Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Väiksemad kohtuvaidlused

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste kohtuvaidluste menetlemist, kui nõude väärtus ei ületa 2000 eurot.


Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vaidluspooltele kättesaadav alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele. Ühes liikmesriigis Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja pööratakse täitmisele teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Väiksemate nõuete menetluse jaoks on koostatud standardvormid ning need on siin kättesaadavad kõigis keeltes. Menetluse alustamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased dokumendid, nt kviitungid, arved jne.

Vorm A tuleb saata pädevale kohtule. Taotlusevormi kättesaamisel peab kohus täitma talle määratud osa vastusevormis. 14 päeva jooksul alates taotluse saamisest peab kohus toimetama selle koopia koos vastusevormiga kostjale. Kostja peab vastama 30 päeva jooksul, täites vastusevormis oma osa. Kohus peab mis tahes vastuse koopia saatma hagejale 14 päeva jooksul.

Kohus peab 30 päeva jooksul alates kostja vastuse kättesaamisest (kui see saadeti) tegema väiksemas kohtuvaidluses otsuse või taotlema ükskõik kummalt poolelt täiendavate andmete esitamist kirjalikult või kutsuma pooled suulisele arutamisele. Pooli ei pea suulisel arutamisel esindama advokaat.

Selle vormi (mis tuleb vajaduse korral tõlkida teise liikmesriigi keelde) ja kohtuotsuse koopia alusel on kohtuotsus ilma täiendavate formaalsusteta täitmisele pööratav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Kohtuotsuse täitmisele pööramisest teises liikmesriigis võib keelduda üksnes juhul, kui see on vastuolus samade poolte vahel teises liikmesriigis tehtud kohtuotsusega. Täitmine toimub kohtuotsuse täitmise liikmesriigi eeskirjade ja korra kohaselt.

Lingid

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusPDF(747 Kb)et

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseksPDF(1285 Kb)et

Väiksemad kohtuvaidlused – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Üksikasjaliku teabe saamiseks Euroopa väiksemate kohtuvaidluste või siseriiklike menetluste kohta valige palun üks ekraani paremas servas asuvatest lippudest.

 


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 03/06/2016