Maza apmēra prasības

Ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ir paredzēts vienkāršot un paātrināt tādu pārrobežu prasību izskatīšanu, kuru apmērs nepārsniedz €5000.


Tiesvedības puses var izmantot Eiropas procedūru Saite atveras jaunā logāmaza apmēra prasībām kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām. Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu spriedumu atzīst un izpilda citā dalībvalstī bez vajadzības deklarēt spriedumu izpildāmību un neparedzot iespēju tos neatzīt.

Ir izveidotas procedūrai maza apmēra prasībām nepieciešamās standartizētās veidlapas, kas visās valodās ir pieejamas šeit. Lai sāktu minēto procedūru, vispirms ir jāaizpilda “A veidlapa”. Veidlapai pievieno nozīmīgus apliecinājuma dokumentus, piemēram, kvītis un rēķinus.

A veidlapu nosūta tiesai, kurai ir piekritīga attiecīgā lieta. Savukārt tiesa pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas aizpilda “Atbildes veidlapu”. Tiesa 14 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas izsniedz atbildētājam tās kopiju kopā ar atbildes veidlapu. Atbildētāja rīcībā ir 30 dienas, kuru laikā jāsniedz atbilde, aizpildot attiecīgo atbildes veidlapas daļu. Tiesa 14 dienu laikā šādas atbildes kopiju nosūta prasītājam.

Tiesa 30 dienu laikā pēc atbildētāja atbildes saņemšanas (ja atbilde ir saņemta) pasludina spriedumu attiecībā uz šo maza apmēra prasību vai rakstveidā no katras puses pieprasa papildu informāciju, vai uzaicina puses uz mutvārdu uzklausīšanu. Ja notiek mutvārdu uzklausīšanu, nav nepieciešams pārstāvību uzticēt advokātam, un ja tiesas rīcībā ir atbilstošs aprīkojums, uzklausīšana notiek, izmantojot videokonferenci vai telefonkonferenci.

Pamatojoties uz tiesas izdoto izziņu (ko, iespējams, nāksies pārtulkot otras dalībvalsts valodā) un sprieduma kopiju, spriedums bez papildu formalitātēm ir izpildāms visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Noraidīt tā izpildi citā dalībvalstī var vienīgi tad, ja izpilde ir pretrunā citā dalībvalstī pieņemtam spriedumam lietā starp tām pašām pusēm. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts materiālo un procesuālo tiesību normām, kurā notiek sprieduma izpilde.

Noderīgas saites

Regula (EK) Nr. 861/2007 - konsolidēts teksts, 2017. gada 14. jūnijsPDF(1852 Kb)lv

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmataPDF(1831 Kb)lv

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībāmPDF(2335 Kb)lv

Infografika patērētājiemPDF(103 Kb)lv

Informācija juristiemPDF(552 Kb)lv

Informācija uzņēmumiemPDF(233 Kb)lv

Tīmekļa rīkkopa — informācija par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ZIP(12216 Kb)lv

Maza apmēra prasības – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 18/07/2019

Maza apmēra prasības - Beļģija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Beļģijas tiesību akti neparedz īpašu procesu attiecībā uz maza apmēra prasībām. Ir iespējams veikt tikai kaut ko līdzīgu “vienkāršotai maksājuma rīkojuma tiesvedībai”. Skatīt atsevišķu failu.

Nav paredzēts īpašs process attiecībā uz maza apmēra prasībām. Tiek izmantots vispārējās tiesvedības process, tomēr tas ir ļoti vienkāršs.

Procesa parastā kārtība ir šāda:

 • ar tiesu izpildītāja paziņojumu tiek izdots uzaicinājums ierasties tiesā;
 • abas puses iesniedz rakstiskus argumentus un pauž konstatējumus;
 • tiek noteikts tiesas sēdes datums (iesniegts advokāta oficiāls paziņojums) un datums, kad beidzas debates;
 • tiek pieņemts spriedums.

Principā noteikumi nav vienkāršoti, kaut arī dažas prasības tiek iesniegtas nevis kā tiesas pavēstes, bet gan kā inter partes pieteikumi. Strīds, saistībā ar kuru iesniedz inter partes pieteikumu, ir, piemēram, strīds par īri. Tiesu kodeksa (Gerechtelijk Wetboek) 1344.a pants nosaka, ka, ņemot vērā īres noteikumus, visas prasības attiecībā uz īpašuma īri var celt ar rakstisku pieteikumu, iesniedzot to miertiesas kancelejā.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

1.2 Procedūras piemērošana

1.3 Veidlapas

1.4 Advokāta palīdzība

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

1.6 Rakstiska procedūra

1.7 Sprieduma saturs

1.8 Izmaksu kompensācija

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saites

Tiesību akti attiecībā uz vienkāršoto maksājuma rīkojuma tiesvedību atrodami tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāFederālais valsts tieslietu dienests:

 • uzklikšķiniet uz “Geconsolideerde wetgeving” (“Konsolidētie tiesību akti”) rubrikā “Rechtsbronnen” (“Tiesību avoti”);
 • izvēlieties “Gerechtelijk Wetboek” (“Tiesu kodekss”) rubrikā “Juridische aard” (“Juridiskā būtība”);
 • ierakstiet “664” rubrikā “woorden” (“vārdi”);
 • uzklikšķiniet uz “Opzoeking” (“Atjaunot”) un tad “Lijst” (“Saraksts”);
 • uzklikšķiniet uz “Detail” (“Sīks izklāsts”).

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 26/10/2015

Maza apmēra prasības - Bulgārija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru. No 2009. gada 1. janvāra Bulgārijas tiesas piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Šādas prasības izskata reģionālajās tiesās, savukārt jautājumiem, kuri Regulā (EK) Nr. 861/2007 nav īpaši atrunāti, piemēro Civilprocesa kodeksa vispārējos noteikumus.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.2 Procedūras piemērošana

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.3 Veidlapas

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.4 Advokāta palīdzība

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.6 Rakstiska procedūra

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.7 Sprieduma saturs

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.8 Izmaksu kompensācija

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 11/07/2017

Maza apmēra prasības - Čehija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Čehijas Republikā nepiemēro īpašu maza apmēra prasību procedūru. Maza apmēra prasību kategoriju ņem vērā (proti, pievērš uzmanību finansiālās kompensācijas apmēram) tikai apelācijas tiesvedībā.

1.2 Procedūras piemērošana

Civilprocesa kodeksa 202. panta 2. punktā noteikts, ka apelācijas sūdzības nevar iesniegt pret spriedumiem, kuros paredzētā finansiālā kompensācija nepārsniedz CZK 10 000, izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību; šo nosacījumu nepiemēro aizmuguriskiem spriedumiem.

Tāpēc apelācijas sūdzības pret aizmuguriskiem spriedumiem var iesniegt arī tad, ja tajos noteiktās summas ir mazākas par CZK 10 000.

Civilprocesa kodeksa 238. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka apelācijas sūdzības par tiesību jautājumiem nevar iesniegt pret spriedumiem un tiesas nolēmumiem, kuru rezolutīvajā daļā, kas apstrīdēta ar apelācijas sūdzību, ir noteikta finansiālā kompensācija, kas nepārsniedz CZK 50 000 (izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību), ja vien tie neattiecas uz līgumattiecībām ar patērētājiem vai nodarbinātību.

1.3 Veidlapas

Nav īpašu veidlapu, kuras izmanto maza apmēra prasību procedūrām.

1.4 Advokāta palīdzība

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu tiesām ir jākonsultē puses par to procesuālajām tiesībām un pienākumiem. Šai sakarā likums nosaka, kādas konsultācijas tiesa sniedz pusēm konkrētās procesuālās situācijās.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ar tiem pašiem noteikumiem reglamentē pierādījumu iesniegšanu, izvērtēšanu un iegūšanu civilprocesā neatkarīgi no prasības summas.

1.6 Rakstiska procedūra

Likums par maza apmēra prasību procedūru neparedz nekādus izņēmumus attiecībā uz to, kā notiek tiesvedība.

1.7 Sprieduma saturs

Nolēmuma saturs lietās par maza apmēra prasībām neatšķiras no citu nolēmumu satura.

1.8 Izmaksu kompensācija

Uz izmaksu atlīdzināšanu attiecas civilprocesa vispārējie noteikumi.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Kā norādīts iepriekš, apelācijas sūdzības nevar iesniegt pret spriedumiem, kuros paredzētā finansiālā kompensācija nepārsniedz CZK 10 000, izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību; šo nosacījumu nepiemēro aizmuguriskiem spriedumiem.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/03/2019

Maza apmēra prasības - Vācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Civilprocesa kodeksā (Zivilprozessordnung) nav paredzēts īpašs process maza apmēra prasībām. Tomēr minētā kodeksa 495.a pantā ir paredzēts noteikums par vienkāršotu procesu. Tajā tiesai ir ļauts pēc tās ieskatiem lemt par turpmāko rīcību, ja prasības apmērs nepārsniedz EUR 600. Civilprocesa kodeksā šajā saistībā nav paredzēti citi ierobežojumi, piemēram, šādi strīdi netiek iedalīti atsevišķā strīdu kategorijā.

1.2 Procedūras piemērošana

Šādos gadījumos par turpmāko rīcību tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem, tostarp tā var izmantot dažus procesa vienkāršošanas paņēmienus. To darīt nav tiesas pienākums. Pat ja prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, tiesa var arī nolemt ievērot parastos noteikumus.

Ja tiesa pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumu par procesa norisi, puses nevar to apstrīdēt. Puses var tikai pieprasīt mutiska procesa izmantošanu.

1.3 Veidlapas

Standarta veidlapas nav jāizmanto.

1.4 Advokāta palīdzība

Ir spēkā parastie noteikumi, jo tiesvedība tiek vienkāršota tikai procesuālā ziņā. Persona, kurai nav juridiskā pārstāvja, var saņemt tādu pašu palīdzību kā persona, kurai ir juridiskais pārstāvis. Piemēram, prasību vietējā tiesā (Amtsgerichte) var iesniegt mutiski tiesas kancelejā. Arī persona, kurai ir juridiskais pārstāvis, var iesniegt prasību tiesā mutiski, neizmantojot advokāta starpniecību.

Arī tas, vai personai ir vai nav juridiskais pārstāvis, neietekmē tiesas pienākumu sniegt paskaidrojumus un ieteikumus (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Tiesai ir juridisks pienākums paskaidrot tiesā notiekošo no juridiskā un praktiskā viedokļa, kā arī izskaidrot neskaidros jautājumus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nepastāv ierobežojums, ka tiesa var iegūt pierādījumus tikai parastajā veidā. Pretēji citkārt piemērojamajam principam par tiešajiem pierādījumiem (Unmittelbarkeit), kas nozīmē, ka liecinieki, eksperti vai pašas puses ir jāuzklausa tiesas sēdes laikā pušu klātbūtnē, vienkāršotajā procesā tiesa var, piemēram, noteikt, ka liecinieki, eksperti vai puses tiek uzklausītas pa tālruni vai iesniedz liecību/atzinumu rakstiski.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesvedība var notikt tikai rakstiski, bet gadījumā, ja to pieprasa kāda no pusēm, ir jāizmanto mutisks process.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma struktūra ir vienkāršāka nekā parastajā tiesvedībā. Tas ir tāpēc, ka lietās, kuru prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, spriedumus parasti nevar pārsūdzēt.

Piemēram, spriedumā var nebūt iekļauts faktu apraksts. Tāpat pastāv iespēja izlaist nolēmuma pamatojumu, ja puses tam piekrīt vai ja būtiskākie pamatojumi jau ir izklāstīti tiesas protokolā. Tomēr, ņemot vērā starptautiskās juridiskās prasības, spriedumā ir jānorāda tā pamatojumi, ja spriedums tiks piemērots ārvalstīs (Civilprocesa kodeksa 313.a panta 4. punkta 5) apakšpunkts).

Ja tiesa izņēmuma kārtā pieļauj nolēmuma apstrīdēšanu, kas ir atkarīgs no tiesneša lēmuma, sprieduma struktūrai ir jāatbilst parastajām prasībām.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izdevumu atlīdzināšana netiek ierobežota, piemēro parastos noteikumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Parasti lietā, kuras prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, spriedumu pārsūdzēt nevar. Tomēr izņēmuma gadījumos to ir iespējams pārsūdzēt, ja pirmās instances tiesa spriedumā to ir paredzējusi. Tas dažkārt tiek darīts tāpēc, ka lieta ir ļoti būtiska, vai tāpēc, ka ir vajadzīgs apelācijas tiesas nolēmums, lai tiktu veidota judikatūra vai lai nodrošinātu judikatūras konsekvenci.

Ja apstrīdēšana nav atļauta, pirmās instances tiesai lieta ir jāpārskata, ja puse, kurai spriedums bija nelabvēlīgs, ceļ iebildumus, ka tiesa to nav pietiekami uzklausījusi un tas ir būtiski ietekmējis nolēmumu.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/05/2019

Maza apmēra prasības - Īrija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, atbilstoši Īrijas tiesību aktiem šāda procedūra pastāv kā alternatīva metode maza apmēra civilprasību ierosināšanai. [Skatīt Saite atveras jaunā logā1997. un 1999. gadā pieņemto Apgabaltiesas (maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras) reglamentu). Tas ir pakalpojums, ko sniedz apgabaltiesas un kas paredzēts patērētāju prasību lētai izskatīšanai, neiesaistot advokātu. Tiesvedību par maza apmēra prasībām (t.i., noteiktas prasības, kuru maksimālais apmērs ir € 2000) var ierosināt arī internetā.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūra ietver šādus prasības veidus:

(i) prasība par precēm vai pakalpojumiem, kas pirkti personīgai lietošanai no kāda, kas tos pārdod, veicot uzņēmējdarbību (patērētāju prasības);

(ii) prasība par mantas maznozīmīgu bojājumu (bet izslēdzot personisku aizskārumu);

(iii) prasība par īres depozīta neatgūšanu noteiktu veidu īrētiem īpašumiem, piemēram, brīvdienu mājai vai istabai/dzīvoklim telpās, kurās dzīvo arī īpašnieks, ja prasības apmērs nepārsniedz € 2000.

Prasības par izīrētāja/īrnieka prasībām vai īrētu izmitināšanas vietu, kas neietilpst maza apmēra prasību izskatīšanas procedūrā, var izskatīt Privāto dzīvesvietu nomas padome (Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2). Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.prtb.ie/

Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūra neattiecas uz prasībām, kuru pamatā ir:

(i) izpirkumnomas līgums;

(ii) līzinga līguma noteikumu pārkāpums;

(iii) parādi.

1.2 Procedūras piemērošana

Uz prasību attiecas šī procedūra, ja patērētājs ir iegādājies preces vai pakalpojumus personīgai lietošanai no kāda, kas tos pārdod, veicot uzņēmējdarbību. Tāpat kopš 2010. gada janvāra procedūru var izmantot viens uzņēmējs pret citu uzņēmēju. Maza apmēra prasības izskata Apgabaltiesas sekretārs jeb t.s. maza apmēra prasību sekretārs . Ja iespējams, sekretārs mēģina panākt vienošanos pušu starpā bez nepieciešamības izšķirt lietu tiesā. Ja vienošanos nevar panākt, sekretārs prasību iesniedz izskatīšanai apgabaltiesā.

Prasības iesniedzējam ir jāpārbauda tās personas vārds, uzvārds un adrese vai tā uzņēmuma nosaukums un adrese, pret ko tas vēlas iesniegt prasību. Uzņēmuma gadījumā tā reģistrētajam nosaukumam ir jābūt precīzam. Šai detalizētajai informācijai ir jābūt pareizai, lai tiesu izpildītājs varētu izpildīt tiesas rīkojumu (dekrētu).

Ja maza apmēra prasību sekretārs saņem paziņojumu no atbildētāja par prasības apstrīdēšanu vai pretprasības iesniegšanu, sekretārs sazinās ar prasības iesniedzēju un iesniedz tam atbildētāja atbildi vai atbildi uz prasību. Lai panāktu vienošanos, sekretārs var intervēt abas puses un ar tām risināt sarunas.

Ja atbildētājs atzīst prasības pamatotību, viņam par to ir jāpaziņo sekretāra birojam, iesniedzot veidlapu “Paziņojums par atbildības uzņemšanos”. Ja atbildētājs neatbild, prasība automātiski tiek uzskatīta par neapstrīdētu. Pēc tam apgabaltiesa izdod rīkojumu par labu prasības iesniedzējam (tā, ka iesniedzējam nav jāapmeklē tiesa) par prasībā norādīto apmēru un norīko tā apmaksu konkrētā īsā laika periodā.

1.3 Veidlapas

Maza apmēra prasību sekretārs prasības iesniedzējam izsniedz pieteikuma veidlapu, ko var arī lejupielādēt Tiesu pakalpojumu tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.courts.ie/.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras mērķis ir atrisināt patērētāju prasības lēti, neiesaistot advokātu, parasti šāda veida prasību sastādīšanai nav nepieciešama juridiskā palīdzība vai konsultācijas.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ja lieta tiek iesniegta tiesā, pusēm ir jāapmeklē apgabaltiesas sēde. Lietu kā parastu apgabaltiesas sēdi izskatīs publiski. Kad tiek sasaukta tiesa, tiesas sekretārs sauks prasības iesniedzēju sniegt pierādījumus liecinieku tribīnē. Pierādījumi ir jāsniedz, zvērot vai paužot apliecinājumu, un atbildētājs saistībā ar prasību var nopratināt prasības iesniedzēju. Arī atbildētājs var sniegt pierādījumus. Katru liecinieku var nopratināt pretējā puse vai tās juridiskais pārstāvis, ja tāds ir ieradies. Tāpat puses ir tiesīgas izsaukt lieciniekus vai iesniegt ziņojumus no lieciniekiem, bet tās nevarēs atgūt šādi radītas izmaksas, jo procedūrā nebija paredzēta šādu izmaksu segšana, bet gan tās mērķis ir veicināt maza apmēra prasību izskatīšanu salīdzinoši nedārgā forumā.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja lietu neatrisina maza apmēra prasību sekretārs, izskatīšanas dienā prasības iesniedzējam ir jāsniedz dokumentāli pierādījumi prasības pamatošanai, piemēram, jebkādas atbilstošas vēstules, kvītis vai rēķini. Turklāt abām pusēm ir iespēja sniegt mutiskus pierādījumus un tikt nopratinātām.

1.7 Sprieduma saturs

Ja prasības iesniedzēja prasība tiek apmierināta, apgabaltiesa izdod rīkojumu par labu prasības iesniedzējam par prasībā norādīto apmēru un piespriež tā apmaksu konkrētā īsā laika periodā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Puses drīkst izmantot juridiskā konsultanta pakalpojumus, tomēr tās nav tiesīgas atgūt šādi radītas izmaksas no otras puses pat tad, ja prasība tiek apmierināta. Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras mērķis ir veicināt prasības iesniegšanu, neiesaistot advokātu vai aizstāvi.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Gan prasības iesniedzējam, gan atbildētājam ir tiesības pārsūdzēt apagabaltiesas rīkojumu apriņķa tiesā. Par izmaksām lemj apriņķa tiesa, un tas ir katra apriņķa tiesas tiesneša lēmums.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.courts.ie/

Saite atveras jaunā logāhttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure

Saite atveras jaunā logāhttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Saite atveras jaunā logāhttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/11/2018

Maza apmēra prasības - Grieķija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Vai Grieķijā piemēro maza apmēra prasību procedūru (proti, īpašu procedūru, kas ir procesuāli vienkāršota salīdzinājumā ar parasto procedūru un ko piemēro gadījumos, kad prasības apmērs ir zemāks par konkrētu finansiālu robežvērtību vai, izskatot konkrētas lietas, neatkarīgi no finansiālās robežvērtības)?

Civilprocesa kodekss paredz īpašus noteikumus attiecībā uz maza apmēra prasību izskatīšanu (XIII iedaļas 466.–472. pants).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Īpašos noteikumus par maza apmēra prasībām piemēro šādos gadījumos: 1) ja strīda priekšmets ir apgabala civiltiesas (eirinodikeío) jurisdikcijā un ir saistīts ar prasībām attiecībā uz vai tiesībām uz kustamu īpašumu vai īpašumtiesībām uz kustamu īpašumu, kura vērtība nepārsniedz EUR 5000, vai 2) ja prasības summa pārsniedz EUR 5000, taču prasības iesniedzējs paziņo, ka prasības vai tiesību, uz ko attiecas tiesvedība, noregulēšanā akceptēs summu, kas nepārsniedz EUR 5000. Šādā gadījumā, pieņemot atbildētājam nelabvēlīgu spriedumu lietā, viņam/viņai tiek uzdots apmierināt prasību vai īstenot tiesības, uz ko attiecas tiesvedība, vai samaksāt summu, ko noteikusi tiesa.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūras izmantošana ir obligāta.

Nedz tiesa, nedz arī tiesvedībā iesaistītās puses nevar izvēlēties piemērot parasto procedūru īpašās maza apmēra prasību procedūras vietā.

1.3 Veidlapas

Veidlapas nav pieejamas.

1.4 Advokāta palīdzība

Vai procesuālos jautājumos kāds (piem., tiesas darbinieks vai tiesnesis) sniedz palīdzību tiesvedībā iesaistītajām pusēm, kuras nepārstāv advokāts? Ja tā, tad cik lielā mērā?

Tiesvedībā iesaistītās puses var pašas sevi pārstāvēt tiesā. Tiesvedības dalībnieku var pārstāvēt arī laulātais(-ā), augšupējais vai lejupējais radinieks, asinsradinieks līdz otrajai pakāpei vai ar laulības saitēm saistīts radinieks līdz otrajai pakāpei, vai tiesvedības dalībnieka algots darbinieks. Tiek uzskatīts, ka laulātais(-ā) vienmēr var pārstāv otru laulāto un var iecelt citus pārstāvjus. Nav noteikumu, kas paredzētu, ka šādos gadījumos tiesas darbinieks vai tiesnesis palīdz tiesvedības dalībniekam vai pārstāvjiem, kuri nav advokāti.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Vai atsevišķi noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir mazāk stingri salīdzinājumā ar noteikumiem, ko piemēro parastajā procedūrā? Ja tā, tad kurš noteikums un kādā mērā?

Izskatot maza apmēra prasības saskaņā ar īpašo maza apmēra prasību procedūru, apgabala civiltiesas tiesneši var atkāpties no parastajiem procesuālajiem noteikumiem, proti, viņi var ņemt vērā pierādījumus, kuri neatbilst likumā noteiktajām prasībām, kā arī pēc saviem ieskatiem var piemērot procedūru, kuru viņi attiecīgajos apstākļos uzskata par drošāko, ātrāko un ar mazākajām izmaksām saistīto metodi faktu noskaidrošanai.

1.6 Rakstiska procedūra

Prasības pieteikumu var iesniegt rakstiski apgabala civiltiesas sekretariātā vai mutiski apgabala civiltiesas tiesnesim — šādā gadījumā prasības pieteikuma iesniegšanu protokolē. Prasības pieteikums ietver šādu informāciju: a) tādu faktu precīzs apraksts, ar kuriem pamato prasību saskaņā ar tiesību aktiem un attaisno to, ka prasītājs ierosina lietu pret atbildētāju; b) strīda priekšmeta precīzs apraksts; c) prasītais tiesas nolēmuma īpašais veids; kā arī d) jebkādi pieejamie pierādījumi.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumus pasludina mutiski atklātā tiesas sēdē, parasti — tūlīt pēc uzklausīšanas tiesas sēdes laikā, pirms tiesnesis izskata nākamo lietu. Spriedumu pusēm neizsniedz, ja tiesas protokolos apliecināts, ka spriedums pasludināts, klātesot abām pusēm vai klātesot personām, kuras pārstāv puses lietā, vai pušu pilnvarotiem juristiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izmaksas netiek atlīdzinātas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Spriedumus attiecībā uz maza apmēra prasībām nevar pārsūdzēt.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/07/2017

Maza apmēra prasības - Spānija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, mutiski tiesas procesi prasībām par summu līdz EUR 6000.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasības par summu līdz EUR 6000 izskata mutiskā procesā.

1.2 Procedūras piemērošana

Tiesas procesu uzsāk, pamatojoties uz rakstisku prasības pieteikumu.

1.3 Veidlapas

Obligāti izmantojamu standarta veidlapu nav. Tomēr administratīvo teritoriju tiesu biroji parasti piedāvā standarta veidlapu vai izdrukātu veidlapu prasību pieteikumiem par summu līdz EUR 2000.

Šādu veidlapu izmanto vienīgi prasības pieteikumam, un tās izmantošana ir brīvprātīga. To var lejupielādēt no tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāConsejo General del Poder Judicial.

1.4 Advokāta palīdzība

Prasītāji var ierasties uz mutisko tiesas procesu personīgi, taču gadījumos, ja prasības apmērs pārsniedz EUR 2000, procesā obligāti jāpiedalās advokātam un prokuroram.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumus reglamentē vispārējie noteikumi — pieņem jebkādus pierādījumus, un tos var pieprasīt un sagatavot pirms uzklausīšanas.

1.6 Rakstiska procedūra

Procedūras rakstiskās formalitātes ietver prasību un aizstāvību. Procesuālos jautājumus risina tiesvedībā. Līdzīgi arī pierādījumus sniedz mutiski un sagatavo galvenokārt tiesā.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumu sagatavo ar pamatojumu un rakstiski, tādā pašā formā kā jebkurā citā procesā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja advokāta un prokurora dalība procesā ir obligāta un tiek dots rīkojums segt izmaksas, tad pusei, kurai par labu ir uzdots segt izmaksas, var atmaksāt ar tiesvedību saistītās izmaksas pēc tam, kad ir veikts to novērtējums, ar nosacījumu, ka šādas izmaksas nepārsniedz vienu trešo daļu no tiesvedības izmaksām katrai tiesvedībā iesaistītajai pusei, kas saņēmusi rīkojumu.

Ja tiesvedības puse, kura ieguvusi tiesības saņemt izmaksu atmaksu, dzīvo vietā, kas nav tiesvedības norises vieta, tai var atmaksāt prokurora izmaksas, pat ja prokurora dalība nav obligāta.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Spriedumu var pārsūdzēt, ja prasības summa lietā pārsniedz EUR 3000. Apelācijas sūdzību iesniedz tajā pašā tiesā rakstiski un ne vēlāk kā 20 dienās.

Apelācijas sūdzības izskata apgabaltiesa (Audiencia Provincial), un tās nolēmumu nevar pārsūdzēt.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 26/07/2017

Maza apmēra prasības - Francija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Francijā pastāv vienkāršota procedūra pirmās instances tiesā un vietējā tiesā – prasība kancelejā –, un to regulē Civilprocesa kodeksa šāds 843. un 844. pants. Tiesā vēršas, iesniedzot mutvārdu vai rakstveida prasību kompetentās tiesas kancelejā. Kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu. Tiesas sēdē tiesnesis mēģina puses samierināt un ar pušu piekrišanu var noteikt tiesas samierinātāju. Ja netiek panākta samierināšanās, procedūra turpinās. Advokāta nolīgšana nav obligāta. Puses var pārstāvēt laulātais, dzīvesbiedrs, persona, ar kuru ir noslēgts civiltiesisks solidaritātes pakts, vecāki, tiešie radinieki vai netiešie radinieki un to dienestā esošas personas.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasība nedrīkst pārsniegt EUR 4000 summu, un tai jābūt pirmās instances tiesas vai vietējās tiesas kompetencē.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasības kancelejā procedūra nav obligāta.

Nav iespējas pārveidot prasību kancelejā par parasto procedūru.

1.3 Veidlapas

Veidlapa nav obligāta, jo prasība kancelejā var būt mutvārdu. Tomēr pastāv veidlapa iesniegumam tiesā. Tā ir veidlapa CERFA Nr.10-0099, kas pieejama Francijas administrācijas tīmekļa vietnē un visās pirmās instances tiesu kancelejās.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā tā ir vienkāršota procedūra, kas attiecas uz summām, kas nepārsniedz EUR 4000, puses uzklausa tiesnesis, un tiesību aktos nav paredzēts nekāds atbalsts.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Noteikumi attiecībā uz pierādījumiem ir līdzīgi parastās procedūras noteikumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Šīs vienkāršotās procedūras ietvaros nav paredzēta rakstveida procedūra.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi attiecībā uz spriedumu ir tādi paši kā parastajā procedūrā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Piemēro tos pašus noteikumus, ko piemēro pārējām procedūrām. Tomēr šajā procedūrā nav vajadzīga advokāta iecelšana vai pārstāvība, izdevumi tātad ir mazāki.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Ņemot vērā strīda summas apmēru, pārsūdzības iespēja ir izslēgta. Attiecībā uz spriedumu var tikai iesniegt iebildumus vai kasācijas sūdzību.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāLegifrance tīmekļa vietne


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/07/2017

Maza apmēra prasības - Horvātija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Horvātijas Republikā maza apjoma prasības reglamentē Civilprocesa likuma (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 un 89/14; turpmāk “ZPP”) 457.–467. panta noteikumi, savukārt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk “Regula Nr. 861/2007”) reglamentē ZPP 507.o–507.ž panta noteikumi.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību procedūras vietējās tiesās ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz HRK 10 000.

Komerctiesās maza apmēra prasību procedūras ir strīdi, kuros prasības summa nepārsniedz HRK 50 000.

Maza apmēra prasību procedūras ietver arī procedūras, kurās prasība neattiecas uz naudu, bet kurās prasītājs ir piekritis saņemt summu, kas nepārsniedz HRK 10 000 (vietējās tiesās) vai HRK 50 000 (komerctiesās), lai apmierinātu prasību.

Maza apmēra prasību procedūras ietver arī procedūras, kurās prasības priekšmets ir nevis nauda, bet tāda kustama īpašuma piegāde, kura vērtība saskaņā ar prasītāja norādīto nepārsniedz HRK 10 000 (vietējās tiesās) vai HRK 50 000 (komerctiesās).

Saskaņā ar pašreizējo kārtību attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ja brīdī, kad tiesā, kurai ir jurisdikcija, tiek saņemta prasības veidlapa, prasības vērtība nepārsniedz EUR 2000, neskaitot procentus, izdevumus un maksas, piemēro Regulu Nr. 861/2007.

1.2 Procedūras piemērošana

Maza apmēra prasību procedūras notiek vietējā tiesā vai komerctiesā atbilstoši noteikumiem par piekritību pēc būtības, kas paredzēti ZPP 34. un 34.b pantā. Maza apmēra prasību procedūras tiek uzsāktas, iesniedzot prasību kompetentajai tiesai, t. i., iesniedzot notāram pieteikumu par izpildi, pamatojoties uz publisku aktu, ja ir savlaicīgi iesniegti pieņemami iebildumi pret izpildrakstu.

1.3 Veidlapas

Veidlapas, citas prasības vai deklarācijas iesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu, un tās izmanto tikai Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām atbilstoši Regulai Nr. 861/2007.

Nav citu noteiktu veidu prasības celšanai maza apmēra prasību procedūrās.

1.4 Advokāta palīdzība

ZPP nav paredzēti īpaši noteikumi par juridisko palīdzību maza apmēra prasību procedūrās. Prasītāju maza apmēra prasību procedūrās var pārstāvēt advokāts.

Ja ir izpildīti noteikumi, kas paredzēti Likumā par bezmaksas juridisko palīdzību (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 143/13 — Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), tiesvedības dalībniekiem ir tiesības uz primāro un sekundāro juridisko palīdzību.

To apvienību un juridisko klīniku saraksts, kuras pilnvarotas sniegt primāro juridisko palīdzību, ir atrodams, noklikšķinot uz saites
Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Maza apmēra prasību procedūrās pusēm jāiesniedz visi fakti, ar kuriem tās pamato savu prasību, ne vēlāk kā prasības vai aizstāvības paziņojuma iesniegšanas brīdī, kā arī jāiesniedz visi pierādījumi, kas vajadzīgi iesniegto faktu pamatošanai.

Jaunus faktus vai jaunus pierādījumus puses var izklāstīt iepriekšējā uzklausīšanā tikai tad, ja tām no tām neatkarīgu apstākļu dēļ nav bijis iespējas attiecīgos faktus vai pierādījumus izklāstīt prasībā vai aizstāvības paziņojumā.

Tiesa neņems vērā jaunus faktus un pierādījumus, ko puses būs izklāstījušas iepriekšējā uzklausīšanā pretrunā iepriekš minētajam noteikumam.

Pierādījumu iegūšanai piemēro ZPP vispārējos noteikumus. Tas nozīmē, ka maza apmēra prasību procedūrās pierādījumi var būt pārbaudes, dokumenti, liecinieku liecības, ekspertu ziņojumi, ko tiesa uzdevusi sagatavot, pušu sniegtie pierādījumi, un tiesa izlemj, kurus no iesniegtajiem pierādījumiem izmantot lietas faktu noskaidrošanai.

Plašāka informācija par pierādījumu iegūšanu izklāstīta informācijas paketē “Pierādījumu iegūšana — Horvātijas Republika” (Izvođenje dokaza — Republika Hrvatska).

1.6 Rakstiska procedūra

Maza apmēra prasību procedūras notiek rakstveidā.

Maza apmēra prasību procedūrās prasību vienmēr iesniedz atbildētājam, lai tas varētu iesniegt apsvērumus, un tiesas aicinājumā iesniegt aizstāvības paziņojumu puses tiek informētas, ka tiks uzskatīts, ka atbildētājs ir atsaucis prasību, ja viņš(-a) nebūs ieradies uz pirmo tiesas norādīto sēdi; ka šajā procedūrā pusēm ir jāiesniedz visi fakti ne vēlāk kā prasības vai aizstāvības paziņojuma iesniegšanas brīdī; ka iepriekšējā uzklausīšanā nevar izklāstīt jaunus faktus vai pierādījumus, izņemot ZPP 461.a panta 3. punktā paredzētajos gadījumos, ja pusēm no tām neatkarīgu apstākļu dēļ ir bijusi liegta iespēja izklāstīt faktus vai pierādījumus pirms iepriekšējās uzklausīšanas sākuma un ka šo lēmumu var pārsūdzēt, pamatojoties tikai uz 354. panta 2. punktā minēto civilprocesa noteikumu būtiskiem pārkāpumiem, kas ir šādi:

 • 1. apakšpunkts — ja sprieduma taisīšanā piedalījies tiesnesis, kuram bija sevi jāatstādina no lietas saskaņā ar tiesību aktiem (ZPP 71. panta 1. punkta 1.–6. apakšpunkts), tiesnesis, kurš ir bijis diskvalificēts ar tiesas nolēmumu, vai persona, kurai nav tiesneša statusa;
 • 2. apakšpunkts — ja pieņemts lēmums par prasību strīdā, kas nav tiesas kompetencē (ZPP 16. pants);
 • 4. apakšpunkts — ja pretrunā ZPP tiesa lēmumu pieņēmusi, pamatojoties uz nepieņemamiem pušu rīkojumiem (ZPP 3. panta 3. punkts);
 • 5. apakšpunkts — ja pretrunā ZPP tiesa pieņēmusi spriedumu, kas pamatots ar prasības atzīšanu, spriedumu, kas pamatots ar atteikšanos no prasības, aizmugurisku spriedumu vai spriedumu bez lietas iztiesāšanas;
 • 6. apakšpunkts — ja nelikumīgu darbību dēļ un jo īpaši (tiesas dokumentu) neizsniegšanas dēļ kādai no pusēm nav dota iespēja tikt uzklausītai tiesā;
 • 8. apakšpunkts — ja persona, kas nevar būt tiesvedības puse, ir piedalījusies tiesvedībā vai nu kā prasītājs, vai kā atbildētājs vai ja juridisku personu nav kā tiesvedības pusi pārstāvējusi pilnvarota persona, vai ja rīcībnespējīgu personu nav pārstāvējis likumīgs pārstāvis, vai ja likumīgajam pārstāvim vai advokātam faktiski nav bijis vajadzīgo pilnvaru tiesāties vai veikt konkrētas procesuālas darbības, kur tiesāšanās vai konkrētas procesuālas darbības netiek vēlāk atļautas;
 • 9. apakšpunkts — ja pieņemts lēmums par prasību, par kuru jau notiek tiesāšanās vai par kuru jau pasludināts juridiski spēkā esošs spriedums, vai ja ir jau panākts tiesas izlīgums vai izlīgums, kam atbilstoši atsevišķiem noteikumiem ir tiesas izlīguma iezīmes;
 • 10. apakšpunkts — ja pretrunā tiesību aktiem lietas iztiesāšanā nav ļauts piedalīties sabiedrības pārstāvjiem;
 • ZPP 11. apakšpunkts — ja spriedumam ir trūkumi, kuru dēļ to nevar izskatīt, un jo īpaši ja sprieduma rezolutīvā daļa ir nesaprotama, ja rezolutīvā daļa ir pretrunīga vai pretrunā sprieduma pamatojumam vai ja spriedumam vispār nav pamatojuma, vai ja tajā nav norādīts izšķirošu faktu pamatojums, vai ja šāds pamatojums nav pietiekami skaidrs vai ir pretrunīgs, vai ja attiecībā uz izšķirošiem faktoriem pastāv pretruna starp to, kas sprieduma pamatojumā ir norādīts par dokumentu vai protokolu saturu saistībā ar tiesvedības laikā sniegtajām liecībām, un faktiskajiem dokumentiem un protokoliem,

vai ja ir kļūda tiesību piemērošanā.

Ja puses pagaidu vai pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Horvātijas Republikas un ja tās adrese ir zināma, tiesas dokumentu izsniegšana notiek saskaņā ar Horvātijas Republikai saistošajiem noteikumiem un saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz Regulas Nr. 861/2007 13. pantā minēto procedūru.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumu maza apmēra prasību procedūrā pasludina tūlīt pēc galvenās tiesas sēdes beigām. Pasludinot spriedumu, tiesnesim ir pienākums sniegt klātesošajām pusēm norādījumus par to, ar kādiem nosacījumiem tās var pārsūdzēt spriedumu.

Tā kā nav īpašu noteikumu par sprieduma saturu maza apmēra prasību procedūrās, piemēro ZPP vispārējos nosacījumus, t. i., ZPP 338. pantu, kurā noteikts, ka sprieduma rakstiskajā versijā jābūt oficiālam ievadam, rezolutīvajai daļai un pamatojuma izklāstam.

Sprieduma ievadā jābūt ietvertai norādei par to, ka spriedums tiek pasludināts Horvātijas Republikas vārdā, tiesas nosaukumam, vienīgā tiesneša vai tiesas sastāva priekšsēdētāja, tiesneša referenta un tiesas sastāva locekļu vārdiem un uzvārdiem, pušu, to likumīgo pārstāvju un aģentu vārdiem un uzvārdiem vai nosaukumiem un dzīvesvietas vai juridiskajām adresēm, datumam, kurā noslēgusies lietas iztiesāšana, norādei par pusēm, to likumīgajiem pārstāvjiem un aģentiem, kuri piedalījušies tiesas prāvā, un sprieduma pasludināšanas datumam.

Sprieduma rezolutīvajā daļā jābūt ietvertam tiesas lēmumam par konkrētu prasību pēc būtības un sekundāro prasību pieņemšanu vai noraidīšanu, kā arī lēmumam par izlīgumam iesniegtas prasības esamību vai neesamību (ZPP 333. pants).

Pamatojuma izklāstā tiesa izklāsta pušu prasības, pušu iesniegtos faktus un pierādījumus, ar kuriem prasības pamatotas, norāda, kurus no šiem faktiem tā ir konstatējusi un kā un kāpēc tie konstatēti, un vai tā faktus konstatējusi, uzklausot pierādījumus, kā arī kādi pierādījumi tika izklāstīti un kāpēc, un kā tie tika novērtēti. Tiesa jo īpaši norāda, kuri materiālo tiesību aktu noteikumi tika piemēroti, spriežot par pušu prasībām, un, ja vajadzīgs, norāda savu nostāju attiecībā uz pušu viedokļiem par strīda juridisko pamatu, kā arī priekšlikumus vai iebildumus, par kuriem tā nav izklāstījusi pamatojumu lēmumos, ko tā pieņēmusi tiesvedības gaitā.

Attiecībā uz aizmugurisku spriedumu, spriedumu, kas pamatots ar prasības atzīšanu, vai spriedumu, kas pamatots ar atteikšanos no prasības, tiesa sprieduma pamatojuma izklāstā norāda tikai tā pieņemšanas pamatus.

1.8 Izmaksu kompensācija

Lēmumu par izmaksu atlīdzināšanu saistībā ar maza apmēra prasību procedūrām pieņem, pamatojoties uz ZPP vispārējiem noteikumiem, kas paredz, ka pusei, kas pilnībā zaudē lietu, ir pienākums atlīdzināt pretējās puses un tās pārstāvja, kurš iesaistījies lietā, izmaksas.

Ja puse ir daļēji uzvarējusi lietā, tiesa, ņemot vērā pušu panākumus, var uzdot katrai pusei segt pašai savas izmaksas vai uzdot vienai no pusēm atlīdzināt otrai pusei un tās pārstāvim, kurš iesaistījies lietā, proporcionālu izmaksu daļu.

Tiesa var nolemt, ka otrai pusei būtu jāsedz visas pretējai pusei un tās pārstāvim, kurš iesaistījies lietā, radušās izmaksas, ja spriedums ir pretējai pusei nelabvēlīgs tikai salīdzinoši maznozīmīgā tās prasības daļā un ja nav radušās atsevišķas izmaksas par attiecīgo prasības daļu.

Tomēr pusei ir pienākums neatkarīgi no lietas iznākuma atlīdzināt visas pretējās puses izmaksas, kas radušās puses vainas dēļ vai tai radušos notikumu dēļ.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Maza apmēra prasību procedūrās puses var iesniegt apelāciju pret pirmās instances spriedumu vai lēmumu astoņu dienu laikā.

Termiņu apelācijas iesniegšanai aprēķina no dienas, kad pasludināts spriedums vai lēmums. Ja spriedums vai lēmums nav izsniegts pusei, termiņu aprēķina no tā izsniegšanas dienas.

Spriedumu vai lēmumu, ar ko izbeidz maza apmēra prasību procedūru, var apstrīdēt, pamatojoties uz 1.6. punktā sīki izklāstītajiem iemesliem, t. i., ZPP 354. panta 2. punkta 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. apakšpunktā minēto civilprocesa noteikumu būtiska pārkāpuma dēļ vai kļūdas tiesību piemērošanā dēļ.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 23/08/2018

Maza apmēra prasības - Itālija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Attiecībā uz maza apmēra prasībām nav paredzēta īpaša procedūra. Maza apmēra prasības izskata miertiesā (giudice di pace).

Parasti miertiesā lietas tiek izskatītas pēc iespējas vienkārši (Civilprocesa kodeksa 316., 317. un 318. pants).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Miertiesu kompetencē ir izskatīt prasības, kas attiecas uz kustamām lietām un, kuru prasības summa ir EUR 5000 vai mazāka, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Miertiesā tiek izskatītas arī prasības, kas celtas par zaudējumu atlīdzību saistībā ar ceļu satiksmes un ūdens satiksmes negadījumiem, ja prasības summa nepārsniedz EUR 20 000.

Neatkarīgi no prasības summas miertiesā tiek izskatītas visas prasības, kas saistītas ar:

 • robežu noteikšanu un koku un dzīvžogu stādīšanas attālumu ievērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai paražām;
 • dzīvojamo namu apsaimniekošanas pakalpojumu tvērumu un izmantošanu;
 • attiecībām starp mājokļu īpašniekiem vai iedzīvotājiem saistībā ar dūmiem, izgarojumu tvaikiem, karstumu, troksni, vibrācijām un tamlīdzīgiem traucējumiem, kuri pārsniedz normas robežas;
 • procentiem vai papildu izdevumiem kavētu pensiju vai sociālo pabalstu maksājumu dēļ.

1.2 Procedūras piemērošana

Miertiesā lietas izskatīšanas sākas ar uzaicinājumu (citazione) ierasties tiesā uz noteikto sēdi. Prasības pieteikumu var iesniegt arī mutiski, un tādā gadījumā tiesa to reģistrē dokumentā, par ko pieteicējs paziņo atbildētājam uzaicinājumā ierasties tiesā uz noteikto sēdi (Civilprocesa kodeksa 316. pants). Pieteikumā ir jānorāda tiesa un iesaistītās puses, kā arī jāizklāsta lietas fakti un būtība. Laikposms no uzaicinājuma paziņošanas dienas līdz dienai, kad jāierodas tiesā, atbilst pusei no laikposma, kas noteikts lietas izskatīšanai vispārējās piekritības tiesā (tribunale) (Civilprocesa kodeksa 318. pants). Pirmajā sēdē miertiesnesis pēc saviem ieskatiem iztaujā puses un cenšas panākt samierināšanu: ja tas izdodas, tiek fiksēts panāktais izlīgums. Ja samierināšanas mēģinājums neizdodas, miertiesa uzdod pusēm sniegt pilnīgu faktu izklāstu, lai pamatotu savas prasības, ierunas un iebildumus, kā arī iesniegt dokumentus un citus pierādījumus. Ja atbilstoši pušu rīcībai lietas norises gaitā pirmajā sēdē rodas tāda nepieciešamība, miertiesnesis nosaka vēl ne vairāk kā vienu sēdi, lai būtu iespējams iesniegt un uzklausīt papildu pierādījumus. Pušu iesniegtos dokumentus var ietvert lietas materiālos un uzglabāt tur līdz lietas iztiesāšanai.

1.3 Veidlapas

Nav paredzēts izmantot veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Ja prasības summa nepārsniedz EUR 1100, puses miertiesā var pārstāvēt sevi pašas (Civilprocesa kodeksa 82. pants; skatiet faktu lapu “Prasības celšana tiesā”).

Visos citos gadījumos pusēm jāizmanto advokāta palīdzība. Taču atkarībā no lietas rakstura un apmēra miertiesnesis var pusei ļaut tiesvedībā piedalīties personiski pēc pašas puses mutvārdu pieprasījuma vai kā citādi.

Tiesnesis pārliecinās, ka puses ir izpildījušas visas darbības, kas attiecas uz to ierašanos tiesā, un pēc nepieciešamības aicina tās pilnībā noformēt vai labot dokumentus, kuri pēc tiesneša ieskatiem ir nepilnīgi.

Ja tiesnesis konstatē trūkumus advokātam izsniegtajā pilnvarā, viņš nosaka termiņu, kurā pusēm trūkumi jānovērš. Ja trūkumi ir novērsti noteiktajā termiņā, pieteikums uzskatāms par izlabotu un tā materiāltiesiskās un procesuāli tiesiskās sekas iestājas līdz ar pirmo paziņošanas dienu (Civilprocesa kodeksa 182. pants).

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir tādi paši kā parastajos tiesas procesos (skatiet faktu lapu “Pierādījumu iegūšana un pierādīšana”).

1.6 Rakstiska procedūra

Normatīvajos aktos nav paredzēts tīri rakstisks process, jo miertiesnešiem ir pienākums puses uzklausīt un censties panākt vienošanos.

1.7 Sprieduma saturs

Vai noteikumi par sprieduma saturu ir elastīgāki nekā parastajā procesā piemērojamie noteikumi? Ja tā, tad kādā veidā?

Nē. Spēkā ir parastie noteikumi.

1.8 Izmaksu kompensācija

Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz izmaksu atlīdzību? Ja tā, tad kādi?

Lēmumi par izmaksu atlīdzību tiek pieņemti, pamatojoties uz standarta noteikumiem, kas paredz, ka zaudējušajai pusei ir pienākums segt izmaksas. Taču abām pusēm var tikt noteikts pienākums segt savas izmaksas, ja abas puses ir zaudētājas vai arī citu pamatotu iemeslu dēļ.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Vai apelācijas iespēja ir izslēgta vai tikai ierobežota?

Nesenās reformas (2006. gada Likumdošanas dekrēts Nr. 40) ietvaros ir grozīti noteikumi par spriedumiem, kas pieņemti, piemērojot tiesnešu rīcības brīvību (sentenze di equità), apstrīdēšanu prasībās, kuru apmērs nepārsniedz EUR 1100, — šādus spriedumus var apstrīdēt vienīgi tad, ja ir pārkāpti procesuālie noteikumi, konstitucionālās tiesības vai Eiropas Savienības tiesības, vai arī principi, kas regulē lietas būtību.

Jaunais regulējums piemērojams visiem spriedumiem, kas pieņemti no 2006. gada 2. marta (Likumdošanas dekrēta Nr. 2006/40 27. pants).

"Rīcības brīvības" spriedumus, kas pieņemti pirms minētā datuma, var apstrīdēt Kasācijas tiesā (noteiktajā laikposmā), pamatojoties uz konstitucionālo, Eiropas Savienības tiesību vai procesuālo tiesību pārkāpumu, to principu pārkāpumu, kas regulē lietas būtību, vai arī gadījumā, ja sākotnējais spriedums nav atbilstīgi pamatots. Miertiesas pieņemtie spriedumi par administratīviem naudas sodiem var tikt apstrīdēti, iesniedzot ārkārtas prasību Kasācijas tiesā.

Visus citus miertiesā pieņemtos spriedumus var apstrīdēt apelācijas instances tiesā.

Skatiet faktu lapas “Tiesiskā kārtība”, “Lietu piekritība tiesām” un “Lietu iesniegšana tiesā”.

Saistītie pielikumi

Maza apmēra prasības: Civilprocesa kodeksa pantiPDF(114 Kb)it


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/02/2019

Maza apmēra prasības - Kipra


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Kipras tiesību sistēmā nav paredzēta īpaša procedūra maza apmēra prasību izskatīšanai, vienīgais izņēmums ir procedūra, kas paredzēta Regulā Nr. 861/2007, kuras piemērošanas nolūkā ir pieņemts procesuālais regulējums.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

1.2 Procedūras piemērošana

1.3 Veidlapas

1.4 Advokāta palīdzība

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

1.6 Rakstiska procedūra

1.7 Sprieduma saturs

1.8 Izmaksu kompensācija

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/07/2017

Maza apmēra prasības - Latvija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Latvijā maza apmēra prasības pieļaujamas prasībās par naudas piedziņu vai uzturlīdzekļu piedziņu, ja prasības kopsumma nepārsniedz 2100 euro.

Maza apmēra prasības regulētas Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā: 250.18 pants līdz 250.27 pants, kā arī turpmākie 54.1 nodaļā: 449.1 līdz 449.12 pants.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra procedūras attiecas tikai uz diviem prasību veidiem - prasībās, par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu (Civilprocesa likuma 35.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts).

Maza apmēra procedūrā maksājuma galvenais parāds vai — prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu — maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nedrīkst pārsniegt 2100 euro. Maksājumu kopsumma prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu attiecināma uz katru bērnu atsevišķi. Prasības summa prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu ir maksājumu kopsumma par vienu gadu.

Nacionālo normatīvo aktu maza apmēra prasību noteikumi neattiecas uz procesuālajiem noteikumiem, kas saistīti ar maza apmēra prasībām, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.Saite atveras jaunā logā861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izņemot pirmās instances tiesas sprieduma pārsūdzības kārtību. Attiecībā uz uzturlīdzekļu prasījumiem pārrobežu lietās Eiropas Savienībā darbojas Padomes 2008.gada 18.decembra regula (EK) Nr.Saite atveras jaunā logā4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

Par prasības pieteikumu maksājama valsts nodeva – 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 71,41 euro. Prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam valsts nodeva nav jāmaksā.

1.2 Procedūras piemērošana

Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot maza apmēra prasībām paredzētos civilprocesa izņēmumus. Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata.

Tiesnesis atstāj maza apmēra prasības pieteikumu bez virzības, ja prasības pieteikums maza apmēra prasības lietā nav noformēts atbilstoši Civilprocesa likuma Saite atveras jaunā logā250.20 pantā noteiktajam – prasītājs nav izmantojis maza apmēra prasībām noformēšanas paraugu vai nenorāda nepieciešamību izskatīt vai neizskatīt lietu tiesas sēdē.

Par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, nosūta to prasītājam un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Termiņš nevar būt īsāks par 20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā vai 15 dienu laikā, ja personas dzīvesvieta nav Latvijā.

1.3 Veidlapas

Prasības pieteikums un atbildētāja paskaidrojumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumu Nr.783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām” pielikumos esošajām veidlapām. Minēto noteikumu pielikumos ir šādas veidlapas:

 1. Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.
 2. Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu.
 3. Paskaidrojums prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.
 4. Paskaidrojums prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu.

Minētie Ministru kabineta noteikumi pieejami „Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortālā: Saite atveras jaunā logāhttp://likumi.lv/doc.php?id=237849.

Papildus prasītāja un atbildētāja identifikācijas datiem, maza apmēra prasības veidlapā norādāma arī šāda informācija:

 1. Tās rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums. Ja vien līgums pušu starpā neparedz citu prasības celšanas vietu, prasību pret personu ceļ pēc tās deklarētās dzīvesvietas, vai juridiskai personai – pēc tās juridiskās adreses (ja prasība radusies sakarā ar juridiskās personas filiāles vai pārstāvniecības darbību, prasību var celt tiesā arī pēc filiāles vai pārstāvniecības atrašanās vietas).
  Informācija par to, kāds ir tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums un kuras nosaukums jānorāda veidlapā, noskaidrojama interneta portālā http://www.tiesas.lv sadaļā “Tiesas” – “tiesu darbības teritorijas”.
 2. Prasītāja pārstāvis - jānorāda gadījumā, ja prasītājs vēlas, lai tā intereses tiesā pārstāvētu cita persona. Lai cita persona varētu būt pārstāvis tiesā, ir jānoformē notariāli apliecināta pilnvara, jāieraksta ailē par pārstāvības pamatu. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, tad šādā gadījumā kā pārstāvību apliecinošs dokuments ir orderis, bet, ja advokāts uzstājas kā puses pilnvarots pārstāvis, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru (nav nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara).
 3. Prasības priekšmets – apstrīdētās tiesības, tiesiskās attiecības, kuras pastāv starp prasītāju un atbildētāju, un kuru esamību vai neesamību prasītājs lūdz tiesu konstatēt un arī aizsargāt savas aizskartās vai apstrīdētās tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.
 4. Prasības summas aprēķins – maza apmēra prasības veidlapā ir jānodala galvenais parāds, t.i., parāda summa bez procentiem un līgumsodiem, līgumsods un nolīgtie vai likumiskie procenti, kā arī jānorāda katras no iepriekš minētajām summām aprēķins.
 5. Apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina, jānorāda likums (atsevišķie tiesību normas), uz kura prasība pamatota, visbeidzot norādāmi prasītāja prasījumi vai lūgumi tiesai.
 6. Prasības pieteikumu paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis, vai prasītājs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa. Prasības pieteikumam pievienojami dokumenti, kas apliecina lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, ja tāda noteikta likumā un apstākļus, uz kuriem prasījums pamatots.

1.4 Advokāta palīdzība

Civilprocesa likums neparedz īpašus noteikumus attiecībā uz advokāta palīdzību maza apmēra prasībās. Persona var uzaicināt pārstāvi maza apmēra prasības lietās.

Ja prasītājs, iesniedzot pieteikumu vēlas, lai tā intereses tiesā pārstāvētu cita persona, ja prasību ceļ pārstāvis, pieteikumā jānorāda tā vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Par pārstāvi civilprocesā var būt jebkura fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kuri nav nodibināta aizgādnība un kurai nav citu Civilprocesa likuma 84.pantā noteikto ierobežojumu, lai vestu attiecīgo lietu. Lai cita persona varētu būt pārstāvis tiesā, ir jānoformē notariāli apliecināta pilnvara.Pārstāvja pilnvarojumu pārstāvamais tiesā var izteikt mutvārdu pieteikumā, un par to izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā. Juridisko personu pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai dokumentiem, kas apliecina amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, tad šādā gadījumā kā pārstāvību apliecinošs dokuments ir orderis, bet, ja advokāts uzstājas kā puses pilnvarots pārstāvis, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru (nav nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara). Gadījumā, ja personu pārstāv pārstāvis, tad nepieciešamos dokumentus tiesā iesniedz un tos paraksta pārstāvis, kurš rīkojas tās vārdā atbilstoši pilnvarā dotajam pilnvarojumam.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumu iegūšanai piemērojami vispārējie Civilprocesa likuma noteikumi. Pierādīšanas līdzekļi maza apmēra procedūrās attiecīgi var būt pušu un trešo personu paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, eksperta atzinums.

1.6 Rakstiska procedūra

Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata. Vienlaikus ar prasības pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstu nosūtīšanu atbildētājam nosūtāma paskaidrojuma veidlapa, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu — 30 dienas, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam. Tiesa papildus informē atbildētāju par to, ka paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, kā arī par to, ka atbildētājs var lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Vienlaikus ar dokumentu nosūtīšanu pusēm tiesa izskaidro tām procesuālās tiesības, informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Lietā atbildētājs var sniegt paskaidrojumus, noformējot tos atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam. Paraugs atrodams Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām” pielikumā esošajās veidlapās (veidlapa pieejama Latvijas tiesu portālā: Saite atveras jaunā logāhttp://likumi.lv/doc.php?id=237849). Paskaidrojumā atbildētājs norāda sekojošu informāciju:

 1. tās tiesas nosaukumu, kurai iesniegti paskaidrojumi;
 2. prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
 3. atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;
 4. lietas numuru un prasības priekšmetu;
 5. to, vai viņš atzīst prasību pilnīgi vai kādā tās daļā;
 6. savus iebildumus pret prasību un to pamatojumu, kā arī normatīvo aktu, uz kuru tie pamatoti;
 7. pierādījumus, kas apstiprina viņa iebildumus pret prasību;
 8. lūgumus par pierādījumu izprasīšanu;
 9. to, vai lūdz atlīdzināt tiesas izdevumus;
 10. to, vai lūdz atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus, norādot to apmēru un pievienojot apmēru pamatojošos dokumentus;
 11. to, vai lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē;
 12. citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā;
 13. citus lūgumus;
 14. paskaidrojumiem pievienoto dokumentu sarakstu;
 15. paskaidrojumu sastādīšanas laiku un vietu.

Atbildētājs ir tiesīgs celt pretprasību 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam šādos gadījumos: 1) ja starp sākotnējo prasību un pretprasību iespējams savstarpējs ieskaits; 2) ja pretprasības apmierināšana pilnīgi vai daļēji izslēdz sākotnējās prasības apmierināšanu; 3) ja pretprasībai un sākotnējai prasībai ir savstarpējs sakars un to kopīga izskatīšana sekmēs lietas ātrāku un pareizāku iztiesāšanu. Lietu izskata saskaņā ar kārtību, kas attiecas uz maza apmēra prasībām, ja pretprasība atbilst maza apmēra prasībai – atbilst noteiktajam prasības summas apmēram un ir atbilstoši noformēta.

Tiesa turpina izskatīt lietu prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ja pretprasībā norādītā prasības summa pārsniedz maza apmēra prasības regulējošajos noteikumos noteikto prasības summu vai tā nav naudas piedziņas vai uzturlīdzekļu piedziņas prasība.

Ja puses nelūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē vai tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē, lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot pusēm par datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.

Tiesa lietu iztiesā tiesas sēdē prasības tiesvedības kārtībā, ja to lūdz kāda no pusēm vai ja tiesa uzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.

Tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā un kuras adrese ir zināma, notiek saskaņā ar Latvijai saistošajām starptautiskajām vai Eiropas Savienības tiesībām, tajā skaitā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulas (EK) Nr. Saite atveras jaunā logā861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 13.pantā paredzēto kārtību.

1.7 Sprieduma saturs

Tiesas spriedumu pasludina, pusēm nekavējoties pēc sprieduma sastādīšanas izsniedzot sprieduma norakstu.

Pusēm sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma norakstu nosūta nekavējoties pēc pilna sprieduma sastādīšanas datuma. Sprieduma saņemšana neietekmē termiņu skaitījumu.

Maza apmēra prasības gadījumā sprieduma saturs atbilst vispārīgajiem Civilprocesa noteikumiem par sprieduma saturu. Tas satur no 4 daļām:

 1. ievaddaļā norāda, ka spriedums taisīts Latvijas Republikas vārdā, kā arī sprieduma taisīšanas laiku, tās tiesas nosaukumu, kas taisījusi spriedumu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, lietas dalībniekus un strīda priekšmetu,
 2. aprakstošajā daļā norāda prasītāja prasījumus, atbildētāja pretprasību, iebildumus, kā arī lietas dalībnieku sniegto paskaidrojumu būtību;
 3. motīvu daļā norāda lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumentus, ar kuriem noraidīti tie vai citi pierādījumi. Šajā daļā norāda arī normatīvos aktus, pēc kuriem tiesa vadījusies, un konstatēto lietas apstākļu juridisko novērtējumu, kā arī tiesas secinājumus par prasības pamatotību vai nepamatotību. Ja atbildētājs pilnībā atzinis prasību, sprieduma motīvu daļā iekļauj tikai norādi uz normatīvajiem aktiem, pēc kuriem tiesa vadījusies;
 4. rezolutīvajā daļā norāda tiesas nolēmumu par prasības pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tās pilnīgu vai daļēju noraidīšanu un sprieduma būtību. Turklāt norāda, kam un kādā apmērā maksājami tiesāšanās izdevumi, sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, ja tiesa tādu noteikusi, sprieduma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību, kā arī pilna sprieduma sastādīšanas datumu.

Tiesas spriedumu lietās par maza apmēra prasībām lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no civilprocesa likumā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Maza apmēra prasībās piemērojami vispārīgie noteikumi par tiesas izdevumu atmaksāšanu.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam — proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Valsts nodeva par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, netiek atlīdzināta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, viņš atlīdzina atbildētājam radušos tiesas izdevumus. Prasītāja samaksātos tiesas izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesa pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos tiesas izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, tiesa pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos tiesas izdevumus.

Tiesas izdevumi, ja prasītājs no to samaksāšanas bijis atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Apelācijas kārtībā var pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu, ja:

 • pirmās instances tiesa ir nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;
 • pirmās instances tiesa ir pārkāpusi procesuālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;
 • pirmās instances tiesa ir nepareizi konstatējusi faktus vai nepareizi novērtējusi pierādījumus vai sniegusi nepareizu lietas apstākļu juridisko novērtējumu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas.

Ja spriedums lietā par maza apmēra prasību taisīts rakstveida procesā, pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma sastādīšanas dienas.

Apelācijas sūdzībā attiecībā uz sprieduma nepareizību papildus Civilprocesa likumā noteiktajam norāda:

 • kādu materiālo tiesību normu pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi, kādu procesuālo tiesību normu pārkāpusi un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu;
 • kādus faktus pirmās instances tiesa nepareizi konstatējusi, kādus pierādījumus nepareizi novērtējusi, kā izpaužas lietas apstākļu juridiskā novērtējuma nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu.

Pirmās instances tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez virzības un nosaka iesniedzējam termiņu trūkumu novēršanai, ja iesniegta apelācijas sūdzība, kas neatbilst Civilprocesa likumā noteiktajām prasībām vai/un un/vai apelācijas sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti vai likumā paredzētajos gadījumos nav pievienots noteiktā kārtībā apliecināts apelācijas sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstu tulkojums.

Ja noteiktajā termiņā trūkumi tiek novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod atpakaļ iesniedzējam.

Apelācijas sūdzību, kura nav parakstīta vai kuru iesniegusi persona, kas nav pilnvarota pārsūdzēt tiesas spriedumu, vai par kuru nav samaksāta valsts nodeva, nepieņem un atdod atpakaļ iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt apelācijas sūdzību nav pārsūdzams.

Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis vai noteiktos gadījumos trīs tiesneši koleģiāli 30 dienu laikā pēc apelācijas sūdzības saņemšanas izlemj jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.

Ja pastāv vismaz viens no apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem, norādot termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai.

Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, atzīst, ka apelācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma, jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu izlemj trīs tiesneši koleģiāli.

Ja kaut viens no trim tiesnešiem uzskata, ka pastāv vismaz viens no apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem.

Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, viņi pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību un nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem. Šo lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.

Lietas dalībnieks rakstveida paskaidrojumu par iesniegto apelācijas sūdzību kopā ar tā norakstiem, kuru skaits atbilst lietas dalībnieku skaitam, var iesniegt apelācijas instances tiesai 20 dienu laikā no dienas, kad apelācijas instance nosūtījusi lietas dalībniekiem paziņojumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.

Pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par apelācijas tiesvedības ierosināšanu, puse ir tiesīga 20 dienu laikā iesniegt pretapelācijas sūdzību. Pēc pretapelācijas sūdzības saņemšanas apelācijas instances tiesa nekavējoties nosūta pārējiem lietas dalībniekiem sūdzības norakstus.

Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot pusēm par datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā, informē tās par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Šis datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Ja tiesa uzskata par nepieciešamu, lietu par maza apmēra prasību var iztiesāt tiesas sēdē.

Apelācijas instances tiesas spriedums kasācijas instancē nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas vai, ja lieta izskatīta rakstveida procesā, sastādīšanas dienā.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/02/2019

Maza apmēra prasības - Lietuva

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas lietuviešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) IV daļas XXIV nodaļā ir paredzēta valsts maza apmēra prasību procedūra.

Eiropā maza apmēra prasības izskata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas maza apmēra prasību lietas izskata saskaņā ar strīdu izšķiršanas procedūras vispārējiem noteikumiem, ņemot vērā izņēmumus, kas paredzēti Lietuvas Republikas Likumā, ar ko īsteno Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību aktus par civilprocesa norisi (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Valsts maza apmēra prasību procedūru piemēro finansiālām prasībām līdz LTL 5000 (aptuveni EUR 1450).

Eiropas maza apmēra prasību procedūru piemēro civilprasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 2000. Šo procedūru nepiemēro lietām par: fizisku personu statusu vai tiesībspēju; īpašumtiesībām, ko rada laulības, uzturēšanas, testamentu un mantošanas tiesiskās attiecības; bankrotiem, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, sociālo nodrošinājumu, šķīrējtiesām, darba tiesībām, nekustamā īpašuma nomu vai īri, izņemot naudas prasījumiem, kā arī privātās dzīves neaizskaramības un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem, arī goda un cieņas aizskaršanu.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru piemēro no 2009. gada 1. janvāra. Eiropas maza apmēra prasības izskata apgabala tiesas saskaņā ar teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem, kas paredzēti Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā, proti, pilsētu vai rajonu tiesas.

Regulas (EK) Nr. 861/2007 4. panta 3. punktā un 5. panta 7. punktā noteiktajos gadījumos tiesai jāinformē prasības iesniedzējs / atbildētājs, ka viņam ir tiesības iesniegt prasību/pretprasību ne vēlāk kā 14 dienās pēc tiesas paziņojuma saņemšanas saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā. Ja prasības iesniedzējs / atbildētājs šā punkta 1. teikumā noteiktajā termiņā neiesniedz tiesai pareizi aizpildītu prasības/pretprasības pieteikumu, uzskata, ka prasības pieteikums nav iesniegts, un to ar tiesas nolēmumu atgriež prasības iesniedzējam / atbildētājam. Šādu tiesas nolēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību.

1.3 Veidlapas

Veidlapas ir pieejamas tiesās, vai arī tās var lejupielādēt no Valsts Tiesu administrācijas tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.teismai.lt/en/ un no tiesas dienestu tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Advokāta palīdzība

Juridiskā pārstāvja / advokāta klātbūtne nav nepieciešama. Tiesas nodrošina palīdzību saistībā ar veidlapu aizpildīšanu, taču nesniedz konsultācijas par prasību pēc būtības.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumu vākšana ir reglamentēta Civilprocesa kodeksa II daļas XIII nodaļā.

1.6 Rakstiska procedūra

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesa, kas izskata lietu, var pati lemt par lietas izskatīšanas norisi un procedūru. Lietu var izskatīt mutiski, ja to ir pieprasījusi vismaz viena puse. Ja procedūra notiek rakstiski, lietā iesaistītās personas netiek pieaicinātas un nepiedalās lietas izskatīšanā tiesā. Lietā iesaistītajām personām par rakstisko procedūru paziņo saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 133. panta 3. punktu. Ja lietu izskata pēc būtības, piemērojot rakstisku procedūru, īpašā tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) vismaz septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas paziņo lietas izskatīšanas datumu, laiku un vietu, kā arī tiesas sastāvu, izņemot kodeksā noteiktus gadījumus, kad pusēm informāciju sniedz, izmantojot citu procedūru. Minēto informāciju sniedz arī tiesas birojs.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesas nolēmumā jābūt ievaddaļai un rezolutīvajai daļai, kā arī jāsniedz īss pamatojums.

1.8 Izmaksu kompensācija

Par maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas nodeva (žyminis mokestis) tādā apmērā, kā noteikts Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 80. panta 1. punkta 1) apakšpunktā. Nodeva atbilst 3 % no prasības summas, taču nav mazāka par LTL 50.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Likuma 29. pantā noteikts, ka Lietuvas tiesu nolēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūru, var pārsūdzēt. Pārsūdzības procedūru reglamentē Lietuvas Civilprocesa kodeksa 301.–333. pants. Saskaņā ar kodeksa 307. panta 1. punktu, ja ir iemesls pārsūdzībai, apelācijas sūdzību var iesniegt 30 dienās pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 27/07/2017

Maza apmēra prasības - Luksemburga

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Papildus Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām, kas noteikta ar 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, saskaņā ar Luksemburgas normatīvo regulējumu attiecībā uz prasījumiem, kuru maksimālais apmērs (neskaitot procentus un izmaksas) ir EUR 10 000, pastāv arī vienkāršota prasījumu piedziņas procedūra, kas zināma kā “maksājuma rīkojums” (ordonnance de paiement).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Ar maksājuma rīkojuma procedūru iespējams piedzīt jebkādus naudas parādus, kuru apmērs nepārsniedz EUR 10 000, ar nosacījumu, ka parādnieka domicils ir Luksemburgā.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasītāja ziņā ir izlemt, vai parādu piedzīšanai izmantot maksājuma rīkojuma procedūru, jo prasītājs var pieteikt arī uzaicinājumu ierasties miertiesā (citation).

Maksājuma ordera procedūra miertiesā un pieteikums apriņķa tribunālā provizoriska maksājumu rīkojuma saņemšanai cita starpā atšķiras ar to, ka miertiesas procedūras rezultātā miertiesa var izdot pilnu spriedumu (jugement), bet apriņķa tribunāla procesā var tikt izdots vienīgi tiesas rīkojums (ordonnance).

1.3 Veidlapas

Pieteikumu maksājuma rīkojumam var iesniegt vai nu mutiski, vai rakstiski, iesniedzot to miertiesas kancelejā.

Lai pieteikums būtu derīgs, tajā ir jānorāda prasītāja un atbildētāja uzvārds, vārds, nodarbošanās un juridiskā adrese vai dzīvesvieta, kā arī pamatojuma argumentācija un prasījuma apmērs, un jāiesniedz arī pieteikums nosacījuma maksājuma rīkojumam.

Kreditoram jāpievieno vai jāiesniedz dokumenti, kas veido pierādījumu par parāda eksistenci un apmēru, un jāpierāda, ka tie ir pamatoti.

Tekstu salīdzināšana liecina, ka pamatojuma argumentācija, kas nepieciešama miertiesā izskatāmajām prasībām, nav tik plaša, jo minētajā gadījumā ir pietiekami norādīt parāda apmēru un izcelsmi.

1.4 Advokāta palīdzība

Normatīvajā regulējumā nav paredzēts pienākums tiesu izpildītājiem vai tiesām sniegt pusēm palīdzību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Piemērojami vispārpieņemtie noteikumi par pierādījumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja parādnieks iesniedz pretenziju un kreditors vēlas procesu turpināt, ir jāorganizē prasības izskatīšana atklātā sēdē.

1.7 Sprieduma saturs

Attiecībā uz spriedumiem, kas pieņemti lietās par maksājumu rīkojumiem, ir piemērojami tie paši principi un noteikumi, kā attiecībā uz spriedumiem, kas pieņemti vispārējos procesos.

1.8 Izmaksu kompensācija

Saskaņā ar Luksemburgas likumdošanu izmaksas parasti sedz zaudējusī puse, lai arī tiesa ar īpašu un argumentētu lēmumu var nolemt, ka izmaksas pilnā apmērā vai daļēji sedz cita puse. Ja pusei, kas uzvarējusi tiesā, ir radušās ar procesu saistītas izmaksas, tā var pieprasīt, lai otra puse šīs izmaksas tai atlīdzina.

Pretēji principam, kas piemērojams citās valstīs, izmaksas par advokātu pakalpojumiem netiek sistemātiski kompensētas. Saskaņā ar Luksemburgas likumdošanu izmaksas, kas paredzētas Jaunā Civilprocesa kodeksa 238. pantā, ietver izmaksas, kas saistītas ar tiesu izpildītājiem, ekspertiem, lieciniekiem, tulkošanu utt., bet neietver izmaksas par advokātu pakalpojumiem.

Tiesnesis var nolemt, ka pusei, kas uzvarējusi tiesā, jāmaksā fiksēta summa, kas paredzēta, lai segtu prasības rezultātā radušās izmaksas, tostarp izmaksas par advokāta pakalpojumiem. Tā tas notiek gadījumos, kad būtu nesamērīgi likt vienai pusei uzņemties radušos izdevumus, kuri nav ietverti izmaksās; tiesnesis pēc saviem ieskatiem var uzlikt otrai pusei par pienākumu veikt šādu maksājumu.

Lēmums par to, vai noteikt maksājumu, kā arī maksājuma apmērs ir tiesneša ziņā.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Attiecībā uz maksājuma rīkojumu lietām piemērojami vispārējie noteikumi. Miertiesas pieņemtos spriedumus var pārsūdzēt, ja prasības summa pārsniedz EUR 2000.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.legilux.lu/ ; Saite atveras jaunā logāhttps://justice.public.lu/fr.html


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/06/2017

Maza apmēra prasības - Ungārija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, šāda procedūra (“maza apmēra prasību” procedūra) ir pieejama, un tā ir noteikta 1952. gada Likumā Nr. III par Civilprocesa kodeksu.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību procedūra ir pieejama tādu lietu ietvaros, kas ierosinātas, saistībā ar iebildumu paziņojumu par maksājuma rīkojumu, kurš izdots tikai par tādu maksājumu izpildi, kuru vērtība nepārsniedz 1 miljonu Ungārijas forintu.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru īsteno rajona tiesas (járásbíróság).

1.3 Veidlapas

Pieteikuma veidlapas prasības  iesniegšanai nav paredzētas, taču attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūrām, kas notiek pirms šādu pieteikumu iesniegšanas un ietilpst civiltiesību notāru kompetencē, šāda veidlapa ir pieejama Ungārijas Civiltiesību notāru palātas mājaslapā un notāru birojos.

1.4 Advokāta palīdzība

Palīdzība ir pieejama. Lai veicinātu tiesību realizēšanu, fiziskas personas, kuru ienākumu apmērs un finansiālais stāvoklis neļauj segt procesuālās izmaksas, pēc viņu lūguma tiek pilnībā vai daļēji atbrīvotas no šo izdevumu segšanas. Saskaņā ar Likumu par nodevām puses var būt tiesīgas uz samazinātām tiesas nodevām (atbrīvojums no nodevām vai tiesības atlikt to samaksu), un personām, kurām tas nepieciešams, ir tiesības izmantot arī juridiskā konsultanta vai advokāta pakalpojumus saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību – ja tas nepieciešams šo personu tiesību efektīvai īstenošanai.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Tiesvedībās, kas sāktas, pamatojoties uz iebildumu paziņojumu par saņemtu maksājuma rīkojumu, tiesa ne vēlāk kā ar tiesas sēdes pavēsti atbildētājam paziņo par faktiem un pierādījumiem, kurus ir iesniedzis prasītājs. Puse var iesniegt pierādījumus, vēlākais, sēdes pirmajā dienā. Izņēmuma gadījumā puse var sniegt pierādījumus jebkurā procesa brīdī, ja pretējā puse tam piekrīt vai arī ja puse, iesniedzot pierādījumus, atsaucas uz faktiem vai pierādījumiem, galīgiem tiesas lēmumiem vai citiem administratīviem aktiem, kas pusei no viņas neatkarīgu apstākļu dēļ kļuvuši zināmi pēc noteiktā pierādījumu sniegšanas termiņa vai par ko puse no tās neatkarīgu apstākļu dēļ ir tikusi informēta pēc noteiktā termiņa, un ja puse iesniedz pietiekamus pierādījumus šāda apgalvojuma pamatojumam.

Ja pieteikumā ir veikti grozījumi vai ir iesniegta pretprasība, puse var iesniegt atbilstošus pierādījumus, kad tiek veikti grozījumi / iesniegta pretprasība, savukārt kompensācijas prasību apstrīdēšanas gadījumos pierādījumus saistībā ar kompensācijas prasību var iesniegt vienlaikus ar iebildumu paziņojumu. Tiesai ir jānoraida jebkādi pierādījumi, kas ir iesniegti, pārkāpjot šos noteikumus. Kopumā ir piemērojami vispārējie noteikumi par pierādījumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa arī veic uzklausīšanu.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma saturu nosaka vispārpiemērojamas normas, ievērojot nosacījumu, ka pēc sprieduma rezolutīvās daļas puses ir jāinformē par elementiem, kuri ietverami apelācijas sūdzībā, un par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja šādi elementi netiek iekļauti.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti ir piemērojams princips “zaudētājs maksā”.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Attiecībā uz pārsūdzības iespēju ir noteikti vairāki ierobežojumi, no kuriem visbūtiskākais ir tas, ka spriedumu var pārsūdzēt tikai tad, ja pirmajā instancē ir pieļauti procesuālo noteikumu smagi pārkāpumi vai arī ja ir nepareizi piemērotas tās tiesību normas, uz kuru pamata lieta tika izskatīta pēc būtības. Attiecībā uz apelācijas sūdzību iesniegšanu un apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņiem ir piemērojami vispārējie noteikumi, t. i., tās jāiesniedz tiesā, kas pieņēma lēmumu pirmajā instancē, 15 dienās pēc sprieduma izdošanas un tās izskatīs kompetentā apgabala tiesa (törvényszék).


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 16/10/2017

Maza apmēra prasības - Malta

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Īpašo maza apmēra prasību procedūru regulē Maltas Tiesību aktu krājuma 380. nodaļa (Maza apmēra prasību tribunāla akts), kā arī papildu tiesību akti 380.01, 380.02 un 380.03.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Tikai šā tribunāla [Tribunal għal Talbiet Żgħar] jurisdikcijā ir tādu ar naudu saistītu prasību izskatīšana un izlemšana, kuru apmērs nepārsniedz EUR 3494,06.

1.2 Procedūras piemērošana

Process sākas ar to, ka prasītāja puse aizpilda nepieciešamo veidlapu, iesniedz savu prasību tribunāla kancelejā, samaksā maksu un lūdz, lai tribunāls šo prasību izsniegtu atbildētājam. Tad atbildētājam ir astoņpadsmit dienas laika no prasības paziņojuma izsniegšanas dienas, lai iesniegtu savu atbildi. Ir iespējams arī iesniegt pretprasību. Ja atbildētājs uzskata, ka prasītāja prasība būtu jāapmaksā citai personai, viņam vajadzētu šo personu uzrādīt. Tad tiesas kanceleja informē puses par sēdes datumu un laiku. Iztiesātājs (adjudicator) regulē tiesvedību tribunālā tā, kā uzskata par lietderīgu saskaņā ar dabisko tiesību noteikumiem. Iztiesātājs nodrošina, ka lieta tiek izskatīta un izlemta pēc iespējas ātri tajā pašā sēdes dienā un ka ir nepieciešama ne vairāk kā viena sēde. Iztiesātājs savāc informāciju veidā, kādu tas uzskata par derīgu, un tam nav saistoši vislabāko pierādījumu noteikumi, vai noteikumi, kas ir saistīti ar netiešajiem pierādījumiem, ja iztiesātājs uzskata, ka viņa rīcībā esošie pierādījumi ir pietiekami uzticami, lai attiecīgajā lietā izdarītu secinājumus. Viņš, cik iespējams, atturas nozīmēt ekspertus, kuri sniegtu ekspertu liecības. Viņam pieder tādas pašas pilnvaras kā miertiesnesim, kas strādā Miertiesā civilajā jurisdikcijā, tostarp pilnvaras pieaicināt lieciniekus un vadīt liecinieku zvērestu nodošanas procesu.

1.3 Veidlapas

Pusei, kas iesniedz prasību, ir jāaizpilda prasības pieteikuma veidlapa, kura ietverta papildu tiesību akta 380.01 (Maza apmēra prasību tribunāla noteikumi) pirmajā sarakstā. Atbildētājs arī atbild, aizpildot veidlapu, ko arī var atrast iepriekšminētā papildu tiesību akta pirmajā sarakstā.

1.4 Advokāta palīdzība

Pusēm var palīdzēt jebkura persona — nav noteikts, ka tam noteikti jābūt advokātam vai advokāta palīgam.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Puses var sniegt pierādījumus mutiski, dokumentu formā vai apvienojot abus veidus. Liecinieku var izsaukt — ne vēlāk kā trīs dienas pirms datuma, kad tam ir jāliecina, — ierasties tribunālā noteiktā datumā un noteiktā laikā, lai sniegtu liecību vai sagatavotu dokumentu. Ja pienācīgā veidā izsauktais liecinieks uz sēdi neierodas, tribunāls var dot rīkojumu, lai liecinieks tiktu aizturēts un atvests uz sēdi, kas nozīmēta citā datumā.

1.6 Rakstiska procedūra

Prasība un atbilde uz to tiek sagatavota rakstiski. Pierādījumi var būt dokumentāri. Taču ierašanās tribunālā tā noteiktajos datumos ir obligāta.

1.7 Sprieduma saturs

Iztiesātājs savā lēmumā iekļauj galveno informāciju, uz kuru tas balsta savu lēmumu. Lēmumā viņš sniedz arī savu lēmumu attiecībā uz izmaksām.

1.8 Izmaksu kompensācija

Jebkurā lēmumā iztiesātājs nosaka izmaksas, kas jāsedz katrai pusei. Ja īpaši apstākļi nenosaka citādi, zaudējušai pusei tiek dots rīkojums segt tās puses izmaksas, par labu kurai ir pieņemts lēmums. Izmaksas ierobežo līdz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies pusei, kurai par labu piešķirta izdevumu apmaksa saistībā ar lietu. Nenozīmīgas un ļaunprātīgā nolūkā iesniegtas prasības gadījumā tribunāls var dot rīkojumu prasības iesniedzējam maksāt atbildētājam sodu, kura apmērs nepārsniedz EUR 232,94, un šis sods ir uzskatāms par civiltiesisku parādu.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Visas pārsūdzības pret Tribunāla lēmumiem ir jāiesniedz tiesas kancelejā, iesniedzot pieteikumus Apelācijas tiesā un tās zemākajā jurisdikcijā astoņpadsmit dienās no datuma, kad iztiesātājs ir pieņēmis lēmumu.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/03/2017

Maza apmēra prasības - Nīderlande


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Parastā procedūra maza apmēra prasībām ir procedūra — uzaicinājums ierasties tiesas apakšapgabala sektorā (sector kanton van de rechtbank). Tā ir parastā uzaicinājuma procedūra, kas ir procesuāli vienkāršota. Civilprocesa kodeksā (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) nav paredzēti atsevišķi noteikumi par lietas ierosināšanu apakšapgabala tiesā.

Pārrobežu lietās Eiropas Savienībā var piemērot arī Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Nīderlandē ir pieņemts Likums, ar ko īsteno Regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (2009. gada 29. maija Likums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Apakšapgabala tiesa izskata šādas lietas:

 • lietas saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 25 000;
 • lietas saistībā ar prasībām, kuru summa nav noteikta, taču ar nosacījumu, ka iespējamā summa nepārsniegs EUR 25 000.

Turklāt apakšapgabala tiesas tiesnesis izskata lietas saistībā ar darba tiesībām, nomu, aģentūrām, izpirkumnomu un patērētāju pirkuma līgumiem, apelācijas sūdzības par naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī par sīkiem kriminālpārkāpumiem.

Apakšapgabala tiesa izskata arī lietas saistībā ar Eiropas maza apmēra prasībām. Attiecībā uz Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu Regulā ir noteikta robežvērtība — EUR 2000.

1.2 Procedūras piemērošana

Nav paredzēta īpaša apakšapgabala tiesas procedūra. Būtībā noteikumus par uzaicinājuma procedūru piemēro gan attiecībā uz apgabala tiesu, gan apakšapgabala sektoru. Būtiska atšķirība ir tā, ka lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, pusēm ir tiesības sevi aizstāvēt tiesā, savukārt citās lietās (ko izskata apgabala tiesa) puses pārstāv advokāts. Skatīt atbildi par 1.4. punktu tālāk tekstā. Turklāt apakšapgabala sektorā lietas izskata tiesa viena tiesneša sastāvā, proti, viens tiesnesis.

Eiropas maza apmēra prasībām piemēro noteikumus par prasības iesniegšanas procedūru.

1.3 Veidlapas

Tiesvedību apakšapgabala tiesā parasti uzsāk ar uzaicinājumu ierasties tiesā. Tiesvedības uzsākšana ar uzaicinājumu ierasties tiesā ir vienāda visās tiesās (gan apgabala tiesā, gan arī apakšapgabala tiesā). Svarīgākā informācija uzaicinājumā ir prasības pieteikums (pati prasība) un tā pamatojums (fakti un tiesības, kas ir prasības pieteikuma pamatā).

Lietas izskatīšanai apakšapgabala tiesā ir vairākas īpašas iezīmes:

1)      atbildētāju uzaicina apgabala tiesa A, taču viņam ir jāierodas pie apakšapgabala tiesas tiesneša tiesas A galvenajā sēdes norises vietā vai norādītajā apakšapgabala tiesas sēdes norises vietā;

2)      ja prasītāju pārstāv pilnvarotais pārstāvis tiesvedībā, uzaicinājumā ierasties tiesā jābūt norādītam pilnvarotā pārstāvja vārdam, uzvārdam un adresei.

Prasības pieteikumu saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām iesniedz, izmantojot veidlapu A. Šo veidlapu var lejupielādēt no Eiropas e-tiesiskuma portāla.

Prasības pieteikums jāiesniedz tiesā ar atbilstīgu jurisdikciju. Tiesai ir jurisdikcija atbilstīgi noteikumiem, kas definēti Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

1.4 Advokāta palīdzība

Lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, puses var pašas sevi pārstāvēt. Tas nozīmē, ka nav noteikta obligāta prasība, ka juridisko pārstāvību veic advokāts. Palīdzību drīkst sniegt arī pilnvarots pārstāvis, turklāt nav nepieciešams, lai tas būtu advokāts. Saistībā ar juridiskās palīdzības izdevumu atmaksu par advokāta pakalpojumiem skatīt arī atbildi par 1.8. punktu tālāk tekstā.

Līdzīgi arī, piemērojot Eiropas procedūru, nav noteikta prasība, ka pusēm būtu nepieciešams advokāts vai cits juridiskais konsultants, kurš tās pārstāv.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Piemēro parastos tiesību aktu noteikumus par pierādījumiem. Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem par pierādījumiem tiesnesim principā ir tiesības novērtēt sniegto pierādījumu. Skatīt arī punktu “Pierādījumu iegūšana”. Iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 861/2007 9. pantā ir reglamentēta pierādījumu iegūšana, piemērojot Eiropas procedūru.

1.6 Rakstiska procedūra

Ir spēkā valsts procesuālie noteikumi par apakšapgabalu sektoru funkcijām civillietu izskatīšanā. Rakstiskos dokumentus apgabaltiesas sekretariātā var iesniegt (personīgi vai pa pastu vai faksu) līdz sēdes darba kārtības publiskošanas dienai, kā arī uzklausīšanas laikā. Paziņojumus un apsvērumus var iesniegt mutiski tiesvedības laikā apakšapgabala tiesā. Eiropas procedūra ir rakstiska procedūra, lai gan var rīkot arī uzklausīšanu, ja tiesnesis to uzskata par vajadzīgu vai ja to pieprasa puse.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumā iekļauj šādu informāciju:

 • pušu un to pilnvaroto pārstāvju vai advokātu vārds, uzvārds un adrese;
 • informācija par procesa norisi;
 • informācija par uzaicinājumiem ierasties tiesā un pušu paziņojumi;
 • lēmuma pamatojums, norādot faktus un tiesneša apsvērumus;
 • tiesneša galīgais lēmums;
 • tiesneša vārds, uzvārds, kā arī
 • sprieduma pieņemšanas datums.

Spriedumu paraksta tiesnesis.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja lietu iesniedz izskatīšanai apakšapgabala tiesā, var rasties šādas izmaksas: maksa par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā, tiesas piespriesto izmaksu sadalījums, kā arī juridiskās palīdzības izmaksas.

Maksu par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā maksā tad, kad tiesa pieņem prasības pieteikumu lietas izskatīšanai. Summa ir atkarīga no lietas veida. Praksē prasības pieteikuma iesniedzēja advokāts sedz šo maksu un pēc tam pieprasa to no prasības pieteikuma iesniedzēja. Tiesnesis var lemt, ka tiesā zaudējusī puse sedz otras puses izmaksas. Ja spriedums nav pilnībā labvēlīgs nevienai no pusēm, katra puse sedz savas izmaksas. Tiesa var sadalīt arī juridiskās palīdzības izmaksas, kā arī izmaksas saistībā ar liecinieku un ekspertu pieaicināšanu, ceļa un uzturēšanās izdevumus, dokumentu sagatavošanas izdevumus un citas ārpustiesas izmaksas (Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/).

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem puse, kurai spriedums ir mazāk labvēlīgs, atsevišķos gadījumos var saņemt atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai. Atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai nav iespējams saņemt visās lietās, ko izskata apakšapgabalu tiesas. Ja atbalsts juridiskās palīdzības izmaksu segšanai ir iespējams, arī tiesvedības puse sedz noteiktu daļu no juridiskās palīdzības izmaksām atkarībā no sava finanšu stāvokļa. Pieteikumu atbalsta saņemšanai saistībā ar juridiskās palīdzības izmaksu segšanu advokāts iesniedz Juridiskās palīdzības padomei (Raad voor rechtsbijstand). Šādus gadījumus reglamentē Likums par juridisko palīdzību (Wet op de Rechtsbijstand). Šā likuma IIIA nodaļā ir izklāstīti noteikumi par juridiskās palīdzības sniegšanu pārrobežu tiesvedībā Eiropas Savienībā. Ar šo likumu īsteno Eiropas Savienības Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (Saite atveras jaunā logāhttp://www.rvr.org./).

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Apelāciju par tiesas apakšapgabala sektora spriedumiem var iesniegt apelācijas tiesā. Apelāciju var iesniegt vienīgi tādā gadījumā, ja prasības summa pārsniedz EUR 1750. Apelāciju var iesniegt 3 mēnešos pēc sprieduma pieņemšanas dienas. Īstenojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, apelāciju par apakšapgabala tiesas lēmumu iesniegt nevar.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/01/2019

Maza apmēra prasības - Austrija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Austrijas tiesībās netiek izdalīta speciāla procedūra maza apmēra prasībām. Austrijas Civilprocesa kodeksā (ZPO) vienkāršota procedūra ir paredzēta tikai saistībā ar īpašām lietām, kas izskatāmas rajona tiesās. Parasti tie ir īpaši procesuālie noteikumi vai vienkāršots process, izskatot tīri finansiālus strīdos, kas ir rajona tiesu jurisdikcijā (strīda summa līdz EUR 15 000, kas tiks paaugstināta līdz EUR 20 000 no 2015. gada 1. janvāra un līdz EUR 25 000 no 2016. gada 1. janvāra). Lietās, kas ir saistītas ar darba un sociālā nodrošinājuma tiesībām, neatkarīgi no strīda summas var tikt ieviesti atsevišķi procesuāli vienkāršojumi.

Parasti šādi vienkāršojumi piemērojami saistībā ar maza apmēra prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 1000 (sk. 1.5. punktu) vai EUR 2700 (sk. 1.9. punktu).

1.2 Procedūras piemērošana

Saskaņā ar Austrijas procesuālajām tiesībām īpašu noteikumu piemērošana maza apmēra prasībās ir obligāta, un puses nevar no tā izvairīties.

Tādējādi ne tiesa, ne puses nevar nodot prasību izskatīšanai “parastā” kārtībā.

1.3 Veidlapas

Tā kā Austrijā nepastāv speciāla procedūra maza apmēra prasībām, šādu prasību celšanai nav paredzētas īpašas veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Austrijā juridiskā pārstāvība nav obligāta lietās, kuru summa nepārsniedz EUR 5000. Tiesnešiem ir jānodrošina atbalsts pusēm, kurām nav juridiskā pārstāvja, t. i., viņiem ir jāinformē šīs puses par viņu procesuālajām tiesībām un pienākumiem, kā arī par viņu darbības un bezdarbības tiesiskajām sekām. Puses var reģistrēt savu prasību arī mutiski piekritīgajā rajona tiesā vai rajona tiesā pēc viņu dzīvesvietas. Ja rakstisks iesniegums, ko sagatavojusi puse, kurai nav juridiskā pārstāvja, neatbilst prasībām, tiesnesim minētajai pusei ir jāsniedz atbilstošs skaidrojums un padoms. Tas nedrīkst kompromitēt tiesneša objektivitāti.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 1000, tiesa var neņemt vērā puses piedāvātos pierādījumus, ja pilnīga attiecīgo apstākļu noskaidrošana būtu nesamērīgi sarežģīta. Tomēr arī šajā gadījumā tiesnesim ir jāpieņem nepatvaļīgs lēmums labā ticībā, pamatojoties uz visa procesa iznākumu kopumā. Šo lēmumu var pārskatīt turpmākās pārsūdzības stadijās.

1.6 Rakstiska procedūra

Austrijas tiesībās nav atļauts pilnībā rakstisks tiesas process. Tomēr, tā kā Austrijā nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, liecinieks ziņojumus var iesniegt rakstiski. Taču šādi pierādījumi tiek uztverti kā dokumentāri pierādījumi, nevis liecība.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar Austrijas Civilprocesa kodeksu, ja spriedums tiek paziņots mutiski, attiecībā uz sprieduma rakstisko eksemplāru piemērojamas mazāk stingras prasības neatkarīgi no strīda summas. Ja spriedums ir paziņots mutiski abu pašu klātbūtnē un neviena puse nav to pārsūdzējusi atvēlētajā laikā, tiesa var izdot saīsinātu spriedumu, uzrādot galvenos pamatojumus, kas tika izmantoti lēmuma pieņemšanā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Saskaņā ar Austrijas tiesībām civillietās izdevumus puses parasti sedz samērīgi ar to, kādā mērā ir apmierināta prasība. Gan tiesu izdevumi, gan nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem ir tieši saistītas ar strīda summu. Tāpēc parasti strīdos par mazākām summām būs mazāki tiesas izdevumi un mazākas nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem. Tā kā likumos un noteikumos izdevumi ir noteikti tarifu veidā, saistībā ar mazām prasībām izdevumu apmērs var tikt saglabāts zemā līmenī. Tomēr attiecībā uz šāda veida prasībām nepastāv īpašas izdevumu normas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saistībā ar maza apmēra prasībām Austrijas tiesību aktos ir noteikti pārsūdzības tiesību ierobežojumi. Tiesas procesā, kur prasības summa nepārsniedz EUR 2700, pārsūdzība ir atļauta tikai tad, ja to var pamatot ar tiesību aktu neievērošanu vai spēkā neesamību (ārkārtēji nopietnas procesuālās kļūdas). Ne citas procesuālās kļūdas, ne pirmās instances tiesas veiktos faktu konstatējumus vai pierādījumu novērtējumus apstrīdēt nevar. Pretējā gadījumā ir piemērojami “parastās” kārtības noteikumi.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 02/06/2018

Maza apmēra prasības - Portugāle

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Pastāv īpaša, vienkāršota procedūra, kas attiecas uz visām šajā jautājumā minētajām lietām.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Īpašā procedūra, ko izmanto, lai pieprasītu, ka tiek izpildītas monetārās saistības, kuras uzskata par zemas vērtības saistībām vai kuras izriet no komercdarījumiem, ir piemērojama līdz monetārajai robežvērtībai EUR 15 000,00.

1.2 Procedūras piemērošana

Šī procedūra nav obligāta.

1.3 Veidlapas

Portugāles tiesību aktos nav paredzētas veidlapas prasībām pasludināt tiesas paskaidrojošu spriedumu par pušu tiesībām.

1.4 Advokāta palīdzība

Tiesiskās palīdzības shēma attiecas uz visām tiesām un visu veidu lietām.

Lietās, kurās prasījuma vērtība ir EUR 5000,00 vai mazāk, ja puses nav iecēlušas advokātu vai advokāts nav ieradies uz tiesas sēdi, kurā izskata lietu un pasludina spriedumu, liecinieku pratināšanu veic tiesnesis.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Šajā procedūrā noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir mazāk stingri; tie ir elastīgāki par noteikumiem, kuri reglamentē parasto paskaidrojošo procedūru.

Noteikumi, kas atspoguļo šo vēlmi padarīt procesu mazāk stingru un elastīgāku, ir šādi:

a)      pierādījumi tiek sniegti tiesas sēdē. Ja attiecīgā summa ir mazāka par EUR 5000,00, puses var pieaicināt tikai trīs lieciniekus; citos gadījumos tās var pieaicināt piecus lieciniekus. Tomēr tām nav atļauts pieaicināt vairāk par trīs lieciniekiem attiecībā uz katru no faktiem, ko tās cenšas pierādīt. Liecinieki, kuri norādījuši, ka neko nezina, šajā nolūkā netiek skaitīti;

b)      tiesas sēde notiek 30 dienu laikā, un, ja prasījuma summa attiecīgajā lietā ir mazāka par EUR 5000,00, datuma noteikšanai nav nepieciešama iecelto advokātu piekrišana;

c)      jebkuras puses neierašanās, pat ja tā ir pamatota, nav iemesls tiesas sēdes atlikšanai; tāpat arī advokāta neierašanās, pat ja tā ir pamatota, nav iemesls atlikt tiesas sēdi, ja attiecīgā summa ir mazāka par iepriekšējā punktā norādīto;

d)     ja summa ir lielāka par norādīto un tiesas sēde tiek atlikta, tai jānotiek nākamo 30 dienu laikā. Otrreiz atlikt tiesas sēdes izskatīšanu nedrīkst;

e)      ja tiesnesis uzskata, ka ir nepieciešams turpināt pierādījumu iegūšanu, lai varētu pieņemt pienācīgu nolēmumu, viņš aptur tiesas sēdi brīdī, ko viņš uzskata par vispiemērotāko, un tūlīt nosaka datumu šādai pierādījumu iegūšanai. Lietas izskatīšana ir jāpabeidz 30 dienu laikā;

f)       eksperta ziņojumu vienmēr sniedz tikai viens eksperts;

g)      kad pierādījumu iegūšana ir pabeigta, katrs advokāts var sniegt īsu paziņojumu.

1.6 Rakstiska procedūra

Tāpat kā citas procedūras šī procedūra notiek mutiski.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi par sprieduma saturu ir elastīgāki, ņemot vērā, ka argumentācijai vienmēr jābūt “kodolīgai” jeb īsai un konkrētai.

Turklāt tiesnesim spriedums nav jāsagatavo rakstiski, bet tas var tūlīt to nodiktēt pierakstīšanai.

Tiesas nolēmumam, kas jāpieņem gadījumos, kad atbildētājs pēc personīgas pavēstes neapstrīd prasības pieteikumu, arī ir daudz vienkāršāka struktūra, jo tiesneša vienīgā darbība, kam ir sprieduma spēks, ir izpildes klauzulas pievienošana lūgumrakstam, ja vien nav skaidrs, ka ir piemērojami nogaidīšanas izņēmumi, vai ja pieteikums ir acīmredzami nepieņemams.

Nogaidīšanas izņēmumi (procesuāli trūkumi, kas ir pietiekami svarīgi, lai tiesnesis neizvērtētu pieteikumu un attaisnotu atbildētāju) ir atļauti — vai arī prasītāja prasības tiek noraidītas kā acīmredzami nepieņemamas — tikai tad, ja par to ir skaidri pierādījumi.

1.8 Izmaksu kompensācija

Nepiemēro nekādus ierobežojumus.

Piecu dienu laikā pēc galīgā nolēmuma pieņemšanas puses, kuras ir tiesīgas saņemt izdevumu atlīdzību, nosūta tiesai attiecīgu paskaidrojumu, kas adresēts tiesvedībā zaudējušai pusei.

Paskaidrojumā jāietver šāda informācija:

a)      puses vārds un uzvārds vai nosaukums, lietas numurs un advokāta vai tiesu izpildītāja vārds;

b)      atsevišķā sadaļā — puses samaksātās summas tiesas nodevu segšanai;

c)      atsevišķā sadaļā — puses samaksātās summas izdevumu segšanai;

d)     atsevišķā sadaļā — advokātam samaksātās summas, izņemot, ja tās pārsniedz 50 % no kopējām tiesas nodevām, ko samaksājusi tiesvedībā zaudējusī puse un uzvarējusī puse;

e)      norāde par summām, kas jāsaņem.

Izdevumus tai pusei, kurai ir tiesības saņemt izdevumu atlīdzību, tieši sedz tiesvedībā zaudējusī puse, izņemot, kā paredzēts Civilprocesa kodeksa Saite atveras jaunā logā540. pantā.

Tiesvedībā zaudējušai pusei saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem tiek uzdots samaksāt šādas summas kā izdevumu atlīdzību:

a)      summas, kas saistītas ar tiesvedībā uzvarējušās puses tiesas nodevām, proporcionāli algai;

b)      summas, ko tiesvedībā uzvarējusī puse samaksājusi izdevumu segšanai;

c)      50 % no kopējām tiesas nodevām, ko samaksājusi tiesvedībā zaudējusī puse un uzvarējusī puse, kā kompensācija uzvarējušai pusei par izdevumiem, kas saistīti ar advokāta honorāriem, ja vien ir iesniegts iepriekšminētais paskaidrojums.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Pārsūdzībām nepiemēro īpašus noteikumus, tāpēc attiecībā uz pārsūdzēšanas iespēju nepiemēro nekādus izņēmumus vai īpašus ierobežojumus, un pārsūdzība ir (vai nav) pieņemama atbilstoši vispārējiem nosacījumiem.

Saistītās saites

Sīkāka informācija ir pieejama šādās saitēs:


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/01/2019

Maza apmēra prasības - Rumānija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jaunā Civilprocesa kodeksa, kas stājās spēkā 2013. gada 15. februārī, 1025.–1032. pants īpaši reglamentē šo maza apmēra prasību procedūru.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Jaunā Civilprocesa kodeksa 1025. pantā noteikts, ka prasības summa, neņemot vērā procentus, tiesvedības izmaksas un citus papildu ieņēmumus, dienā, kad prasības pieteikumu iesniedz tiesā, nedrīkst pārsniegt RON 10 000.

Ņemot vērā šo robežvērtību (ratione materiae), maza apmēra prasību procedūru nevar piemērot nodokļu, muitas vai administratīvās lietās vai saistībā ar valsts atbildību par darbībām vai bezdarbību, īstenojot valsts varu. Līdzīgi procedūru nepiemēro arī prasībām saistībā ar: civilstāvokli vai fizisku personu tiesībspēju; īpašumtiesībām, ko rada ģimenes attiecības; mantošanu; maksātnespēju, vienošanos ar kreditoriem, procedūrām, kas ietver maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību un citu juridisku personu likvidāciju, vai citām līdzīgām procedūrām; sociālo nodrošinājumu; darba tiesībām; nekustamā īpašuma nomu vai īri, izņemot tiesvedību saistībā ar parādiem un naudas atmaksu; šķīrējtiesām; privātās dzīves neaizskaramības un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem.

1.2 Procedūras piemērošana

Jaunais Civilprocesa kodekss paredz, ka maza apmēra prasību procedūra ir alternatīva procedūra. Prasītājs var izvēlēties starp maza apmēra prasību procedūru un parasto tiesvedības procedūru. Ja prasītājs vēršas tiesā, iesniedzot prasības pieteikumu, to izskata saskaņā ar parasto procedūru, ja vien prasītājs ne vēlāk kā līdz pirmajai uzklausīšanai skaidri nepieprasa piemērot īpašu procedūru. Ja prasību nevar izskatīt, piemērojot maza apmēra prasību procedūru, tiesa par to paziņo prasītājam, un, ja prasītājs neatsauc savu prasību, to izskata parastajā kartībā. Pirmās instances kompetentā tiesa, kas izskata prasību, ir reģiona tiesa. Teritoriālo kompetenci nosaka parastajā kārtībā.

1.3 Veidlapas

Tieslietu ministra 2013. gada 29. janvāra Rīkojums Nr. 359/C, ar ko apstiprina veidlapas, kuras izmanto maza apmēra prasību procedūrā, ko paredz Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 1025.–1032. pants, nosaka maza apmēra prasību procedūrā obligāti izmantojamās standarta veidlapas. Standarta veidlapas ir šādas: pieteikuma veidlapa; veidlapa, ar ko groza vai/un labo prasības pieteikuma veidlapu; atbildes veidlapa.

1.4 Advokāta palīdzība

Palīdzību sniedz atbilstīgi tiesneša darbības ierobežojumiem, nevis ņemot vērā konkrētās lietas veidu.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Tiesa var pieņemt arī citus pierādījumus papildus tiem, ko iesniegušas puses. Taču netiek pieņemti pierādījumi, kuru administrēšana rada nesamērīgi augstas izmaksas salīdzinājumā ar iesniegtās prasības vai pretprasības summu.

1.6 Rakstiska procedūra

Jaunā Civilprocesa kodeksa 1028. pants un turpmākie panti nosaka, ka prasītājs uzsāk maza apmēra prasību procedūru, aizpildot prasības pieteikuma veidlapu un iesniedzot to kompetentajai tiesai vai nosūtot to šādai tiesai pa pastu, vai nosūtot, izmantojot jebkurus citus līdzekļus, kas nodrošina piegādi un saņemšanas apstiprinājumu. To dokumentu kopijas, kurus prasītājs ir iecerējis izmantot tiesvedībā, arī iesniedz vai nosūta kopā ar prasības pieteikuma veidlapu. Ja prasītāja sniegtā informācija nav pietiekami skaidra vai ir neatbilstīga vai ja prasības pieteikuma veidlapa nav aizpildīta pareizi, tiesa sniedz iespēju prasītājam aizpildīt vai labot veidlapu vai iesniegt papildu informāciju vai dokumentus, izņemot gadījumus, kad ir acīmredzams, ka prasības pieteikums nav pamatots vai nav pieņemams. Prasības pieteikumu noraida, ja ir acīmredzams, ka tas nav pamatots vai nav pieņemams. Ja prasītājs tiesas noteiktajā termiņā neiesniedz trūkstošo informāciju vai neizlabo prasības pieteikuma veidlapu, pieteikums tiek noraidīts.

Maza apmēra prasību procedūra ir rakstiska procedūra, un to īsteno tikai tiesā. Tiesa var uzdot pusēm ierasties tiesā, ja tā uzskata, ka pušu klātbūtne ir nepieciešama, vai ja to pieprasa kāda no pusēm. Tiesa var noraidīt šādu pieprasījumu, ja tā uzskata, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, mutiskas debates nav vajadzīgas. Noraidījuma iemeslus sniedz rakstiski, un noraidījumu nevar pārsūdzēt.

Tiesa pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas nosūta atbildes veidlapu atbildētājam, pievienojot tai prasības pieteikuma veidlapas kopiju un prasītāja iesniegto dokumentu kopijas. Atbildētājam 30 dienās pēc dokumentu saņemšanas jāiesniedz pareizi aizpildīta atbildes veidlapa, kā arī to dokumentu kopijas, kurus atbildētājs ir paredzējis izmantot lietas izskatīšanā. Atbildētājs var neizmantot atbildes veidlapu un sniegt atbildi ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem. Tiesa nekavējoties izsniedz prasītājam atbildētāja atbildes kopiju vai attiecīgā gadījumā pretprasību, kā arī atbildētāja iesniegto dokumentu kopijas. Ja atbildētājs iesniedz pretprasību, prasītājam 30 dienās pēc tās saņemšanas jāiesniedz pareizi aizpildīta atbildes veidlapa vai jāsniedz atbilde, izmantojot jebkādus citus līdzekļus. Pretprasību, ko nevar izskatīt, piemērojot šo procedūru, atdala un izskata parastā kārtībā. Tiesa var pieprasīt pusēm iesniegt papildu informāciju termiņā, kas noteikts šim nolūkam, taču nepārsniedz 30 dienas pēc atbildētāja vai attiecīgā gadījumā prasītāja atbildes saņemšanas. Ja tiesa nosaka termiņu, kad pusēm jāierodas tiesā, tām izsniedz tiesas pavēsti par ierašanos tiesā. Ja tiesa nosaka termiņu procesuālas darbības veikšanai, tā informē attiecīgo pusi par sekām, kas iestājas, ja noteiktais termiņš netiek ievērots.

Tiesa pieņem spriedumu 30 dienās pēc visas pieprasītās informācijas saņemšanas vai attiecīgā gadījumā pēc mutiskās uzklausīšanas. Ja attiecīgā puse nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiesa pieņem spriedumu par galveno prasību vai pretprasību, ņemot vērā dokumentus, kas attiecas uz lietu. Pirmās instances tiesas pieņemts spriedums ir piemērojams no tā pieņemšanas dienas, un to izsniedz pusēm.

1.7 Sprieduma saturs

Nav.

1.8 Izmaksu kompensācija

Jaunā Civilprocesa kodeksa 1031. pants nosaka, ka tiesā zaudējusī puse pēc otras puses pieprasījuma sedz tiesvedības izmaksas. Taču tiesa neuzliek pienākumu segt tās puses, kuras labā pieņemts spriedums, nepamatotas izmaksas vai izmaksas, kuras nav samērīgas ar prasības summu.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Jaunā Civilprocesa kodeksa 1032. pants nosaka, ka tiesas spriedumu var pārsūdzēt tribunālā 30 dienās pēc tā izsniegšanas. Pamatotos gadījumos apelācijas tiesa var apturēt īstenošanu ar nosacījumu, ka tiek iemaksāta drošības nauda 10 % apmērā no apstrīdētās summas. Apelācijas tiesas lēmumu izsniedz pusēm, un tas ir galīgs.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/07/2017

Maza apmēra prasības - Slovēnija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Slovēnijas tiesību aktos paredzētas īpaša kārtība attiecībā uz maza apmēra prasībām, ko reglamentē 30. nodaļa Civilprocesa likumā (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Saskaņā ar ZPP noteikumiem maza apmēra prasības strīds ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz EUR 2000. Komerctiesiskos strīdos maza apmēra prasības strīds ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz EUR 4000. Maza apmēra prasības ietver arī strīdus, kuros prasība nav finansiālas dabas un prasībā prasītājs paziņo savu gatavību pieņemt naudas summu, kas nepārsniedz EUR 2000 (EUR 4000 komerctiesiskos strīdos) prasības apmierināšanas vietā, un strīdus, kuros prasības priekšmets ir kustamās mantas piegāde, kur prasībā prasītāja noteiktā summa nepārsniedz EUR 2000 (EUR 4000 komerctiesiskos strīdos). Maza apmēra prasību strīdi neietver strīdus, kas saistīti ar īpašumu, strīdus par autortiesībām, strīdus par preču zīmju un izgudrojumu aizsardzību vai par tiesībām izmantot tirdzniecības nosaukumu, strīdus par konkurences aizsardzību vai strīdus par pārkāpumiem.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasības iesniegšanas kārtība ir noteikta 1.1. punktā. Maza apmēra prasības skata vietējā tiesa (okrajno sodišče), izņemot komerctiesiskos strīdus, kurus skata apgabaltiesa (okrožno sodišče).

1.3 Veidlapas

Veidlapas ir jāaizpilda tikai maza apmēra prasībai, ko puse iesniedz, pamatojoties uz autentisku dokumentu. Aizpildītu veidlapu var iesniegt elektroniski šajā adresē: Saite atveras jaunā logāhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Šis nosacījums attiecas arī uz izpildes procesu, kura pamatā ir autentisks dokuments, ja procesā pienācīgi pamatotas sūdzības iesniegšanai seko iebildums par maksājuma rīkojumu. Lai palīdzētu pusēm uzsākt strīdu, citu iepriekš sagatavotu veidlapu maza apmēra prasībām  nav.

Sīkāku informāciju par iespējām iesniegt pieteikumus elektroniski, lūdzu, skatiet sadaļā “Automātiska apstrāde”.

1.4 Advokāta palīdzība

Puses var lūgt juridisko palīdzību, kas tām pienākas, ja tās atbilst “Likuma par bezmaksas juridisko palīdzību” (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) noteikumiem.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Maza apmēra prasību procesos prasītājam ir pienākums sniegt visus faktus un visus pierādījumus prasībai, bet atbildētājam ir pienākums to darīt savos aizstāvības argumentos. Pēc tam katra puse var iesniegt vienu sagatavošanās paziņojumu. Vēlāk iesniegtos rakstiskos paziņojumos minēti fakti un pierādījumi netiek ņemti vērā. Aizstāvības argumentu un sagatavošanās paziņojumu iesniegšanas termiņš ir astoņas dienas.

1.6 Rakstiska procedūra

Maza apmēra prasību tiesvedība notiek, pamatojoties uz juridiskajām darbībām, kas veiktas rakstiski. Tiesa var ierobežot laiku un pierādījumu vākšanas procesa apmēru un veikt tiesvedību pēc saviem ieskatiem, lai panāktu līdzsvaru starp pušu tiesību aizsardzības pienācīgu nodrošināšanu un mērķi paātrināt procesu un saglabāt zemas izmaksas.

1.7 Sprieduma saturs

Maza apmēra prasību tiesvedībā spriedumu paziņo tūlīt pēc galvenās izskatīšanas sēdes beigām. Rakstiskā spriedumā jāietver ievaddaļa, aprakstošā daļa, ziņojums par pamatojumu un piezīme par likumīgajām tiesībām. Ziņojums par pamatojumu sastāv tikai no īsa faktu kopsavilkuma un atsaucēm uz procesuālajām un materiālajām tiesību normām, uz kurām lēmums balstīts. Maza apmēra prasību strīdos komerctiesībās sprieduma aprakstošajā daļā ir tikai atsauce uz prasībām un faktiem, uz kuriem pušu prasības balstītas, piezīme par likumīgajām tiesībām un piezīmes par pārsūdzības tiesībām, kā arī norāde, ka spriedums tiks noformēts kā paziņojums ar pamatojumu, ja kāda puse paziņos par savu nodomu spriedumu pārsūdzēt.

1.8 Izmaksu kompensācija

Par procesa izdevumiem tiek lemts saistībā ar to, par labu kurai pusei tiek izspriesta lieta, t. i., pusei, kurai nolēmums ir bijis nelabvēlīgs, ir pienākums segt otras puses izdevumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Puses astoņās dienās var pārsūdzēt pirmās instances spriedumu vai lēmumu, ar ko izbeigts maza apmēra prasību strīds. Spriedumu vai lēmumu var apstrīdēt tikai ar pamatojumu par ZPP 339. panta 2. punktā ietverto civilprocesa noteikumu nopietnu pārkāpumu un materiālo tiesību normu pārkāpumu. Maza apmēra prasību komerctiesiskos strīdos spriedumu var pārsūdzēt tikai puse, kas ir paziņojusi par savu nodomu spriedumu pārsūdzēt. Maza apmēra prasību strīdos nav pārskatīšanas procesa un iemesli, lai lūgtu procesu atkārtot, ir ierobežoti.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Saite atveras jaunā logāhttp://www.sodisce.si/

Saite atveras jaunā logāhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Saite atveras jaunā logāhttp://www.pisrs.si/Pis.web/


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/12/2016

Maza apmēra prasības - Slovākija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Maza apmēra prasībām nav īpašs process, un tās reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi. Attiecībā uz prasībām, kuras nepārsniedz 2000 EUR un kurām nepieciešams tikai vienkāršs izvērtējums, netiek noturētas tiesas sēdes.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Procesu reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi.

1.2 Procedūras piemērošana

Process sākas ar prasības pieteikumu, piemērojot parasto procedūru jebkāda veida prasības pieteikumiem tiesvedības uzsākšanai.

1.3 Veidlapas

Nav paredzēts izmantot noteiktas veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Puses saņem palīdzību saskaņā ar vispārīgo tiesu pienākumu informēt puses par to procesuālajām tiesībām un pienākumiem jebkurā laikā un par iespēju izvēlēties juristu vai sazināties ar Tiesiskās palīdzības centru (Centrum právnej pomoci).

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Procesu reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi.

1.6 Rakstiska procedūra

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

1.7 Sprieduma saturs

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

Tiesa nosaka pusei tiesāšanās izdevumus atkarībā no lietas iznākuma. Ja puses prasība apmierināta tikai daļēji, tiesa tiesāšanās izdevumus sadala proporcionāli vai arī nosaka, ka nevienai pusei nepienākas atlīdzība par tiesāšanās izdevumiem. Ja viena puse ir atbildīga par tiesvedības pārtraukšanu, tiesa piespriež tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu otrai pusei. Ja viena puse ir atbildīga par tiesvedības izmaksām, kas citkārt nebūtu radušās, tiesa piespriež šo izdevumu atlīdzināšanu otrai pusei. Ārkārtas gadījumos, ja pastāv apstākļi, kam jāpievērš īpaša uzmanība, tiesa nolemj nepiespriest tiesāšanās izdevumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Pusei ir iespēja pārsūdzēt spriedumu civilās tiesvedības parastajā kārtībā. Apelācijas sūdzību var iesniegt tiesā, kuras spriedums tiek apstrīdēts, 15 dienu laikā kopš lēmuma paziņošanas.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 08/04/2019

Maza apmēra prasības - Somija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Pašreizējie Somijas tiesību akti neparedz dažādu procesuālo regulējumu atkarībā no tā, kāds ir pieteicēja celtās prasības apmērs naudas izteiksmē. Tomēr var tikt noteikts, kāda veida process konkrētajā lietā būtu piemērots, ņemot vērā lietas raksturu. Lieta tiks izskatīta, īstenojot visas pilna tiesas procesa dažādās stadijas, tikai tad, ja tas ir pamatoti un ja ieinteresētās puses tā vēlas. Piemēram, lietu var izšķirt viens tiesnesis bez mutiskas sagatavošanās sesijas vai tikai rakstiskā procesā. Īpaša procedūra ir paredzēta arī bezstrīdus civillietās. Neapstrīdēti prasījumi tiek izskatīti vienkāršotā procedūrā, kā minēts iepriekš (skatiet tēmu “Maksājuma rīkojuma procedūra — Somija” un “Automātiska apstrāde — Somija”).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Kā minēts iepriekš, prasības apmēram naudas izteiksmē nav nozīmes. Procedūras veids ir atkarīgs no lietas būtības.

1.2 Procedūras piemērošana

Civillietās tiesas process tiek ierosināts, iesniedzot apgabaltiesā (käräjäoikeus) rakstisku prasības pieteikumu. Neapstrīdētus prasījumus var iesniegt arī, izmantojot elektronisku pieteikumu (skatiet tēmu “Maksājuma rīkojuma procedūra — Somija”).

1.3 Veidlapas

Valsts līmenī nav paredzētas citas veidlapas, izņemot veidlapu, ko izmanto, lai iesniegtu paziņojumu par nodomu pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu. Atsevišķas apgabaltiesas ir izstrādājušas veidlapas īpaša veida sarakstei; tās parasti ir pieteikumu vai iebildumu veidlapas. Veidlapu izmantošana nav obligāta.

Neapstrīdētus prasījumus var iesniegt arī, izmantojot elektronisko pieteikuma veidlapu (skatiet tēmu “Maksājuma rīkojuma procedūra — Somija”).

1.4 Advokāta palīdzība

Ja nepieciešams, tiesas reģistratūras darbinieki sniedz konsultācijas par procesuālo kārtību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ja prasījums netiek apstrīdēts, pierādījumi nav nepieciešami. Ja tiek izmantota pilnībā rakstiskā procedūra, izskata tikai rakstiskus pierādījumus. Nav paredzēti īpaši noteikumi, ka maza apmēra prasībās attiecībā uz pierādījumu iegūšanu piemērojami īpaši noteikumi.

1.6 Rakstiska procedūra

Lietu var izšķirt bez mutiskas tiesas sēdes, pamatojoties tikai uz rakstiskiem pierādījumiem. Šādā veidā vienmēr tiek izšķirtas bezstrīdus lietas. Apstrīdētas prasības var izšķirt, pamatojoties tikai uz rakstiskiem pierādījumiem, ja, ņemot vērā lietas būtību, nav nepieciešama galvenā tiesas sēde un ja neviena ieinteresētā puse neiebilst pret rakstiskas procedūras izmantošanu.

1.7 Sprieduma saturs

Saistībā ar maza apmēra prasībām nav paredzēti īpaši noteikumi par spriedumu saturu.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti zaudējušajai pusei tiks uzlikts segt visus pamatotos tiesas izdevumus, kas radušies pretējai pusei, īstenojot lietā nepieciešamos soļus. Tomēr ir noteikti griesti, kādā apmērā var likt atlīdzināt izdevumus neapstrīdētu prasījumu gadījumā un lietās saistībā ar dzīvojamo telpu īri. Šajās lietās maksimālo izdevumu apmēru, ko var likt atlīdzināt zaudējušajam atbildētājam, prasītājs nosaka saskaņā ar izdevumu tabulu.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Lietas būtība neietekmē pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības process ir vienāds visās lietās. Paziņojums par nodomu pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu ir jāiesniedz noteiktā termiņā, un pārsūdzības izskata apelācijas tiesas (hovioikeus).


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 08/02/2018

Maza apmēra prasības - Zviedrija


1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, civillietās par maza apmēra prasībām ir īpaša procedūra.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Saskaņā ar īpašo procedūru civillietās par maza apmēra prasībām, ja prasības apmērs ir zemāks par noteiktu robežvērtību, lieta tiek nodota vispārējās piekritības pirmās instances tiesā (rajona tiesā (tingsrätt)). Šobrīd (2013. gadā) šī robežvērtība ir SEK 22 500. Šīs robežvērtības apmērs nav noteikts likumā, bet gan ir saistīts ar tā saukto bāzes cenas apmēru, kas nozīmē, ka robežvērtība tiek noteikta atbilstoši cenu tendencēm.

1.2 Procedūras piemērošana

Iespēja izmantot šo procedūru netiek ierobežota atkarībā no konkrēta lietu veida, piemēram, patērētāju tiesību strīdos. Piemērojamie kritēriji nosaka, ka tai ir jābūt civilprasībai, kuras apmērs ir mazāks par noteikto robežvērtību. Šādu procesuālo kārtību nevar piemērot ģimenes lietu strīdos.

1.3 Veidlapas

Nav izstrādāta tipveida veidlapa, kas būtu jāizmanto, lai sāktu tiesvedību par maza apmēra prasību. Taču ir paredzēta veidlapa, lai iesniegtu prasību uzaicinājumam ierasties tiesā, un to var izmantot neatkarīgi no prasības apmēra. Veidlapa ir pieejama Zviedrijas Valsts tiesu administrācijas (Domstolsverket) tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://www.domstol.se/) Saite atveras jaunā logāzviedru un Saite atveras jaunā logāangļu.

1.4 Advokāta palīdzība

Ja tiesvedībai jānotiek rajona tiesā (tingsrätt), tās uzšākšanai ir pieejama palīdzība. Tas ir likumā noteikts oficiāls valsts iestāžu pienākums. Šis pienākums nozīmē, ka personas var, piemēram, zvanīt rajona tiesai pa tālruni vai ierasties tajā personīgi, kā arī saņemt vispārīgus padomus par procesu un noteikumiem, kuri attiecas uz viņām. Tiesas priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt arī to, ka izskatāmie jautājumi tiek noskaidroti un ka lietas puses precizē, uz kādiem apsvērumiem tās plāno balstīties lietā un lietas sagatavošanas laikā atkarībā no lietas būtības. Praksē tiesnesis pilda savu pienākumu, uzdodot papildjautājumus un sniedzot komentārus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nav paredzēti īpaši noteikumi, kas būtu piemērojami lietām par maza apmēra prasībām. Proti, iespējams iesniegt gan mutvārdu, gan rakstiskus pierādījumus. Rakstiskas liecinieku liecības ir pieļaujamas tikai konkrētās situācijās. Plašāka informācija par pierādījumu iegūšanu saskaņā ar Zviedrijas likumiem atrodama šeit.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa var pieņemt nolēmumu, pamatojoties vienīgi uz rakstisku procesu. Šādu iespēju izmanto lietās, kur mutvārdu process nav nepieciešams attiecībā uz lietas izmeklēšanu un to nepieprasa neviens procesa dalībnieks.

1.7 Sprieduma saturs

Nav paredzēti īpaši noteikumi, ar kuriem reglamentē sprieduma formulējumu lietās par maza apmēra prasībām. Turpmāk izklāstītais attiecas uz visām civillietām, tostarp spriedumiem lietās par maza apmēra prasībām. Spriedums jāizdod rakstiski, un atsevišķās tā sadaļās jāietver šāda informācija: tiesas nosaukums un sprieduma pieņemšanas datums un vieta, puses un to pārstāvji vai advokāts, sprieduma rezolutīvā daļa, attiecīgo pušu prasības un lūgumi, kā arī apstākļi, uz kuriem tie ir balstīti, sprieduma pamatojums, tostarp informācija par procesā pierādītajiem apstākļiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Īpašie noteikumi par izmaksām ir visbūtiskākā iezīme lietās par maza apmēra prasībām. Tikai tai pusei, kas lietā uzvar, ir tiesības saņemt kompensāciju par vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām par vienu reizi katrā tiesā, kā arī par prasības izmaksām, ceļojuma un iztikas izmaksām saistībā ar tiesas sēdi, par izmaksām saistībā ar pierādījumu iegūšanu no lieciniekiem un par dokumentu tulkošanas izmaksām. Kompensācija tiek piešķirta, ja izmaksas ir norādītas pamatoti un ir bijušas saistītas ar to, lai uzvarētāja puse varētu realizēt savas tiesības. Tāpēc pārstāvju atlīdzība tiek kompensēta tikai tādā apmērā, kas atbilst vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Zemākas instances tiesas pieņemto spriedumu var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Lai apelācijas instances tiesa (hovrätt) varētu izskatīt rajona tiesas (tingsrätt) pieņemto spriedumu, ir jāiesniedz apelācijas sūdzība. Apelācijas sūdzību var pieņemt tikai gadījumā, ja apelācijas sūdzības izskatīšanai augstākas instances tiesā ir būtiska nozīme, nosakot tiesību normu piemērošanu, ja pastāv iemesls grozīt rajona tiesas pieņemto lēmumu vai ir citi pamatoti iemesli apelācijas sūdzības izskatīšanai. Pusei, kas vēlas pārsūdzēt rajona tiesas spriedumu, ir jāiesniedz rakstiska apelācijas sūdzība, kurai būtu jānonāk rajona tiesā trīs nedēļās pēc sprieduma izdošanas dienas.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2015