Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Bulgarien

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande. Sedan den 1 januari 2009 tillämpar bulgariska domstolar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Sådana mål avgörs i distriktsdomstolarna. För frågor som inte uttryckligen behandlas i förordning (EG) nr 861/2007 tillämpas de allmänna reglerna i civilprocessrätten.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.3 Formulär

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.4 Hjälp

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.5 Regler om bevisupptagning

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.6 Skriftligt förfarande

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.7 Domens utformning

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.8 Ersättning för kostnader

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.9 Överklagande

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/02/2020