Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sporovi male vrijednosti - Austrija

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U austrijskom nacionalnom pravu ne postoji postupak za sporove male vrijednosti u pravom smislu. U austrijskom Zakonu o parničnom postupku predviđeno je samo pojednostavnjenje postupaka pred okružnim sudovima u određenim područjima. U pravilu je riječ o posebnim postupovnim pravilima, odnosno o pojednostavnjenom postupku za isključivo imovinskopravne sporove koji su u nadležnosti okružnih sudova (vrijednost spora do 15 000 EUR, od 1.1.2015. vrijednost spora do 20 000 EUR, od 1.1.2016. vrijednost spora do 25 000 EUR). Za postupke u radnopravnim i socijalnopravnim stvarima, neovisno o vrijednosti spora, postoje određena pojednostavnjenja i olakšanja postupaka.

Navedena pojednostavnjenja vrijede u načelu za sporove male vrijednosti do 1 000 EUR (više informacija navedeno je u točki 1.5) odnosno 2 700 EUR (vidjeti i točku 1.9).

1.2 Prijava postupka

Posebnosti postupka u sporovima male vrijednosti u austrijskom su postupovnom pravu obvezujuće i stranke ih ne mogu isključiti.

Time je isključena mogućnost da sud ili stranke postupak pretvore u „redovan”.

1.3 Obrasci

Budući da u Austriji ne postoji pravi postupak za sporove male vrijednosti, ne postoje ni posebni obrasci za takav postupak.

1.4 Pomoć

Za sporove vrijednosti do 5 000 EUR u Austriji ne postoji obveza zastupanja stranke preko odvjetnika. Sudac mora strankama koje nemaju zastupnika u načelu pružiti pomoć, tj. upoznati ih s njihovim postupovnim pravima i obvezama te posljedicama njihovih postupanja i propusta. Stranke, nadalje, imaju mogućnost pred nadležnim okružnim sudom odnosno sudom u svojem mjestu stanovanja usmeno izjaviti tužbu u zapisnik. Ako je pisana tužba stranke koja nema zastupnika manjkava, sudac stranki mora dati odgovarajuća pojašnjenja i upute. To ne smije utjecati na nepristranost suca.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U slučaju zahtjeva čija vrijednost ne premašuje 1 000 EUR, sud može zanemariti dokaze koje je predložila stranka ako bi puno razjašnjenje relevantnih okolnosti bilo nerazmjerno teško provesti. No i u tom slučaju sudac mora donijeti odluku u dobroj vjeri i na temelju ishoda cijelog postupka, a ta odluka ne smije biti proizvoljne naravi. Odluka se može preispitati u žalbenom postupku.

1.6 Pisani postupak

Prema austrijskom pravu nije dopušteno vođenje postupka isključivo pisanim putem. Budući da u Austriji ne postoji ograničenje dokaza, postoji mogućnost davanja iskaza svjedoka u pisanom obliku. Međutim, taj se dokaz ne smatra iskazom svjedoka nego ispravom.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s austrijskim Zakonom o parničnom postupku u slučaju usmene objave presude predviđena su pojednostavnjenja izdavanja pisanih otpravaka presude. To vrijedi neovisno o vrijednosti spora. Ako je presuda izrečena usmeno u prisutnosti obiju stranaka i nijedna stranka nije pravovremeno najavila žalbu protiv presude, tada sud može izdati tzv. „skraćeni otpravak presude” koji je ograničen na bitne točke odluke.

1.8 Povrat troškova

U skladu s austrijskim pravom, u parničnom postupku troškovi se načelno nadoknađuju razmjerno stupnju uspješnosti u postupku. Sudske pristojbe i odvjetnički troškovi izravno ovise o vrijednosti spora tako da u sporovima male vrijednosti u pravilu nastaju niski sudski odnosno odvjetnički troškovi. Budući da su troškovi utvrđeni u tarifama (zakonima i propisima), u sporovima male vrijednosti ne nastaju veliki troškovi. Međutim, ne postoje posebne odredbe o troškovima za takva potraživanja.

1.9 Mogućnost žalbe

Prema austrijskom pravu, u postupcima za sporove male vrijednosti mogućnosti pravnog lijeka su ograničene. U sporovima vrijednosti do 2700 EUR žalba je moguća samo u materijalnim pitanjima te radi utvrđivanja ništavnosti (najteža postupovna pogreška). Isključeno je pobijanje zbog drugih postupovnih pogrešaka. Ne mogu se pobijati ni utvrđene činjenice niti ocjene dokaza prvostupanjskog suda. U ostalim slučajevima primjenjuju se propisi za „redovni” postupak.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2018