Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове с малък материален интерес - Франция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Във Франция съществува опростено производство пред районния съд, което представлява подаване на заявление до деловодството на съда и се урежда от членове 843, 844 и сл. от Гражданския процесуален кодекс. Съдът се сезира чрез устно или писмено заявление до деловодството на компетентния съд. Деловодството призовава страните на съдебното заседание с препоръчано писмо с обратна разписка. На съдебното заседание съдията се опитва да помири страните и с тяхно съгласие може да назначи съдебен помирител. Ако не бъде постигнато помирение, производството продължава своя ход. Представителството от адвокат не е задължително. Страните могат да бъдат представлявани от своя съпруг, небрачен партньор, лицето, с което са сключили граждански пакт за солидарност, свои роднини по пряка или съребрена линия и свои служители.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Искът не трябва да надвишава 4 000 EUR и трябва да бъде от предметната компетентност на районния съд.

1.2 Прилагане на производството

Производството по заявление до деловодството е факултативно.

Не е предвидена възможност заявлението до деловодството да бъде преобразувано в друго производство, тъй като ако заявлението надвишава 4 000 EUR или не е от компетентността на районния съд, компетентният съд следва да бъде сезиран по общия ред.

1.3 Формуляри

Използването на стандартен образец не е задължително, тъй като заявлението може да бъде направено устно. Съществува обаче стандартен образец за сезиране на съда.

Това е образец CERFA № 11764*08, публикуван на уебсайта на френската администрация и на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.fr/, и наличен във всички деловодства на районните съдилища.

1.4 Помощ

Тъй като става въпрос за опростено производство с цена на иска не повече от 4 000 EUR и страните се изслушват от съдията, законодателството не предвижда предоставянето на правна помощ. Страните обаче могат да бъдат придружавани или представлявани от адвокат, включително след като са поискали прилагането на разпоредбите за предоставянето на правна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за доказване са сходни с тези на производствата по общия ред.

1.6 Писмено производство

Не съществува изцяло писмено производство на тази опростена съдебна инстанция.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Към съдебното решение се прилагат същите правила като тези по производствата по общия ред.

1.8 Възстановяване на разноски

Прилагат се същите правила като тези по другите производствата. Тъй като обаче по това производство не се изисква съдебно призоваване, нито представителството от адвокат, таксите са по-ниски.

1.9 Възможност за обжалване

Поради ниската цена на спора, не е предвидена възможност за обжалване. По съдебното решение може да бъде направено само възражение или да бъде подадена касационна жалба.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерството на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецУебсайт с френското законодателство Legifrance


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 09/09/2019