Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове с малък материален интерес - Унгария

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, има такова производство (производство за искове с малък материален интерес), предвидено със Закон № III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Производството за искове с малък материален интерес е допустимо по искове, предявени в резултат на възражение срещу заповед за плащане, издадена изключително за принудително събиране на парични вземания на стойност не повече от 1 млн. HUF.

1.2 Прилагане на производството

Производството се води пред районните съдилища (járásbíróság).

1.3 Формуляри

Не съществува формуляр за подаване на молби за започване на производството, но на началната страница на унгарската Нотариална камара, както и в нотариалните кантори е наличен формуляр за процедурата за заповед за плащане, която е от компетентността на нотариусите и предхожда производството за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Предоставя се правна помощ. За да се улесни упражняването на правата им, по искане на физическите лица, чиито доходи и финансово състояние не им позволяват да поемат разноските по производството, се освобождават изцяло или частично от плащането на тези разноски. Съгласно Закона за съдебните такси страните могат да имат право и на отстъпки по отношение на съдебните такси (освобождаване от такси или отсрочване на плащането им), а нуждаещите се лица имат право също така да използват правна помощ или застъпник съгласно разпоредбите на Закона за правната помощ, ако това е необходимо за ефективното упражняване на техните права.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При производства, образувани в резултат на възражение срещу заповед за плащане, съдът уведомява ответника за фактите и доказателствата, представени от ищеца, най-късно с връчване на призовката за съдебното заседание. Страната може да представи доказателства най-късно на първото съдебно заседание по делото. Като изключение от това правило страната може да представи доказателства по всяко време в хода на делото, ако ответната страна се съгласи или ако страната се позовава на факти или доказателства, влезли в сила съдебни решения или други административни постановления в представените от нея доказателства, които по причини, независещи от страната, са ѝ станали известни след обичайния срок за представяне на доказателства, или за които тя е била информирана след този срок по независещи от нея причини, и ако страната предостави достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение.

Ако в молбата са направени промени или е подаден насрещен иск, страната може да представи съответните доказателства, когато се правят промените или се подава насрещният иск, докато в случаите на възражение за прихващане доказателствата, свързани с искането за прихващане на вземането, може да се предоставят едновременно с подаването на възражението. Съдът трябва да отхвърли всички доказателства, които са представени в нарушение на тези разпоредби. За всичко останало се прилагат общите правила относно доказването.

1.6 Писмено производство

Съдът провежда и съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на съдебните решения е уредено в общоприложимите разпоредби, като на страните трябва да бъде предоставена информация след диспозитива на съдебното решение относно елементите, които трябва задължително да бъдат включени в жалбата, както и за правните последици от липсата на някой от тези елементи.

1.8 Възстановяване на разноски

Като общо правило се прилага принципът „загубилата страна плаща“.

1.9 Възможност за обжалване

Възможността за обжалване е ограничена в няколко аспекта, най-важният от които е, че жалба може да бъде подавана само на основание сериозно нарушение на процесуалните правила на първа инстанция или неправилно прилагане на законодателството, в което са посочени правните основания за произнасяне по делото по същество. По отношение на обжалването, както и на срока, определен за подаване на жалбата, се прилагат общите правила, т.е. тя трябва да бъде подадена до съда, който е постановил решението на първа инстанция, в срок от 15 дни от връчването на съдебното решение, и по нея се произнася компетентният окръжен съд (törvényszék).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/10/2017