikalavimų atveju ir bylose dėl gyvenamosios nuomos, viršutinės ribos. Šiais atvejais išlaidų, kurias bylą pralaimėjęs atsakovas gali būti įpareigotas sumokėti ieškovui, didžiausia suma nustatoma pagal išlaidų lentelę.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Teisei paduoti apeliacinį skundą bylos pobūdis įtakos neturi. Apeliacinio apskundimo tvarka visoms byloms vienoda. Pranešimas apie ketinimą apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo sprendimą turi būti pateiktas per tam tikrą terminą, o apeliacinius skundus nagrinėja apeliaciniai teismai (suom. hovioikeus).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/02/2018

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Švedija


1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, Švedijoje yra numatyta speciali civilinių bylų, susijusių su nedidelėmis sumomis, nagrinėjimo procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Specialią civilinių bylų, susijusių su nedidelėmis sumomis, nagrinėjimo procedūrą pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismas (apylinkės teismas; šved. tingsrätt) taiko, kai ieškovo pareikšto ieškinio suma neviršija tam tikros ribinės vertės. Šiuo metu (nuo 2019 m.) tokią ribinę vertę sudaro 23 250 SEK (Švedijos kronų). Ribinė vertės dydis įstatyme nenustatomas, jis yra susijęs su vadinamąja bazine kainų suma ir tai reiškia, kad šis dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į kainų kitimo tendencijas.

1.2 Procedūros taikymas

Galimybė naudoti šią procedūrą nagrinėjant tam tikrų rūšių bylas, pvz., civilines vartotojų bylas, nėra ribojama. Pagal taikytinus kriterijus byloje turi būti pareikštas civilinis ieškinys, o ginčo suma negali būti didesnė už ribinę vertę. Procedūra negali būti naudojama šeimos bylose.

1.3 Formos

Standartinės formos, kurią reikėtų naudoti bylai dėl nedidelių sumų iškelti, nėra. Prašymo įteikti šaukimą forma yra nustatyta ir ja galima naudotis nepaisant byloje pareikšto ieškinio sumos. Formą galima rasti Švedijos nacionalinės teismų administracijos (šved.  Domstolsverket) svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.domstol.se/) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšvedų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalbomis.

1.4 Pagalba

Pagalbą bylai pradėti galima gauti, jei kreipiamasi į apylinkės teismą (šved. tingsrätt). Valstybės institucijoms įstatymuose nustatyta bendra pareiga aptarnauti asmenis. Ši pareiga reiškia, kad asmenys, pvz., gali skambinti į apylinkės teismą, jame lankytis ir gauti bendro pobūdžio konsultacijas, susijusias su byla ir jai taikomomis taisyklėmis. Parengiamojoje bylos stadijoje teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį, taip pat turi pareigą užtikrinti, kad nagrinėjami klausimai būtų išaiškinti ir kad šalys konkrečiai nurodytų visus savo reikalavimus byloje. Praktiškai teisėjas atlieka savo pareigas užduodamas papildomus klausimus ir teikdamas papildomas pastabas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Byloms dėl ginčų, susijusių su nedidelėmis sumomis, netaikomos jokios konkrečios taisyklės. Kitaip tariant, galima pateikti ir žodinius, ir rašytinius įrodymus. Rašytinius liudytojų parodymus leidžiama pateikti tik tam tikrais specialiais atvejais. Daugiau informacijos apie Švedijos teisėje galiojančias įrodymų rinkimo taisykles galima rasti čia.

1.6 Rašytinė procedūra

Teismas turi galimybę priimti sprendimą tik rašytinio proceso tvarka. Šia galimybe teismas naudojasi tuomet, kai žodinis procesas, atsižvelgiant į bylos tyrimą, nėra būtinas ir nė viena šalis jo nereikalauja.

1.7 Sprendimo turinys

Nėra jokių specialių taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojama teismo sprendimo formulavimo tvarka bylose, susijusiose su nedidelėmis sumomis. Toliau nurodytos taisyklės taikomos visose civilinėse bylose, įskaitant bylas, susijusias su nedidelėmis sumomis. Teismas turi priimti rašytinį sprendimą, o atskirose sprendimo dalyse būtinai nurodoma ši informacija: teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir vieta, šalių ir jų atstovų arba advokatų vardai ir pavardės, teisinę galią turinti sprendimo dalis, atitinkamų šalių reikalavimai ir pareiškimai, juos pagrindžiančios aplinkybės ir teismo sprendimo motyvai, įskaitant informaciją, susijusią su tuo, kas byloje buvo įrodyta.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Specialios taisyklės dėl išlaidų yra svarbiausia bylų, susijusių su nedidelėmis sumomis, ypatybė. Bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti kompensacijos tik už vieną valandą teisinės konsultacijos viename posėdyje kiekviename teisme, taip pat kompensuoti pareiškimo mokesčio, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su dalyvavimu teismo posėdžiuose, liudytojų parodymų ir dokumentų vertimo išlaidas. Išlaidos bus kompensuojamos, jeigu jos buvo pakankamai pagrįstos, kad laimėjusi šalis galėtų įvykdyti savo teises. Todėl atlyginimas atstovams, viršijantis vienos valandos konsultavimo išlaidas, nėra kompensuojamas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Žemesnės instancijos teismo priimtas sprendimas apeliacine tvarka gali būti apskųstas aukštesnės instancijos teismui.

Norint, kad apeliacinis teismas (šved. hovrätt) peržiūrėtų apylinkės teismo (šved. tingsrätt) sprendimą, reikia gauti leidimą paduoti apeliacinį skundą. Leidimas paduoti apeliacinį skundą gali būti duodamas tik tada, kai apeliacinio skundo nagrinėjimas aukštesnės instancijos teisme yra svarbus siekiant nuosekliai taikyti teisę arba kai atsiranda priežasčių, dėl kurių apylinkės teismo sprendimas turėtų būti pakeistas, ar kitų pagrįstų priežasčių nagrinėti apeliacinį skundą. Šalis, norinti paduoti apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo sprendimo, turi tai padaryti raštu, o apeliacinis skundas apylinkės teismui turi būti paduodamas per tris savaites nuo sprendimo priėmimo dienos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/12/2019